RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

A magyarországi reformátusok 2012. május 24-én, a XIII. zsinati ciklus 10. ülésszaka keretében tárgyalták a Heidelbergi Káté (a Magyarországi Református Egyház hitvallási irata) új magyar fordítását. A református zsinat végül 57:17 arányban úgy döntött, hogy ma is szó szerint vallja a 450 éves tanítást, amely 80. kérdésében a katolikus szentmisét „kárhozatos bálványimádásnak” minősíti, mert a katolikus hit szerint Krisztus valóságosan jelen van a szentmisében átváltoztatott kenyér és bor színe alatt. Az alábbiakban a döntés nyomán megfogalmazódott vélemények közül adunk közre kettőt.

„Kárhozatos bálványimádás”?

„A magyarországi reformátusok XIII. zsinati ciklusának 10. ülésén szavaztak a 450 évvel ezelőtti Heidelbergi Káté 80. paragrafusáról, mely szerint a katolikusok miséje, az Eukharisztia tisztelete és annak vétele „kárhozatos bálványimádás.” A jelenlevő 74 személy 57:17 arányban a „kárhozatos bálványimádás” mellett szavazott.

Nem mehetünk el e mellett a szavazás mellett szó nélkül, mert akkor ökumenikus törekvésünk „tapintatból”(?) hazugságba torkollana.

Az Igazság iránti tiszteletem és a katolikus és református testvéreim iránti szeretetem késztet arra, hogy a következő megjegyzéseket fűzzem a történtekhez.

Köszönjük annak a 17 református testvérnek, hogy nem tekinti a mi Szentmisénket, amely kétezer év óta annyi szentet nevelt, kárhozatos bálványimádásnak!

Természetesen itt nemcsak rólunk, katolikusokról van szó, hanem az egész keleti kereszténységről és a Kálvin előtti másfél ezer év hitéről is.

A Katolikus és Ortodox Egyházban az a tény, hogy Jézus valóságosan jelen van-e a Szentségben vagy nincs, soha nem volt, ma sem az, és soha nem lehet megszavazás tárgya. Minden erőmmel és testvéri szeretettel próbálom megérteni katolikus hitem világosságában a Heidelbergi Káté ezen kitételét és az 57 mai szavazó testvérem állásfoglalását!

Azon túl, hogy heves viták és ellenséges érzelmek korában fogalmazódott meg, mégis mint katolikus hívő hogyan tudnám megérteni ezt a megfogalmazást éppen katolikus hitemben?

Talán a következőképpen.

Kálvin nem volt felszentelt pap, tehát nem konszekrálhatta a kenyeret és a bort. Ő és követői nagyon is katolikus módon gondolkoztak, amikor a maguk Úrvacsorájára vonatkozóan tagadták az átváltoztatást (a valóságos jelenlétet).

A Katolikus Egyházban is előfordulhatna ilyen tagadás, amely pontosan a hit lényegéből fakadna. Ha mondjuk pár férfi és nő katolikusként, fölszentelt pap hiányában, összejönne és elvégezné a mise szertartását, kimondaná a kenyér és a bor felett az alapítás igéit és „megáldozna”. Miséjüket nem tartaná a katolikusok közössége „érvényes” misének, hanem kárhozatos bálványimádásnak, ha ugyanakkor térdet hajtanának előtte.

Kálvin és követői akkor gondolkodnának katolikus- és ortodoxellenesen, ha saját Úrvacsorájukra vonatkozóan vallanák az átlényegülést, és imádással borulnának le a kenyér és bor előtt.

Azt azonban újra át kell gondolniuk, hogy joguk van-e a katolikus és ortodox misét „kárhozatos bálványimádás”-nak nevezni, hiszen a katolikus és ortodox hívő úgy tudja, hogy a feltámadt Krisztus valóságosan jelen van a konszekráció után a kenyérben és borban, úgy, ahogy zárt ajtók mellett jelen volt a tanítványoknak éppen az Utolsó Vacsora termében. Tehát a feltámadott testnek nem akadály a zárt ajtó, sem a kenyér és a bor állaga.

Ha ezt mi így tudjuk, akkor le kell borulnunk előtte, mint Szent Tamás apostol tette, és megvallani: „Én Uram, én Istenem” (Jn 20,28). Ahogy Aquinói Szent Tamás énekli:

Isten-volta rejtve volt a keresztfán
itt emberarcát rejti e talány,
de én mindakettőt hiszem s vallhatom,
kérve, amit kért a bűnbánó lator.

Sebeid Tamásként látnom nem lehet,
mégis Istenemnek vallak Tégedet,
Hiszem, amit hinni Isten Fia szab,
igédnél, Igazság, mi van igazabb.

Ha egy református testvér úgy tudná, hogy tőle egy méterre valóságosan ott áll a föltámadt Úr, bár láthatatlanul, bizony ő is leborulna előtte.

Erre mondhatná valaki, hogy ez szubjektíve rendben van, de objektíve hogy áll a dolog? Ez azok részére, akik a kétezer éves folyamatos hiten kívül vannak, tudományos kutatás kérdése.

Akik a Kálvin által alapított közösségben lettek megkeresztelve, kutassák szorgalmasan a Kálvin előtti másfél ezer év hitét, hiszen ők sem csupán ötszáz éves kereszténység tagjai, hanem a kétezer éves kereszténységé.

Ebben a kutatásban segíthet (mert az Eukharisztia egyháztani kérdésekkel van kapcsolatban) Boldog John Henry Newman bíboros Apologia pro vita sua c. műve (magyarul: Európa Könyvkiadó, Bp. 2002).

Ugyanakkor egy katolikus hívő nem nézheti le a református testvérek Úrvacsoráját. Nekik ez marad a Szentmiséből. Ez vonatkozás az Úr Utolsó Vacsorájához, ahol áldozatként ajánlotta fel életét értünk, bűnösökért és adta magát eledelül.

Egy református testvér, ha Úrvacsorát vesz, bizonyára kegyelemben részesül, mert neki ez maradt meg – ismétlem – a Szentmiséből. A mi hitünk szerint nem áldozik, nem veszi az Úr testét és vérét, de hitében mégis kapcsolatba lép az Úrral, aki hozzánk akar jönni, és bennünk lakni (ld. Jn 14,23).

Ha soraim bárkiben, reformátusban vagy katolikusban gyűlöletet keltenek, tudja meg, hogy nem értette meg, amit írtam. Nem végeláthatatlan indulatoktól parázsló vitát nyitottam, hanem szeretetben, ahogy tőlem tellett, szóltam.

Fr. Barsi Balázs


Nem „kárhozatos bálványimádás"!

