RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Fausztina nővér 1905. augusztus 25-én született Lengyelországban.
20 éves korában lépett be az “Irgalmasság Anyja” szerzetbe, ahol erkölcsileg sérült leányokkal foglalkoztak.
.
Fausztina nővér az életszentség elérése céljából lépett be a szerzetbe, ahol a következő erények elsajátítására és gyakorlására törekedett:
Istenszeretet, felebaráti szeretet, szívtisztaság, alázat, türelem, lelkiismeretesség, engedelmesség, szelidség

Fausztina nővér különféle természetfeletti adományokat nyert Istentől, korunk kiemelkedő misztikusa lett. Vízióban látta az Irgalmas Jézust, Jézust a sebeivel, a Gyermek Jézust, a Feltámadt Jézust, a Szűzanyát, a Szent Családot és Szent Borbálát. Álmában látta Kis Szent Terézt, aki megmondta neki: “Szent leszel, miképpen én.”
Előfordult, hogy természetfeletti hangok irányították, megmondva neki, merre menjen.

Megkapta azt az adományt is, hogy belelátott ismeretelen emberek legtitkosabb gondolataiba, tudta, mi játszódik le egy lélek bensejében, és hogy valaki a kegyelem állapotában van-e vagy sem. Szenttéavatási perében ezekről rengeteg tanúvallomás szólt.

Láthatatlan módon megkapta a stigmákat is. Ezek nagy fájdalmat okoztak neki, különösen akkor, ha olyan valakivel találkozott, aki súlyos bűn állapotában volt. Szenvedését Isten felhasználta a nagy bűnösök megtérítésére.

Rendkívüli kapcsolata volt a haldoklókkal és a tisztítótűzben szenvedő elhunytak lelkeivel. Nagy távolságból is tudta, ha valaki haldoklott, és imában a segítségére sietett. Azonnal imádkozott érte, elsősorban a rózsafüzért. A szenvedő lelkek néha megjelentek neki, imát és áldozatot kérve tőle. Mindig azonnal segítségükre sietett.

Megrázó élményei voltak a gonosz lélekkel. A Sátán egymagában és többedmagával is megjelent neki, útját állta, szavakkal mocskolta, panaszkodott, hogy túl sok lelket vesz el tőle, akik a pokolba kerültek volna, ha Fausztina nem imádkozna értük és nem hozna áldozatokat értük.
A Gonosz megjelent neki kutya, macska, és fekete emberalakban is, gyakran a haldoklók ágyánál látta állni. A Gonosz különösen gyűlölte – és gyűlöli – az irgalmasság hatását, művét mindenáron igyekezett megakadályozni. Fausztina “Napló”-ja is nagy hatással van az olvasóira, ezért a Gonosz a fogát csikorgatta, amikor Fausztina leírta belső életét és megtapasztalásait.

A Pokol látomása

Mélyen megrázó a pokol leírása, amit Fausztina 1936-ban, Krakkóban, egy misztikus élményben látott. Naplójában így ír róla:

“Ma a pokol mélységeibe vezetett be egy angyal. Borzasztó kínzóhely ez, a mérete szörnyen, ijesztően nagy. A szenvedések fajtája ott különböző:

1. az Istentől való megfosztottság szenvedése

2. A szünet nélküli lelkiismeretfurdalás gyötrelme

3. a tudat, hogy ez az állapot már soha nem fog megváltozni

4. az Isten haragja által meggyújtott lelki tűz kínja, mely áthatja a lelket anélkül, hogy megsemmisítené

5. a lélegzetvisszafojtó bűz és a szünet nélküli sötétség borzalma. Bár állandó és mély sötét uralkodik, az elkárhozott lelkek és a démonok mégis látják egymást, a saját maguk és a másik gonoszságát

6. a Sátán állandó jelenléte

7. szörnyű kétségbeesés, Isten iránti gyűlölet, káromkodás, átkozódás

Ezekben a szenvedésekben minden kárhozott lélek részesül. Vannak még egyéni szenvedések is, ezek az érzéki szenvedések, mert minden lélek azzal szenved szörnyű és leírhatatlan módon, amivel vétkezett.”

Fausztina azt állítja, belepusztult volna a látomásba, ha Isten Irgalma nem tartja életben. Hozzáteszi, hogy mindezt Isten parancsára kellett leírnia, hogy a bűnösök tudják meg, hogy amivel bűnöznek, azzal lesznek egy örökkévalóságon át büntetve, és hogy egyetlen lélek se ámítsa magát, hogy nincs pokol, és ne mondja, hogy nem tudja, milyen az, mert még senki sem járt ott.

“Én, Fausztina nővér, Isten parancsára a pokol mélységeiben voltam azért, hogy a lelkeknek elmondjam, és bizonyítsam, hogy pokol van. Amit leírtam, csak halvány árnyéka annak, amit láttam. Azt észrevettem, hogy a legtöbb lélek életében nem hitte, hogy a pokol létezik.”

E szörnyű látomás után Fausztina szinte szünet nélküli imádságba fogott a lelkek megtéréséért, és állandóan kérte Isten Irgalmasságát értük.

Az irgalmas Jézus fehér ruhában, egyik kezét áldásra emelve, másik kezével megérintve a szive táján szétnyílt ruháját, ahonnan két fénysugár tört elő: egy fehér és egy piros. Az Üdvözítő arra kérte a nővért, készítsen róla egy festményt így a következő aláírással: “Jézusom, bízom Benned!”

 

Jézus azt kívánta, hogy a képet tegyék ki a kápolnájukban, majd az egész világon, minden templomban és minden otthonban. A kép tisztelőinek a következő ígéreteket adta az Üdvözítő:

“Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli, nem vész el. Megígérem a győzelmet neki ellenségei felett már itt a földön, és különösen a haláluk óráján.”

“Mielőtt eljövök, mint igazságos Bíró, szélesre kitárom irgalmasságom ajtaját. Jaj annak, aki nem akar irgalmasságom ajtaján keresztülmenni, mert annak igazságom kapuján kell áthaladnia!”

“A legnagyobb bűnösöknek van mindenekelőtt szükségük irgalmasságomra. Azok a lelkek, akik irgalmasságomra hivatkoznak, nagy örömöt szereznek nekem. Nekik még nagyobb kegyelmeket ajándékozok, mint amit kérnek. A legnagyobb bűnöst sem tudom megbüntetni, ha részvétemért könyörög, hanem megbocsájtok neki végtelen és kifürkészhetetlen irgalmammal.”

“Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükön át úgy fogom oltalmazni, mint anya a gyermekét, és haláluk óráján nem bírájuk leszek, hanem Üdvözítőjük.”

“Az emberiség mindaddig nem fog békét találni, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz.”

Az Isteni Irgalmasság tiszteletének lényege

1. Az isteni irgalmasság ünnepe

Jézus első alkalommal 1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet szenteljenek az Isten Irgalmasságának.
“Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Kívánom, hogy isteni irgalmasságom ünnepét Húsvét után az első vasárnapon ünnepeljék (Napló 49)  Keserves szenvedéseim ellenére elvesznek egyes lelkek. Utolsó mentőövet adok nekik ezzel az ünneppel, különben örökre elvesznek. A papok ezen a napon hirdessék nagy és végtelen irgalmamat (napló 570)” /ll.János Pál pápa hivatalosan be is vezette ezt az ünnepet – a szerk./

Az ünneppel kapcsolatban nagy kegyelmeket ígér:
“Azt akarom, hogy az isteni irgalmasság ünnepe minden léleknek, különösen a bűnösöknek menedéke legyen. Ezen a napon irgalmasságom egész teljessége fog kiáradni. Kegyelmeim tengerét árasztom azokra, akik ehhez a forráshoz közelednek. Aki ezen a napon szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járul, annak megbocsájtom minden bűnét és elengedem minden büntetését. Senki ne féljen hozzám jönni, még a legnagyobb bűnös sem. Ez az ünnep irgalmasságom mélyéről származik és telítve van könyörületem kegyelmeivel. (Napló 699)”

2. Az Irgalmasság Rózsafüzére

Ezt a rózsafüzért – mely különösen alkalmas Isten haragjának enyhítésére -, Jézus maga tanította Fausztina nővérnek. Arra kérte a nővért, hogy minden nap imádkozza el. (A rendes rózsafüzéren imádkozható.)

“Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket. (Napló 811). Úgy tetsziknekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek (Napló 1541)… ha ez megegyezik karatommal. E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget. Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján (Napló 754).

Kezdés: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy

A nagy szemekre:
“Örök Atya, felajánlom Neked a Te nagyon szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét, vérét, lelkét és istenségét, bűneink, és az egész világ bűneinek bocsánatára.” (1x)

A kis szemekre:
“Jézus fájdalmas szevedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak.” (10x)

Befejezésre:
“Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!” (3x)

Különösen a haldoklók nyernek nagy enyhülést általa. Jézus a következő fohászok ismétlését is ajánlotta:
“Ó Jézus Szent Szívéből értünk fakadó Vér és Víz, az irgalom forrása, bízom Benned!”

“Mondd meg a szenvedő emberiségnek, hogy boruljon irgalmas szívemre, és Én betöltöm békével!”

3. Az Irgalom Órája, 3 óra

“Az irgalom halálom órájában nyílt meg teljesen a lelkek számára.”

“Valahányszor hallod, hogy 3-at üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre.

Ebben az órában (délután 3 órakor) haldokoltam a kereszten, ebben az órában győzte le az irgalom az igazságosságot, és a kegyelem belépett az egész világba.”

“Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat. Ha nem lehetséges, akkor kis időre térj be a kápolnába és tiszteld irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, merülj el imában – ha röviden is – ott, ahol éppen vagy.”

“Ebben az órában – ígéri Jézus – kéréseddel elnyersz mindent magad és a mások számára. Nem tagadok meg semmi a lélektől, aki szenvedésemre hivatkozva, sebeim érdemeiért kér tőlem valamit.”

Az imádságot tehát
– az irgalom órájában, délután 3 órakor
– Jézushoz kell intéznünk,
– az ő fájdalmas szenvedéseinek értékére hivatkozva.

4. Az Irgalmasság tiszteletének terjesztése

“Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya a csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek. (napló 1075)

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

57 hozzászólás

 1. Chris

  Balvany lehet a penz is, a hirnev, stb. meg minden ami ELTAVOLIT Istentol! Kovacs Pista meg Enispista – a protestans merevseget ismerem fel onokben. Ahogy valamelyik hozzaszolo mar emlitette, a Bibliat kontextusba es egeszben kell erteni nem kiollozva. Jezus kinyitotta a vilagot nekunk, nem szukitette be. Ez az eggyik legfontosabb amit exegetaktol tanultam. Jezus a lehetosegek, a szabadsag es a nyitas Istene. Az Oszovetsegben, meg csak alakult az egy Istenben valo hit ezert nagyon fontos volt hogy ne keszitsenek szobrokat a kulombozo istenekrol marmint Baal, Istar, stb. Mi az Ujszovetseg emberei, akik hiszunk Istenben, Ot abrazoljuk es nem falcs isteneket! Ez nagy kulombseg!

  Válasz
 2. lehel

  Istenem add, hogy Magyarorszag ujra a SZENT KORONA ORSZAGA legyen! Segitsd meg edes gyermekeidet, kik Europat evszazadokon keresztul vedtek a poganyoktol, s Europa “megjutalmazott” minket a Trianon-nal! Ez a mi kereszt utunk, es a hitetlensegunk ara? Add, hogy vegre, ne legyen tobb hazaarulo, kapzsi politikusunk! Istenem, vilagositsd meg draga testvereinket, hogy vegre OSSZEFOGJUNK, es SEGITSUK EGYMAST! Jezus, ragadj torkon bennunket, s mutass utat vegre! JEZUSOM, BIZOM BENNED! AMEN

  Válasz
 3. Erzsébet

  Irgalmas Jézusom!Segíts a régi vágyam elérésében,Neked semmi sem lehetetlen,Uram.Ha jónak találod,hallgasd meg kérésemet és add meg nekünk a kért kegyelmet:PRÁB.Nagyon szeretném,Te tudod a legjobban,hányszor fohászkodom ezért hozzád,de a Te akaratodra bízom magam.Olyan jó,hogy elmondhatom neked és olyan jó,hogy Rád hagyatkozhatom hit,remény,szeretettel.
  Uram,itt vagyok,én,gyarló ember,aki a te irgalmadban és segítségedben bízik.Bocsásd meg tévedéseimet és enged,hogy jobbá válljak a te irgalmad és szereteted által.

  Válasz
 4. Ibolya

  Kedves imátkozó testvéreim el olvastam mindenkinek a hozzásolását és mindenkinek külön, külön igaza van mert egy a lényeg,hogy Istenhez és az Ő Egy Szülőtt Fiához imátkozunk aki meghalt értünk, hogy megváltson minket, és ha a képeittiszteljük az is egy külön áldás. Én már gyermekkoromtol fogva imátkozom , a szüleim a Szent családi példa életet éltek mégis két bátyám él züllőt az édes anyám , mondhatni éjel nappal imátkozott és énis egy züllőt életű fiuhoz mentem feleségül ,nagyon sokat sirtam és ugy gondoltam, hát miért érdemlemlem én ezt? de most miután már eltávozott az élők sorábol rájőttem, hogy ez megpropáltatás volt számomra, sőt itt még nem is ért véget, mert a fiam is nagyon ivott 4 évig imátkoztam érte Jézus Szivéhez , a megszabaditó Rozsafüzért,és minden imát amit csak tudtam , szentmise áldozatokat,kértem a SZűz Anyát, Szent Józsefet Szent Antalt kőzben járásukat. Mostmár csak Hálát adhatok Istennek , hogy meghalgatott . Az Isten irgalmasságához mindig igyekszem megtartani a kilencedet , nem mindig sikerül ,hogy 3 órakkor el imátkozzam a rózsafüzért de bármejk órában lehet, én tanusithatom,hogy minden nehéz hejzetből ki lábaltam és csak az Isten segitségével mindenkinek azt ajánlom, hogy ne muljon el egy nap sem ima nélkül szeretettel gondolok és imátkozom minden rászorulo Testvéremért Isten Áldjon és Vezéreljen mindenki.

  Válasz
 5. Pálinkás Lajos

  A Gondviselő Istennek köszönhetem szent Fausztina
  történetének megismerését.–megváltozott életem.

  Válasz
 6. Pálinkás Lajos

  Nap mint nap érzem szent Fausztina közbenjáró segitségét.

  Válasz
 7. eta

  Zoltán és pista a házassag megmentesehez néha nem kell több mint elcsititani az egót és a haragot, kicsitszet menni gondolkozni, önvizsgalatot tartani meghalani erteni erezni végre miben van másiknak igaza.

  Skszir nem halljuk látjuk, erezük, szeretjük és tiszteljük egymast, nem figyelünk oda és egymásra, mert…

  Aztán kell valaki mindketötöknek aki beszel egyik és másik fejével is külön külön kipanaszkodjatok egymást neki, gondokat neki, ő az úr neveben magahoz veszi megyógyitja lelketek és a kapcsolatot.
  Ezt teszi a mediator is.

  Anyamek 30x szétmentek aztan megis együtt vannak.
  Azert mikor betegek, ehesek, nincs pénz, tüzifa, kaja vagy ott sok évi többszöri ünnepnap családlátigatások és programok, akkor rossz ám egyedül, 5 é az 5, 30 az 30 egymast mar ismerik, kitartottak es szamithatak atveszeltek.

