RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< A turzovkai üzenet

Mielőtt folytatnánk a jelenések történetét, vessük egybe az előbb mondottakat az egyéb jövendölésekkel, amelyeket Máté kortársai kaptak más országokban, és azzal, amit mind az Ó-, mind az Újszövetségből tudunk.

Franciaország

Egy évvel a turzovkai jelenések előtt, 1957-ben a már említett Ramonet Johanna-Lujza, a bretániai Kerizinenben egészen hasonló látomásban részesült:

“Még be sem fejeződött a második világháború, amikor 1944. február 2-án a Szűzanya figyelmeztetett minket: „Ha a világ nem tart bűnbánatot és nem tér vissza Istenhez, újabb és még súlyosabb büntetés vár rá. Őrjítő vihar fog rászabadulni a bűnös világra.”

A következő években megismételte ezt a figyelmeztetést, és mivel nem hallgattak rá, 1957-ben szemléletes képben bemutatta választottjának, miben fog állni a büntetés. A Szűzanya egy táblát tartott a kezében, amely mint egy széles térkép, a világot ábrázolta. A földrészeket azonban alig lehetett felismerni, mert sűrű felhők borították. A Szűzanya így szólt: „Szemléld, gyermekem, ezt a világot 1957-ben, amely számos bűnének sűrű felhőjébe burkolózik. Szomorúságba fog merülni, ha a haragos Isten irgalmatlanul lesújt rá. Rettenetes csapások és dögvészek fogják megtisztítani és megszabadítani tévedéseitől és zavaraitól, hogy előkészítsék az általános újjáépítést.”

Hirtelenül jobbról-balról tűzgolyók bukkantak fel, amelyek a tábla felé tartottak, s mikor becsapódtak, nagy lánggal felrobbantak. Utána feltűnt a darabokra szakadozott föld. A robbanások helyén minden megsemmisült. De még másutt is rengett a föld és nagy darabok szakadoztak le róla. Sűrű sötétség borította el a világot. Majd hirtelenül szétoszlott a sötétség, s ismét feltűnt a világ, azaz ami abból megmaradt. Vége volt az iszonyatos világkatasztrófának.

A Szűzanya folytatta: „Szeretetem a bűnösök iránt oly nagy, hogy mindent megtettem megmentésükre. Azonban ma az emberek sokkal inkább ellenállnak a kegyelemnek és az Ég felhívásának, mint bármikor azelőtt. Az emberek nem értik meg sem figyelmeztetéseimet, sem könnyeimet. És mégis itt vannak ezek a félreismerhetetlen jelek, hogy felhívják figyelmüket a fájdalmas eseményekre, amelyek a világot fenyegetik, s arra, hogy a nagy szenvedések órája közel van, ha az emberek nem térnek vissza Istenhez. Egy utolsó erőfeszítésben egyesítsétek imáitokat, bűnbánatotokat, könnyeiteket az én Fájdalmas Szívemmel, amely szomorú annak láttára, hogy mily sok lélek kárhozik el, és hogy az Egyház külsőleg-belsőleg meg van sebezve. Tudjátok meg, hogy Szívem, egész anyai szeretetével még tárva-nyitva áll minden bűnbánó számára, akik oda akarnak menekülni. És Isten, aki a Szeretet, Jóság és Irgalmasság, annak ellenére, hogy elérkezett igazságosságának órája, el tudja halasztani azt, látva a sok tiszta, szent, talán ismeretlen lélek áldozatát, akik szenvednek és imádkoznak a bűnös emberiség megmentéséért. Ő elfogadja az áldozatot és ezáltal sok nép megmenekül és megtisztul. A világ ismét fel fog lendülni és az Egyház diadalmaskodni fog Fiam Szívével mindenben egyesült Szeplőtelen szívem által. Amit neked mondok, sok lélekkel közöltem, hogy mindenkit figyelmeztessek arra, hogy ütött Isten órája.” (1957. január 12-én.)

Olaszország

Aiello Helén, egy szentéletű olasz rendalapító, aki Kalábriában élt és 1961-ben halt meg, azok közé tartozott, akikkel a Szűzanya szintén megismertette a világra váró csapásokat.

Helén részesült az Úr Jézus sebhelyeiben is, és nagypéntekeken átszenvedte az Úr Jézus kereszthalálának kínjait. 1954. és 1955. nagypéntekén mind az Úr Jézus, mind a Szűzanya megjelent neki.

Jézus szavai: „A világ lealjasodott a túlcsorduló romlottságban. A népek kormányai mint megtestesült ördögök emelkedtek fel, és miközben békéről beszélnek, a háborút készítik elő a legpusztítóbb eszközökkel, hogy tönkretegyék a népeket és nemzeteket… Az emberek bűneikben megátalkodva élnek. Szigorúbbak a büntetések és csapások, amelyek Isten útjára hívják vissza őket, azonban dühöngenek, mint a megsebzett fenevadak és megkeményítik szívüket Isten kegyelmével szemben. A világ nem méltó már a bocsánatra, csak a tűzre, pusztulásra és halálra.