A magyarországi reformátusok XIII. zsinati ciklusának 10. ülésén, 2012. május 24-én névszerinti szavazással, a 74 jelen lévő vezető személyiség 57:17 arányban az átváltoztatást, az Átváltoztatott Kenyérben Krisztus Testét, az Átváltoztatott Borban Krisztus Vérét hinni, „kárhozatos bálványimádásnak” ítélte! Mivel Krisztus maga parancsolta meg a követőinek egyedüli éltetőként az Ő testének és vérének vételét, a szavazók- ártó módon- a saját nyájukhoz tartozók élete ellen is szavaztak! Úgy döntöttek, hogy a 450 évvel ezelőtti Heidelbergi Káté 80. paragrafusa, nevezetesen az, hogy a katolikusok miséjét, az átváltoztatást, az Eucharisztia tiszteletét és vételét ma is „kárhozatos bálványimádásnak” tartják és ezt a viszonyulást írják elő a saját nyájukhoz tartozóknak, a saját híveikben is súlyos zavart okoztak. Még a reményét, a hitét is elvették tőlük, hogy Krisztus intelmét valahogy mégiscsak teljesíthetik, hogy testének és vérének vételében valahogy mégiscsak részesülhetnek ők is.(l.: református. hu/ Nézze vissza a zsinat vitáját a Heidelbergi Káté fordításáról).

A természettudomány a létező anyagi világra vonatkozóan az egzakt, a feltárt igazságok teljességének pontos képviselete. Az igazság képviseletének ilyen kötelezettsége miatt egy hívő természettudományos ember számára, aki aggódik a magyarság, az emberiség bajbajutottsága, gyermekeink, unokáink jövője miatt, kötelező felemelni a szavát, amikor az élet záloga, az igazság ellen tesznek, amikor igazságok tárát, legyen az akár csak a szavakban kinyilatkoztatott igazságok tára, a Szentírás, megcsonkítják. Különösen, amikor az egyedüli igaz éltetőnek, Jézus Krisztusnak a szavait, parancsait- a legfontosabb parancsait, intelmeit- hagyják el, vagy elferdítik és közben, megtévesztően, a fiatalokat megrontóan, Krisztus követőinek, keresztényeknek, vagy keresztyéneknek hirdetik magukat.

Krisztus követővé, Krisztus megvallójává, ígérete szerint az örök élet várományosává váláshoz Krisztus szavai, intelmei teljességgel eligazítóak, egyértelműek, mindenki ellenőrizheti, senki nem csorbíthatja, senki nem vehet el belőle semmit: „Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet és issza az én véremet annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi örökké él.” (Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban a zsinagógában tanított – János 6, 53-59).

Az Emberfia teste és vére, amire Krisztus utal pedig nem más, mint az utolsó vacsorán önmaga által a saját testévé és vérévé Átváltoztatott Kenyér és Bor. Ezt a csodálatos tettet (magát az átváltoztatást) a Szentlélek közreműködésével az idők végezetéig feladatként tovább adta az apostoloknak, majd folytonossággal az apostolok és az apostol utódok által felszentelt papoknak: „Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik, ezekkel a szavakkal: Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.” (Lukács 22, 19-20). Az utolsó vacsora központi eseménye az átváltoztatás és az átváltoztatás folytonos megismétlésének megparancsolása, vagyis az Oltáriszentség, az Egyház, az „Egy, Szent, Katolikus (Egyetemes) és Apostoli Anyaszentegyház” (ahogy a Niceai-Konstantinápolyi hitvallásban van) alapítása lényegében azonosan van leírva a másik kettő szinoptikus evangélistánál is (l. Máté 26, 26-28 és Márk 14, 22-24).

A kezdetektől- az ősegyházban- az apostolok és utána azok, akiket kézrátétellel erre felszenteltek, az összejöveteleiken, sokszor titokban, a Szentlélek erejével a kenyeret és a bort a mennybe felment Jézus Krisztus testévé és vérévé változtatták át. Az Átváltoztatott Kenyeret, az Oltáriszentséget az összejöveteleiken nem fogyasztották el teljesen, hanem féltve őrizték, hogy alkalmas időben elvigyék a börtönbe zárt, megkínzott, beteg testvéreiknek a gyógyításukra, gyógyulásukra, megerősítésükre. Tehát a kezdetektől, Krisztus mennybe menetelét követő első Pünkösdtől, az apostolok igehirdetésének kezdetétől, azokat akik Krisztus követői, megvallói lettek keresztényeknek, Krisztus Testét, a testévé Átváltoztatott Kenyeret evőknek és Krisztus Vérét, a vérévé Átváltoztatott Bort ivóknak nevezték. Így a kezdetektől és az idők végezetéig Krisztus követői, a keresztények legpontosabb, legegyértelműbb meghatározása, definiciója: „titokzatosan Krisztus testévé Átváltoztatott Kenyeret evők és a vérévé Átváltoztatott Bort ivók közössége”.

Abban a nagy bajban, amibe az emberiség és benne a magyarság, a magyar nép, minden más népnél fokozottabban is, mostanra belesodródott, ez az érthetetlen, felfoghatatlanul mély gyűlöletből fakadó zsinati állásfoglalás nagy hiba, nagy baj, súlyos vétség, a magyarság bajbajutottságát sokszorosan tetéző, ártó tett volt! A fosszilis szén rohamos fogyása, az élővilág, különösen az élő erdőségek pusztítása és az általános elszennyeződés parancsolóvá teszi egy új világrend, a „gyógyítás világrendjének” sürgető kimunkálását. A „gyógyítás világrendjét”, mivel minden gyógyításhoz mindenkor transzcendens erő, energia szükséges, csak az igaz gyógyító, Jézus Krisztus által, Őbenne valósíthatjuk meg! Az elhibázott zsinati állásfoglalás helyett inkább a baj lényegét, a bajból való egyedüli kimenekülést szem előtt tartva és az igazi ökumenét, az egységet keresve, az utolsó szavai: „s íme én veletek vagyok a világ végezetéig” miatt megalapozottan reménykedve, sürgetően be kell látnunk , hogy a gyógyításhoz, az új világrend, a „gyógyítás világrend” megvalósításához szükséges erőt, energiát kizárólag Krisztusban, az Ő testévé Átváltoztatott Kenyérben és a vérévé Átváltoztatott Borban találhatjuk meg.

Kellermayer Miklós
egyetemi tanár, emeritus professzor

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

129 hozzászólás

 1. SZENDY

  ” CSAK ÍGY tud a sátán mindenkihez hozzáférkőzni, mint eddig soha!”
  ( az Oltáriszentség kézbe való áldoztatásáról van szó).

  Valaki belegondolt már abba, hogy mire használhatják fel az Eucharisztiát , ha kézbe kerül? Értelmes dolog ez? Kicsi korom óta tudom hogy nem szabad megfogni( Dicsőség érte ISTENNEK). Bár naivan nem gondoltam sokáig rosszra… míg ki nem nyílt a szemem, avagy míg ISTEN ki nem nyitotta… Akinek van füle hallja meg… Kemény számonkérés lesz, ha hallván hallotok,de nem értitek, vagy nem akarjátok megérteni… Isten embere engedelmeskedik.
  AD MAIOREM DEI GLORIAM!= MINDENT ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE!

