RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Bizalommal, erős hittel végezzétek ezt az ájtatosságot és Jézus teljesíteni fogja kéréseteket, ha azzal senkinek sem akartok rosszat. Gondoljátok át, hogy mit fogtok kérni Jézustól, bűnös kívánságokkal ne forduljatok Hozzá, az nem fog teljesülni!

 A Jézus Szíve-kilenced végzésének módja és búcsúi
.
1. E novéna végzését annyiban köti szöveghez az Egyház, amennyiben a búcsúkat csak akkor engedélyezi, ha oly imákat mondunk, melyeket valamely egyházmegyei hatóság jóváhagyott.
2. A novénát így végezzük: Megfontolva olvassuk el a minden napra jelzett „Elmélkedés”-t, azután áhítattal mondjuk el a rákövetkező „Könyörgés”-t és Jézus Szíve-litániát. A novéna tartalma alatt feltétlenül gyónjunk meg és áldozzunk.
3. A Jézus Szíve-novénával minden évben kétszer nyerhetünk búcsúkat. Egyszer, ha Jézus Szíve ünnepe alkalmával végezzük azt, másodszor, ha bármikor az évben. A novéna minden napján 300 napi búcsút nyerhetünk: teljes búcsút nyerhetünk azonkívül, ha a novéna tartama alatt, vagy annak befejezését követő 8 napon belül meggyónunk, megáldozunk és a pápa szándékára imádkozunk. (IX. Pius, 1849. június 5. és 1876. november 26.) – A novénát természetesen azonkívül is végezhetjük bármikor és akárhányszor,csakhogy búcsút ezen a címen nem nyerünk.


Az ájtatosság előestéjén

ELMÉLKEDÉS

Az időben mondá Jézus az ő tanítványainak: „Kinek vagyon közületek barátja, ki hozzája megyen éjfélkor, mondván neki: Barátom! Adj nekem három kenyeret kölcsön, mert egy barátom jött hozzám az útról és nincs mit eléje tennem; és az onnan belülről felelvén, azt mondja: Ne alkalmatlankodjál nekem, az ajtó be van zárva és gyermekeim velem vannak az ágyasházban, nem kelhetek fel és nem adhatok neked; és ha ő állhatatosan zörget, mondom nektek, ha nem adna is neki, fölkelvén azért, hogy barátja, de alkalmatlankodása miatt fölkel és ad neki, amennyi kell. Én mondom nektek: keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, nyer; aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Kicsoda kér pedig közületek kenyeret az Atyától, vajjon követ ad-e neki? Avagy halat, vajjon hal helyett kígyót ad-e neki? Vagy ha tojást kér, vajjon skorpiót nyújt-e neki? Ha azért ti, holott rosszak vagytok, jó adományokat tudtok adni fiaitoknak: mennyivel inkább a ti Atyátok mennyből jó lelket ad a tőle kérőknek.” (Lk. 11.)

Könyörgés

Uram és Megváltóm, Jézus Krisztus! Eléd járulok, mert Te hívtál, mikor ezt mondottad: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok és én megenyhítelek titeket.” (Máté 11, 18.)
Uram! Én valóban fáradt vagyok. Uram! Engem valóban teherként nyom a gond. Föltárom előtted lelkemet, elmondom kívánságomat. (Itt mondd el bizalmasan az Úrnak kérésedet, panaszold el szükségedet, mint mikor a gyermek panaszkodik atyjának.)
Jézusom! Hozzád jövök és Te adj nekem enyhülést. Jézusom! Hozzád kiáltok és a Te könyörületességed segítsen szükségemben. Azt akarom tenni, mire Te tanítottál. Kilenc napon keresztül mindennap kopogtatni fogok a Te Szíved ajtaján. Kilenc napon keresztül naponkint kérni és könyörögni fogok a Te mindenható, szerető Szívednél.
Jézusom! Te tanítottad, hogy kitartóan és állhatatosan kell imádkoznunk. Én így teszek. Hitem és bizalmam által kimutatom, mennyire tisztelem a Te jóságos, részvétteljes, nagykegyelmű Szívedet. Így teszek, hogy elnyerhessem ezt a kegyet, amelyet most kérek Tőled és amelyre oly igen nagy szükségem van.

Jézusom! Félek, mert okom van azt gondolni, hogy ezt a bajt és szükséget, melyben Hozzád folyamodom, éppen vétkeim miatt bocsátottad reám. Épp ezért teljes szívemből bánom valamennyi bűnömet, és utálom azokat egész lelkemből, mert általuk Téged, a végtelenül jó és szeretetreméltó Istent megbántottam. Bánom, mert rosszallásodat vontam magamra, a Te jóságodat utálatos hálátlansággal fizettem meg. Ó, Megváltóm szent Szíve! Könyörülj rajtam a Te nagy irgalmasságod szerint és a Te könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat. Moss meg engem mindinkább gonoszságomból és bűnömből tisztíts meg engem. Ó, Jézusom, ne vess el színed elől! A töredelmes és alázatos szívet, Istenem, tudom, nem veted meg.

A Te kegyelmedben bízva erősen fogadom, hogy megjavulok és e hibámat (itt gondolj legnagyobb és leggyakoribb hibádra) ezen kilenc napon át különös erőfeszítéssel kerülni fogom.
Irgalmasság szent Anyja, Mária! Hozzád is folyamodom ügyemben. Emlékezzél meg róla, mekkora ereje van anyai könyörgésednek szent Fiad Szíve előtt. Könyörgök Hozzád, légy szószólóm és tárd Jézus elébe e fontos ügyemet. Ne vesd meg könyörgésemet szükségem idején, hanem oltalmazz meg engem és segíts rajtam, ó dicső, ó áldott Szűzanya; valamennyiünknek édesanyja, valamennyiünknek közbenjárója, szószólója, engeszteld meg szent Fiadat, a te Fiadnak ajánlj engem, mutass be engem szent Fiadnak. Imádkozzál érettem Istennek szent Anyja, hogy méltó lehessek Krisztus ígéretére.

Litánia Jézus Szent Szívéről

Alacoque Szt. Margit felajánlási imádsága

Én N.N. átadom és felajánlom magam Jézus Krisztus, a mi Urunk szent Szívének, felajánlom személyemet, életemet, cselekedeteimet, kínjaimat, szenvedéseimet, hogy így lényem egy része se legyen másra szánva, mint hogy tisztelje, szeresse, dicsőítse Jézus szent Szívét. Az visszavonhatatlan akaratom, hogy egészen az övé legyek, hogy mindent iránta való szeretetből tegyek, elvonván egészen szívemet mindazoktól, amik neki visszatetszhetnének.
Te vagy ennélfogva, ó Szent Szív, szeretetem egyedüli tárgya, életem védője, üdvöm biztosítéka, gyarlóságom és állhatatlanságom orvossága, vétkeimnek, melyeket egész életem folyamán elkövettem, eltörlője, s halálom óráján biztos menedékem. Légy tehát, ó jóságos Szív, az én igazolásom Isten előtt és fordítsd el tőlem igaz haragjának nyilait. Ó szerető szív, beléd helyezem bizalmamat; mert valamint gyarlóságom és rosszaságom miatt van okom félni, éppúgy jóságod mindent reményleni enged. Emészd fel, ó Istenem, mindazt énbennem, ami neked visszatetszik vagy veled ellenkezik. Adjad, hogy tiszta szereteted úgy mélyedjen szívembe, hogy soha el ne feledhesselek, soha tőled senki el ne szakíthasson. Végtelen jóságodra kérlek, legyen nevem Szívedbe írva, mert boldogságom és dicsőségem abban áll, ha mint tulajdonod élek és halok. Ámen.