A hozzám hű lelkeknek többet kell imádkozniuk és több engesztelést kell nyújtaniuk, hogy lecsillapítsák Isten igazságos haragját és mérsékeljék a büntetés igazságos ítéletét, amelyet szeretett Anyám közbenjárása tart vissza, aki minden embernek is Anyja … De a tűzzel való büntetés közel van, hogy megtisztítsa a földet a gonoszak gaztetteitől. Isten igazságossága megköveteli az engesztelést a sok megbántásért és rosszcselekedetért, amely a földet borítja, és amellyel nem lehet tovább megalkudni. Az emberek megátalkodtak bűneikben és nem térnek vissza Istenhez. Az Egyházzal ellenkeznek, és a papokat megvetik a rosszak miatt, akik botrányokat okoznak. Segíts engem, szenvedésed által, hogy kiengeszteljem az oly sok megbántást, és így legalább részben megmentsem a romlásba és halálba siető emberiséget. Tudasd minden emberrel, hogy bűneiket megbánva vissza kell térniük Istenhez, és ezáltal remélhetik a bocsánatot és megmenekülhetnek a megvetett Isten igazságos bosszújától.”

A Szűzanya pedig, akinek Szeplőtelen Szívét hét tőr járta át, így szólt: „Szívem szomorú, mert oly sok szenvedés vár a pusztulás szélén álló világra … Isten haragja közel van. Hamarosan a világot nagy csapások fogják sújtani, véres forradalmak, félelmetes szélvészek és a folyók és tenger kiáradása által. Kiálts, míg Isten papjai meg nem hallják hangomat, hogy figyelmeztessék az embereket az idő közelségére, s arra, hogy ha az emberek nem térnek vissza Istenhez imáikkal és engesztelésükkel, akkor a világot egy új és rettenetesebb háború fogja felforgatni. A leghalálosabb fegyverek fogják elpusztítani a népeket és nemzeteket. A föld diktátorai, pokoli fajzatok, le fogják rombolni a templomokat és megszentségtelenítik az Oltáriszentséget… Tűztől villámló felhők és egy tűzvihar fog zúdulni a világra. Ez a rettenetes büntetés, amit az emberiség története még sohasem látott, hetven órán keresztül fog tartani. Az istenteleneket agyon fogja nyomni és el fogja söpörni. Sokan fognak elveszni, mert megátalkodtak bűneikben… Én óvólag a világ fölé hajlok és feltartóztatom Isten igazságosságát. Egyébként ezek a dolgok már bekövetkeztek volna. Szükség van az imára és engesztelésre, mert az embereknek vissza kell térniük Istenhez és Szeplőtelen Szívemhez – a közvetítőhöz Isten és emberek között – és így legalább a világ egy része megmenekül. Tudasd ezt mindenkivel, mert ez segíteni fog sokak megmentésében és megelőz sok pusztulást az Egyházban és a világban.”

Egy évvel később a Szűzanya még inkább részletezte a tűz büntetését: „Ha az emberek nem javulnak meg, a tűz rettenetes büntetése fog jönni az Égből a világ minden nemzetére, és az emberek bűnhődni fognak az isteni Igazságosságnak tartozó adósságuk szerint. Rettenetes pillanatok lesznek ezek mindenki számára, mert az ég mintegy össze fog kapcsolódni a földdel és minden istentelen nép el fog pusztulni. Némelyik nemzet megtisztul, mások teljesen el fognak tűnni.”

Ukrajna

1954-ben az ukrajnai Serednében a Szűzanya ismételten megjelent egy Anna nevű leánynak és kijelentette, hogy a jelenlegi idők hasonlítanak Noé idejéhez. Akkor vízözönnel tisztította meg Isten a világot, most tűzözönt fog küldeni.

Portugália

Ezek a szavak eszünkbe juttatják a Szűzanya fatimai figyelmeztetését, hogy ha a világ nem tér meg, akkor Oroszország el fogja terjeszteni tévtanait az egész világon, háborúkat és egyházüldözést szít, a jók vértanúhalált szenvednek, a Szentatya sokat fog szenvedni és egyes nemzetek megsemmisülnek.

Lucia 1959-ben megismételte: „Miasszonyunk háromszor mondta nekem: Sok nemzet el fog tűnni a föld színéről. Oroszországot választotta ki Isten arra, hogy megbüntesse az emberiséget.”

Jacinta pedig halála előtt azt kérte az őt ápoló apáca főnöknőtől, hogy „a rend nővérei maradjanak mindig egyesülve a Vatikánnal és készüljenek fel az 1972-es évre, mert a tisztátalanság és hiúság, valamint a mértéktelen fényűzés bűnei oly büntetéseket hoznak a világra, hogy azok sok szenvedést okoznak a Szentatyának.”

