RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< Bevezető a JÉZUS BENSŐ ÉLETE c könyvhöz, a kinyilatkoztatás körülményei és elfogadása

< Utolsó szavaim 

HALÁLOM

Elfogadom halálomat

Elérkezett földi életem utolsó pillanata. Isteni Atyámhoz fordultam, és újból teljesen felajánlottam Neki magamat, ezt mondva:

– Íme, isteni Atyám, elérkezett a tőled meghatározott idő, amelyben alá kell vetnem magamat a halálnak. Azért önként átölelem ezt a büntetést, elégtételül az emberi nem bűneiért, és a te elhatározásod megvalósításául. Önként elfogadom a halált, és ugyanúgy, ahogy a halált elfogadom, elfogadnám azt is, hogy a világ végéig ezekben a gyötrelmekben éljek, ha ez tetszene neked, ha ez volna a te akaratod, és ha ez is szükséges volna testvéreim üdvössége érdekében. De Neked, Atyám, az tetszik, hogy most meghaljak, és ez nemcsak hogy elég, hanem túlcsorduló mértékben is elég ahhoz, hogy azzal, amit tettem és elszenvedtem, elégtételt adjak az isteni igazságosságnak az emberiség minden bűnéért, és példát adjak nekik. Azért önként elfogadom a halált.

– Életemnek ebben az utolsó pillanatában ismét kérlek Téged, adj meg nekem minden kegyelmet, amit életemben minden testvérem számára kértem. Ha a halál órájában nem tagadják meg a haldoklótól a kegyet, se pedig bármit, amit megengedetten kér, akkor Te, irgalmas Atyám, sokkal inkább add meg haldokló Fiadnak, amit most kérek testvéreim számára. Nem kérek semmit magamnak, mert szomorúan, lesújtottam, fájdalmasan és elkeseredetten, minden vigasztalás nélkül akarok meghalni, azért, hogy minden szenvedésem fejében erősítsd meg minden testvéremet, vigasztald meg őket utolsó haláltusájukban és fájdalmas halálukban. Azért most önként elfogadom mindazt a szenvedést, ami az emberi halállal jár, hogy ennek fejében megédesítsed a halál nagy büntetését. 

– Felajánlom neked, isteni Atyám, ráhagyatkozásomat a halálra és a velejáró szenvedésre. Ennek fejében kérem tőled a teljes ráhagyatkozást testvéreim számára, hogy mindnyájan szívesen fogadják a halált, megegyezve isteni döntéseddel, bűneik büntetéseként. Viseljenek el türelemmel mindent, ami fájdalmas a halálban. Ígérd meg tehát nekem, isteni Atyám, hogy megadod mindenkinek ezt a kegyelmet, amit most kérek tőled mindazoknak a szenvedéseknek fejében, amelyeket most elviselek, beleértve magát a halált is, amelyet önként elfogadok, hogy engedelmeskedjek neked, isteni Atyám.

Az isteni Atya mindent megígért nekem. Láttam, hogy hűségesen megteszi, és hálát adtam neki mindezért. Nagy keserűséggel láttam azonban, hogy sokan visszaélnek ezzel a kegyelemmel. Ezek hallgatnak az ördög gonosz meggyőzésére, aki ebben az utolsó pillanatban minden erejét latba veti a haldokló lélek ellen.

Ismét az isteni Atyához fordultam, és kértem, verje le a pokoli vadállatot, hogy ne győzedelmeskedjék az általam megváltott lelkek felett, és hogy szenvedésem és halálom érdemeiért veszítse el minden erejét. Láttam, hogy az Atya megteszi ezt, és azok, akik áhítattal vannak szenvedésem iránt, ebben az utolsó pillanatban hatalmas fegyvert fognak kapni a vad ellenség ellen. Felajánlják az Atyának szenvedéseimet és érdemeimet, és így elnyerik az Atyától az erőt és segítségét, és a pokoli lelkek erejének elgyengülését.

Mindezért hálát adtam az isteni Atyának, Nagy szomorúságot éreztem azonban, amikor láttam, hogy sokan megengedik, hogy a pokoli ellenség kísértései és meggyőzése diadalmaskodjék rajtuk. Ezek már hozzászoktak ahhoz életükben, hogy nem tanúsítanak ellenállást, hanem megtesznek mindent, amit ellenségük nekik sugall, és mindig megfeledkeznek szenvedéseimről. 

Megfosztom magamat érdemeimtől

Ekkor teljesen megfosztottam magamat minden érdememtől, testvéreimnek adva azokat, azt mondva az Atyának:

– Atyám, most, mielőtt kilehelném lelkemet, visszavonhatatlanul oda ajándékozom életem, szenvedésem és halálom minden érdemét testvéreimnek, hogy ők felhasználhassák azokat minden szükségeikben. Nézd, isteni Atyám, a gazdag kincset, amit most birtokba vesznek, és adj meg nekik minden kegyelmet, amelyet nevemben és nekik adott érdemeimre hivatkozva kérnek tőled. A kincs végtelen. Azért teljesen meg lehetsz elégedve, amikor ők felajánlják azt engesztelésül bűneikért, vagy azért, hogy az örök üdvösségükhöz szükséges kegyelmeket elnyerjék.