  Sokszor bántjuk egymast tettleg vagy szóval sajnos, mikor nem szabadna,
  ez rossz.
  Mindegy hogy miert, de nem szabad egymast bántani, okolni, hibáztatni, kárt okozni. ez nem szeretet nyelve nem szabad szönyeteg lenni dolgokert egy egymas ellen
  Ha gondolod beszelgetek velük és hatok rájuk.
  Az én szüleim igy vannak máig is együtt mert már ezerszer megutálták egymast, elhagytak, szidtak bantotak vertek megloptak, megcsaltak, de én mindig újra meg újra hazahoztam és együve tartottam őket, házassagukat.

  Mindket félnek igaza van ám én mindegyikükkel éltem, beszéltem hogy mi a baj, hol a baj, miben és kivel.Aztá utánam tanár, pap, rokonok is beszéltek fateral is belátásra birtak gyerek, anyunak javitson, jót tegyen végre.

  Va aki önként hall, tesz meg, ad meg és ajánl fel idegenként is elsőre dolgokat van aki áldozatok, lemondasok jótettek igyekezet és szorgalom árán, segitőkeszseg aran sem, egyiknek elég 1 perc 1 nap, minden néll másiknak 5 vagy 50 év jótette sem, hiába sir követel ordít az ember neki vagy ír oldalas leveleket marad az igergetes, a várakozas a kifogas, hazugsag, minden marad ott, és bajok tovább hiznak még kilóméteresre, nagyobbra és a régiek mellé még több baj, gond vitat hoz be valaki egyik fél valami a családba.

  Persze van jog is, családjog, személyisegi jog, Isten törvényei, meg minden,
  vannak szentképek a házakban.

  Egyik kárt, veszteseg csalódast bánatot okoz a másikának, mert szarik következményekre és a másika fejire.

  Nyitott szem és szivvel kell járni egy gyermek idegen,
  külsős sok mindent meglat eszrevesz amit a többi nem, összehozza dolgokat.
  a rossz veszteseg kudarc es csalodast is nevel, megtanit sokmindenre!

  Válasz
 8. Erika

  Végig olvastam a hozzászólásokat.
  énispista
  A Te igei kibontásaidat bárcsak olvashatnám még továbbra is, mert nagyon jó érzés volt olvasni őket. Köszönöm.
  Isten Áldjon!

  Válasz
 9. Vera

  Zoltán, kívánom, hogy sikerüljön megmenteni a házasságodat! Az én apám 26 év házasság és 30 év ismeretség után költözött el fél éve, de még nem volt válás… hát én is imádkozom szüleimért!

  Válasz
 10. énispista

  Drága Mennyei Atyám az Úr Jézus Krisztus nevében jövök eléd. Köszönöm, hogy eléd járulhatok és kérhetem a Te segítségedet és hiszem, hogy Te képes vagy segíteni nekem. Atyám én szeretlek Téged és köszönöm, hogy elküldted a Te Fiadat az Úr Jézust, hogy megváltson engem a bűneimtől, megváltson az átkaimtól, megváltson a betegségeimtől és megváltson a fájdalmaimtól és üdvösségre, győzelemre vezessen engem. Köszönöm a Te Igédet és köszönöm, hogy Te azt mondtad, hogy amit Isten egyszer egybe szerkesztett azt ember el ne válassza. Uram legyen a Te beszéded szerint az én házasságomban is. Kérlek Uram ne engedd, hogy bárki ember szétválasszon az én feleségemtől és kérlek ne engedd, hogy a sátán megtegye ezt. Úr Jézus Te azt mondtad, hogy bármit kérünk az Atyától a Te nevedben Te megteszed azt. Kérlek adj békességet az én házasságomban és kérlek erősítsd meg a köteléket a feleségemmel. Uram Te vagy a Békesség Fejedelme kérlek adj békességet a házasságunkba. Uram bocsájtsd meg minden bűnömet és én is megbocsájtok minden ellenem vétkezőnek és magamnak is megbocsájtok. És Kérem a Te áldásodat azokra akik nekem ártottak, én is megáldom őket. Drága jó Atyám köszönöm, hogy eléd jöhettem és Te meghallgattál engem, az Úr Jézus nevében. Szeretlek Istenem, dicsőség Neked most és mindörökké. Egyedül Tiéd legyen minden dicsőség. HALLELUJJA! HALLELUJJA! HALLELUJJA! AMEN

  Válasz
 11. Zoltán

  Szeretettel kérlek benneteket, valaki adjon tanácsot hogyan kell “az ő fájdalmas szenvedéseinek értékére hivatkozva.” imádkozni? Tudtok pont ide szóló imát? Házasságom megmentéséhez rettentő szükségem lenne az Úr irgalmára, ,miden nap 3 órakor próbálok is imádkozni de nem találom a megfelelő szavakat. Kérlek segítsetek!

  Válasz
  • Me

   Szia! Az isteni irgalmasság rózsafűzére pont ilyen: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak (ezt mondod 10x) , utána: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,amen (ezt mondod 1x) Ismételni kell ezt az imakört ötször. Mondhatod,hogy Istenem felajánlom a mai napi/e heti stb imáimat a Szűzanya Szeplőtelen Szívén keresztül a házasságomért .

   Válasz
 12. énispista

  II.Tim.4:1.
  Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
  2.
  Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
  3.
  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
  4.
  És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.
  5.
  De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

  Kérdés Krisztához: Melyik része van kiragadva és melyik szembefordítva?
  Szerintem nagyon érthető az egész. Nem szabad elfordulni az Igazságtól, Isten Igéjétől és odafordulni mesékhez, hanem amint írod mindig az egészet kell figyelembe venni. Minden körülmények között Isten Igéje az első számú tekintély és ami ellent mond neki az hazugság.
  Róma 3:4 Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.
  Szóval nem értem: melyik része van kiragadva és melyik szembefordítva? Légyszi mutasd meg! Köszi.

  Válasz
 13. Kriszta

  A Bibliából kiragadott idézetek egymás ellenében történő felsorakoztatása, kiragadva az eredeti szövegkörnyezetből, nem vezet sehová. Mindig az EGÉSZET kell tekinteni.

  Mert szó szerint benne van a Bibliában ez is:

  “Nincs Isten”! Döbbenet, igaz?
  De így folytatódik:

  “…mondá a balgatag szívében.”

  Akinek van füle, hallja meg.

  Válasz
 14. Eneni

  Piómikolaus8-nak:

  “És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.”II Tim 4:4

  Válasz
 15. énispista

  Máté 5:17.
  Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
  18.
  Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.

  Róma 1:18.
  Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
  19.
  Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik:
  20.
  Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.
  21.
  Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.
  22.
  Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek;
  23.
  És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.
  24.
  Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;
  25.
  Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.

  Válasz
 16. énispista

  “Ezzel tulajdonképpen az ördög elérte azt hogy templomaitokban
  csak a hangotokkal szavakban és énekben,felállásban és padban leüllésben kimerül az Istent dicsérő imádó cselekedetetek.Csak elmétekkel imádjátok Istent,testetek belőlle alig vesz részt,…”
  János 4:23.
  De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
  24.
  Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

  Válasz
 17. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Végeredményben ha van képi ábrázolás,ha nincsen ,az igaz hogy az ember üdvössége hálla Istennek nem függ az Istent ábrázoló képek,szobrok tiszteletétől mert azok csupánn csak segítő eszközök.
  És mégis bárki ,mindenki üdvözülhet,aki tiszteli és szereti embertársait,
  s legfőképpen teremtő Istenét,de ez a tisztelet a másik iránt megköveteli azt hogy a másikat és Istent ne bánsd meg itt -e topikban sem,és e törvény szavai alapján ne itéld el a másvallású embert cselekedeteiben,mert mindenkiben Isten lelke lakozik,és mindnyájan Isten gyermekei vagyunk!Főleg ne itélkezzetek ószövetségi törvényekkel mert az a tegnap volt és ma az újszövetség törvényeit élljük!
  Köszönöm,hogy követtétek,egyetemes katolikus tanításokban merítkező írásaimat Krisztus Jézunak dicsőségére,lelkek mentésére,
  az üdvösség érdekében.Dicséret légyen örökkön mi Urunknak Krisztus Jézusnak ,és Békesség ,Áldása légyen mirajtunk és a mi fiainkon!
  Amen!