Boldog Taigi Anna-Mária

A múlt században Boldog Taigi Anna-Máriának a szentéletű római családanyának, szintén tudtára adta Isten, hogy mi vár a világra.

Boldog Taigi Annamária épen maradt teste >

„Isten két büntetést fog küldeni. Az egyiket háborúk, forradalmak és egyéb bajok alakjában; ez földi eredetű. A másik az Égből származik. Sűrű sötétség fogja borítani az egész földet három napon és három éjszakán keresztül. Semmit se lehet látni, a levegő tele lesz pestissel, aminek sokan áldozatul esnek, nemcsak a vallás ellenségei. Mesterséges fényt nem lehet használni majd ebben a sötétségben, csak szentelt gyertyákat. Aki kíváncsiságból kinyitja az ablakot, hogy kinézzen, vagy elhagyja a házát, ott helyben holtan rogyik majd össze. Ez alatt a három nap alatt az embereknek otthonukban kell maradniuk, imádkozzák a rózsafüzért és könyörögjenek Isten irgalmáért.”

Hasonló jóslat származik ugyanebből a századból De la Faudais Máriától is. Ő még azt is hozzáteszi, hogy egy gyertya elég lesz három napig, de az istentelenek házában még az sem fog világosságot adni.

Az Ószövetségben

Akinek a számára ez babonának tűnik fel, az nyissa ki az Ószövetségi Szentírást Mózes 2. könyvének 10. fejezeténél. A 21-23. versben hasonló jelenségről olvashat: „Monda ekkor az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet az ég felé és olyan sűrű sötétség legyen Egyiptomnak földén, hogy meg lehessen tapogatni. Kinyújtá erre Mózes a kezét s iszonyú sötétség lőn Egyiptomnak egész földén három napig. Senki sem látá a másikat és senki sem mozdula ki arról a helyről, ahol volt. Ahol azonban Izrael fiai laktak, világosság volt.”

Tudományos magyarázat

Akik pedig szeretik a tudományos magyarázatokat, azok számára megjegyezzük, hogy mind a fenti egyiptomi csapást, mind a jövőben beígért sötétséget és tűztengert egyesek egy üstökösnek a földbe ütközésével magyarázzák. A tüzet okozhatja az üstökös feje, amely nagyon forró. De előidézheti az üstökös farkában lévő hidrogén is, ha a föld légkörének oxigénjével keveredik és felrobban. Az üstökös farkában lévő sűrű por és gázok eltakarhatják a napot és teljes sötétséget okozhatnak. A farokban lévő metángáz, szénmonoxid és ciángáz megmérgezhetik rövid időre a légkört, vagy a tűz okozhat oxigénhiányt egy időre, míg a heves viharok friss levegőt nem hoznak. Ez lehet a tudományos magyarázata annak, hogy azonnal meghal, aki kinyitja az ablakot, vagy elhagyja a házat.

Újabb jelenések

Nemcsak a turzovkai jelenések előtti időkben kapott figyelmeztetések erősítik meg azok tartalmát, hanem a rákövetkezők is.

Az észak-spanyolországi Garabandalban (1961–63) a Szűzanya megmutatta a leányoknak az emberiségre váró büntetést, s ők úgy írták le, hogy az nem emberi eredetű lesz, hanem Istentől jön, és mindenünnen tűz veszi majd körül az embereket.

1966-ban San Damianóban a Szűzanya említett egy az égen feltűnő „nagy világító csillagot, amelynek farka van,” ami kétségtelenül az üstökös leírása. 1967-ben nagy sötétségről beszélt, amely érthetetlennek fog feltűnni. 1968-ban nagy megpróbáltatások óráját említette, amely mindenkit félelemmel fog eltölteni.

Sír a Szűzanya Quitóban (Equador) 1906-ban könnyezni látták a Fájdalmas Szívű Szűzanya képét, Szirakúzában 1953-ban a Szűzanya Szeplőtelen Szívét ábrázoló gipsz dombormű szemeiből áradtak három napon keresztül a könnyek.

Egyiptomban, 1968-ban Kairó külvárosában Zeitounban egy alkalommal órákon keresztül mozdulatlanul nézte a szomorú tekintetű Szűzanya a keresztet.

Ezeken a helyeken szóbeli üzenetet nem adott az emberiségnek, de kifejezte, hogy mily fájdalommal töltik el Szívét az emberek bűnei, amelyekkel Fiát megbántják, s amelyek miatt oly súlyos csapásokat vonnak magukra. Lehetetlen még csak megemlíteni is az utóbbi évtizedek minden Mária-jelenését, amelyek számát száznál is többre becsülik, mert nem tettek még közre róluk mindenki által elérhető beszámolókat és még hitelességüket sem ellenőrizték.

>> A turzovkai látnok keresztútja – Mateu Laseut élete

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.