ELSŐ NAP
A mi igaz Istenünk Szíve

Elmélkedés

Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz, valóban Isten, ezért az Ő Szívének szeretete az Istennek szeretete.
Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti, amit teremtett. Te is Isten teremtménye vagy és amint biztos, hogy Jézus Krisztus valóban Isten, éppúgy kétségtelen, hogy téged szeret, neked jót akar és jót tesz veled. Nem kételkedhetsz tehát abban, hogy Jézus isteni Szíve jóakarattal van irántad.
Isten szeretetéről tudjuk, hogy az hatalmas, mindent megtehet, amit csak akar. Kétségtelen tehát, hogy az isteni Szív megszüntetheti a te szenvedéseidet is, megadhatja neked azt a kegyelmet is, melyért most olyannyira epekedsz.
Isten szeretetéről tudjuk, hogy nem fösvény és szűkkeblű, hanem ajándékait és kegyelmeit mérték nélkül árasztja szét. Ilyen tehát Jézusnak isteni Szíve is.
Isten szeretetéről tudjuk, hogy az nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Éppen ezért nagy bizalommal folyamodjál Jézus szent Szívéhez, mert Krisztus szeret téged, mert Ő mindenható, mert bőkezű és irgalommal teljes a szegény bűnöshöz.

Könyörgés:

Uram és Istenem, Jézus Krisztus! Nagy alázattal borulok eléd és imádlak Téged. Imádom isteni Szívedet.
Kikételkednék abban, hogy Tőled minden kegyelmet elnyerhet, ami üdvéhez szükséges? Hiszen Te magad mondád: „Egyedül Isten a jó.” Vallom, hogy Te Isten vagy, vallom, hogy a Te Szíved Istennek Szíve és Te vagy maga a szeretet és jóság.
Nem gátol abban semmi, hogy hallgasd kérésemet, mert mindenhatóságod előtt semmi sem lehetetlen. Hatalmad gazdagsága minden mértéket felülmúl és kiaknázhatatlan kincstárából megadhatja azt, ami számomra szükséges.
Beismerem, hogy vétkeztem ellened, de mégsem esem kétsége. Tudom és vallom, hogy Te végtelen nagylelkű és kegyes Isten vagy és megbocsátasz a vétkezőnek, ha hibáit megbánta és elfordult azoktól.
Ó, vigasztalás Istenének könyörületes Szíve! Emelj föl engem is! Bocsáss meg nekem! Siess segítségemre! Csak egy szót mond és meghallgatást nyerek. Benned bízom, Uram, ne engedd, hogy megszégyenüljek. Ó, mindenható Istennek mindenható Szíve, könyörülj rajtam!

Litánia Jézus Szent Szívéről


MÁSODIK NAP
A legjobb Atyának Szíve

ELMÉLKEDÉS

Mindazt, amit a szerető atya gyermekeiért megtehet, Jézus is megteszi értünk. Jogosan mondhatjuk tehát, hogy Jézus irántunk atyai szívvel van.
Az Atyától nyerik földi létüket és életüket a gyermekek: az atya szerzi meg nekik az ételt és italt; az atya védi meg őket a fenyegető veszélytől, ő oltalmazza ellenségeiktől, ő segít nekik nehéz ügyeikben. Ha betegek, az atya gondoskodik egészségük visszaszerzéséről; ha nehéz gondok nyomják őket, az atya hoz vigaszt; ha hibát követtek el, az atya fenyítéke hozza meg a javulást. Végül, ha az atya meghal, minden vagyonát gyermekei számára hagyja itt.
Fontod csak meg: nem tette-e meg mindezt veled a te Megváltód, Jézus Krisztus? – Kinek köszönöd a kegyelem természetfölötti életét? Ki tett téged Isten fogadott gyermekévé? Nemde Jézus Krisztus? Hiszen keserves kínszenvedésének és véres kereszthalálának köszönheted e kegyelmet! – Nem adta néked szent testét ételül, drága vérét italul? Nem fizette-e ki drágán a te adósságaidat? Nem őrzött-e meg mindez óráig az örök kárhozat veszélyétől? És ha lelked a bűnök következtében beteg volt, vagy éppen kihalt benned a természetfölötti élet, nem támasztott-e föl a gyónás szentségében új életre? És ha szenvedést bocsát rád, hogy bűneidből felrázzon s így az örök kárhozattól megóvjon, nem Jézus szerető Szívének atyai jóságát bizonyítja ez? Szent Pál apostol világosan megírja: „Akit szeret az Úr, megsanyargatja; megfenyít pedig minden fiat, kit magához fogad. Mint fiakhoz, úgy mutatja magát hozzátok az Isten, mert kicsoda az oly fiú, kit az atya meg nem fedd.” – És végül, nem adja-e neked még birodalmát és boldogságát részedül, hogy az örökkévalóságban örököse és társa légy? Lásd be tehát és ismerd el hálás örömmel: valóban Jézus Krisztusnak Szíve atyai Szív hozzád. Járulj elébe most a gyermek odaadó szívével és kérjed őt:

Könyörgés:

Jézusom atyai Szíve! A legnagyobb bizalommal járulok eléd; mert tudom, hogy még a leggondosabb és legodaadóbb atya sem szereti úgy gyermekeit, mint ahogy Te szerettél bennünket és még most is szeretsz. Nélkülözésemben és szükségemben kihez fordulnék hát, ha nem Tehozzád, aki a legjobb atya és minden jónak forrása vagy? Szégyenkezve ismerem el, hogy szent Szíved bűneimmel oly sokszor megbántottam, a köteles tiszteletet oly sokszor nem adtam meg Neked és rútul hálátlan voltam Hozzád. Beismerem, ezerszer megérdemeltem, hogy eltaszíts magadtól és ne tekints többé gyermekednek. De tudom, habár én megfeledkeztem arról, hogy gyermeked vagyok, Te nem felejtetted el, hogy atyám vagy. De tudom, hogy végtelen türelemmel elviselted sok-sok megbántásomat, sőt határtalan jósággal jártál utánam, amikor kerültelek. Épp ezért remélem, hogy most sem fogsz eltaszítani magadtól, midőn igaz bánattal siratom meg előtted bűneimet és megfogadom, hogy inkább meghalok, mint hogy vétkeimmel újból megbántsalak. Állj mellém kegyelmeddel, Jézus drága szent Szíve, hogy jóakaratom tetté váljék. És ha e kérésem (itt gondolj arra, aminek kiesdésére e szent kilencedet tartod) szent akaratoddal nem ellenkezik, kérlek, add meg azt, melyért a Te végtelen jóságodhoz bizalommal esedezem.