  Válasz
 18. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Azt ie lehet mondani,mintha Jézus mondaná:
  -Mesternek hívtok engem,és barátotoknak,és gondviselő Isteneteknek,
  és mégis féltek attól a pillanattól,amikoron testetek végleg meghal és leketek elém áll az itéletre,féltek mikor majd akkor először lélekben megláttok,hiszen földi életetekben amely kép engem ábrázolt,hogy körülbelül ilyen voltam mikor a földön jártam,ezt a kép ábrázolásomat is féltetek tisztelni,és féltetek megszemlélni,törvényre hivatkozva
  elmétetekben,hogy nehogy vétkezzetek ez álltal.Óh ti képmutató,vakok és képemet sem tisztelők!Ha képemet nem tisztelitek,és nem gyakoroljátok ezt a tisztelet-mutatást ez álltal,akkor hogyan tudnátok tisztelni valóságos Isteni személyemet akit nem is láttok mert a mennyben Fiú Isten személyben a lélek vagyok!
  Miért keményedik meg szivetek,ha láttok képet róllam??

  Válasz
 19. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Aval,hogy az ószövetség törvényeit tartjátok fontosabbnak és nem az újszövetség törvényeit,és szó szerint veszitek azt a törvényt hogy ne ábrázolj semmi képet és szobrot ,de még Istenről és szentjeíről sem;
  Ezzel tulajdonképpen az ördög elérte azt hogy templomaitokban
  csak a hangotokkal szavakban és énekben,felállásban és padban leüllésben kimerül az Istent dicsérő imádó cselekedetetek.Csak elmétekkel imádjátok Istent,testetek belőlle alig vesz részt,hiszen nincs leborulás,térdethajtás,meghajolás,nincs a szentháromság Isten személyének megrajzolása kezeztekkel a testetekre ima kezdéskor
  mint kereszt vetés.A kereszt vetés szimbóluma elkezdem imámat oly módon hogy megtrajzolom a keresztet magamra,és ha gondolatban vonalat húzunk akkor a háromszög azaz az Atya ábrázolásának a szimbóluma kell hogy látszódjon a kersztvetésünkön.Vagy nincs a kezek felemelése az ég felé,vagy ima közben melkason keresztbe tett karok,stb mert nincs szentélyetek,nincs istenábrázolásotok és így az emberi értelem eleve úgy rendezi el okoskodással:hogy nincsen tehát,minek és nem kell.Ez a nincsen,minek és nem kell az ördög teológiája és műve
  NINCSEN, MINEK, NEM KELL! -ÖRDÖG TEOLÓGIÁJA!

  Válasz
 20. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  TEHÁT TERMÉSZETES, HOGY AKI ISMERI AZ ISTENT AZ TISZTELI AZ ISTENT ÁBRÁZOLÓ KÉPET.
  És ha véletlen elkezdi puszilgatni,hogy úgy szeretlek Istenem,netánn az a templomban az Istent ábrázoló művészien szép szobor előtt térdet hajt,az nem a szobrot imádja,hanem hogy elméjével gondolatban,de testével is mozdulatban mint liturgikus szent cselekményként szent cselekedetként a teste is részt vesz nem a szobor hanem a valóságos Isten imádásában.Az a lényege,Ha bár elmémben nem egyeztem bele a bűnös cselekedeteimbe mindig de testem az esendő és gyenge és mégis vétkezett a test,a test pedig beszenyezzé a lelket.A test is imádkozik mikor letérdel és meghódol az Isten előtt evel jóvátéve minrt penitenciát amikor a test vétkezik,és így is próbálja Istent kit megbántott kiengesztelni.Hogy nemcsak elmémben de testemmel is engesztelem Istent vétkeimért.Ezen gondolatok és elmélkedések után akik bűnös dolognak tartjátok a szent dolgok és személyek tiszteletét,mert féltek tisztelni az Istent ábrázoló képeket és szobrokat,ördögtől félrevezetve megfosztátok magatokat attól hogy a testetek is részt vegyen az imádásban,dicsőitésben, imádságban.Ti csak akkor csak elmétekben és lelketekben tudtok Istent imádni,dicsőíteni,hozzá imádkozni.Pedig sokszor csak a testetek vétkezik elmétek az nem mert nem mindig egyeztek bele a bűnbe!De mégis bűn.Hát miért fosztjátok meg magatokat abban,hogy testetek testtartása,mozdulatotok és gesztusaitok is belekapcsolódjon az Isten dicséretbe?Persze kivétel ha imádkozva énekeltek.

  Válasz
 21. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Az ószövetséget is Isten sugalmazta,az írástudó papoknak.És mivel
  Jézus előtt napisten,szerelemistennőt,bacchucok~istenét,szácsárokat,
  stb imádtak Istenként.Természetes,hogy belefoglalták törvényként leírták ezeket a tilalmakat,nehogy a zsidó nép elhadja az ószövetség egy Istenét és áttérjen más vallásokra.Nem kell magyarázat a Fáraó
  Istenek temetkezési kamrák képírásokról azaz hieroglifákról tanúskodnak.És az akkori népek tudományt és töménytelen információt merem állítani az agyuk képi-információban tárolta el és tanulták meg az akori adatokat.Ma zenészek is sokan a kottát ha kép
  információban olvassák olyan magas szinten,hogy szinte nem is kell gondolkodni melyik pötty zenei hangjegy hol milyen hangot is takar.Hanem minmt képet felfogva és érzékelve ahogy látja már játsza is az ujja és nem gondolkodik a hangjegyek értékén hanem rögtön játsza azt mint képinformációt./Akkor kérem tisztelettel akik képinformációkat tárolnak agyukban akkor ha szó szerint vennénk az ószövetségi törvényeket akor azt lehetne mondani állandóan vétkezénk???Nem hinném.Mert Jézus életében számtalanszor megfedte,a farizeus papokat:Hogy ti képmutatók az írásokat szó szerint veszitek,logika nélkül rossz értelmezésban.És szivetek mélyén
  iszonyú gonoszság lakozik.(kb nem szó szerint visszaadva mikor megdorgálja az ószövetségi körülötte éllő papokat a zsinagógákból.
  Ugyanis Isten sosem sugalmazott az őszövetség írástudóinak kik írták ,másolták akkoriban a bibliájukat olyat:Hogy én a ti Istenetek
  megtiltom hogy atemplomaitokban nem örökathetitek meg Isteni arc-jelemet és képekben,KÉPÍRÁSBAN az üdvösségtrörténetet a BIBLIÁT!

  Válasz
 22. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Csodálatos,nem gondoltam hogy eszembe jut Jézus keresztre feszítésének előképe,az ószövetségben a póznára felszögezett
  RÉZKÍGYÓ.Mit is jelent ez?Történt,hogy egyik alkalommal,mikoron Mózes lejött a hegyről,és elszörnyülködött,távollétében mi is történik a népével:dáridóznak,eszemiszom,orgia,aranyborjú.Gondolom ismeritek a történetet.Mőzes cselekedett,ami le van irva..Majd felment a hegyre ujra Isten bocsánatához,esedezni.De közben már Isten haragja is lesújtott a népre,mert mérges kígyók lepték el a zsidó tábort a pusztában,sivatagban,sokakat megmartak,voltak akik meghaltak és sokan élet halál között lebetegedtek és kóma-egyébb
  kígyómérgezési tünetek.Hogy újból lejöve a hegyről ugye mghagyta a népnek tartsanak bűnbánatot,majd csináljanak magas póznát -(keresztet) és szögeljenek rá rézkígyó szobrot!!És akik föltekintenek
  e rézkígyóra hittel bizalommal,bűnbánóan akkor azok meggyógyulnak!
  Tehát már az ószövetségben a Mennyei Atya így gyógyított,hogy majd ha Fiát küldi a világba legyen előképe a kertesztre feszített Jézus Krisztusnak! És a póznán ott a kígyó rézből!A keresz a corpus nem üres ! Ott kell lenni az áldozati testnek! Mert a réz kígyót is kérte isten a póznára.Kérte tekintsenek a rézkígyóra!Ne hadjuk magunkat az ördögtől félrevezetni! Ma is kér bennünket különösen nagyböjtben tekintsünk a keresztre!Mi már nem a rézkígyóra hanem a keresztünkön ott van a mi megváltónk ábrázolva amint keresztre van feszítve.Tekintsünk ma is hívőn bizalommal és bűnbánóan mert vár minket vár a hódolatunkra,vár a liturgikus szertartásunkra,hogy a testünk is fejezze ki hódolatunk ne csak elménk,a teljes ember
  imádja őt teste és lelke.Látjátok testvérek mily utálja Istent és gyülöli Jézust a sátán,mert szeretné elérni hogy eltünjenek a kersztek a falról!Kersztről a corpusok Jézus testszobra eltünjön.Hogy szeretne minket romlásba dönteni.Ha utánna olvastok a háromnapos sötétség idején ezek a keresztek világítani fognak,mint mennyei hatalom jelképei.Amiktől menekül az ördög mert ha megérintené azt kegyetlen lelki kínjai támadnak.Elviselhetetlen nagyok.Ezek a világító keresztek lesznek a védő zászlajaink akik azokat a szörnyű napokat megérik.Amen.