  Válasz
 2. SZENDY

  ” A Szeretet elpusztíthatatlan, a Lélek által amely fenntartja és örökké tud működni.
  Te látod milyen sok segítség kell az embernek hogy megszabaduljon ettől a szörnyetegtől( rossztól).MILYEN ÁRTATLANNAK ÉS KÖNNYŰNEK TŰNIK MINDEN!
  Hamarosan összetörnek a – tiszta- szívűek is!
  Nagyon kevesen vizsgálják meg tetteiket! – A Földnek remegnie kellene mindenhol, annyira rabságban van!
  Ők már nem látják a szakadékot.- ISTEN nem két mércével mér.AMIT NEM TESZNEK EGYESEK, MÁSOK KELL MEGTEGYÉK, ÍGY MÉRNEK!
  A SÁTÁN ELHATÁROZTA HOGY FÉLRELÖKI A SZERETETET, OLYAN SOKAT VÉTKEZNEK AZ OLTÁRISZENTSÉG ELLEN!- SOKAN AZT HISZIK HOGY MINDENT HELYESEN TESZNEK, AHOGY TESZIK ÉS HAGYJÁK HOGY MINDENT TEGYENEK.Így minden elvész ami azt jelenti ÁLDOZAT!
  Sok Szent feláldozta az életét , nem csak az áldozataikat, a MEGÉRINTHETETLEN ÁLDOZATÉRT!- Sokaknak MEGKÖVÜLT A LELKIISMERETE, ÉS JÖNNEK HOGY ILYEN ÁLLAPOTBA FOGADJANAK!
  FOGADJATOK hát be a szívetekbe!
  HOGY ÉRINTENEK MEG EGYESEK A KEZEIKKEL!
  DE ÉN MINDEN TISZTELETET MEGÉRDEMLEK! ÍGY NEM VAGYOK CSAK EGY KÖZÜLETEK!
  Hogy nyertem el a Szentségeket , hogy szenvedtem és blokkoltam így az utat a pokol felé! MAGAMAT ADTAM ÁLDOZATUL, A SZÍVEM UTOLSÓ CSEPP VÉRÉIG!
  Tudjátok ti milyen értékes ajándék ez a ti lelketeknek? Senki sem lenne méltó rá! Minden szívdobbanás örökre megszűnne ha Én nem lennék ott! – Gondolkodjatok el ezen ti, akik még képesek vagytok!”
  ( az Oltáriszentség kézbe való áldoztatásáról van szó)

  Válasz
 3. István

  Kedves Piómikolaus8!
  Írod:”Tulajdonképpen elméletileg nem is érvényes és teljes az az Istentisztelet melyen nem hangzanak el Jézus szavai:Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre és emlékezzetek ez álltal cselekedetekben reám.(áldozati lituriára való utalás)De mi nem vádolunk más felekezeteket szeretetből elviseljük a fogyatékosságaikat.Hogy nem igénylik mindig az áldozati liturgiát.”
  Az istentisztelet nem a liturgiában, a templomban van hanem kint a világban. “Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban és szeplő nélkül megtartani magunkat a világtól” a bűntől.

  Válasz
 4. István

  Kedves Piómikolaus8!
  “AZ újszövetségi irásban is megtalálhatjátok az utalást;Isten azért engedi meg a transzedenc-séget”
  Kérdésem: Hol találjuk ezt az Újszövetségben?

  Válasz
 5. István

  AZ újszövetségi irásban is megtalálhatjátok az utalást;Isten azért engedi meg a transzedenc-séget

  Válasz
 6. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  A formáját tekintve egész és zárt kerek fehér Ostya is kenyér azaz búzából van csak megjelenése más.Praktikusab is:ha kiszárad nem esik darabjaira és lehet hosszabb ideig tárolni:eláll sokáig.Művész szépsége és kerek fehérsége a tiszta és ártalan lelkeket is szimbolizálja.De szimbolizálja kerekségével eget földet,napot holdat az univerzumot és vagyis annak teremtőjét az Istent.
  Óvakodunk attól hogy nem átváltoztatott ostyát tiszteljünk mint Krisztus titokzatos testét és vérét.Mivel hitünk szerint hisszük és valljuk hogy titokzatosan de valóságosan elrejtve földi szemeink elől, jelen van Krisztus az átváltoztatott ostyában és borban.
  A mai modern világban mi számunkra a bálványimádás inkább a pénz és a hatalom eltúlzott majmolása mint céleszközök jelennek meg értelmes tudatainkban.

  Válasz
 7. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  A valóságos álldozat bemutatás tulajdonképpen Jézus álldozata révén lezárult.Ezt szimbolizálja a reformáció hogy nincs minden Istentiszteletükön áldozati liturgia vagyis csak néha áldoznak és vesznek magukhoz kenyeret és bort.
  De mivel Jézus kérte hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre,és emlékezzünk ez álltal mindig reája.Mivel Krisztus a kezdet a folyamatosság és a vég ,s mivelhogy kérte így folyamatosan mindig kell ő reája emlékezni és szimbolikusan bort kenyeret vizet áldozni fölajánlani,mert csak igazán ez álltal van érvényes reája való megemlkékezés.Éppen ezért az Ő keresztáldozata volt van és folyamatos.Ha nem hisszük el hogy ha netánn tényleg titokzatosan átlényegül a kenyér és bor titokzatosan Krisztus testévé és vérévé átváltoztatás szavaival,akkor tulajdonképpen Isten mindenhatő semmisem lehetetlen erejét kérdőjeleznénk meg.Lényeg a papok bemutatják az áldozatot,elmondják a szavakat mit Jézus mondott az utolsó vacsorán és a többit Isten megcselekszi.Az emberi korlátolt elme sokszor korlátot szab Isten gondviselő hatalmának.Mivel mindent kérni kell.Ha nem kérjük akkor tulajdonképpen nincs is.Úgy működik annak adja aki kéri. Ha te nem kérted adja másnak aki kéri.
  Tulajdonképpen elméletileg nem is érvényes és teljes az az Istentisztelet melyen nem hangzanak el Jézus szavai:Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre és emlékezzetek ez álltal cselekedetekben reám.(áldozati lituriára való utalás)De mi nem vádolunk más felekezeteket szeretetből elviseljük a fogyatékosságaikat.Hogy nem igénylik mindig az áldozati liturgiát.