Litánia Jézus Szent Szívéről


HARMADIK NAP
Szerető testvérünk Szíve

ELMÉLKEDÉS

Hitigazság az, hogy Jézus Krisztus a mi testvérünk. Ékünk ugyanis véle egyazon atyánk van az égben; az ő atyja a mi atyánk is, éspedig kétféle szempontból. Jézus Krisztus valóban ember, éppen úgy, mint mi. Isten pedig minden embernek atyja, hiszen „tőle neveztetik minden atyaság mennyekben és a földön”. (Ef. 3, 15.) Továbbá Jézus Krisztus valóban Istennek egyszülött Fia is, mi pedig a keresztség által lettünk Isten fiaivá. Jézus Krisztus „elsőszülött a sok atyafiak között”. (Róm. 8, 29). Ha tehát Jézus testvérünk, akkor az ő Szíve a mi testvérünk szíve.

Jézus Szívének testvériessége mellett bizonyít hozzánk való, valóban testvéri szeretete. Megtanított arra, hogy Atyját „Miatyánknak” nevezzük; sőt, ami ennél több, ő eszközölte ki, hogy az Atya bennünket gyermekeiül ismét elfogad. „Mert aki megszentel és akik megszenteltetnek, egytől vannak mindnyájan.” Ez okból nem szégyenli őket atyjafiainak nevezni, mondván: „hirdetni fogom nevedet atyámfiainak”. (Zs. 2. 11.) Mivel Jézus mint testvérünk szeretett bennünket és testvérként akar segíteni rajtunk, ezért lett mindenben hasonlóvá hozzánk, ezért osztotta meg velünk minden bajunkat és ezáltal van olyan nagy részvéttel és irgalommal hozzánk. „Azért mindenben hasonlónak kellett lennie atyjafiaihoz, hogy irgalmas legyen, mert amiben maga szenvedett és megkísértetett, azokat is segítheti, kik megkísértetnek.” Végül nagy atyai örökségét, az örök boldogságot is testvériesen meg akarja osztani velünk, hogy egykor mind vele legyünk Atyjának házában.

Mondd meg őszintén: tehet-e testvér többet testvérért mint Jézus Krisztus tett éretted? Nincs-e tehát valóban testvéri szíve hozzád? Csakhogy szerető testvérünkhöz bizalommal szoktunk szólni. Ha adósságban vagyunk és testvérünk gazdag, megkérjük őt, fizesse ki tartozásunkat. Ha atyánkkal összekülönböztünk, megkérjük jó testvérünket, hogy békítsen ki bennünket. Ha nyomorban és szükségben vagyunk, elpanaszoljuk azt jó testvérünknek és bizalommal várjuk, hogy segít rajtunk, ahogy csak segíthet. Rajta tehát, viseltess te is hasonlókép a te végtelenül jó és szerető testvéredhez, Jézus Krisztushoz. Fordulj szent Szívéhez és mutasd meg néki, hogy azt testvéri Szívnek tartod.

Könyörgés:

Szeretetteljes Jézusom! Megható gondolat az, hogy Te, a hatalmas Isten, magadra vetted az emberi természetet és embertestvérünkké lettél, hogy bennünket az istenfiúság méltóságába újra fölemelj. Szíved nem elégedett meg ezzel sem, hogy ily nagyra segítettél bennünket, hanem örökségedet, a mennyországot is meg akartad osztani velünk és ezáltal saját jogaidban is részesíteni bennünket. Mekkora hálával tartozom ezért Neked! Mennyire fáj, hogy eddig mindezt a jót rosszaságommal fizettem meg. Alázattal könyörgök, bocsáss meg nekem!

Kérve-kélek, szentséges Szíved érdemeiért add meg nekem azt a kegyelmet, hogy mától kezdve mindenben utaidon járjak, mindenben Téged kövesselek, hogy halálom után mennyei Atyád hozzád hasonlónak találjon engem és mint testvéredet, az égbe fölvegyen. Végül irgalommal teljes Szívedhez esedezem, tekintsen kegyesen szükségemre és adja meg kegyesen azt a kegyelmet, amelyet teljes bizalommal egyedül Tőled várok.

Litánia Jézus Szent Szívéről


NEGYEDIK NAP
A mi hű barátunk Szíve

ELMÉLKEDÉS

Jézus nyilvánosan bebizonyította, hogy az emberek barátja akar lenni és baráti szívvel viseltetik irántunk. Ő mondá apostolainak: „Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit mível az ő ura, hanem barátaimnak mondottalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, megjelentettem nektek.” (Jn. 15, 15.) És vajjon az Úr mindannyiunkkal, így teveled is, nem közölte-e szent Szívének titkait, a hit igazságait, az üdv szándékait az Egyház útján? Nem bánt-e úgy veled, mint barátjával, mikor ekkora belső bizalomal ajándékozott meg?

Ugyancsak Jézus mondá: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki az ő életét adja barátaiért.” (Jn. 15, 13.) Valóban nem lehet jobb barát, int az, aki az életét adja oda barátjáért. Jézus pedig ezt tette teveled. Hiszen éretted halt meg szörnyű kínok és gyötrelmek között. Kételkedhetnél tehát, hogy az ő Szíve hűséges jóbarátnak szíve?

Az Urat még ellenségei is egykor „a bűnösök barátjának” nevezték, mert akkora szeretettel és irgalommal volt hozzájuk, hogy így a megtérés útjára vezesse őket. Veled is hasonlókép cselekedett az Üdvözítő. Mindennap azon fárad, hogy bűnödből megtérítsen és megjavítson téged. A szentáldozásnál pedig magamagát adja oda eledelül.
Tagadni mernéd-e ezek után, hogy Jézusnak valóban baráti szíve van hozzád? Ha tagadnád, nyilvánvaló hazugság volna ez és mélyen megsértené az Urat. Ha tehát jóbarátod Krisztus, akkor igazat mond róla a Szentírás: „A hív barát erős oltalom és aki ilyet talál, kincset talál. A hív barát az életnek és halhatatlanságnak orvossága.” (Sir. 6, 14-16.) Tartsd tehát Jézust barátodnak, bízd magad bátran jóságos Szívére, szólj hozzá, mint jóbarát jóbaráthoz szokott.

