RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

< Bevezetés: A turzovkai jelenések

A hely

Turzovka néhány ezres lakosságú falu Szlovákia északnyugati csücskében, közel Lengyelországhoz és még közelebb, pusztán öt kilométerre a morva határhoz.

A falutól három kilométerre fekvő kerek hegyet Okrouhlának nevezik. Annak egyik csúcsán, a Zivcakován (népiesen Sivcsákon), egy fenyőfán emberemlékezet óta köztiszteletnek örvend a Segítő Szűzanya képe. Róla ezt a helyet a nép csak U Obrazku-nak hívja, aminek jelentése: „a képnél”. A hegyet károm falu veszi körül: Turzovka, Vyszoka és Korna.

Lasut Máté, az állami szolgálatban álló erdőkerülő, Vyszokán született 1916. április 10-én. Noha összesen csak egy órán keresztül részesült vallásoktatásban, szívében mélyen vallásos volt. A Miatyánkon és Üdvözlégyen kívül más imát nem ismert, ezeket azonban hűségesen elmondta, valahányszor a kép felé vitt útja. Gondoskodott arról is, hogy mindig friss virág díszítse a kis kegyhelyet.

Az első jelenés 1958. június elsején, vasárnapon, Máténak az egész napot erdei körúttal kell töltenie, s még misére sem mehet el, amit nagyon fájlal. Negyvenkét éves. Most is megáll a kép előtt, elmondja a szokásos Miatyánkot és Üdvözlégyet. Rózsafüzére nincs, azt sem tudja, hogyan kell imádkozni.

Alig ér az utolsó szavakhoz, amikor eltűnik szeme elől az erdő, és egy gyönyörű rózsakertet lát helyette. Virágok vannak, ameddig a szem ellát. A háttérben éppen felkelőben a nap. Ezen csodálkozik, mert nem kelet felé néz, s már reggel kilencre jár az idő. Majd észreveszi, hogy tőle kb. 12 méterre a rózsák között ott áll a Szűzanya, de a természetesnél nagyobb alakban, olyan öltözetben, mint ahogy száz éve Lourdes-ban látta őt Bernadette. Rendkívül szép. Kedvesen mosolyog Mátéra. Bal kezében rózsafüzér. Magasztos fenség és kimondhatatlan jóság sugárzik róla.

Máté egy pillanatig sem kételkedik abban, hogy a Szűzanyát látja. Visszaemlékszik arra, hogy egy éve, amikor a szobájában álló Lourdes-i Mária-szobor előtt imádkozott, körülbelül este tíz órakor, szintén megjelent előtte a Szűzanya. Akkor megijedt. Azt hitté, megint az ördög incselkedik vele, mint két évvel ezelőtt, amikor sokat szenvedett tőle. Attól a naptól kezdve nem imádkozott többé az előtt a szobor előtt. Most azonban ráeszmél, hogy akkor is a Szűzanyát látta. Megkönnyebbülten mondja magában: „Úgy, tehát valóban Te voltál.” Most semmi félelmet sem érez. Örömmel szemléli a Szűzanyát.

Mária nem szavakkal, hanem taglejtésekkel adja tudtára üzenetét. Először jobb mutatóujjával a földre mutat, Máté elé. Ő odanéz, s látja, hogy a rózsakertet alacsony kerítés veszi körül. Rajta három deszka meglazult. Megérti, hogy azokat meg kell erősítenie. Lát egy kalapácsot a kerítésen. Azzal felszögeli a deszkákat. Később majd megérti ennek jelképes értelmét. A Szűzanya arcán látja, hogy meg van elégedve munkájával. Mária most jobbkezébe veszi a rózsafüzért, amely csodálatosan szép, és gyémántként csillog. Máté felé nyújtja, mintha kérné, fogadja el tőle. Máté megijed. Neki nincs rózsafüzére, azt sem tudja, hogyan kell imádkozni. Ekkor eltűnik a Szűzanya.

