RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Kővári Károly: A turzovkai jelenések, Szlovákia 1958–1968

Imprimi potest
John Ádám, S. J., V. Provincialis
Nihil Obstat
Elmer G. Reisz, S. J., Censor Deputatus
Imprimatur. 12 Augusti 1971
James P. Mahoney
Vicar General, Archdiocese of New York

Ez a publikáció az azonos című könyvszöveghű elektronikus változata. A könyv 1971-ben jelent meg a St. Jutta Foundation, Inc. N. Y. C. kiadásában. Az elektronikus változat a Jezsuita Rend magyarországi tartományfőnökének az engedélyével készült. A könyvet lelkipásztori célokra a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár szabályai szerint lehet használni. Minden más szerzői jog a Jezsuita Rendé. PPEK

Egy nagyszabású isteni terv kibontakozása

Jézus Szíve

Az Úr Jézus háromszáz évvel ezelőtt ismételten megjelent Alacoque Szent Margitnak, és kinyilatkoztatta előtte vágyát Szíve tiszteletét illetőleg. Szent Margit ezekkel a szavakkal fejezte ki az Úr Jézus kívánságát: „Ez az ájtatosság szeretetének utolsó erőfeszítése volt, amellyel a szeretetteljes megváltás ez utolsó százaidban az embereknek segítségére akar sietni, hogy a sátán uralma alól őket kiszabadítsa, amit szét akar rombolni, hogy minket szeretete uralmának édes szabadságába helyezzen. Újra meg akarja alapítani uralmát azoknak a szívében, akik ezt az ájtatosságot magukévá teszik.”

A látomásokban az Úr Jézus felhívta figyelmünket szenvedéseire, amelyeket irántunk való szeretetből elviselt: „Megjelent lángtrónuson az isteni Szív, az imádandó sebbel együtt… Töviskorona övezte, jelezve azokat a szúrásokat, amelyeket vétkeink okoztak neki. Felette kereszt, jeléül annak, hogy megtestesülésének legelső pillanatától fogva, amióta e szent Szív létrejött, hozzánőtt. Mindjárt kezdettől fogva megtelt keserűséggel, amelyet a megaláztatások, szegénység, fájdalmak és megvetések okoztak, és amelyet egész életén keresztül, és szent szenvedésében szentséges emberségének el kellett viselnie.”

Tőlünk viszontszeretetet és engesztelést kért, főleg szentáldozások által: „Ekkor feltárta előttem tiszta szeretetének megmagyarázhatatlan csodáit: mily messzire ment az emberek szeretetében, akiktől csak hálátlanságot és félreismerést tapasztalt” – írja Alacoque Szent Margit. Majd idézi az Úr Jézus hozzá intézett szavait: „Ez jobban fáj nekem, mint mindaz, amit szenvedésemben elviseltem… Hidegen, megvetéssel utasítják vissza minden erőlködésemet, hogy velük jót tegyek. Legalább te szerezd meg nekem az örömöt, hogy kárpótolsz hálátlanságukért, amennyire képes vagy rá…. Először is annyiszor fogadsz magadhoz a legméltóságosabb Oltáriszentségben, ahányszor csak az engedelmesség megengedi, akármennyi önmegtagadásba, megaláztatásba kerüljön is. Ezeket fogadd szeretetem zálogául. Minden hónap első péntekén meg fogsz áldozni.”

Azoknak, akik teljesítik kívánságait, az Úr Jézus rendkívüli kegyelmeket ígért, amelyeket 12 ígéretbe összefoglalva ismerünk. Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve Amikor az Úr Jézus látta, hogy szerető felhívására nem figyelt fel kellőképpen az emberiség, Édesanyját küldte el, hogy példaképünk legyen Szívének tiszteletében, hiszen Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve mindig tökéletesen egyesült Jézus Szívével.