Könyörgés:

Jézus szentséges Szíve! Kihez fordulnék ügyemben, bajomban, ha nem Tehozzád, ki lelkemnek igaz barátja vagy? Életed adtad érettem, hogyan tagadnád meg tehát segítségedet mostani szükségemben. Valóban igaz és beismerem, hogy a benned való bizodalom helyett a termetmének szeretetére és barátságára támaszkodtam, kiknek megbízhatatlanságát és csalfaságát pedig oly sokszor keserűen tapasztaltam, Ily botor módon bizakodtam a múltban. Megígérem Neked, hogy minden kétségemben, minden szükségemben, minden nyomorúságomban és megpróbáltatásomban egyedül Beléd vetem bizodalmamat és Nálad keresek majd segítséget, eligazodást, vigasztalást és kegyet. Ezután már csak Te légy a barátom, akire támaszkodni akarok. Ezután ezt a te barátságodat minden földi jóbarátnak elébe helyezem és ígérem, hogy minden földi barátságról azonnal lemondok, mihelyt az az irántad való hűtlenséghez vezetne.

Lásd, Jézusom, mekkora bizalommal vagyok Hozzád. Elpanaszolom Neked e szükségemet (itt gondolj arra, amiért ezen ájtatosságot tartod)

Kérlek, Jézusom, légy erős oltalmam; kérlek, Jézusom, légy életem orvosszere. Ha meghallgatod e kérésemet, még jobban Hozzád kapcsolom szívemet és nagy hálára kötelezel engem. Ne hagyd megszégyenülni bizalmamat, Te örökké hűséges, mindenkor segítő, jóságos Szent Szív!

Litánia Jézus Szent Szívéről


ÖTÖDIK NAP

Részvétteljes Megváltónk Szíve

ELMÉLKEDÉS

E föld minden nyomorúságának, életünk minden szenvedésének oda a bűn, amely által az ember Istennek ellenségévé vált. Szent hitünk tanítja: Jézus Krisztus azért jött e földre, hogy bennünket a bűntől és annak szomorú következményeitől megszabadítson, hogy Istennel ismét kibékítsen és megnyerje számunkra az Ő kegyelmét. Erre a nagy tettre szent Szívének részvéte indította Krisztust. E szeretet vitte rá, hogy leszálljon az égből a földre, hogy fölkeresse a mi szíveinket, melyek oly messze eltávoztak Teremtőjüktől és a vétek fertőjébe süllyedve már-már elvesztek.

E szeretet vezette, hogy fölkeresse a tövises ösvényeket és göröngyös utakat eltévedt juhai után, hogy megtalálván azokat, visszavigye a mennyei Atya nyájához. E szeretetből tűrte egész életének sok-sok szenvedését, fájdalmát és fáradalmát, hogy példát adjon nekünk is a tűrésre, megpróbáltatásainknak elviselésére.

E szeretet vitte Őt a keresztfára is. Egész teste csupa vér, csupa seb és agyrengető kínokat áll ki, hogy elvegye a mi bűneinket. Ez a szeretet nyitotta meg halála után oldalát is, hogy ajtó legyen ott számunkra Szívéhez, hol enyhülést találhatunk a szenvedésben, erősítést a kísértésben, győzelmet a küzdelmekben.

Keresztény hívő! Tégy úgy, mint Tamás apostol tett. Kezeit Jézus sebeibe bocsátotta, mert nem hitte, hogy e sebekkel még élhet az ő feltámadott Ura… valósággal belenyúlhatsz lélekben az Ő Szent Szívének sebébe és ott tapasztalhatod mily fontosnak tartja a te megváltásodat és mily részvétteljes hozzád az Ő Szíve. Hogy megsegítsen téged szükségben, nem kell már újra szenvednie a te Uradnak csak egy szót mondj és megkapod, amit kérsz, csak egy gondolattal akarja Ő, és elnyerd, ami után sóvárogsz. Miért tagadná meg tőled ezt a csekélységet, hiszen megváltásodért mennyivel nagyobbat tett, mekkorát szenvedett. Ha üdvödre szolgál, légy meggyőződve, meg is adja, amiért könyörögsz.

Könyörgés:

Isteni Megváltóm! Szentséges Szíved végtelen szeretettel lángolt érettünk. E szeretet vitt Téged a kereszt oltárára, hogy életed feláldozásával bűneinkért eleget tégy. És Te nem elégedtél meg azzal, hogy elszenvedd a halált, hanem érettünk dobogó Szívedet lándzsával engedted átütni, hogy e seben át bepillanthassunk e Szívnek mélyébe és lássuk ott végtelen szeretetedet. Nekünk adtad e sebzett Szívet,nyitva tartod azt ma is számunkra, nemcsak azért, hogy az igazságos Isten elől a nyomorult bűnösöknek menedéke legyen, hanem azért is, hogy az a kegyelemnek forrása, az irgalomnak kútfeje és szükségünkben segélyünk legyen.
Jóságos Jézusom, miért nem sietek én mégis Hozzád? Miért nem keresem föl ezt a forrást? Ó Szent Szív, bocsásd meg a bizalmatlanságomat. Íme, eléd járulok. Élő bizalom él szívemben és fogadom, hogy el nem hagyom többé Szívedet. Ott keresem, amire oly nagy szükségem van; mindenekfölött bűneim bocsánatát, a javulásomra szükséges kegyelmet és a Te mindvégig erősítő szeretetedet. E szükségemben is (itt mondd el kérésedet)
Tehozzád folyamodom. Kérve-kérlek, hallgasd meg könyörgésemet.

Litánia Jézus Szent Szívéről


HATODIK NAP

A mi tanítónk Szelíd Szíve

ELMÉLKEDÉS

A szenvedést és szorongató gondot nagyfokban enyhíti az, ha érti a módját a szenvedő, miként bánjék keresztjével és hogyan hordozza azt helyes módon. Erre az üdvös tudományra megtanít téged Jézus Krisztus. Hallgass reá és bizalommal kövesd tanítását. Meglátod, mihamar jobban megy sorod még akkor is, ha a szenvedés keresztje nem múlik el rólad. Jézus maga mondta: „Tanuljatok tőlem!” –és ezzel hívogat.

Hogy magához vonjon, megmutatja szent Szívét. E Szív szelíd. Jézus nem zsarnok és nem akaszt a nyakunkba irgalmatlanul elviselhetetlen terhet. „Az én igám édes, az én terhem könnyű” – maga ígéri meg ezt.

Jézus Szíve alázatos Szív. Nem vet meg téged nyomorúságodban és nem néz le, ha elbuktál. Leereszkedik hozzád és lehajol, mint a jóságos nevelő a gyermekhez, ki elnézéssel van annak gyenge gyarlóságaival.

Jézus Szíve jóakaró Szív. Még a szenvedésekkel is, melyeket rád bocsát, jó szándéka van. Ha bűnben vagy, föl akar rázni a megpróbáltatásokkal, hogy elkerüld a pokolnak még szörnyűbb büntetését. Ha igaz vagy és nincsen bűnöd, mégis megsanyargat, hogy alkalmad legyen érdemeket szerezni. Lásd be, mit tett csipa jóakaratból: vállára vette a rettenetes keresztet és hurcolta, vonszolta azt, hogy lásd és megtanuld, mint viseljed szenvedéseid keresztjét, hogy hasznod legyen abból.