Máté most egy világtérképet lát. Rajta a tenger kék színnel, a hegyek zölddel, a síkságok sárgával vannak jelezve, az államok határai azonban nincsenek feltüntetve. A térkép alatt fekete táblácska. Ezen fognak megjelenni a magyarázatok. Hét változatban látja majd a világot. Ebből az első négyet és az utolsót közölnie kell mindenkivel. Az ötödiket és a hatodikat azonban csak a Szentatyának adhatja tudtára. Először a színek jelképes értelmét ismeri fel. A zöld jelzi a jókat és az üdvözülés reményét, a sárga a gonoszakat és a büntetéseket. A táblácskán látja a magyarázatot: a hegyilakóknak több reményük van az üdvösségre. Végül hármas parancs: Tartsatok bűnbánatot! Imádkozzatok a papokért! Imádkozzatok a rózsafüzért!

A második kép bemutatja a gonoszság terjedését a világon: a sárga foltok nagyobbak lesznek, a zöldek összezsugorodnak.

A harmadik képen a sárga foltok már elborítják az egész földet. Hatalmas erejű robbanásokat lát mind a tenger, mind a szárazföld felett, és levelekhez hasonló sűrű eső hull a földre. Amint a levelek a földre érnek, minden lángra lobban. A felírás: Ha az emberek nem javulnak meg, rettenetes szerencsétlenségek jönnek és az emberek életüket vesztik a különböző csapások következtében.

A negyedik kép bemutatja az ördög hatalmát, a bűn következményét és büntetését. Rettenetesek a bűnök Isten szemében és minden ember, s az egész világ számára. Nemcsak egyeseket semmisítenek meg, hanem elpusztítják az egész társadalmat. Máté hatalmas robbanásokat és krátereket lát, amelyekből kiárad rettenetes tartalmuk és nagy távolságra betemeti a környéket. Ahová elér, ott minden élet elpusztul, így semmisítik meg a bűnök a lelki életet. A táblán a felírás: Ha az emberek nem javulnak meg, el fognak pusztulni a csapásokban.

Az ötödik és hatodik kép részletesen bemutatja a világot a pusztulás után. Máté látja, mely országok fognak elpusztulni, s melyek menekülnek meg Mária imáinak következtében. Ezeket a részleteket azonban csak a Szentatyával közölheti. A hetedik kép örvendetes.

Mikor végre magához tér, ismét a szokásos erdőt látja a Mária-képpel. A háromórás eszméletlenséget Jézusnak a kereszten átszenvedett háromórás haláltusájához hasonlítja. Ezalatt Máté régi énje is meghalt. Most új élet kezdődik számára. Ekkor veszi észre, hogy minden betegségétől megszabadult, köztük makacs köhögésétől, amelytől évek óta szenvedett, s amelyet az orvosok gyógyíthatatlannak nyilvánítottak.

Amikor körülnéz, látja, hogy mellette ott fekszik a rózsafüzér. Tisztelettel felemeli, mint a Szűzanya ajándékát. Most azonban nem úgy néz ki, mint amikor a Szűzanya a kezében tartotta. Akkor ragyogva tündökölt, most fénytelen, szürke. Valami különös anyagból készült. Eddig nem tudta, hogyan kell a rózsafüzért imádkozni, most azonban már tudja, és azonnal elimádkozza a dicsőséges titkokat. Egy teljes órán keresztül imádkozik.

Közben megérti a három meglazult kerítésdeszka jelképes értelmét. Ezek a ő hibáit, vagy erényeinek hiányát jelezték, amelyeket helyre kell hoznia.

1) Gyakran kell résztvennie a misén. Gyónnia és áldoznia kell.
2) Imádkoznia kell a rózsafüzért.
3) Barátságban kell élnie minden emberrel.

Mindjárt meg is kezdi, még aznap. Amint hazatér, sorra látogatja azokat, akik valamiért haragszanak rá. Alázatosan bocsánatukat kéri. Éjfélig tart, míg bejárja a környéket. Az emberek bolondnak tartják, mert nem tudják mire vélni a változást. Ő egy szóval sem árulja el titkát. Megérti már, mit jelent az igazi bűnbánat és vezeklés. Másnap kora reggel a templomba megy. Meggyónik és szentáldozáshoz járul. Új életet kezd, Istennel egyesülve, egyedül Istenből táplálkozva, és kizárólag Istenért.