1830-ban, amikor Mária Párizsban megjelent Labouré Katalinnak, utasítást adott neki a „csodás érem” elkészítéséhez, amelynek egyik felén a Szeplőtelen Fogantatás, a másikon pedig Jézus Szíve és Mária tőrrel átdöfött Fájdalmas Szíve látható.

Szomorú küldetés is várt Máriára. Tudtára kellett adnia a világnak, hogy mivel nem hallgattak Fiára, hanem tovább is megbántják Őt, nagy büntetések fogják érni az embereket, ha nem térnek meg. Őrá sem hallgattak.

A büntetések bekövetkeztek. Isten újból és újból elküldte hasonló üzenetekkel Szűz Máriát La Salette-be, Loourdes-ba, Fatimába, Szirakúzába, hogy szavaival és könnyeivel bűnbánatra indítson minket, engesztelésére és a bűnösökért való esedező imára buzdítson. Ismételten szemünk elé állította szeretetét és szenvedését mind ezekben a jelenésekben, mind pedig a Turini Lepel és a stigmatizáltak (Padre Pió, Neumann Teréz, Aielló Helén) szenvedései által, mind pedig választottainak adott üzeneteiben.

Petit Bertának ezt mondta az Úr Jézus 1916-ban: „Anyám Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által fogok diadalmaskodni, mert miután közreműködött a lelkek megváltásában, ennek a Szívnek joga van hasonló közreműködésre igazságom és szeretetem megnyilvánulásaiban.”

1941-ben pedig: „Egyházam belső békéje és a beléje vetett bizalom fel fog éledni a tisztelet és felajánlás terjedése által, amelyet kívánok, hogy Anyám Fájdalmas és Szeplőtelen Szívét, mindenben egyesülve az én Szívemmel, szeressék és dicsőítsék. A megmenekülés így a mi két Szívünk műve és szeretetünk diadalma lesz.”

Kamonet Johanna-Lujzának, a bretániai Kerizinen-ben a Szűzanya mondta 1955-ben: „Fájdalmas és Szeplőtelen Szívem által terjed majd el a világban Jézus legszentebb Szívének országa, amely a szeretet és igazságosság birodalma. A mi Szívünk által, amelyen az emberek hálátlansága ugyanazt a sebet ejtette, jön az emberiség megváltása és az Egyház ismét feltámad erőben, egységben, diadalmasan. Mily nagy lesz Krisztus Egyházának dicsőséges egysége!”

Ugyancsak neki jelentette ki az Úr Jézus 1958-ban: “Hagyatkozzatok Anyám Fájdalmas és Szeplőtelen Szívére. Ő a híd, amely az én irgalmas Szívemhez vezet. Szívem se nem uralkodik, se nem diadalmaskodik Anyám Szíve nélkül, mert ő a Királynő, míg én vagyok a Király. Amint ő, úgy én is azt kívánom, s ezt hangsúlyozom, hogy a világot ajánlják fel mindkettőnk Szívének, amelyet a Szentlélek egyesített. Ezzel a felajánlással elkerülheti a pusztulást és isteni áldásokban részesül. Ez a felajánlás megvalósítja szeretetünk vágyát, hogy mindent újjáteremtsünk és megbékítsünk. A világot nem erőszakkal kell megmenteni, hanem kettőnk Szívének szellemével. Amikor Isten büntet, azért teszi, mert meg akar tisztítani és nagy jótéteményeket kíván kiosztani. Amikor erőteljesen sújt le, ezzel célja, hogy gyorsan ossza ki kegyelmeit. Minden rossz, amit rátok nehezedik csak eszköz arra, hogy elősegítse Istenhez való visszatérésteket, és rávegyen a felajánlásra, amelyre egyesült Szívünk annyira vágyakozik.”

Ebbe az isteni tervbe illeszkednek bele a szlovákiai jelenések is, amelyek 1958-ban kezdődtek Turzovkán.

> > A turzovkai üzenet

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.