Vedd hát föl keresztedet és kövesd Őt türelemmel, megadással, kitartással és nyugodjál meg szent akaratán. Képtelen vagy rá? Akkor kérd meg isteni Mesteredet, adja meg neked a képességet. Jézus kívánja azt, hogy megtanuld a keresztviselés módját, melynek nagy jutalmát fizeti ki egykor: az örök boldogságot.

Könyörgés:

Jézusom! Isteni példaképem és tanítóm! Ha Téged, az örök Atyának örök Fiát, a fény és dicsőség királyát, kereszttel terhelten a kínszenvedés halálútján látlak, erős elhatározás kél szívemben. Tudom, hogy azért is tetted mindezt érettem, hogy példát adj arra, ami üdvömre szolgál. Belátom ezt és követlek, mert úgy akarom ezután hordozni az én szenvedéseimnek keresztjét, miként Te kívánod: türelemmel és alázattal. Téged követlek ezután, mert érzem, hogy szenvedélyeim erőt vesznek rajtam és a világ csábításainak nehezen tudok ellenállni. Mily nehezemre esik az örömökről lemondani, vágyaimat megfékezni és a világ élvezeteit kerülni, bár tudom, mily sokszor csábítanak ezek a bűnre. Adj erőt rossz szenvedélyeim leküzdésére és különösen segíts, hogy ezt a hibámat (itt gondolj főhibádra) megjavítsam.
Zárd le szemeimet a világ csábításai előtt, segíts, hogy igénytelenségedet, tisztaságodat és engedelmességedet kövessem. Nem bánom, bocsáss reám akár szenvedést is, de adj erős is, hogy azt példád szerint viseljem. Rettegek a fájdalomtól, de azért félek tőle, mert megérdemelem azokat.
Ó, szenvedő Szeretet, add hát reám a keresztet és követni foglak Téged. Ó Jézusom, nyújtsd ide szenvedésed keserű poharát, hadd iszom belőle én is egy cseppet. Veled együtt mondom: „Csak úgy múljék el tőlem e pohár, amint Istenem te akarod.”

Litánia Jézus Szent Szívéről


HETEDIK NAP

A mi buzgó közbenjárónk Szíve

ELMÉLKEDÉS

Ha ügyes-bajosdolgainkban valami adósságunk vagy bűnünk ügyében nem tudunk tisztába jönni, ügyünket ügyvédhez visszük és annak ügyességétől, hűségétől és buzgóságától várjuk a sikert.
Van egy ügyvédünk, aki még az Isten országában is elintézi a szegény emberek ügyét-baját. Ez az ügyvéd Jézus Krisztus. Elintézi ő ott minden ügyünket, éspedig háromféleképen:
1. Mentséget hoz föl Atyjának megsértett fönsége előtt mellettünk és kieszközli Isten engesztelődését.
2. Megfizeti tartozásunkat, melyeket az isteni igazság rovásunkra írt és azonfelül jótáll értünk.
3. Előterjeszti a mi kérésünket a nagyhatalmú Istennek és pártfogolja azt.

Mindez kinyilatkoztatott igazság, melyet maga a Szentlélek Isten bizonyít. Szent János evangélista így ír: „Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazugnak tartjuk Őt és az Ő igéje nincs mibennünk… De ha valaki vétkezett is, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus és ő engesztelő a mi bűneinkért.” (1 Jn. 1, 8; 2, 1-2.) Szent Pál pedig ezt mondja: „Ki az, ki kárhoztasson? Krisztus Jézus, ki meghalt, sőt ki fel is támadott, ki az Isten jobbján vagyon, ki közben i jár érettünk.” (Róm 8, 33-34.)
Biztos tehát, hogy Jézus Szíve a mi hű szószólónk, mely miatt epekedsz. Ő kiviheti annak sikerét mennyei Atyjánál.

Könyörgés:

Isteni Megváltóm! A Szentírásban világosan bennfoglaltatik, hogy szószólónk vagy az Atyánál. Magad választottad e hivatalt és hűen, szerető buzgósággal jársz el abban mindazokért, akik benned bíznak. A szeretet, melyet mennyei Atyád irántad táplál, oly nagy, hogy annak nem tud ellenállni. Lázár sírjánál magad mondottad, hogy Ő téged mindenkor meghallgat. Ettől a hittől áthatva és a Te részvevő segélyre kész Szívedben bízva járulok eléd és föltárom ügyemet. Vétkeztem Atyád ellen és az Ő szent Fölségének haragját méltán magamra vontam. Az Ő szigorú igazságosságának sokkal tartozom, de nincs, amiből kiegyenlítsem adósságomat, így a büntetéssujtásától kell félnem Ezenfelül nagy szükségben vagyok (itt gondolj a bajodra) melyen csak Atyád hatalma tud segíteni.

Ó jóságos közbenjáróm, menj égi Atyádhoz, az én Atyámhoz, Istenedhez, és az én Istenemhez. Engeszteld ki őt, hiszen én őszintén és szívemből bánom, hogy oly sokszor vétettem ellen. Egyenlítsd ki nagy érdemeidnek véghetetlen kincseiből az én tartozásomat és eszközöld ki a segítséget számomra jelen szükségemben, hogy megkapjam e kegyet, melyre olyannyira szükségem van. A „Miatyánk”-ban megtanítottál rá, hogyan kell kérni, követem hát ezt az oktatásodat. Járulj velem együtt Atyád elé és támogass a Te közbenjáró Szívednek egész szeretetével, amidőn kiejtem e szavakat: Miatyánk, ki vagy a mennyekben…stb.

Litánia Jézus Szent Szívéről


NYOLCADIK NAP

A mi jó Pásztorunk Szíve

ELMÉLKEDÉS

Az Üdvözítő a jó pásztorról mondott példabeszédében önmaga képét rajzolta meg és figyelmessé tett, milyen ügyelő, éber és segítségre kész szíve van hozzánk. Mindazt, amit a jó pásztorról mond, megtette már mindannyiunkkal, teveled is.
Szerető Szíve bírta őt arra, hogy bűnös tévelygésedben utánad menjen, a kegyelem szerető hangján hívogassa nevedet, hogy visszatérj a jó útra. Amikor megtalált, irgalmasan fölvett vállaira, visszavitt a nyájhoz, vérével mosogatta sebeidet és begyógyította azokat.
Szerető Szíve még saját életét is föláldozta éretted. A halálos bűnnek koporsójában feküdtél és Jézus önélete árán föltámasztott az istenfiúság új életére.

Szerető Szíve a legjobb táplálékot adja, amikor szentséges testét és drága vérét adja eledeledül és italodul az Oltáriszentségben.
Jópéldával jár előtted, hogy az egyenes úton vezessen, megóvván a tévutaktól és szakadékoktól. Éjjel-nappal ügyel reád, hogy a kísértés ragadozó farkasa el ne ragadjon. Nem nyugszik, míg e világnak veszélyeiből biztonságba nem vezetett és el nem helyezett a mennyország boldog honába.

