RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Ma szenzáció lenne a Hírekben.

Képzeljünk el a mai világban két dúsgazdag, arisztokrata családból származó nőt, akik közül az egyik olyan hatalmasság házassági ajánlatát utasítja vissza, mint amilyen ma mondjuk Obama elnök vagy a Szudáni király lenne. És mindkettő levágatja hosszú haját, éhezést és szegénységet vállalva, Krisztusnak adja fiatal életét, tisztaságát, kiváncsiságát, vágyait. Íme, a középkor sötétsége…

"A tiszteletreméltó és szentséges szűznek, Ágnes úrnőnek, a fölséges és nagyhírű cseh király leányának, Klára, Jézus Krisztus méltatlan cselédje és a San Damiano monostor falai közt élő úrnők haszontalan szolgálója; mindig és mindenben az Ön készséges alattvalója, teljes odaadással ajánlja magát, és különös tisztelettel kívánja az örök boldogság dicsőségének elnyerését.

Szent viselkedése és élete tiszteletreméltó hírének hallatán, mely nemcsak hozzám jutott el, hanem csodálatos módon szinte az egész földkerekségen elterjedt, módfelett örülök és ujjongok az Úrban. De ezen nemcsak én tudok örülni, hanem örül mindenki, aki Jézus Krisztusnak szolgál és kíván szolgálni.

Ezért, bár Ön mindenki másnál bővebben élvezhette volna a pompát, a megtiszteltetést és e világ méltóságát, amikor dicsőséggel övezve törvényes hitvese lehetett volna a fölséges császárnak, amint ez az Ön és az ő kiválóságához illett is volna, mégis mindent elvetett magától, szívvel-lélekkel inkább a legszentebb szegénységet és a testi nélkülözést választotta, s így egy előkelőbb nembôl való vőlegényt szerzett, az Úr Jézus Krisztust, aki mindvégig megőrzi szeplőtelenül az Ön szüzességét.
.
> Klára hosszú, göndör szőke fürtjei ereklyetartóban
.
Ha majd megszerette őt, tiszta lesz, ha majd megérintette őt, még tisztábbá lesz, ha majd befogadta őt, szűz lesz. Az ő hatalma nagyobb, származása előkelőbb, orcája szebb, szerelme édesebb és egész lénye megnyerőbb.

Már körülfonta ölelésével, aki kebleit drágakövekkel ékesítette,
füleibe fölbecsülhetetlen értékű gyöngyöket függesztett,

egész külsejét fénylô és ragyogó drágakövekkel halmozta el,
s fejére a szentség jelével megjelölt aranykoronát illesztett.

Ezért tehát, kedves nővérem, vagy inkább nagyon tisztelt úrnőm – hiszen Ön jegyese, anyja és nővére az én Uramnak, Jézus Krisztusnak -, a sértetlen szüzesség és a legszentebb szegénység fényességes zászlajával felékesítve erősödjék meg a szegény Keresztrefeszített szent szolgálatában, melyet lángoló vággyal kezdett meg. Hiszen ő valamennyiünkért elszenvedte a kereszt kínját, kiragadva minket a sötétség fejedelmének hatalmából, ami – ősapánk bűne miatt – bilincsbe verve tartott minket, és kiengesztelt bennünket Istennel, az Atyával.

Ó, boldog szegénység, mely örök javakkal halmozza el azokat, akik szeretik és szívükre ölelik őt!

Ó, szent szegénység,
aki birtokolja őt és sóvárog utána,
annak Isten a mennyek országát ígéri,
és egészen bizonyosan meg is adja neki
az örök dicsôséget és a boldog életet!

Ó, kegyes szegénység,
melyet az Úr Jézus Krisztus
– aki a mennyet és a földet kormányozta és most is kormányozza, aki
szólott és meglettek –
minden mást megelôzôen méltóztatott magához ölelni.

< Klára teste közel 800 éve teljesen ép és romlatlan.

Mert ő azt mondja: a rókáknak odújuk van, az ég madarainak fészkük, az Emberfiának, azaz Krisztusnak ellenben nincs hová lehajtania a fejét, hanem lehajtván fejét, kiadá lelkét. Ha tehát ilyen nagy és előkelő úr a Szűz méhébe szállott, s megvetetten, nélkülözve és szegényen akart a világra jönni, hogy az emberek, akik oly szegények és elesettek voltak és nélkülözték a mennyei táplálékot, a mennyek országának birtokba vételével
meggazdagodjanak; örüljön nagyon és vigadozzék, teljék el rendkívüli örömmel és lelki vidámsággal. Mert íme, Ön nagyobb örömét lelte a világ megvetésében, mint a megtiszteltetésben; a szegénységben, mint a mulandó javakban; és inkább kívánt kincseket gyűjteni a mennyben, mint
a földön, mert a mennyben a rozsda nem marja, sem a moly nem rágja, s a tolvajok nem ássák ki és nem lopják el; ezért bőséges az Ön jutalma
a mennyben, és méltónak találtatott arra, hogy a magasságbeli Atya s a dicsőséges Szűz Fia nővérének, jegyesének és anyjának neveztessék.

Szentül hiszem: Ön tisztában van azzal, hogy az Úr a mennyek országát egyes-egyedül a szegényeknek ígérte oda és fogja is adni, mert amíg az ember egy múló dolgot szeret, a szeretet gyümölcsét elveszíti. Ugyanis lehetetlen egyszerre Istennek és a mammonnak szolgálni. Mert vagy szereti az egyiket és gyűlöli a másikat, vagy az egyiket szolgálja s a másikat megveti. Azt is bizonyára tudja, hogy a jól felöltözött ember nem küzdhet meg a mezítelennel, mert sokkal könnyebb leteríteni azt, akin van mit megfogni; hogy lehetetlen ugyanannak az embernek dicsôségben sütkérezni itt és Krisztussal uralkodni amott, és hogy könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába jutni. Ön azért vetette el magától ruháit, tudniillik a mulandó javakat, hogy birkózás közben ellenfele ne tudjon fölibé kerekedni, s a keskeny úton és a szűk kapun be tudjon jutni a
mennyek országába.

Minden bizonnyal nagy és dicséretes csere: elhagyni a mulandó dolgokat az örökkétartó javakért, égi jutalmat érdemelni a földiekért, százszorannyit kapni az egyszeresért, és mindezeken felül elnyerni a boldog örök életet.

Ezért tehát kötelességemnek érzem, hogy Krisztus szerelmére tőlem telhetőleg teljes alázattal kérjem az Ön méltóságát és szentségét, hogy igyekezzék minél jobban megerősödni az ő szent szolgálatában, iparkodjék a jóról jobbra s az erényről a tökéletesebb erényre jutni, hogy végül méltónak találja az áhított jutalom elnyerésére Az, akinek szíve minden dobbanásával szolgált.

Tőlem telhetőleg arra is kérem az Úrban, hogy engem, mihaszna szolgálóját, és a többi nővéreket, akik itt élnek velem a monostorban, és akik mind nagy tisztelettel viseltetnek Ön iránt, foglalja buzgó imádságaiba, hogy segítségükkel kiérdemeljük Jézus Krisztus kegyelmét, és Önnel együtt méltók lehessünk örök színelátását élvezni.

Isten Önnel, és imádkozzék érettem!

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Egy válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.