Csak feleségének említi meg: „Éva, láttam a Boldogságos Szüzet az erdőben.” Az egyszerűen csak ennyit válaszol: „A Boldogságos Szüzet látni jó.” Máté megmutatja neki a rózsafüzért. Éva megnézi, megjegyzés nélkül. Hamar napirendre tér felette.

További látomások

Máté még hatszor látja a Szent Szüzet: a következő vasárnap, azaz június 7-én, azután június 21-én, július 1-én és 21-én, augusztus 5-én és 14-én. Öltözete három ízben hasonló a Lourdes-i Szűzanyáéhoz. Háromszor pedig látja Szeplőtelen Szívét, amelyből három fénysugár tör elő, s a középső Mátéra világít.

A június 7-i látomásban látja az emberek bűneit, oly elrettentő képben, hogy bármily szenvedés csekélységnek tűnik fel előtte ezzel a szörnyű látvánnyal összehasonlítva. Június 27-én látja a büntetéseket, amelyek a világot fogják érni, ha az nem tér Istenhez.

Július 1-én a Szűzanya rámutat arra, hogy a büntetések elkerülhetők vagy enyhíthetők, ha az emberek imádkoznak, s főleg a rózsafüzér és a bűnbánat által. Az imának azonban a szívből kell fakadnia és összeszedetten kell imádkoznia. Jócselekedeteket is kell társítani az imához. Ezeknél sem elég pusztán az élelem, ruházat, vagy pénz szétosztása, hanem azt bátorító szavak keretében, mosolyogva, barátságos tekintettel kell tenni. A bűnbánat pedig főleg a rossztól való tartózkodásból és az erények gyakorlásából álljon. A július 21-i látomás mibenlétét nem ismerjük.

Ördögi jelenés

Augusztus 5-én Máté az erdőben dolgozott. Délben leült egy rőzserakásra, hogy elfogyassza ebédjét. Jobb térdére tett egy kancsó kávét, bal térdére pedig egy csomag cigarettát. Ebéd előtt rágyújtott.

Abban a pillanatban egy nagy asztalt lát maga előtt, rajta számos tárggyal, amelyek után a mai emberek vágyakoznak: különböző ételek, italok, cigaretták, autók, motorkerékpárok, távolbalátók, sorsjegyek, órák, arany… Az asztal mellett jól öltözött úr áll, mellén aranylánccal, arca azonban sötétvörös, mint az égő tűz. Az úr megszólítja: „Mindezek a tieid lesznek, ha térdet hajtasz előttem.”

Máté őszintén bevallja, nem tudja, mit tett volna, ha a következő pillanatban erős ütést nem érzett volna jobb vállán, amely három napig sajgott utána. Ez észhez térítette. Az úr eltűnt az asztallal együtt. Most köd keletkezik előtte öt méterre, amelyből kibontakozik a Lourdes-i Szűzanya alakja. Mikor Máté csodálkozva körülnéz, látja, hogy cigarettái összezúzva hevernek lábánál, még a szájában lévő is kettétört, a gyufaszálak pedig három darabra törve fekszenek a földön. Kávéja azonban még csak ki sem loccsant a kancsóból.

Hosszasan gondolkozott, míg felfogta, mi történt. Az ördög csábította, őrangyala azonban megvédte, a Szűzanya pedig megtanította, hogy mindent hagyjon el, ha őt követni akarja. Ettől kezdve Máté többé nem dohányzott.

Ennek a jelenésnek volt egy utójátéka is. Máté a patak felől gyermeksírást hallott. Amint azonban oda akart menni, egy belső hang figyelmeztette: „Ne menj! Maradj helyeden!” Most a gyermeksírás női zokogássá, majd férfi üvöltéssé változik. Végül erőteljes állati hangokat hall, majd nagy rikoltással felszáll egy madár és vad károgással eltűnik az erdőben. Máté már jól ismeri az ördögöt és cselvetéseit. Sok tapasztalata volt már vele.

Őrangyala máskor is megvédte. Októberben, amikor a templomba ment, gyakran kőzápor hullott körülötte, anélkül azonban, hogy egyetlen kő is eltalálta volna. A kövek nem ívben estek, hanem vízszintesen repültek.