  Válasz
 23. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Csodállatos misztériumok!
  Amikor egy pápa meghal,és orvos megállapítja a valóságos halál állapotát akokor a jelenlévő helyettes vagy bíboros apápa kezéről lehúzza a pápai ékköves gyűrűt,a pápai hatalom szimbólumát,majd szertartás szerint a követ benne kalapáccsal össze kell zúzni,hogy annak a halott róma pöspökének véget ért véglegesen -e földi pápai hatalma erkölcsi tekintélyével együtt.És csak ezután készülődhetnek az új pápaválasztási konklávéra.Persze addig is van kormányzó .
  A mennyei Atya hogy nem engedte meg hogy az Ő szent Fia jézus csontjait megtörjék az az Isteni gondviselés hogy Jézus nemhalt meg
  lelki értelemben,mert Isteni személy emberré lett ige azaz Isten ember
  és bár halottként a testea lelke az Isten és örök,vagyis szálla alá poklokra,majd megnyitá a menny ajtaját.Mivel nincs megtörve csontja
  lelki hatalma töretlen vala.És az ószövetséget lepecsételte lezárta az
  Ő vér álldozatával.És töretlen csontjai bizonyíték arra hogy a mennyei Atya nem engedett korlátlan hatalmat gyakorolni a szidó vallási közösségnek, a főrabbinak az ő egyszülött Fián.És ez a csont töretlenség egy kapocs mely összekapcsolja az ószövetséget az újszövetséggel.Mert az Úr Jézus az alfa és az omega a kezdet és a vég az ó és ujszövetség,a mindenható korlátlan,jatalmas suverén,
  igazságosan itéllő Fiú Isten.Amen.

  Válasz
 24. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Most már kezd rémleni,hogy Jézus oldalát megnyitotta a százados,ez bizonyítékul szolgáll arra ,hogy nem törték meg Jézus csontjait mert már meghalt és bevégeztetett a megváltás.Van olyan Jézus élete film ahol úgy van eljátszva,hogy amikoron Longinus százados megnyitá oldalát és abból vér és víz folyt ki.Mint Isten-áldozati vér és víz amint
  ráfoly a századosra százados mintha a filmben megmerevedne egy pillanatra arca átváltozik ,mert átjárja a megváltó kegyelem közvetlen erejéből az áldozati vér érinti.A longinus százados megtér hisz Jézusban mert az evangélium is említést tesz:A százados is megvallja,
  hisz Jézus haláltusájánál átélte a sötétséget:-“Ez valóban Isten Fia volt!”
  És én ezt Longinusi szent oldal megnyitása cselekményt eennek az Isteni irgalmasság és erről készített képnek az előképének tekintem.
  Úgy mint a Húsvéti lakoma bárányát a zsidók megmenekülésének ünnepén és Jézus is mint fölálldozott husvéti bárány a golgotán ugyancsak husvét ünnepén Jeruzsálemben.Tehát a csontok megnem törettetésének ez a titkos misztériuma ami a mennyei Atyának benne volt a tervében hogy Jézusnak megkell halnia még mielőtt elérkezik a csontok megtörésének iszonyú fájdalmas szertartása.Ami arra szolgált
  hogy ne szenvedjernek továbba keresztre feszítettek és szent legyen a zsidók husvéti ünnepe,hogy nehogy a bűnnel megfertőztessenek.
  És ez álltal lett szerintem a délután három órája a megváltás órája és egyben az Isteni irgalmasság órája mert ekkor fejeződött be az Isteni áldozat a megváltás,ekkor lépett a világba az Isteni irgalmasság először.

  Válasz
 25. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Lám a szűz anyánknak mily hatalmas fegyvere van a rózsafűzér.És mintha a hindu vallású szerzetesek kezeiben is ilyesmit látnék de nem tudom ők miként használják.Ha hindukat is segíti eszközként-e fűzér
  akkor minket katolikusokat és avangélikusokat,akik kézükbe veszik-e fűzért még inkább segít nekünk az imádkozásban,hogy haladjunk.
  Hiszen mi újszövetség népe nemcsak Bibliából éllünk lelkileg hanem
  a rózsafűzér imádkozásából,és az eucharisztiában titkosan elrejtezet
  Fiúisten aki a kenyér és bor szine alatt valóságosan jelen van szemlélődéséből,imádásából éllünk lelkileg.Ha az utolsó vacsorán így megtisztelte és megálldotta az Ur Jézus a kenyeret és bort,és parancsba adta ezt CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE akármennyi alkalommal imádkoztok dicsérni az Istent.A szentmisének,vagy Istentiszteletnek is minő értéke van.Csak a sátán súghat oly gondolatokat:ne imádkoz rüózsafűzért,ne menj misére ,
  Istentiszteletre mert csak a Biblia olvasás az érvényes.Mi lenne ez mindez mint a sátán félrevezetése!Isten elve szerintem mindent vagy semmit!A sátán elve:Minden leket romlásba vinni ha már ő egyedül nem lehet boldog mert elfordult Istentől!
  NE FORDULJATOK EL ISTENTŐL Mert Jézus kínálja ma is az Istentiszteleten a kenyeret és bort és meghagyta ez kemyér és bor
  révén is az ő testére és vérére is emlékezzünk!Az Ő vér áldozata
  szabadított meg minket a sátán rabságából.Ma is az szabadít meg minket.
  És itt van a Faustina álltal meghagyott Jézus kép.Jézus testéből a szíve tájékán mely szétnyillik,vagy szét is van nyitva,hiszen Longinus százados azt Jézus halálakor megnyitotta oldalát,hogy meghalt-e.És
  nem törtek csontot.És Jézus kép oldalsebből ma is kék és piros fénysugár tör elő a lelkünk és testünk táplálló sugara:vér és víz,testi és lelki élet .Ki az irgalmassg ajtaján keresztül megy ő hozzá annak könyebbüdvözülni.Aki e nélkül az a nehezebb utat az igazságod és szigorúen itéllő ajtón fog őhozzá belépni az utolső itéletre.És nem mindegy.Az eucharisztia kenyér és bor és az irgalmasság fehér és piros fénye között csodállatos összefüggések bonthatók ki.
  Végezetül:Had ajánljak szerényen egy Jézusi ajándékot,Az Isteni irgalmasságról éneket az én profilom képein és mappáiban képkotta illetve Pdf-ben.Szerintem megállja a helyét.
  JÉZUSOM BÍZOM BENNED!! Jézusom csak benned bízom nem a
  másvallásúak okoskodásaiban.Amen.