  Válasz
 8. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Ezért látni illik már micsoda iszonyú rossz gyümölcsök teremnek egyes tévtanítások gyümölcseként.
  De ne szomorkodjunk a tévtanítások majd idővel úgyis eltűnnek,mint rodthat gyümölcs a földben,földdel lesz egyenlő.
  A jó gyümölcsök remélhetőleg mint az ó és újszövetség tanításai,megmaradnak örökre.Ószövetség kb:6-7 zer éve újszövetség tanításai már 2 ezer éve nem méltóztattak elrothadni mint rossz gyümölcs,
  de tündöklenek a Bibliában mint jó gyümölcs.
  Drága testvérek jó gyümölcsket teremjetek!
  Ne akarjatok divatosan több ezer éves nem rothadó tanításokat újra írni.
  GYÜMÖLCSÉRŐL ISMERSZIK MEG A JÓL TERMŐ FA.
  A túl sokat és túl szépeket termő fa gyümölcse többnyire ízetlen.
  A széles és túl könnyű út a kárhozat felé csábítva vezet,a keskeny és nehéz rögös küzdelmes út pedig a mennyei teremtő Atya felé visz.
  Tehát látható hogy a fentebbi tanítások összefüggnek egymásal,egymásra épülnek,és igazolnak valamit az Isten végtelen nagy bölcsességét.
  Vehetitek úgy mint sugalmazást, amit emberi szóval nehéz kimondani.
  De könnyebb leírni.
  MARADANDÓ JÓ GYÜMÖLCSÖKET TEREMJETEK!

  Válasz
 9. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Az orvosi gyakorlatban is tudják egyes orvosok hogy vannak betegségek melyeket a betegek nem tudják elismerni és elfogadni magukról hogy betegek mert nem érzik annak,sőt az önkontrolállási képesség is sérült és képtelenek egeészségesen helyesen kontrolálva elismerni saját betegségüket.
  Tehát amikor a lelki önkontról megsérül,mert az illető “bevan csapva” egy adott tanítás,tévtanítás álltal,képtelen beismerni a tévedését,és ezért nincs is értelme ilyen jelentéktelen dolgokon vitába szállni.
  Fölösleges dolog és időpocsékolás.

  Válasz
 10. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Ez a rejtet gondolatok és indulatok felszínre hozása ,megnyílváníttatása Isten akaratából,az adott lélek hovatartozásáról,hogy Isten melett vagy ellen van.Az pedig igazolja azt a tényt hogy a lélek teremtése pillanatában az adott lélek üdvössége Isten álltal lehetővé van téve e pilanattól folyamatban van,a harcot üdvösségért meg kell vívni,ki kell érdemelni.Hiszen semmi sincs a világon égen földön “Ingyen”.
  Itt most elméletben igazolva van a reformáció tévedése hogy a lelkek üdvössége a teremtésben előre el van rendelve.
  Hiszen logikus,az Isten soha nem teremt ördögi lelket,sajnos egyes angyali lelkek válltak ördögivé és “átnyergeltek” a pokolnak táborába.
  Én most örvendezem. :)

  Válasz
 11. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  AZ újszövetségi irásban is megtalálhatjátok az utalást;Isten azért engedi meg a transzedenc-séget,az ellentéteket, a mérleg elvet,a harcot a csapásokat,és akkor közel 2000 ével azelőtt egyszülött Fiának szégyenfára feszítését,a megváltást,hogy az emberek,angyalok ördögök,lelkeiben a rejtett és titkos gondolatok,indulatok, megnyilvánuljanak felszínre törhessenek,igazolva az adott lélek alapállását hogy Istenhez tartozik-e vagy a Luciferhez.
  Hiszen a gonosz mindenkit igyekszik becsapni,és éppen ezért.

  EZÉRT KELL VÁLASZUL MINDENT SZERETETBŐL ELVISELNI.(De nem minden áron. :))))

  Válasz
 12. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Az imádság a meditáció alatt,ők a szenteket és Jézus édesanyját,s az angyalokat mint Istennek szolgáit tekintik és az ő segítségüket igénybe véve gyorsabban Istenhez talált imádságuk kérő szava.Hamarabb célhoz talált imádságaik meghallgatásban.Sőt Padre Pió olyan szintre vitte,
  hogy meditáció alatt több helyen egyszerre jelen tudott lenni “szellemi-testet öltve megjelent másoknak messzi idegeneknek és látták őt és halották a figyelmeztető mentő szavait.Sőt a felebaráti szeretet oly magas fokára elkutottak ,hogy elviseltek szeretetből minden megpróbáltatást,például ma oly divatos mocskolódásokat,szitkokat,átkokat mindent ami elképzelhető a földön s az égen.Ezek ide irása nyomda festéket itt nem türnek.
  Ezeknek a különleges képességeknek tanulását egyedül csak Istentől lehet elsajátítani és megtanulni az imádság és meditáció álltal.
  Szomorú tény hogy ezeket az erőket és képességeket a “gonosz erők”is igyekszenek utánozni és megtanulni,felhasználva azt az emberiség üdvössége elleni harcban.
  Tehát Krisztusban kérlek titeket kedves testvérek törekedjedek életszentségre,de ne minden áron,szeressétek a szent életet,de ne akarjatok minden áron szentek lenni,mert az a gőghöz és felfuvalkodottsághoz alázatosság elleniséghez vezet,s vezet egziztencia birtoklási vágyhoz.Biztonság birtoklása iránti vágyhoz.
  Tudjátok testvérek,világosságban látni,hiszen transzedenc ,ellentétek
  mérlegegyensúlya mérleg elvének a világában éllünk.
  De mindenek előtt maradjatok meg a szeretetben és békességtűrűsben.

  Válasz
 13. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Elolvastam a kapucinus rend szentjei c. könyvet és arra a meglepő következtetésre jutottam,hogy ezek a szent életű emberek eljutottak a lelki életnek olyan magas csúcsára melynek tetejéről szinte mindent látnak a “lelki szemeikkel.
  Hasonlatos ahhoz amikor elmégy Pannonhalmára felmégy a hegyre az apátsági bazilika előtt a lelátón elgyögyörködsz a tiszta idő,felhőtlen ég, adta panorámakép szépségében a nagy magyar Pannónia páratlan szép képe tárul szemed elé. És látsz mindent.Ha van “protekciód” és felmehetsz a bazilika tornyába,akkor mégtöbbet látsz a képből.Szinte super,hiper panorámát ,szóval szinte mindent.
  Rá döbbenhetsz arra,átfordítva ezt a lelki életre;akik feljutottak e lelki élet magas csúcsára Isten megengedi nekik a különleges képességek birtoklását események előre megtörténésének megérzését,vagy netán
  megjövendölését.Vagy csodálatos dolgok megtételét Isten közbeavatkozó mindenható ereje álltal az imádság álltal;gyógyítások
  természeti csapások elhárítását,stb.Amit ember képtelen azt Isten meg tudja cselekedni ha kérjük az ima ereje álltal.

  Válasz
 14. SzenteJózsefJr

  Na egy kérdésem lenne,
  hogy letudnád élni úgy az életedet, hogy csak Jézusról beszélj, azaz csak Jézusról? Na ez az igazi kereszténység és nem az, amikor pió meg nem tudom milyen miklós, meg nem tudom milyen szentnél olvastad ezt meg azt, s írod meg. Azok a személyek a te életedben és a te életedért semmit sem érnek >> semmit. Jézus halt meg érted (és értem is) és ő váltott meg egyszer s mindenkorra megigazulttá téve téged az Atya Isten színe előtt. Ámen
  A többi szellemi filozófia és ‘szentek’ életei csak fölösleges terhek, amik az embereket az evilág bölcsességének rabjává tesz, szétszórja őket abban az értelemben, hogy Isten szavára értetlenek-vakok-süketek legyenek.
  Érted?
  Jézus az út az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához csak őáltala. (nem a pápa, nem a szentek, nem is a papod, hanem te közvetlen Jézus által és Máriát ne hívd, mert nem mindenható Isten és nem is szűz)
  . . .