Egy vasárnap, amikor a hegyen az Úrangyalát imádkozta, az ördög először marhacsorda zajával, majd lódobogással, nyerítéssel és egyéb lármával akarta megzavarni. Mikor ez nem sikerült, mint egy szőnyeget, kirántotta lába alól a földet, úgy hogy arcra esett. Az augusztus 14-i jelenésnél mint a Szeplőtelen Fogantatást látta a Szűzanyát, napfénytől övezve, amint sarkával a Sátán fejét széttapossa.

Három hónapig hallgatott Máté a jelenésekről. A Szűzanya ismételt sürgetésére végre 1958. szeptember hetedikén beszélt róla. Másnap, a Szűzanya születésének ünnepén máris elzarándokoltak a falubeliek a jelenések helyére. Az eddig hallgatag és magányt szerető Máté egészen megváltozott. Most már lángoló tűzzel beszél Istenről és a Szűzanyáról, tolmácsolja kívánságát, int, figyelmeztet, kér, és mindezt oly magától értetődőn, oly magabiztosággal, hogy mindnyájan felismerik, Isten ereje működik benne.

A világra váró büntetések

Máté ezeket így írta le: Isten büntetése az emberiség kétharmadát fogja elpusztítani. A nap megszűnik meleget adni. A nyarak hidegek lesznek, a termés gyenge. Rettenetes áradások és egyéb természeti csapások sújtják majd a világot. A földrengések hegyeket mozdítanak el. Templomok fognak összeomlani, az árvíz házakat ragad magával. A hitetlenek káromkodni fognak kétségbeesésükben. A levegő megtelik démonszerű alakokkal, amelyek a bűnök és bűntettek megtestesülései lesznek. Ezek a rémképek rettegésben fogják tartani az emberiséget. Utána a természet lecsillapodik és ragyogó fényesség jelenik meg, de a világot nem lehet felismerni. Minden elpusztult. Nehéz életet és élőlényeket találni. Isten megbüntette a gonoszakat és azokat, akik káromolták.

Mi történik a jókkal?

Mária azt mondta: „Minden gyermekem meg fogja kapni és homlokán fogja hordozni a kereszt jelét. Ezt a jelet csak választottaim fogják látni. Az angyalok kioktatják majd ezeket a választottakat, hogy miként viselkedjenek. Az én híveim a legnehezebb órákban sem fognak félni. A jó szellemek meg fogják védeni őket, és a mennyből kapnak táplálékot. Onnan részesülnek további utasításokban. Halálhoz hasonló álomba fognak merülni, de az angyalok megvédik őket. Amikor felébrednek, olyanok lesznek, mint az újszülöttek. Testük szép lesz és lelkük elmerül Istenben. Mindent, amit tesznek, Isten dicsőségére fogják tenni. A föld szép lesz és választottaim meglátják, miként gondoskodik róluk Isten.

Szeressetek engem minél jobban napról-napra. Minél inkább szeretitek Istent és minél jobban szerettek engem, annál bátrabbak lesztek a félelem napjaiban. Ezek fagyos éjszakákkal, mennydörgéssel, földrengéssel fognak kezdődni. Akkor jól zárjátok be lakóhelyeteket, imádkozzatok, vessetek keresztet, bánjátok meg bűneiteket, hívjátok segítségül Isten Anyját és Ő védelmébe fog venni benneteket.”

A Boldogságos Szűz ezt is mondta: „Az angyalok, akik meg vannak bízva a pusztítás munkájával, készen állnak, de Isten haragját vissza lehet tartani, ha imádkozzátok a rózsafüzért, vezekeltek és ha a bűnösök megbánják bűneiket.”

A Boldogságos Szűz int minket, hogy beszéljünk a jelenésekről mindazoknak, akikhez tudunk szólni. Az, aki hall ezekről és terjeszti őket, semmitől se féljen, mert Isten kegyelmében lesz.

Máté azt is megjövendölte, hogy három nap múlva letartóztatják.

>> A turzovkaihoz hasonló Mária-jelenések és üzenetek

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.