– Atyám, légy most megelégedve ezzel az ajándékommal. Ígérd meg most nekem, hogy megadod nekik mindazt, amit ők érdemeimre hivatkozva kérnek tőled, mert érdemeim már az övékéi, a most tett teljes odaajándékozás révén. Atyám megígérte nekem mindezt, amit kértem tőle, és én hálát adtam Neki minden testvérem nevében is.

Anyám, a Társmegváltó

Kedves Anyám felfogta, mily sokat tettem ebben a pillanatban mennyei Atyámnál az emberi nem üdvözítéséért. Egyesítette kéréseit az enyéméivel, és felajánlotta bánatát és szenvedését mennyei Atyámnak. Hozzám fordult, és lélekben köszönetet mondott nekem minden testvérem és nővérem nevében, a szerető anya szolgálatát végezve értük. Mivel látta, hogy ebben az órában nem volt senki ott közülük, aki e nagy ajándékot nagyra értékelte és érte hálásnak mutatkozott volna, ő tette meg ezt gyermekei nevében. Anyám hálaadása annyira megelégedetté tett, akárcsak ha ebben a pillanatban minden testvérem és nővérem hálát adott volna, s nagyra értékelte volna, amit tettem.
Atyám is megelégedett a szolgálattal, amelyet Anyám az egész emberi nem nevében nyújtott.

Megköszönöm testemnek szolgálatait
.
Miközben az isteni Atyával beszéltem, testem elhalványult, szemem beesett, orrom hegyessé vált, minden tagom elernyedt, és éreztem a halál fájdalmát. Mielőtt kileheltem volna lelkemet, hálát adtam testemnek, hogy oly hűséges társa volt lelkemnek, mivel oly örömmel szenvedett, elviselt minden gyalázatot és üldöztetést, az éhséget és a szomjúságot, ami oly gyakran megesett. Elviselte a hosszú utakat tanító tevékenységem idején. Oly gyakran szenvedett a hőségtől és a hidegtől, az időjárás minden viszontagságától, a sok fáradtságtól, amivel prédikációim jártak. Elviselte a sértéseket, rágalmazásokat, hamis vádakat az írástudóktól, a farizeusoktól és az egész néptől. Elviselte a fájdalmas haláltusát és vérizzadást a Getszemáni-kertben, Júdás árulását, és az ütlegelést az elfogatáskor.

Elviselte, hogy még a tanítványok is magára hagyják. Elviselte a sértéseket, ütlegelést és kigúnyolást a törvényszékek előtt, az ostorozást és a töviseket, amelyekkel annyit gyötörték. A ruhátlanságot, az igazságtalan ítéletet, amikor bűnösnek mondták, a nehéz kereszt súlyát. Elviselt minden sértegetést és szidalmazást, amiben részesítették. Mindenben teljesen alávetette magát, megegyezve az isteni paranccsal. Mindezekért hálát adtam neki, mint hűséges társnak és lelkem méltó lakhelyének. Megígértem neki az isteni Atya nevében, hogy fel lesz magasztalva, és úrrá lesz minden teremtmény felett. Hatalma lesz az égben és földön egyaránt, amikor lelkem újból egyesül vele, hogy dicsőségesen feltámadjon. Ahogy megalázták és lealacsonyították az emberek és az ördögök, megkísértve a pusztában, üldözve a tanító tevékenység alatt, dühöngve ellene és bosszút állva rajta szenvedésének idején, úgy dicsőséges feltámadásakor minden alá lesz vetve hatalmának. Nem lesz sem az égben, sem a földön semmi sem, ami fölötte állna, egyedül Isten, akivel lényegileg egyesül, akárcsak jelenleg is.

Kiadom lelkemet

Miután mindezt elmondtam, lehajtottam fejemet, hogy jelezzem ezzel a halál önként való elfogadását. Amint lehajtottam fejemet, kiadtam lelkemet Atyám kezébe helyezve, akinek ajánlottam.

Amikor kiadtam lelkemet, éreztem a fájdalmat a léleknek a testtől való elválása miatt. Alá akartam vetni magamat minden fájdalomnak, amelynek az emberek alá vannak vetve. Azért tettem ezt, hogy az én fájdalmammal megenyhítsem az övékét.

Anyám fájdalma

Amikor kiadtam lelkemet, kedves Anyám is érezte a halál fájdalmát, amelyet én éreztem. Ő lelkében átérezte minden szenvedésemet és fájdalmamat. Mennyei Atyám csodát művelt hatalmával, és életben tartotta őt. Ugyanakkor, amikor elszenvedte a haláltusát, lelkét a szomorúság tőre járta át, holtan látva engem, az ő életét.

Mielőtt kiadtam lelkemet, még beszéltem az ő szerető, szomorú szívéhez. Még egyszer elbúcsúztam tőle, és megköszöntem neki, hogy oly sokat állt ki és szenvedett el értem. De ezt röviden tettem, hogy ne okozzak neki újabb szomorúságot, mert nagyon le volt sújtva, és elmerült a bánatában.