  Válasz
 15. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Nahát,
  Tiszteletem Szentem József, Istenien nagy ate tudásod.
  Bocs ha megsértettelek,nem szándékom.
  Az én nevem írod valóban szánalomra méltóan “lelki szegény”;
  Padre pió és miklós püspök névből kombinálva és a 8 as szám a teljesség szimbólumával, teljes boldogság szimbólumára utal.

  De nem az én nevem legyen a lényeg mert jelentéktelen senki vagyok az Úr kezében.Ellenben Az úr Jézusnak neve olyan nagy melyhez fogható nincsen sem az égen sem a földön.

  Bocsi a fenti reagállások nem neked hanem a katolikus tesvéreimnek szólnak és azon nem katolikus vallásúak felé akik szeretettel vannak,lesznek továbbra is irántunk a békesség égisze alatt.

  BOLDOGOK A BÉKESSÉG SZERETŐK,MERT ŐK MAJD MEGLÁTJÁK AZ ISTENT.

  (Isten álldjon Szentem József! több refletállásom nem lesz írásodra,légy türelemmmel és Isten elkezdi a te lelked is vésni alakítgatni ha engeded.Amen.)

  Válasz
 16. SzenteJózsefJr

  Kedves ELŐTTEM szóló,
  A katolikus vallással tudod mi a gond? Az, hogy legyűrte a teológusait és az egyházvezetőit a pogányság.
  Ennél nagyobb Istenkáromló vallás nincs is, amelyik “keresztény”.
  Az Úr napja szombat és mindörökké az is marad és ezt az ÚR Jézus sem változtatta meg, de persze az egyház vezetőinek jogában áll ezt megtenni, s főleg a pápáknak, hogy megváltoztassák az örökké ÉLŐnek törvényeit, aki a Mindenható Teremtő Isten.
  Továbbá a Húsvétotok tökéletesen megbolondította Jézus Krisztus értünk hozott áldozatának a jelentését-jelentőségét és a fontosságát.
  Ekkora hazugsággal csak a pogányságot lehet ámítani, hogy egyik évben ekkor támadt fel Jézus, másik évben akkor támadt fel >> ez a gonosz hazug meséje, amivel félrevezetett minden katolikust.
  Továbbá írom azt is, hogy a katolikus egyház jobban szereti és előnyben is részesíti a halottak imádatát(‘SZENTEK’, ‘szűzmária’ közbenjárók). Normális ez???
  NEM. Aki meghalt, azt hagyjuk békében nyugodni feltámadásáig, mert érte már nem tehetünk úgysem semmit, azaz SEMMIT, de az élőkért még mindent megtehetünk, hogy üdvösséget nyerjenek a Jézus Krisztusban való hit által.
  Kérdezem én, hogy például II. János Pál, aki míg élt boldogtalan volt, hogy halála után kellett boldoggá avatni??? Bizony hogy az volt, mert a nemlétező mária imádata miatt ott fog égni a pokolban mindörökké (sajnálom :-( ).
  A katolikusok máriához való imádkozása azt a feltételt követeli meg máriától, hogy legyen mindenható isten és persze ezt a katolikus pápák meg is tették >> máriát a menny királynéjává tették, pedig a mennynek csak királya van s ez Jézus Krisztus.
  Továbbá a katolikus szellemiség egy bálványimádó-halott és szenvedő szellemiség. a tízparancsolatból kihagyták a második parancsolatot(IIMózes20,4-6).
  Hát ennyi kedves Piómikolaus8 >> mennyire szánalomra méltó nevet írtál itt ki magadnak …
  Szente József Jr. irattam

  Válasz
 17. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  És nem hittek Jézusnak,ennek ellennére keresztre feszítették,s nem sejtve ezzel hogy 3 nap múlva feltámadván felépíti ezt a csodállatos lelki templomot,a( “Mennyei színarany Jeruzsálemi templomot”.)

  Mely sokkal szebb,és dicsőségesebb melyet szem még nem látott soha.

  Tehát mi emberek tegyük csak továbbra is a dolgainkat,reformátusok végezzetek Istentiszteletet,Katolikusok vegyenek részt szentmise áldozaton és a többit bízzuk az Úr Jézusra,mert Ő megcselekszi lelki templomának építését bennünk mindezek álltal.
  És tartózkodjunk egymás sértegetéseitől,kritizállásától itélkezésétől.
  Mert hogyan állnánk meg mindnyájan saját lábunkon az Úr Jézus előtt
  ha Ő hirtelen megjelenne a földön előttünk és köszöntene bennünket;
  -Békesség veletek!?

  Válasz
 18. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Milyen bölcs tanító az Úr Jézus Krisztus! Mindenkit kér menjetek tegyétek a dolgotokat,dolgozzatok,munkálkodjatok,de soha ne itélkezzetek!
  Az itélkezést hadjátok meg az utolsó
  itéletkor az örök bírónak!Ne itélkezzetek,hogy titeket se itéljenek el!

  Medjugourjéből is az az utóbbi üzenet,Mária üzenet befejező sorai:
  “Szátok az itélet előtt,legyen csukva!”

  “AZ ISTEN IRGALMASSÁGA AZ IRGALMASSÁG ÓRÁIBAN VÉGTELEN….
  De kegyetlenül szigorú az itélet percében,ha az irgalmasság óráiban valamely bűnért nem akartál bocsánatért könyörögni.”

  Itélkezésre csábítani ingerelni az emberiséget,ez az ördögnek gyilkos tőre.

  És végül Jézus nem azt mondotta romboljatok le minden oltárt és szobrot mely Istent ábrázol.kerubokat,angyalokat,mert ez bálvány,hanem azt mondotta bontsátok le ezt a templomot és én három nap alatt felépítem azt.

  A jeruzálemi zsinagógáról beszélt ott állva előttük faruzeusok és nép között,mely 40 év alatt épült fel.

  Válasz
 19. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Legyetek drága testvérek résen,nehogy a hazugságnak az atyja a sátán nagy ravaszságával bennünket,benneteket félre vezessen!

  Gondolkodjatok el azon be sokszor megrótta a dölyfös,magyképű,álszent farizeusokat.És Isteni hatalmánál fogva példabeszédekben szólt hozzájuk;
  Egyik:”A kelyhet ha meg kell tisztítani ugybár nemde belülről kezdik,és a külseje magától kitisztul”
  (Mi magunk naponta be sokszor tisztálkodunk,napjában többször kezet is mosunk és a belső lelkünkkel pedig nem törődünk,elfelejtünk Az Úr Isten felé gyengeségeinkért,mulasztásainkért bocsánatkérő imát rebegni.)
  A másik:
  “Ti képmutatók,nemde az oltárra kell esküdni és ti az oltáron lévő arany és ezüstre esküdöztök!?”
  Az oltár Az Úrnak van szentelve,az oltáron álló arany és ezüst gyertyatartók pedig nemde csak díszek?

