RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

9 napon át végzett ima valamilyen szándékra Istenhez vagy valamelyik szent közbenjárásáért.

Az ájtatossági gyakorlatokban Isten akarata és katolikus vallásunk tanítása szerint a szenteket segítségül hívhatjuk. Ám az is vallásunk tanítása, hogy a kegyelmet a szentek közbenjárására Isten adja. A szentek, tisztelete tehát vigyen minket közelebb Isten imádásához. Azt sem kell magyaráznunk, hogy Isten előtt kedvesebb az az ima, amelyik tiszta és bűntől megtisztult szívből jön, mint az, amely bármily áhítatos, de halálos bűnökkel terhelt lélekből tör elő.

Ebből a magyarázatból két dolog következik:

1. Valahányszor a szentekhez folyamodunk közbenjárásért, mindenkor Istenhez is emelkedjék föl a lelkünk. Ezért ha kilencedet tartunk, ezt a kilencedet Isten közvetlen imádásával: szentmisehallgatással, az Oltáriszentség meglátogatásával kössük össze.

2. Szent Tádé tiszteletére végzett ájtatosságunkat kapcsoljuk össze lelkünk megtisztításával. Azaz vagy az ájtatosság elején vagy a végén járuljunk szentgyónáshoz, és a szentáldozásban vegyük magunkhoz az Úr Jézust.

Kérjük – mivel az online lehetővé teszi, és ha nem titkos – hogy az imameghallgatásokat írjátok meg kommentben!

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

23 hozzászólás

 1. Hortenzia

  Elnézést kérek a figyelmetlenségemért. Sajnos kimaradt a 2 és 3 nap. Ezt most pótolom:

  Második nap: Szent Ferenc Krisztus leghűségesebb követője.
  Istállóban született, működése előtt 40 napig böjtölt, 12 tanítvánnyal indította meg új rendjét, kettesével küldte a világba őket, a szent sebhelyeket viselte testén s Krisztust utánozta egész szíve – lelke.
  Imádság: Könyörülj rajtam, Szent Ferenc Atyám, és kérd Istentől a kegyelmet, hogy egész életem Krisztust sugározza. Úgy tegyek mindenütt és mindig, ahogy Krisztus tenne az én helyemben. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Harmadik nap: Szent Ferenc a „Szegény Úrnő” lovagja.
  A szegénységben látta a Krisztus földi életének alapvető erényét és hódító erejének titkát. A világtól megvetett szegénység Krisztus óta elhagyatottan bolyongott. Szent Ferenc felismerte szépségét és lovagjává szegődött.
  Imádság: Rajongva üdvözlöm én is a „Szegénység Úrnőt”, a Te jegyesedet, Szent Ferenc Atyám! Lemondok minden földi értékről és előnyről, hogy egész lélekkel, a földiektől mentesen követhessem a szegényeket. Járj közbe, Szent Atyám, hogy én is, embertestvéreim is a lemondás útján járjunk, s kizárólag az örök üdvösségért éljünk és dolgozzunk. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Akit érdekel: ez a kilenced -egészében- megtalálható a Gloria.tv oldalon is.
  Elnézést kérek!
  Hortenzia

  Válasz
 2. Ariel adatlap-képe
  Ariel

  Hortenzia, köszönjük az imát, fogom javasolni a Metropolita Imakommandónak, hogy ezt is elvégezzük közösen, egymás szándékaira. Akinek van kedve csatlakozni hozzánk – (mi egy online imaközösség vagyunk) – az regisztráljon, és csatlakozzon a közös kilencedeinkhez a CHAT menüpont alatti chatszobában!

  Válasz
 3. Hortenzia

  KILENCED SZENT FERENC ATYÁNK TISZTELETÉRE

  Kilenc egymásután következő napon, vagy hétfőn imádkozz el egyet a következő fohászok közül. Szent Ferenc különös kegyben részesíti azokat, akik őt szent kilenceddel tisztelik. A kilenced alatt gyónjunk és áldozzunk!