Megerősítettem őt utolsó szavaimmal, amelyek ezek voltak:

– Anyám, viseld el ezt a súlyos csapást szokásos bátorságoddal! A harmadik napon fel fogok támadni. Te leszel az első, aki élvezni fogod jelenlétemet és feltámadásom dicsőségét.

Kedves Anyám erősen hitt szavaimban. így megerősödött, és ismét alkalmazkodott az isteni akarathoz.

Elsirat a teremtett világ

Amikor meghaltam, megérezte az egész értelmetlen teremtett világ. A kövek meghasadtak, a sírok kinyíltak, a föld erősen remegett, a Templom kárpitja kettéhasadt, a nap elhomályosodott úgy, hogy az emberek alig látták egymást. A béke angyalai keservesen sírtak. Minden jelét adta szomorúságának és fájdalmának Teremtője halála miatt.

Csak a hűtlen és megátalkodott farizeusok nem indultak meg egyáltalán. Az ő szívük keményebb volt a kőnél. Sok jelenlevő azonban, amikor látta a sok jelet, mellét verte, és azt mondta:

– Ez valóban Isten Fia volt!

Sokan megtértek. Minden tanítványom, jóllehet távol voltak tőlem, megérezte, hogy kiadtam lelkemet. Nagy fájdalom fogta el őket, és keserű könnyekkel siratták halálomat.

Minden pokoli szellem, fejükkel, Luciferrel együtt, felismerték akkor, hogy valóban én voltam az Isten igazi Fia. Ellenállhatatlan erőt éreztek, mely a pokol mélységes fenekére taszította őket. Veszett dühvel egymásnak estek és kegyetlenül kínozták egymást. Megnövekedett fájdalmuk, mert ők maguk működtek közre halálomban, felizgatva az írástudókat, farizeusokat és a törvényszék minden szolgáját, és annyi módot találva ki kínzásomra és gyalázásomra. Most el kellett szenvedniük a büntetést mindazért a gonoszságért, amit műveltek.

Átdöfik szívemet

Amikor meghaltam a kereszten, egy katona, hogy biztos legyen halálomról, nagyon közel jött a kereszthez. Nem elégedett meg azzal, hogy életemben gyalázott, halálomban is meg akart sebezni. Így érzett ő, jóllehet Atyám határozta el, hogy meg kell nyitni oldalamat, és át kell ütni szívemet, ahol el volt rejtve az Egyház kialakulásának titka, a vér és a víz, amely ott maradt.

Azért a katona lándzsájával megnyitotta oldalamat, és átütötte szívemet. Onnan vér és víz folyt ki. A katona megvilágosításban részesült, amikor látta megnyílt oldalamat, és látta, hogy onnan vér és titokzatos víz jön ki. Megtért, és megvallotta, hogy Isten igazi Fia vagyok.

Eltemetnek

Halálom után arimateai József és Nikodémus azonnal a KáIvária-hegyre jött. Hoztak kenetet, hogy megkenjék testemet, és vásznat, hogy abban temessenek el. Levették testemet a keresztről, és szeretett Anyám ölébe helyezték. Anyám egy ideig csak nézte holttestemet. Utána megtisztította azt a vértől és a köpésektől. Mindnyájan keserű könnyek között szemlélték testemet. Megcsókolták a sebeket, különösen a szerető Magdolna, aki keservesen sírt, és sóhajtozott lábamnál.

Miután a szokás szerint mindent elkészítettek, a sírhoz vittek. Ott mindnyájan imádtak, különösen kedves Anyám, akit mindenki másnál jobban átjárt a szomorúság. Nem tudott elszakadni a testtől, mely az ő legtisztább véréből alakult ki. A szokásos szolgálat után a temetést befejezték, és a sírt lezárták. Mindegyikük szomorúan és bánattal telve távozott.

Buzdítom Jegyesemet

Jegyesem, ezzel befejezted életem első részének leírását, amely halálommal végződik. Azért ez a halál sose távozzék el emlékezetedből. Az állandó rágondolás ösztönözzön téged arra, hogy egészen meghalj a világnak. Amikor szenvedélyeid tiltakoznak ez ellen, fékezd meg azokat, hogy teljesen meghaljanak benned. Ez fájdalmas lesz számodra, de gondolj arra, hogy az Isten halt meg érted, és akkor könnyen meg tudsz halni te is mindennek, és meg tudod ölni minden szenvedélyedet.
.
Törekedj egész hátralevő életedben mindig velem egyesülve élni, hogy halálod idején kezembe ajánlhasd lelkedet, amint én Atyám kezébe ajánlottam, akivel mindig egyesültem. Légy különös áhítattal szenvedésem és kínos halálom iránt, és ne múljék el nap, hogy ne elmélkednél valamiképpen erről. Törekedj mindenben követni engem. Mint jó tanítvány és hűséges Jegyes, használd fel neked adott tanításomat. Tedd meg, amire tanítottalak, és megígérem, hogy örökre boldog leszel velem.

>> Feltámadásom

 

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.