  Válasz
 26. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  H93, csodálatosan előre leírva a 3-napos sötétség a legkagyetlenebb
  pusztítású földi óra ebben az Apcsel 1.17-21 ig versben.Köszi hogy leírtad,lám az ember mindig felfedez újra meg újra nem véletlen dolgokat a Bibliát olvasva.És csodálatos Isten munkálkodása az emberiség üdvtörténetében ahogy a dolgok és tanítások épülnek egymásra,egyik a másikra.
  A hold elvöröslik a nap elsötétül,mielőtt eljő az Úrnak nagy és nyilván való napja.És ki segítségül hívja az Úrnak nevét az Üdvözül…(Kb)
  A mostani kinyilatkoztatásokból pedig jól tudjuk,hogy Isten elrejti a sátán elöl hogy mi történi egy lélek és Isten között amikor megtér,és elfogadja Urának,megváltójának,üdvözítőjének,azaz a Szűz anya szerint a sátán sohasem tudja mi mit gondolunk csak az arcunkból tud olvasni,de azt nagyon jól.Jutott eszembe ez hogy nem -e a sátánnak a munkája és félrevezetése-e az hogy szent dolgok ábrázolását,szentek ábrázolását Isten ábrázolását a másvallásúak sértőnek,bűnösnek ítéllik meg.Mivel a sok vallás leágazódása a Katolikus hitről más vallásokra is a sátánnak a félrevezető munkája nyomán a megosztottság és összeveszejtés gyümölcseit teremte.És a félre vezetett lelkek pedig ragaszkodván a szövegek sérthetetlenségére csak ez érdekli őket,mint mikor bíró a vádlotthoz kérem csak igennel és nemmel válaszolhat magyarázkodás nincs és öügyvédei álltal olyan irányba viheti a dolgok menetét amely irány neki tetszetős és kedves.Ha tehát a sátán az arcunkról olvas mert nem láthatja Isteni elrejtésből gondolatainkat,akkor mi imában miért ne olvashassunk Jézus arcvonásaiból??? Aki hisz és ráhagyatkozik Isten vezető kezére,és ha Isten jónak látja akkor bárkit elvezethet a misztika világába ahol lelki szemeink előtt megmutatkozhat olyannak amiyennek az Úr akarja az ő drága képét szemlélve mint segítő eszköz úgy mint rózsafűzűr imádkozásánál a rózsafűzér a mi kezeinkben,hogy haladjunk és ne tévesszünk,mert az idő mullása az drága…

  Válasz
 27. drippus

  „Mózes aztán összetörte a csupán tisztelet tárgyát.”
  Mielőtt abba mennénk bele, hogy ki ismeri a Bibliát, fontosabb eldönteni, hogy valamennyire ismerem-e Jézust. A szobrot, a borjút, kiöntése előtt a képzeletben is istenítették, imádták, orgiák közepet… Mózes ismét az Egyetlen, Élő, és Igaz Istenre, hívta fel a figyelmet, a szigorú megtorlásaival. Ha Jézus azt kéri valakitől, – aki valamennyire ismerheti,- hogy készíttessen Róla képet, már önmagában is nagyon sok embernek segítség. Különösen, akkor, ha az, nem csupán a képzelet szülöttje. (A kép nem sikerült teljesen. Jézust leírni éppen úgy nehéz, mint ábrázolni. Szűz Máriát is.) Nem ezt kell összetörni, hanem magunkban azt a képet, melyhez ragaszkodunk addig, amíg feltételek nélkül el nem fogadjuk Jézust olyannak, amilyen. Nem hiába szokatlan az ábrázolása. Nem hiába idegenkednek tőle sokan. Bárki, aki Jézussal találkozik, hasonlóan ismeri föl, mert az Irgalma minden egyes találkozásban ugyanaz.

  Válasz
 28. énispista

  Isten Igéje nem változik (Zsid.13:8.)
  Az Apostolok cselekedetei az Úr Jézus földi élete után íródott, és Pál apostol a Szent Lélek által itt ad utasításokat a bálványokkal kapcsolatban.
  Ha ezt és a többi Igét figyelmen kívül hagyjuk akkor talán beleférne az ábrázolás.
  Ráadásul nem tudjuk melyik a hű alkotás, mert én még kettő egyformát nem nagyon láttam, kivéve amit sokszorosítanak.
  A hit a nem látott dolgokra irányul (Zsid.11:1.).
  “…boldogok akik nem látnak és hisznek.” (Ján.20:24-29.).
  “…De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben , és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul. Az Isten lélek: és akik Őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”
  Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké! És Ő adjon nekünk minden területen világosságot.
  Legyetek áldottak!!!

  Válasz
 29. Twin adatlap-képe
  Twin

  Jézus megmutatta ember-test arcát nekünk. Láttuk-ábrázolhatjuk.
  A régiek olyan Isten arcát akarták lefesteni aki még nem mutatta meg magát.
  Jézus jelenlegi állapotában való lefestése valóban problémás lenne. DE
  Nekem sokkal nagyobb gondot okoz az Atya ábrázolása bárhol is látom.
  Hiszen aki Jézust látta látta az Atyát is. Pont.

  Válasz
 30. énispista

  Ap.csel.15:20.
  Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől…

  Ap.csel.17:29-30.
  Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.
  E tudatlanság idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek.

  Ap.csel.1:8
  Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok…

  A Szent Lélek nélkül semmik és senkik vagyunk, de ha a Szent Lélek vezet bennünket akkor bizonnyal Isten fiai vagyunk.(Róm.8:14.) És Ő elvezérel bennünket minden igazságra.(Ján.16:13.) Az Igazság pedig maga Jézus Krisztus.(Ján.14:6.)Jézus Krisztus pedig a testé lett Ige.(Ján.1:14.) És Ő most is Isten Igéje.(Jelenések 19:13.)
  És az Úr keresztel Szent Lélekkel és tűzzel. Én azt kívánom kereszteljen meg mindenkit aki vágyik rá.
  Legyen áldott az Úr neve mindörökké!
  Áldjon meg tégedet az Úr… IV.Móz.6:23-26.!!!

  Válasz
 31. h93

  Mi már Új szövetségben élünk, nem régiben. Kovácspisták és hasonlók!
  Ne legyetek képmutatók, és ne üldözzétek a Szentlelket! Ha ti nem akartok megmenekölni, másokat azért nem kell elveszejteni…..ja és ha a Szentírásnál tartunk:(ApCsel 1,17-21):

  “A végső napokban-mondja az Isten-
  kiárasztok lelkemből minden testre.
  Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak,
  az ifjak látomásokat látnak,
  az öregek álmokat álmodnak.
  Még szolgáimra és szolgálóimra is
  kiárasztom lelkemet ezekben a napokban,
  és prófétálni fognak.
  Csodákat teszek fenn az égben,
  és jeleket adok lenn a földön:
  vért, tüzet, és gomolygó füstöt.
  A nap elsötétül, a hold vérbe borul,
  mielőtt eljön az Úrnak
  nagy és nyilvánnaló napja.
  Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”

  És ha ez még nem lenne elég egynémely képmutatoknak, Isten-űldőzőknek, zsidóknak, kételkedőknek, írástudóknak, akkor az olvassa el a hegyi beszédet,……S az evangéliumban leírt összes csodatételét Jézusnak.

  Válasz
 32. énispista

  Kedves pal_agnes!
  Szerintem nem a saját felekezeti tanításainkat kell tanulmányoznunk Isten akaratának megismerésére, hanem Isten Igéjét. Mert Isten Igéje nem változik Zsidókhoz 13:8., és aki Őt keresi az megtalálja Példabeszédek 8:17. Sőt kijelenti magát annak János 14:21.
  Aki hisz a Fiúban (Isten Igéjében) örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak (Isten Igéjének) nem lát életet… János 3:36
  És az Ige (Úr Jézus) testé lett és lakozék közöttünk… János 3:14
  Nem emberi tanításokra (dogmákra) kell nékünk figyelni, hanem az egyedül tévedhetetlen Istenre, az Ő Igéjére.
  Az Úr adjon nekünk világosságot, hogy megismerjük az Ő akaratát!
  Legyetek áldottak!