  Első nap: Szent Ferenc az istenszeretet lángoló szeráfja.
  Az Isten iránti szeretet és vágyódás égette lelkét, nem egyszer elragadtatásban ejtette. Ilyenkor mozdulatlanul, kitárt karokkal ismételgette: „Istenem és mindenem!”
  Imádság: Szeráfi Szent Ferenc Atyám! Szeretetből éltél és apostolkodtál, a szeretet ragadott Isten közelébe, tett hasonlóvá a keresztre feszített Jézus Krisztushoz s fakasztotta testeden Krisztus kínszenvedésének sebhelyeit. Esdd ki nekem is a szeretet nagy kegyelmét, hadd szeressem az Urat teljes szívemből, teljes elmémből és minden erőmből. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Negyedik nap: Szent Ferenc az alázatosság ragyogó példaképe.
  Az emberek gúnyolódása kísérte a megtérésben. Utolsó kívánt lenni a testvérek között, hamuval behintett puszta földön lehelte ki a lelkét.
  Imádság: Ígérem neked, Szent Ferenc Atyám, hogy mindenkor követem alázatosságodat. Nem képzelődöm. Más ítélete előtt meghajlok, s türelemmel viselem a megszólást és rágalmazást. Gyakran ismételgetem fohászodat: „Ki vagy Te, Uram, és ki vagyok én, a Te féreg szolgád?” Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Ötödik nap: Szent Ferenc a bűnbánatban látta az evangéliumi élet foglalatát.
  Minden prédikációjában a bűnbánatot hirdette, követőit pedig bűnbánó testvéreknek nevezte.
  Imádság: Könyörülj rajtam, Szent Ferenc Atyám, hogy a bűnbánat méltó gyümölcsét teremjem. Sirassam vétkeimet és vezekeljek mind magam, mind mások bűnéért.
  Bánatkönnyben tisztogassam lelkemet, hogy a megszentelő kegyelem hófehér ruhájában vehessek részt a mennyei bárány földi és égi lakomáján. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Hatodik nap: Szent Ferencet választotta XI. Pius pápa a világiak apostolságának, a Katolikus Akció védőszentjévé.
  Nemcsak a szerzeteseket és apácákat állította a lelkek megmentésének munkájába, hanem a világiakat is. A Világi Rend tagjainak megszámlálhatatlan serege javította meg az akkori romlott világot és mentette meg a pusztulástól a társadalmat.
  Imádság: Szent Ferenc Atyám, a Katolikus Akció pártfogója. Egész lelkemmel szegődöm ahhoz a zászlóhoz, amelyet a Te kezedbe helyezett az Úr, s dolgozom, imádkozom, szentül élek azért, hogy Krisztus Király diadalmaskodjék minden szívben. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Hetedik nap: Szent Ferenc az öröm dalnoka.
  Állandó lelki békéje és lemondása a földiekről csodálatos derűre hangolta szívét. Csak az tud így örvendezni, madarakkal versenyt énekelni, akár két fadarabbal is hegedülni, akinek a lelke annyira tele van mennyeiekkel, mint Ferenc Atyánké.
  Imádság: Eszközöld ki nekem, Szent Ferenc Atyám, a tiszta lelkiismeret nyugalmát és a szent dolgokra irányuló gondolatokat, hogy az én lelkem is jól hangolt hárfa legyen, és hűségesen szólaltassa meg a Szentlélek sugallatait. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Nyolcadik nap: Szent Ferenc a szenvedés vértanúja.
  Isten mérhetetlen gyötrelmekkel tette próbára Szentünk állhatatosságát. Csak a szenvedésből születhet meg nagy intézmény és fakadhat áldás. Élete utolsó két évében csaknem elalélt és tehetetlenné vált a sok szenvedéstől, főképp az Úr Jézus szentséges sebhelyeinek viselésétől.
  Imádság: Csodálattal szemlélem szenvedéseidet, Szent Ferenc Atyám. Az én életem is tele van megpróbáltatással és bajjal. Segíts, hogy alázatos lélekkel fogadjam az Úr kezéből keresztemet és engedjem magam felszegezni rá Krisztus szerelméért. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Kilencedik nap: Szent Ferenc Szűz Mária buzgó tisztelője.
  Különös kegyelettel vonzódott Angyalos Boldogasszony kápolnájához, az azóta híressé vált Porciunkulához. Itt hódolt gyermeki lelke az Isten Anyjának. Az Ő pártfogása alatt alapította rendjét, innen küldte tanítványait az evangélium hirdetésére, itt öltöztette be Szent Klárát. Itt nyerte meg a híres porciunkula búcsút.
  Imádság: Életemet egész különlegesen a Szűz Anya pártfogásába ajánlom. Sohasem lehetett hallani, hogy ő valakit meghallgatás nélkül magára hagyott volna. Ébressz bennem bizalmat Iránta, hogy benne bízzam életben, halálban, minden testi-lelki viszontagságban. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Felajánló ima Szent Ferenchez

  Gyermeki bizalommal ajánlom magam atyai pártfogásodba Szeráfi Szent Ferenc! Egész lélekkel csatlakozom tisztelőid táborához, ahhoz a hatalmas családhoz, amelynek eszményképe, pártfogója, vezére és atyja vagy. Szent életed reám is ellenállhatatlan vonzást gyakorolt. Krisztus Urunk leghűségesebb követőjét, az evangéliumi élet megtestesítőjét tisztelem Benned. Hálával teli szívvel mondok köszönetet azért a kitüntetésért, amely az Úr különleges kiválasztása folytán szent rendednek tagjává tett, és engem, méltatlan teremtményt, alázatos ruháddal felékesített.
  Alázattal kérlek, szerezd meg hathatós közbenjárásoddal azt a kegyelmet, hogy az Úr Jézust a Te példád és buzdításod szerint utánozzam. Szeressem a szent szegénységet, a Te életednek ezt a legsajátosabb vonását. Segíts lemondanom a világ javairól, ha szegény vagyok, ne kívánjam a másét, ha pedig gazdag vagyok, ne ragaszkodjam vagyonomhoz, hanem készséggel segítsem a szegényeket és támogassak minden szent ügyet. Segíts követnem csodálatos alázatosságodat, tudjak örülni a megaláztatásnak és a szenvedésnek. Eszközöld ki lelkemnek a töredelmes bánat kegyelmét, hogy a Te bűnbánó életed követésében én is megtisztuljak és könnyeim záporában szentté váljak. Esedezz azért, hogy szívemet az Isten és felebaráti szeretet járja át, s ha nem is hordozhatom a szeretet sebrózsáit, amint Te hordoztad a krisztusi hasonlóság drága jegyeit kezeden, lábadon és oldaladon, lelkemben mégis egészen Krisztushoz hasonlítsak.
  Egész életemet arra szentelem, hogy a Te követésed révén növeljem Isten dicsőségét, melegítsem fel embertársaim kihűlt szívét, áldása legyek a földnek és egykor boldog lakója az örök hazának! Ámen.

  Válasz
 4. Lukacs Anna

  Kerlek draga jo testvereim,imadkozzunk az en gyermekeimert.L.Levente fiamert,aki 27eves es mozgasserult es kislanyomert Monikaert,aki szinten elsofoku mozgasserult,19 eves.

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.