Tagadhatod-e mindezt? Nemde, ha őszinte akarsz lenni, meg kell vallanod: igen, mindezt megtette az Üdvözítő érettem, az Ő Szíve valóban a legjobb és leggondosabb pásztornak a szíve.
Jézus mondotta: „Az én juhaim ismernek engem és hallgatnak szavamra.” Rajta hát, mutasd meg, hogy ismered jó Pásztorodat és hallod szavát, mellyel hívogat: „Aki szomjúhozik, jöjjön énhozzám!” – „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok és én megenyhítelek titeket. Bízd rá magad az Ő vezetésére. Menekülj hozzá, ha veszély fenyeget, mutasd meg sebeidet, ha sajognak azok, keresd nála az enyhülés hűsítő italát, ha a szenvedés forrósága kínoz.

Könyörgés:

Jézus Krisztus, Üdvözítőm és Istenem! Kétségbevonhatatlan igazságnak ismerem el, mert Te mondottad, hogy jó pásztorom vagy. Ha nem mondottad volna, akkor is hinnem kellene, mert egész életed azt mutatja, hogy gondolsz rám és az én egész életem bizonyítja Te gondosságodat. Bár egész életemet szent Szívednek gondjaira és felügyeletére bíztam volna! Bár ne távoztam volna mellőled soha, akkor nem jutottam volna annyi baja és szomorúságba. De sajnos, annyiszor hűtlen lettem Hozzád és elhagyván parancsaid útjait, a bűn mélységeibe buktam, hol most a vétek sebeitől borítva fekszem. Az ínség mélységéből kiált föl Hozzád, ó jó Pásztor, a Te eltévedt bárányod. Könyörülj rajtam! Mutasd meg csak még egyszer, hogy irgalmas szívű vagy hozzám; azok után, amiket eddig tettél velem, alig hihetem, hogy el akarsz taszítani. Ehhez a türelmes Szívedhez sóhajtok föl tehát és kérve-kérlek, járult mennyei Atyád elé, eszközöld ki számomra előbb bűneim bocsánatát és a kegyelmet, hogy életem megjavíthassam. Azonkívül szerezd meg nekem e kérésem teljesítését is (itt gondolj kívánságodra), melynek elnyeréséért e kilencnapi ájtatosságot tartom. Ó, jó Pásztorunknak szent Szíve, légy irgalmas hozzám.

Litánia Jézus Szent Szívéről


KILENCEDIK NAP

A mi irgalmas főpapunk Szíve

ELMÉLKEDÉS

A főpap hivatása, hogy közbenjáró legyen Isten és ember között. Feladata, hogy népének ügyét, áldozatait és imáit Istennek ajánlja és viszont népének kegyelmet, bocsánatot, segítséget és vigasztalást hozzon. E tisztét akkor tölti be legjobban, ha
1. részvétteljes szíve van hívei iránt,
2. ha maga is nagy kegyben áll Isten előtt tiszta és szentéletű szívéért,
3. ha Istennek kedves áldozatot tud hozni.

Az ilyen főpap biztos, hogy mindent megnyerhet Istentől.
És most gondoljuk át hívő lélekkel mit mond Szent Pál apostol Jézus Krisztusról.

1. Jézus Krisztusnak végtelenül irgalmas Szíve van hozzánk. „Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna szánakozni erőtlenségünkön, hanem aki megkísértetett éppúgy, mint mi, mindenben a bűnön kívül. (Zsid. 4,5.)
2. Jézus nagy szeretetben és kegyen áll Atyjánál szentséges istenemberi Szíve miatt. „Olyan főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, aki magasabb lett az egeknél.” (Zsid. 7, 26.) „Azért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Istenhez, mert mindig él, hogy értünk közbenjárjon.” (Zsid. 7,25.)
3. Jézus Istennek a legtetszőbbet hozza áldozatul: saját Szíve vérét. „Krisztus nem bakok vagy borjúk vérével, hanem tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, miután az örök váltságot megszerezte.” (Zsid. 9,12.)

Minthogy tehát Jézus Krisztus Szíve valóban a legjobb és leghathatósabb főpapi Szív, bízd tehát rá imáidat, hogy áldozatával egyesítve azt az Atya trónusa elé vigye és meghallgatását kieszközölje. Most is állandóan gyakorolja főpapi hivatalát az égben és ma is a földön minden szentmisében, melyeket az egész világon bemutatnak. A nagy Szent Pál apostol írja: „Mivel tehát ily nagy főpapunk van, ki az egeket áthatotta: Jézus, az Isten Fia, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas segítségére.” (Zsid. 4, 14. 16.)

Könyörgés:

Imádott Megváltóm, Jézus Krisztus: hiszem, amit igéd tanít. Hiszem, hogy Atyád örök rendeletével örökös főpapunkká szentelt, hogy örök áldozatot mutass be és imádkozzál érettünk. Hiszem, hogy a Te áldozatod egyben a legmagasztosabb, a legszentebb, a legtisztább és Istennek legtetszőbb, mert szeretetből árad és benne sebeidet, véredet, szívedet, végtelen érdemeidet, saját magadat mutatod be neki. Hiszem, hogy bensőséges könyörületességed ösztönzi arra Szívedet, hogy főpapi tiszted gyakorold. Hiszem, hogy e tevékenységeddel Atyádat kiengeszteled helyettünk. Hiszem, hogy e hivatásodban járván, imádásunkat, dicséretünket és hálánkat Atyád eléviszed és helyükbe kegyelmet kérsz szükségeinkben.
E hitem bátorít föl, Jézusom, hogy hozzád forduljak. A te főpapi Szívedre mint oltárra helyezem minden ügyemet. Tudom, hogy ilyen paptól és ilyen oltártól semmit sem tagad meg Istenünk. Fogadj be engem is, minden szentmise áldozatba, melyet ma az egész földkerekségen bemutatsz és melyben újra önmagad áldozod föl az egész emberiségért. Szent Szívedből törjön érettem az ég felé a kérés, hogy bocsássa meg az Úr a Te érdemeidért bűneimet, melyeket szívemből megbánok. Kérd Atyádat Szíved szeretetével, hogy adja meg nekem e kegyelmet (mondd el kérésedet), melyért e novénát tartom. Ha megkapom azt, amiért esedezem Szent Szív tiéd a dicsőség, mert ez jele lesz annak mennyire kedvel téged az Atya. Szerezz tehát Jézusom dicsőséget szent Szívednek kérésem meghallgatásának kiesdésével és nagyobb lesz a hitem, erősebb a reményem és lángolóbb szeretetem a Te főpapi Szíved iránt. Ámen.

Litánia Jézus Szent Szívéről
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

31 hozzászólás

 1. 2% kölcsönöket kínálunk:(dakany.endre@gmail.com)

  Kell kölcsön? mindenfajta hitelt kínálunk a minimális összegtől 5 000 euróig maximum 500 000 000 euróig, ha érdekli Önt e-mailben: dakany.endre(a)gmail.com

  Válasz
 2. Kell kölcsön? Ha igen, írjon: (richardcosmos5@gmail.com) további részletekért.