  Válasz
 33. pal_agnes adatlap-képe
  pal_agnes

  Apropó képtisztelet: minden egyházban mások az erre vonatkozó szabályok, s ahogy itt elnézem, mindenféle felekezetű emberek megosztják a gondolataikat.
  A katolikus egyház szerint a szentek, Jézus, a Szűzanya képeit lehet tisztelni, ezzel semmi baj nincs. Hiszen a szeretteinkről is készítünk fényképet, magunkkal hordjuk, és amikor megpuszilod a szerelmesedről készült képet, ez nem azt jelenti, hogy a szerelmesed helyett a képet szereted. Így vagyunk a szentekkel is.
  Az imádat azt jelenti, hogy mindenek felett szeretjük, ez egyedül Istent illeti meg. A mai világunk bálványimádása nem a képekkel kapcsolatos, hanem azt jelenti, hogy egy csomó más dolgot helyezünk Isten elé, mi magunk vagy egy teremtett dolog veszi át az első helyet az életünkben, ami egyedül csak Istent illeti meg.
  Amúgy pedig minden itt megszólaló testvérnek azt tanácsolom, hogy a saját egyháza katekizmusát tanulmányozza egy kicsit a képek tiszteletét illetően. Sőt, a többi egyházét is lehet, így aztán megérthetjük, hogy az egyikünk miért tesz ki képet és tiszteli azt, a másikunk meg nem.
  Kellemes elmélyülést kívánok! :)

  Válasz
 34. pal_agnes adatlap-képe
  pal_agnes

  Kedves Mariann! Kérlek, ne használj semmilyen kabalát, még szentképet se, mert az babona!!! Ha hordozol magaddal egy szentképet, az rendben, mindaddig, amíg Istenre emlékeztet, és Őt mindenhová magaddal akarod vinni, a segítségét kérni, vele élni az életedet. De a kabala egészen más tál tészta, és veszélyes vizekre sodorhat.
  Elnézést, ha egy kissé nyersre sikerült a mondnaivalóm, nem áll szándékomban bántani, ez csak figyelmeztetés: óvjuk meg a lelkünket a felesleges rossztól!

  Válasz
 35. ichtys-g

  Istennek legyen hála, hogy nem Bibliamagyarázó emberekre, meg teológusokra bízta az Egyházat, hanem szentekre, gyermekekre! :-)

  Válasz
 36. mariann

  Egyetertek Veled, s En sem imadkozom kepekhez, mindig is Istenhez
  az Egi-lelki Atyamhoz szoltam imaim altal.
  Vannak kepeim, mivel nagyon sok kepet kapok a mai napig is, s ezek
  csak fotok, szepen megfestett fotok, amit neha jo nezegetni, Ram
  megnyugtatolag hatnak, viszont nem rakom fel ezeket a kepeket a
  falra.
  Kovacspista viszont, amikor figyelmesen es szeretettel, s tisztelettel fogja a kezebe venni a szentirast, s imai altal keri, amit szeretne,
  akkor biztos vagyok Benne, hogy az imaja meghallgatast nyer.

  Válasz
 37. énispista

  Kedves hozzászólók!
  Én azt látom “kovácspista” segítő szándékkal szólt hozzá. Ez okból szólok én is Isten Igéjét alapul véve.
  János 1:1-14. Az Ige Isten, és Isten testé (emberré) lett – Filippi 2:6-7 –
  Isten Igéje bejött egy szűzön keresztül a világba mint ember, ugyanis ha Istenként jött volna el nem tudott volna meghalni értünk. Isten halhatatlan, Ő a teremtő, örökkévaló, mindentudó, Ő a bölcsesség, minden hatalom az Övé…
  Jézus amikor megszületett lehet, hogy “Jézuskának” hívták, de most Úr az Atya Isten Dicsőségére (Filippi 2:11). Nekünk nem egy tehetetlen kisbabánk van a mennyben, hanem egy olyan Urunk akié minden hatalom. Jézus Krisztus ugyanabba a dicsőségben van amelyben volt a világ létezése előtt (János 17:1-5).
  Ő a királyoknak Királya, az uraknak Ura (Jelenések 19:16).
  Az Úr Jézus megdicsőült testét lehet-e ábrázolni? A nap fényességét lehet-e ábrázolni? Úgy értem visszaadni azt amit lát az ember. Majd ha valaki le tudja élethűen festeni a napot, akkor próbálkozzon az Úr Jézus dicsőségét lefesteni. Mert az Ő orcája olyan mint a nap amikor fénylik az ő erejében (Jelenések 1:16). Földi ember nem tud talpon maradni az Ő jelenlétében, János sem tudott pedig úgy gondolom szent életet élt.
  Isten Igéje az Igazság (János 14:6) és senki nem mehet az Atyához csak Általa! Én hiszem, hogy a Biblia Isten kijelentése az ember számára. És Istenre kell inkább hallgatnunk, mint emberekre (Ap.csel.5:29). Ezért biztatlak benneteket, hogy Isten Igéjében keressétek az Igazságot, mert nincs más.
  Példabeszédek 8:17 “Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek megtalálnak.”
  Legyetek áldottak!

  Válasz
 38. Mariann

  Koszonom Eszter es kivanom Neked, hogy Te is megtalald azt a lelki nyugalmat es boldogsagot, amit Enis elertem.
  Tudod a vilag es az emberek valtozhatnak, de az Ur es Jezus tanitasai azok nem valtoznak, s amikor Te atadod a lelkedet az Urnak es koveted az O tanitasait, hidd el nagyon eros leszel lelkileg, s nem kell mast tenni, mint a torveny szerint es bun nelkul elni!
  En a 119. zsoltart, az arany miatyankot nagyon szeretem es amikor van eleg idom este, mindig azt olvasom elalvas elott.
  A masik, a 2l.zsoltar, Az Ur az En pasztorom.
  Amikor ezeket a zsoltarokat rendszeresen olvasod, szinte atitatod vele az elmedet es vedve vagy a negativ gondolatoktol.
  Ajanlom, hogy probald ki, meglatod csodak fognak tortenni az eletedben!

  Válasz
 39. Mariann

  Az ima ereje! Valoban sokat segit, es Nekem pl. “kabala’-kent is Jezuska kep van a taskamban.
  Nekem nagyon eros a hitem es amikor nem imadkozom, akkor ugy erzem Magam, mint egy eltevedt lelek!
  A fenti hozzaszolas, a (kovacspista) szinte banto, ugyanis egy ember sajat maga donti el, hogy hitben, vagy hit nelkul el. A bibliat En pl. naponta olvasom, de mindig teljes nyugalommal es tisztelettel veszem a kezembe, s amit tanultam belole az az, hogy boldogan tudok elni lelkileg.
  Kovethetunk barmilyen vallast, de nem szabad kritizalnunk a masik hitet, sot tiszteletben kell tartani.
  En tudatosan hiszek es Istenben, s Jezust, mint tanitomat fogadtam el mar eleg koran, meg kisgyermekkent.
  Imadkozni is egyedul szeretek es nem a kepekhez, mivel nem jut fel az imad. Ettol fuggetlenul nagyon sok kepeim vannak, mivel a csaladomtol ismeroseimtol is kapok, de nezegetni szoktam csak ezeket a kepeket.
  A szivbol jovo ima, ami nagyon fontos es meghallgatast nyer.