  Jézus soha nem tanította azt hogy nem szabad a mennyei Atyát és a menyet ábrázolni képekben szobrokban,de bezzeg a kövezás álltal
  halálra szánt házasságtörő kurva asszonyt is kimentette az itélkező
  faruzeus papok kezéből azzal a mondattal :Menj,megbocsáltották,bűneidet de ne is vétkezzél így többé.

  Válasz
 20. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Olvastam valahol ,de nem tudom melyik szent lelki naplójából:
  Egy nyári vasárnapon a szentmise alatt felajánlás előtt lelki szemeim előtt
  hirtelen megelevenedett oltár jobb oldalán álló Jézus szive szobor,
  Jézus arca hirtelán sápadt halott fehér lett,arcáról eltünt a mosoly,és mintha azt az imakérést sugalmazta volna felém,”Ne feledd gyermekem minden szentmisén melyen részt veszel életedben a sok felajánlási szándék végén hozzátenni függetlenül hogy milyen vallási felekezetűek,katolikusok,protestánsok,reformátusok legyenek is ők de az Én eltévelyedett báránykáimért is ajánld fel minden vasárnapi szentmisédet.”

  Tehát legyünk résen ,kérjük az Urat nyissa fel végre lelki szemeinket !
  És ne feledjük minden szentmiséinket felajánlani a szándékok végén
  Jézus eltévelyedet báránykáiért is!

  Válasz
 21. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Mondjuk mi is gyakran az arsi plébános imáját:

  Krisztus teste,mely álltal kereszten bevégeztetett megváltásunk titka és bére,-Üdvözíts minket!

  Krisztus vére ihless meg engem!
  Krisztus oldalából kifolyó víz ,tisztíts meg engem!
  Krisztus kínszenvedésed álltal erősíts meg engem!
  Óh édes Jézus hallgass meg engem!
  Szent sebeidbe,szived sebébe,vállsebed méllyedésébe,rejts el engem!
  Ne engedd hogy elszakadjak tőlled ,a gonosz ellenségtől oltalmazz meg engem!
  Halálom óráján hívj magadhoz engem!És Jutass szent országodba engem,hogy mindörökké dicsérhesselek,imádhassalak téged,s énekelhesem örökkön a te nagy irgalmasságot hatalmát! Amen.

  Válasz
 22. SzenteJózsefJr

  Ha már arról van szó, hogy gyakoroljuk a szeretetet, akkor íme >> itten vannak megszabva a feltételek, amikhez tartanunk kell magunkat. Isten embernek teremtett minket és Jézus Krisztusban tökéletesített . Ámen
  A SZERETET HIMNUSZA

  Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén
  csak zengő érc vagyok és pengő cimbalom,
  ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
  Legyen bár prófétáló tehetségem,
  ismerjem az összes titkokat és mind a tudományokat,
  hitemmel mozdítsam el a hegyeket,
  ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
  Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők között,
  odaadhatom a testemet is égő áldozatul,
  ha szeretet nincs bennem,
  mit sem használ nekem.
  A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
  a szeretet nem féltékeny,
  nem kérkedik, nem is kevély.
  Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
  nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
  Nem örül a gonoszságnak,
  örömét az igazság győzelmében leli.
  Mindent eltűr, mindent elhisz,
  mindent remél, mindent elvisel.
  A prófétálás megszűnik,
  a nyelvek elhallgatnak,
  a tudomány elenyészik;
  A szeretet soha el nem múlik.
  Most megismerésünk csak töredékes,
  és töredékes a prófétálásunk is.
  Ha azonban elérkezik a tökéletes,
  ami töredékes volt, az véget ér.
  Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek,
  úgy gondolkoztam, mint a gyermek,
  úgy ítéltem, mint a gyermek.
  De amikor elértem a férfikort,
  elhagytam a gyermek szokásait.
  Ma még csak tükörben homályosan látunk,
  akkor majd színről színre.
  Most még csak töredékes a tudásom,
  akkor majd úgy ismerek mindent,
  ahogy most engem ismernek.
  Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük legnagyobb a SZERETET.

  TÖREKEDJETEK A SZERETETRE, mert JÉZUS A SZERETET.
  (Pál Korintusiaknak írt 1. levele 13. fejezet)

  Jézus szeret TÉGED

  Válasz
 23. Szendy

  Ha az egyházban nem történt volna annyi megbotránkoztatás, nem lenne igaz a BIBLIA! De jaj annak aki ezeket okozta!-Írja. Azért hogy a megpróbáltak nyílván valóvá legyenek! Mert Isten előre tudta mi lakozik az emberben! Ezek történelmi dolgok, mindent beengedtek az egyházba, a konkoly is jött, és a nagy számok törvénye szerint, a bűn is több. De Jézus szavai nem múlnak el, sőt… Istent nem lehet megcsúfolni, még a papjaiban sem! Olyan hatalmat adott nekik amit fel sem tudunk fogni… De ezt igazolja a Biblia is.(Ev. Szent Márk 16,15-18 . Ev. Szent Lukács1o,17-2o.11,14-22).
  A formai imádat, épp oly visszataszító Isten előtt mint a nyílt hitehagyás! De elfeledkezünk a szőlő munkások példájáról? Ismerjük az emberek életét, próbáikat, végüket,hisz Isten mindent megad ami az üdvösséghez szükséges! És azon könyörül akin könyörül.
  De mivel nem nagyobb a szolga az Uránál, mi is megkapjuk azt hogy a Beelzebul lelkével … HA GYALÁZNAK, FELMAGASZTALÁSNAK MONDJUK! Dicsőség érte Istennek!
  ” Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet. a mi bálványimádás”.-Pál lev. Kol.2

  “Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az URAT.”- Zsid-

  Válasz
 24. István

  Kedves Láz!
  “Végül az utolsó kérdésem:
  Amikor Jézus azt mondta Péternek: “Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve az égen is és amit feloldasz a földön fel lesz oldva a földön is” – mit értett ez alatt Jézus szerintetek?”
  Ebbe nem merültem még annyira bele, de gondolom a gonosz erejét, az erős embert megköthetjük magunk és az gondunkra bízottak élete felett. Illetve a már megkötözötteket feloldhatjuk. A Máté 16:19- ben Péternek mondja a Máté 18:18- ban mindannyiunknak akik hisznek.
  De pl. a Lukács 10:19 is erre utal, hogy ez a hatalom mindannyiunké.
  Sokat lehetne erről még beszélni, de így éjszakás után már nem igazán van hozzá affinitásom (amiért bocsánat).
  “Isten áldjon meg mindanyiunkat és árassza mindanyiunkra Szent Lelkét hogy az Igazságot mindanyian megismerjük! Amen”
  Amen és Amen
  “Efézus 1:17.
  Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
  18.
  És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
  19.
  És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,
  20.
  A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
  21.
  Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
  22.
  És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,
  23.
  Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.”
  Erre mindannyiunknak szükségünk van. Adja meg nekünk az Úr az Ő dicsőségére!
  Legyen áldott az Úr neve!