  Sürgős hitelt igényel? ha igen, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: (richardcosmos5(a)gmail.com)

  Válasz
 3. ingrid kloet

  Figyelem,
  Alkalmazni a gyors és kényelmes hitel fizeti ki számláit, Xmas kölcsön,
  Jelzáloghitel, konszolidációs hitelt, és elkezd egy új vállalkozás, vagy
  újra finanszírozás a projektek egy legolcsóbb kamatláb 2%.
  Ne lépjen kapcsolatba velünk ma via : EMAIL: ingridkloetloanfirm@gmail.com) a hitel
  szükséges összeget. Mi hitelesített, regisztrált és legitim hitelező.
  Akkor lépjen kapcsolatba velünk még ma, ha érdekelt abban, hogy ez a kölcsön, lépjen kapcsolatba velünk
  További információ a hitel folyamat, folyamat, mint a hitelfeltételek
  feltételekkel és hogyan a hitel kerül át az Ön számára. Szükségünk van a sürgős
  válasz, ha érdekel.

  Válasz
 4. owen

  Ha szüksége van egy kölcsön jelentkezz most hitelt ajánlatot font, euró, dollár, így az érdeklődők meg kérem, válaszoljon
  minket az alábbi információkat.
  Mennyiség:
  Időtartam:
  Telefonszám:
  Ország:
  Férfi nő:

  Kösz,
  Mrs Owen

  Küldjön e-mailt keresztül: owenfinane89@gmail.com

  Válasz
 5. Asszony. Elena

  Ön bármely pénzügyi nehézségek? Szüksége van egy hitel induló üzleti vagy befizetni a számlákat? Adunk ki Hitel az emberek, akik segítségre van szüksége. Jelentkezz most e-mailben: elenanino07@gmail.com

  Köszönöm, és Isten áldja
  Asszony. Elena

  Válasz
 6. Marie

  hitel ajánlat már valaki, ezt az igényt.

  marie.brigitte.pine@gmail.com

  helló
  Nekem van egy tőke, melyik lesz hozzászokott különösen rövid és hosszú távon a nyújtott hitelek további 97000000 FT minden komoly ember akar a kölcsön 5000000 FT. attól függően, hogy a kész összege évente 2-3 % kamatot mert hogy külön én akarat nem megsért a törvény uzsora. Fizethet a kész mennyiségétől függően 6-20 év. Feladata, hogy a havi kifizetések. Kérem, hogy a kézzel írott igazolt tartozás elismerésének és is néhány részek-az emberek érdek biztosítása érdekében, hogy kapcsolatba léphessen az én-m
  E-mail: marie.brigitte.pine@gmail.com, és akkor elégedett lesz.
  Mail-marie.brigitte.pine@gmail.com

  Válasz
 7. Hitel ajánlat sürgős.

  Szüksége van hitelt a vállalkozások létrehozásához? Én vagyok az ügyvezetője Dakany Endre cég, kínálunk mindenféle hitel, cég hitel, személyi hitel, diákhitel, és az üzleti hitel, Ha érdekli, hogy e kölcsön van, hogy írjon nekünk e-mailben :: :(dakany.endre@gmail.com)

  Válasz
 8. Hitel ajánlat sürgős.

  Hogy a hitel ma alacsony aránya jelentkezz most kölcsönöket kapnak, amelynek mértéke a 3% Jelentkezz most ez növelheti az üzleti nagyobb magasság. Kínálunk kölcsön üzleti és személyes emberek, ha szüksége van egy kölcsön indítani egy vállalkozást, vagy kölcsön fizeti ki számláit nem fel velünk a kapcsolatot (dakany.endre@gmail.com), és most kap kölcsönt a cég … Azt teszi a legjobb hitel szolgáltatásokat.

  Válasz
 9. Mr Anderson

  Szüksége van egy személyes vagy üzleti hitel stressz nélkül és gyorsan jóváhagyása? Ha igen, lépjen kapcsolatba velünk ma, mint mi jelenleg kínál kölcsönöket kiváló kamatláb. A hitel biztosítékául és biztonságos, További információ és jelentkezés, kérjük, válaszoljon erre Email:(georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Hitel ajánlat

  Válasz
 10. Mr.Anthony Dave

  Szüksége van sürgős hitel?
  * Nagyon gyors és sürgős átutalás a bankszámlájára
  * Visszafizetése kezdődik kilenc hónap után kap a pénz a

  bankszámlájára
  * Alacsony kamatláb 2%
  * Hosszú távú törlesztési (1-30 év) időtartama
  * Rugalmas hitelfeltételek és a havi fizetés
  *. Mennyi ideig tart, hogy finanszírozza? És elküldése után a hitelkérelem,
  Akkor számíthat, hogy az előzetes választ kevesebb, mint 24 óra és
  finanszírozás keretében 72-96 óra, miután megkapta a szükséges információk
  tőled.
  Lépjen kapcsolatba a törvényes és engedélyezett kölcsönt cég meghatalmazott
  hogy a pénzügyi támogatás egyéb országokban.
  További információk és a hitelkérelmi nyomtatvány útján Kapcsolatot teremteni
  e-mail: trustloan87@gmail.com

  Üdvözlet,
  Mr.Anthony Dave.
  Vezérigazgató (CEO)
  Trust Loan Company

  Válasz
 11. ludovicbourgouin0

  Hitel ajánlat között különösen gyors és becsületes Ludovic bourgouin 01@gmail.com

  kínálnak hiteleket között különösen őszinte és gyorsan kell finanszírozási otthoni, az üzleti, az autóvásárlás, motorkerékpár vásárlása, hogy saját üzleti, nem kétséges, az Ön személyes igényeinek .j’octroie személyi kölcsönök kezdve a $ 2,000 $ 9.000.000 névleges kamatláb 3% összeghatártól függetlenül. kérjük, fejtse ki nekem a hitelkérelmek a pontos összeget, amit szeretne és időtartama visszafizetés. További ilyen keressen meg közvetlenül az e-mail címem: ludovicbourgouin01@gmail.com

  Válasz
 12. marian rodriguez

  Helló,
  Ez kell tájékoztatni a nyilvánosságot, hogy Mrs. Marina, egy privát kölcsön hitelező, hogy nyit egy pénzügyi lehetőséget mindenkinek szüksége semmilyen pénzügyi támogatást. Adunk ki hitelt 2% -os kamatláb az egyének, cégek és vállalatok szerint világos és érthető feltételek. lépjen kapcsolatba velünk ma e-mail: (rodriguezmarina456@gmail.com)

  Válasz
 13. kevclea

  adom ki kölcsönt az embereket, akik jó
  és istenfélő, én segíthetek jelentkezz most
  E-mail, kevclea89 @ gmail.com

  Válasz
 14. Pastor Peters

  Hogy a hitel ma alacsony aránya jelentkezz most kölcsönöket kapnak, amelynek mértéke a 3% Jelentkezz most ez növelheti az üzleti nagyobb magasság. Kínálunk kölcsön üzleti és személyes emberek, ha szüksége van egy kölcsön indítani egy vállalkozást, vagy kölcsön fizeti ki számláit nem fel velünk a kapcsolatot , és most kap kölcsönt a cég … Azt teszi a legjobb hitel szolgáltatásokat

  Válasz
 15. Dakany

  Hogy a hitel ma alacsony aránya jelentkezz most kölcsönöket kapnak, amelynek mértéke a 3% Jelentkezz most ez növelheti az üzleti nagyobb magasság. Kínálunk kölcsön üzleti és személyes emberek, ha szüksége van egy kölcsön indítani egy vállalkozást, vagy kölcsön fizeti ki számláit nem fel velünk a kapcsolatot (dakany.endre@gmail.com), és most kap kölcsönt a cég … Azt teszi a legjobb hitel szolgáltatásokat.