  Válasz
 40. brillo adatlap-képe
  brillo

  kovácspista, lehet, hogy nem vagyok egy nagy teológus (sőt, biztos:)), de nem hiszem, hogy mondjuk a katolikus egyház képviselői sem ismerik a Bibliát… Márpedig a templomok tele vannak képekkel.
  Szerintem egyébként itt a tisztelet mást jelent, mármint a mózesi idézetben. Én pusztán “művészettörténeti tiszteletre” gondoltam, ahogy mondjuk az ember tiszteletben tart egy Monet képet, és nem hapcizik rá mondjuk 2 centiről:) De semmiképpen sem vallásos tiszteletre gondoltam, ahogy az ókorban tisztelték az isteneket, és áldozatokat mutattak be nekik… Valószínű, eltér a szó jelentése, súlya a Bibliában és az én szóhasználatomban.
  Szerintem az a lényeg, hogy az ember tudja, hogy nem a képet, hanem magát Jézust imádja.
  Egyébként nem kell egyetérteni, azt hiszem például a reformátusoknál (bár most hirtelen nem vagyok benne biztos) nincs is semmiféle ábrázolása Jézusnak (éppen arra hivatkozva, amit mondasz), a szentek pedig nincsenek is “figyelembe véve”. Ki így, ki úgy. Nem gondolom, hogy ez döntő dolog lenne:)

  Válasz
 41. kovácspista

  Azt vettem észre , hogy ti nemigen ismeritek a Bibliát.
  Olvassátok egyáltalán? Döbbenetes ellentmondásokat találok itt .
  Ti kinek hisztek?

  Válasz
 42. kovácspista

  ” Ne imádd és ne tiszteld azokat; ” 2 Moz 20 :5

  ez elég egyértelmű : tisztelni sem lehet!!!

  ” És elvevé kezökből, és alakítá azt vésővel; így csinála abból öntött borjút. És szóltak: Ezek a te isteneid Izráel, a kik kihoztak téged Égyiptom földéről.” 2 Moz 32:4

  Áron is azt mondta, hogy csak rásegít a népnek az aranyborjúval….
  Mózes aztán összetörte a “csupán tisztelet tárgyát ” és megitatta velük, aztán meg leölette őket. Ennyire utálatos Isten szemében még az is, ha csupán tiszteled azt a tárgyat, képet, ami Őt ábrázolja. Nem értem, miért nem lehet csak úgy egyszerűen kép nélkül szeretni Jézust?
  Én nem kockáztatnám meg.Nehogy valamit véletlenül rosszul csináljak. Nekem elég, ha imádkozok hozzá.Tudom, hogy meghallgat.
  Vigyázzatok!!!!

  Válasz
 43. brillo adatlap-képe
  brillo

  itt nem a kép imádásáról van szó. a kép csak “segítség” – ahogy minden festmény, freskó, stb. a templomban. az a faragott képes idézet – az én értelmezésemben – azt jelenti, az ember ne imádjon bálványokat (ld. még “szerencsehozó” amulettek, szobrok, amik nem valamit jelképeznek vagy ábrázolnak, hanem maguk a megtestesülései annak az adott dolognak), konkrét tárgyakat. persze sokszor összemosódnak ezek, de az nem jó. a tárgyakat lehet tisztelni, egy Jézust ábrázoló képet is, de nem imádni. imádni csak Jézust magát lehet.

  Válasz
 44. kovácspista

  “Ezt a rózsafüzért – mely különösen alkalmas Isten haragjának enyhítésére -, Jézus maga tanította Fausztina nővérnek.” idézet a cikkből )

  ” Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16

  Ez a két állítás is ellentétben van egymással. Ha Isten úgy szerette a világot, hogy a fiát áldozta fel érte, akkor nem értem, hogy miért haragudna? Ő már megtette az első lépést a megbocsátás felé.

  ” Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, ” Rom 3:25

  ” És ő ( Jézus ) engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.” 1Ján 2:2

  ” Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a a mi bűneinkért.” 1Ján 4:10

  Jézus áldozata elégséges a bűnbocsánatra, ha hittel elfogadjuk. Nem kell rózsafűzért imádkozni ezért!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Válasz
 45. kovácspista

  Az előző hozzászólásomhoz tartozik :

  “Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.”
  Márk 13:22

  Minimum elgondolkodtató….

  Válasz
 46. kovácspista

  “Az irgalmas Jézus fehér ruhában, egyik kezét áldásra emelve, másik kezével megérintve a szive táján szétnyílt ruháját, ahonnan két fénysugár tört elő: egy fehér és egy piros. Az Üdvözítő arra kérte a nővért, készítsen róla egy festményt így a következő aláírással: “Jézusom, bízom Benned!Jézus azt kívánta, hogy a képet tegyék ki a kápolnájukban, majd az egész világon, minden templomban és minden otthonban. A kép tisztelőinek a következő ígéreteket adta az Üdvözítő:”Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli, nem vész el. ” ( idézet a cikkből )

  ” Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
  Ne imádd és ne tiszteld azokat; ” (idézet a 10 parancsolatból)

  A két szöveg ellentétben van egymással. Az elsőben “Jézus” azt kéri, hogy csináljanak egy képet , és azt imádják, a másikban ugyanez? a Jézus ( Isten ) azt mondja, hogy ne csináljanak képet, és ne imádják azt. Akkor most mi van? Az egyik igaz és a másik hazug állítás! Melyik-melyik?

  Válasz
 47. Ariel adatlap-képe
  Ariel

  Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy kb 2 hónapja majdnem minden nap 3 órakor elmondom a kéréseimet Jézusnak, ahogy le van írva, hogy hogyan kell. És sorban jönnek az imameghallgatások! Hála legyen Jézusnak, és Fausztina nővérnek, mert az Irgalom Órájában valóban különösen meghallgatja Isten a kéréseket.

  Válasz
 48. Kérdező

  Köszönöm! Most már több a bizalmam ehhez az oldalhoz :)
  Azért jó tudni, hogy igenis igaz az, hogy egymás hite által épüljünk meg!
  Róm. 1,12
  “Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által.” (Károli)
  Róm 1,12
  “más szóval, hogy a hitben, amely éppúgy a tiétek is, mint az enyém, kölcsönösen megvigasztaljuk egymást.” (Szent István Társulat)

  :) :)

  Válasz
 49. Ariel adatlap-képe
  Ariel

  Tökéletesen jogos!!! Kérlek tekintsd ezt technikai hibának, már az asztalomon volt most is a cetli, melyre fel van jegyezve, hogy ki kell vennünk a google hirdetéseket, mihelyst a programozóval legközelebb javítgatjuk az oldalt (még van mit)! Köszönjük az odafigyelést :)

  Szerkesztőség

  Válasz
 50. Kérdező

  Ha már az Impresszumban leírtátok, hogy – idézem:
  “Eközben a Szentlélek elkezdett dolgozni bennünk, és lassan kapisgáltuk, hogy médiumot készíteni milyen felelősség: hiszen egyszer majd Isten színe elé fogunk állni, és el kell számolnunk Őfelségével és önmagunkkal, hogy naponta oly sok embernek mikkel “tömtük” a lelkét… Felfogtuk, hogy a sztárok a mai kor bálványai, akik tévesen indítanak csodálatra és követésre, hogy az ezotéria, az asztrológia, a számmisztika és a társaik – az emberi léleknek a Titokra, az összefüggések megértésére, Istenre éhes lényét kötözi hozzá a Gonoszhoz tévtanításaival – melyek félig igazak, félig hazugságok – ahogy azt a Sátántól már megszoktuk. El kell mondanunk, hogy közel 1 év alatt a szerkesztőség mély megtérésen esett át, és végül sikerült megértenünk és követnünk a Szentlélek felhívását: hogy olyasmiről írjunk, ami valóban fontos, amivel valóban gazdagítjuk nemcsak az olvasóinkat, de önmagunkat is.
  Végül a szenzációkkal is felhagytunk, mert ezek izgató hatásukkal nem engedik, hogy elmerüljünk a felebaráti szeretetben és a belső Csönd békéjében.” –
  akkor hogyan fér meg a “Jézusom, bízom Benned!” és a többi cikkhez a lap alján levő, “IQ-teszt”-nek álcázott mobil-számot kérő “pénznyelő”, amelyiknél teljesen mindegy, ki milyen választ ad??!
  Hogyan fér ez meg azzal, a fentebb is idézett mondattal, miszerint
  “közel 1 év alatt a szerkesztőség mély megtérésen esett át, és végül sikerült megértenünk és követnünk a Szentlélek felhívását: hogy olyasmiről írjunk, ami valóban fontos, amivel valóban gazdagítjuk nemcsak az olvasóinkat, de önmagunkat is”?
  Gondolkozzatok el rajta!

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.