  Válasz
 25. István

  Kedves Láz!
  2. kérdésedre az én véleményem (hiszen ezt nem olvassuk a Bibliában) az, hogy akkor történt az elhajlás amikor a kereszténység megegyezett a világi hatalmakkal, vagyis a császárral Konstantinnal. Ezután elkezdődött a mammon imádata beszivárogni és eltérés attól a parancstól amit az Úr hagyott ránk a hegyi beszédben (Máté 6:19-24). Aztán a pénzimádatból sok minden kialakult, például a cölibátus is annak tudható be. Ugyanis a püspöknek felesége és családja kell,hogy legyen (I.Tim. 3:1-7).
  De számos ilyen és ehhez hasonló példa van az elhajlásra.
  Vagy nézd meg a mammonimádatot az inkvizícióban, a keresztes háborúkban. De említetted a 16.századot (Láttad már a Luther filmet?) a búcsúcédulák osztogatása, amely vagyongyűjtés és az Úr Jézus keresztáldozatának, az abban való hitből való bűnbocsánat semmibe vétele.
  Én hitem szerint egy keresztény sem megy a pokolra. Az én hitem szerint az a keresztény aki követi az Úr Jézust és engedelmeskedik Neki.
  Az ítélet az Úré és nem a miénk. Egy biztos, hogy Isten Igéje kijelenti, hogy kik nem mennek be az Ő királyságába. És én mindenkinek tanácsolom vegye figyelembe Isten Igéjét, mert az Ige alapján leszünk megítélve és nem a mi hitünk alapján.
  Nem tudom ki hová került, de én az Úrhoz készülök és kívánom, hogy ott találkozzunk veled. Nem csak veled, hanem mindenki más “metropolitással”.

  Válasz
 26. István

  Kedves Láz!
  Az Úr valóban ott van mindenhol ahol az Ő nevében gyűlnek össze a hívők. Az első részben amit írtál el tudom fogadni nagyrészt. Az Úr fizikálisan az Atya jobbján van és köztünk a Szent Szellem által van, hiszen az Atya , a Fiú és a Szent Szellem egyek, az egy Igaz Isten. Mikor katolikusként elkezdtem olvasni a Bibliát, néhány dolgon megdöbbentem, többek között a bálványimádáson (II.Móz. 20:4-6.). És akárhogy próbáltam magamnak magyarázni, de belül éreztem, hogy a szobrok amelyek a templomokban vannak azok bálványok. Minél többet olvastam az Igét annál világosabb lett ez számomra. Isten elmondja, hogy miért ne készíts faragott képet (V.Móz.4:15-19). No persze bele lehet magyarázni, hogy ez már nem így van, de ez csak kifogás, hiszen az Újszövetség is int bennünket, hogy tartózkodjunk tőle.
  II.Kor.6:14-18. Mi vagyunk Isten temploma, mert Isten Szelleme lakozik bennünk. Isten Szelleme viszont nem vállal közösséget a bálványokkal. Isten kőből épített templomokban nem lakik és emberek kezeitől sem tiszteltetik (Ap.csel.17:24-25.).
  Például nekem azt tanították, ha anyagi segítségre van szükségem szent Antalhoz forduljak. A templomban volt is a szobra előtt egy persely amelybe anyagi áldozatot lehetett bemutatni neki és egy térdeplő, hogy kényelmesebb legyen előtte térdepelni és imádkozni hozzá. Lehet, hogy ez időközben változott, de akkor így volt. Ez a Isten Igéjével ellentétes.
  Tehát ez az egyik fő gond volt amellyel nem tudtam katolikusként megbékélni.
  Áldás rátok!

  Válasz
 27. Láz adatlap-képe
  Láz

  Bocs az elírásért. Helyesen: “…amit feloldasz a földön fel lesz oldva a Mennyben is” (Mt 16,19)

  Válasz
 28. Láz adatlap-képe
  Láz

  Nagyon köszönöm István :-),
  amint időm engedi meghallgatom végig (most épp csak belehallgattam).
  Írjátok (Józseffel együtt) Jézus a mennyben van az Atya jobbján.
  Ezt mi katolikusok is hisszük. Felment a mennybe, ül az Atya jobbján és onnan jön el angyalaival el az idők végén ítélni a világot (élőket és megholtakat). Eddig mindannyian így hisszük, igaz?
  De Jézus azt is mondta: “Én veletek vagyok minden nap a világ végéig” és azt is hogy “ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben Én is ott leszek”
  Nos, ha (csak) az Atyánál van a mennyben, akkor hogy lehet velünk is minden nap? Vagy ez azt jelenti hogy mi az Atyánál vagyunk – és Jézus így van velünk? Az Ő szavait szerint “ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben…” ott van a Szentmisében is, hiszen ott jövünk össze az Ő nevében, nem? Ti ezt hogy értelmezitek?
  Azonkívül mi, katolikusok, hisszük hogy Jézus ott van felbarátainkban is, különösen a szenvedőkben, éhezőkben (gondolj szent Mártonra -élt 316-397 ez még ősegyház?), azonkívül jelen van a Szentírásban – hisz Ő az Ige, és Isteni mindenhatóságánaál fogva mindenütt jelen van nem? Erről mit gondoltok?
  2. kérdés
  Ha már szent Márton szóba került (Ő volt aki egy koldusnak adta katonakpalástja felét – éjjel pedig álmában/látomásában megjelent Jézus befödve azon fél-palásttal).Szóval a kérdés: Meddig volt az ősegyház? Mikortól tértünk mi (katolikusok) tévútra, kezdtük el tévesen értelmezni Jézus szavait amíg a 16. században valaki fel nem nyitotta a szemünket? A reformáció előtti keresztények mind a polokra jutottak? Hogy ételmezitek mindezt?
  Végül az utolsó kérdésem:
  Amikor Jézus azt mondta Péternek: “Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve az égen is és amit feloldasz a földön fel lesz oldva a földo is” – mit értett ez alatt Jézus szerintetek?
  Előre is hálásan köszönöm a válaszokat.
  Isten áldjon meg mindanyiunkat és árassza mindanyiunkra Szent Lelkét hogy az Igazságot mindanyian megismerjük! Amen