  Válasz
 16. Mr Anderson.

  Ön még szüksége sürgős hitelt? Szüksége van bármilyen kölcsön indítani egy vállalkozást? Szüksége van egy kölcsönt, hogy vesz egy házat vagy egy autót? Vagy van szüksége a kölcsönt fizetni a számlákat, illetve hogy vigyázzon a saját? Ha igen, írjon nekünk ma (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com), és kap a hitel ..

  Hitel ajánlat

  Válasz
 17. Mr Excel.

  Szüksége van egy sürgős kölcsön, hogy megoldja a pénzügyi probléma, és azt is, hogy indítsa el az üzleti vagy növelni az üzleti lehetőségek? Ha igen, forduljon hozzánk e-mailben: (excelservices.managementonline@gmail.com)

  hitel Ajánlat

  Válasz
 18. Mr Dakany

  Kínálunk különböző hitelek magánszemélyek (személyi kölcsön), és együttműködnek szervek, a kamat 3% -os annul.This van, hogy segítsen megfeleljen a pénzügyi kötelezettségeit, különösen a folyamatban lévő globális pénzügyi válság. Lehet kölcsönözni között 100000 – 500.000.000 (font, euró vagy dollár) A további vizsgálatok, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben (dakany.endre@gmail.com) Üdvözlettel.

  Hitel ajánlat sürgős.

  Válasz
 19. Mr Carlos Ellison

  Szüksége van egy hitel? Voltál már keres, ahol kap hitelt? Voltál már próbálok bármilyen hitelt? majd alkalmazza most? (carlosellisonfinance@outlook.com), ha azt akarjuk, hogy megfizethető kölcsön. Hitel ajánlat itt egy nagyon alacsony kamatláb 2%. Írjon nekünk most, ha érdekel.

  Válasz
 20. Mr Dakany

  Üdvözöljük a Start Up hitel cég, szeretnénk tájékoztatni a nyilvánosságot belül, és hogy jelenleg mely 3% -os kamatozású hitel ajánlatot tartományon belül az euró 60,000.00 a 50,000,000.00 euró További információ és jelentkezési űrlapot, forduljon Mr. Dakany Endre e-mailben (dakany.endre@gmail.com)

  Hitel ajánlat

  Válasz
 21. Mr Anderson

  Szüksége van egy gyors és sürgős hitelt? Egy megbízható és megbízható hitel cég? Itt a lehetőség, hogy egy kölcsön, forduljon hozzánk e-mailben a kölcsönt most e-mailben:(georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Hitel ajánlat

  Válasz
 22. Mr john potto

  Kívánjuk, hogy ki hitelt Kinek valaha, hogy szüksége van egy kölcsön
  kamatláb 3%, Adunk ki hitelt a minimális 5,000.00 USD
  A maximum 100 millió dollár, font, euró, Ha érdekelt,
  Lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: johnpotto4@gmail.com

  Válasz
 23. Mr Anderson

  Szüksége van hitel a vállalkozások létrehozásához? Én ügyvezetője Anderson cég, kínálunk mindenféle hitel, cég hitel, személyi hitel, diákhitel, és az üzleti hitel, Ha érdekli a kölcsön van, hogy írjon nekünk e-mailben :: :(georgeanderson.loanfirm255@gmail.com).

  Hitel ajánlat

  Válasz
 24. Mr Excel

  Szüksége van egy személyes vagy üzleti hitel stressz nélkül és gyorsan jóváhagyása? Szüksége van egy sürgős hitel ma? Lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: (dakany.endre@gmail.com)

  Hitel ajánlat

  Válasz
 25. Ibolya

  Jézusom Szent szive! Köszönöm, hogy meghalgattad imáimat és a Fiam kapott egy jó munkahejet kérlek segics továbra is köszönöm, mert Jézus Szive dúsgazdag mindazok iránt akik hozzá fojamodnak Amen

  Válasz
 26. Ibolya

  JÉZUS SZIVE a Szeretet Lángolok tüzhelye Irgalmazz minekünk!

  Válasz
 27. Ibolya

  JÉZUS KRISZTUSOM kőszőnőm,hogy fiam kigyogyult az alkohol és a dohány rabságábol továbra is imádom SZENT SZIVEDET. imátság JÉZUSNAK ISTENI SZIVE ki aszt mondottad kérjetek és kaptok,keressetek és találtok,zőrgessetek és meg nyittatik nektek.Ime SZencséges Szined elé járulok élő hittel lelkesitve és azokban az igéretekben bizva melyeket szentséges Szived sugalt és imádando ajkaid hirdetnek jővők hozzád,hogy DRÁGA ÚR JÉZUS KRISTUSOM segits (………) ez ügyemben.Ugyan kitől kérjek o legédesebb JÉZUS ha nem tőlled kinek Szive a kegyelem és érdem kimerithetettlen forrása és hol kopoktassak ha nem a te Szived ajtaján aki által ISTEN maga jőn hozzánk és aki által mi jutunk ISTENHEZ tehozzád menekülők tehát JÉZUS SZENTSÉGES SZIVE tebened találok vigasztalást szomoruságomban,védelmet az üldőzésben,erőt a nehéz kisértésben,világosságot a kétejben és sőtétsében erősen hiszem,hogy megadhatod nekem ezt a kegyelmet amjjet kérek még csoda által is NEKED csak akarnod kell és kérésem azzonnal teljasül beismerem azombban,hogy nem vagyok mélto erre a kegyelemre Ó JÉZUSOM de ez nem veszi el beléd hejezett bizamamat te ugyanis az irgalom ISTENE vagy és a bünbáno és alázatos szivet nem veted meg tekints tehát rám kegyelmesen esedezve kerlek és a te résztvevő SZIVED az én gyaroságomban és nyomoruságomban is talál elég okt,hogy kérésemet teljesitse azomban oh SZETSÉGES SZIV bámi lesz is a TE határozatod az én kérésemre nézve azért nem szünők meg TÉGED dicsérni magasztalni és neked szolgálni kegyeskedjél JÉZUSOM elfelfogadni ezen tőkéletes megnyugvásomat imádando SZIVED határozatában amit őszinte szivvel kivánom,hogy ugy magam mint minden teremtmény azt teljesitse AMEN.

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.