  Válasz
 29. SzenteJózsefJr

  Isten megbocsátotta minden bűnödet már 2000 éve. Feltámadt. Szabad vagy. Ámen
  Légy alázatos és fogadd el, mert ez ingyen van, Isten ajándéka.
  A jó Pásztor a mennyben van, s ezért nem tudsz leborulni előtte, csak lélekben és igazságban tudod imádni őt. Ámen
  Én is római katolikus voltam és a legjobban az fájt, hogy az emberek cselekedeteiben semmi összhang nem volt azzal, amit a misén ‘kaptak’. Képmutatóak voltak és én is.
  De most szabad vagyok, mert tudom, hogy Krisztus megváltott már nagyon régen és ezt hiszem én el és ebben való hit által vagyok boldog, van lelki békém és a sátán többé nem vádolhat és nem hazudhat nekem, mert Krisztus értem is legyőzte, hogy nekem örömöm legyen és bőségben legyen. Ámen
  Jézus szeret minket :-)

  Válasz
 30. Szendy

  Aki nem hiszi hogy Jézus Testben megjelent Krisztus az Oltáriszentségben, az szabadon mehet bárhová, legyen hite szerint!
  Mi azt a Jézust követjük aki az apostoloknak küldetést, hatalmat adott, bár a tisztulás fájdalmas volt,de aki hátranéz nem méltó Isten országára…Hisz sokan jönnek majd az Ő nevében nem? Mi a jó Pásztort követjük, és minden nap leborulunk Előtte , Isten előtt és kérjük hogy bocsássa meg bűneinket és ne ítéljen el minket!
  Hála neked Atyám, dicsőség neked Atyám mindenért különösen végtelen szeretetedért! Hála neked Jézus, dicsőség neked Jézus mindenért, különösen lelki békédért! Hála neked Szentlélek , dicsőség neked Szentlélek mindenért különösen kiáradó erődért! ÁMEN.

  Válasz
 31. SzenteJózsefJr

  Jézus az út, az IGAZSÁG és az ÉLET.
  Továbbá az IGAZSÁG az, hogy Jézus az Atyánál van és többé addig nem látjuk őt, amíg el nem jő.
  Kedves Szendy, tudnál élni nyugodtan és békésen az áldozás nélkül, azaz az ostya vétel nélkül?
  >>Ha azt írod, hogy nem, akkor én azt írom, hogy bálványimádó vagy, mert nem hiszel a mindenható Isten Jézus Krisztusban, aki a testünk ÉLŐ templomában van ott a Szentlélek által, de a te ostya Jézusod csak a misében és a ‘halott’ templomban (épületben).
  >>Ha azt írod, hogy igen, akkor talán ellent mondasz az Isten szavának?
  Egyáltalán nem, mert enni az ő testét és inni az ő vérét azt jelenti, hogy hiszünk a testben ami valóban itt volt közöttünk, de most az Atyánál van ÉS hiszünk vérévben ami megváltott minket egyszer s mindenkorra a bűn rabságából és zsoldjából, ami az örök halál lenne a tűznek tavában.
  Isten, az Atya irgalma ebben jelentetett ki örökre, hogy mindazok akik lélekben és az igazság ismeretében imádjuk őt, mindazok iránt tökéletes engesztelő áldozat Jézus Krisztus és örökös kegyelemforrás helytől, időtől, tárgyaktól függetlenül minden ember számára a benne való hit és bizodalom által >> és ehhez nincs szükség semmilyen szentek, semmilyen rituálék és semmilyen szűzanyára, mert azok a sátán hitető eszközei hogy pogány hagyományok és szokásokhoz legyünk láncolva és precízen törekedjünk arra, hogy jól csináljuk, de meddig???
  Jézus megváltott minket. Isten megkötte velünk új és örök szövetségét, mert >> ELVÉGEZTETETT és
  Jézus szeret minket :-)
  … az IGAZSÁG szabadokká tesz titeket.
  utóirat: amiről nem írtam arra nem kell gondolni sem.

  Válasz
 32. Szendy

  Annyi ideje olvassátok, magyarázzák nektek az írásokat és most sem ismeritek Jézust?
  Ha nem a vallás üdvözít akkor miért térnek át? Ha mi bálványimádók vagyunk mit kerestek itt? Hisz bűn velünk érintkezni! Meg akartok váltani, menteni? Ezt már Jézus megtette! Te magad, István adtál választ mindenre, és én egyetértek veled illetve a Szentírással! Ha mi szentségi rangra emeltük azt amit Jézus parancsolt, mi a probléma? Például a házasság, mert amit Isten egybekötött ember…Vagy be kell feketítsetek mindenkit magatok körül hogy Ti Ragyogjatok? Vak vezet világtalant! Vagy egyedül a tudás üdvözít? Hisz a betű megöl, a lélek megelevenít! Vagy Ti szabjátok meg, vagy én hogy ki megy be Isten országába? Van aki többet kap, van aki kevesebbet! Hisz minden istentelenség, hitehagyás, lázadás közepette Isten népet gyűjt magának kinek szívében van törvénye! Azt vártam hogy azt kérdezd hogy mi az IGAZSÁG? ISTEN ÍTÉLETE AZ IGAZSÁG ÉS AZ Ő IRGALMASSÁGA! És nem fog sikerülni eltávolítani bennünket az ÉLŐ ISTEN FIÁTÓL!

  Válasz
 33. István

  Ésaiás 46:1.
  Ledől Bél, elesik Nebó, oktalan barmokra kerülnek szobraik, és miket ti hordoztatok, felrakatnak, terhéül a megfáradott állatnak;
  2.
  Elesnek, összerogynak együtt, nem menthetik meg a terhet; és ők magok fogságba mennek.
  3.
  Hallgassatok rám, Jákób háza és Izráel házának minden maradéka, a kiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta;
  4.
  Vénségtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek; én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom.
  5.
  Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek egyenlővé? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk?
  6.
  Kitöltik az aranyat az erszényből, és ezüstöt mérnek a mértékkel, és ötvöst fogadnak, hogy abból istent csináljon; meghajolnak, leborulnak előtte.
  7.
  Vállukra veszik azt és hordozzák, majd állványára helyezik és veszteg áll, helyéről meg nem mozdul, ha kiáltasz is hozzá, nem felel, nyomorúságodból nem szabadít meg.
  8.
  Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek, vegyétek eszetekbe, pártütők!
  9.
  Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.
  10.
  Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;
  11.
  Ki elhívom napkeletről a sast, meszsze földről tanácsom férfiát; nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem!
  12.
  Hallgassatok reám, kemény szívűek, a kik távol vagytok az igazságtól.
  13.
  Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik, Sionban lesz szabadításom, és Izráelen dicsőségem.

  Válasz
 34. Sári adatlap-képe
  Sári

  Kedves István – “keresni kell az Urat” – mi megtaláltuk az Oltáriszentségben :)

  Válasz
 35. István

  Kedves Boros Gábor!
  A Szentírás nem az egyháztól, hanem Istentől jött.
  “II.Timótheus 3:16.
  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
  17.
  Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”
  .
  “II.Péter 1:20.
  Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.
  21.
  Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.”
  .
  Nem Szente József, hanem én írtam a szentségekről. Nem olvasok semmit a szentségekről az Igében, de szívesen veszem, ha megmondod hol szerepel benne.
  A Szent Szellem pedig mindenkinek úgy adja az ajándékait, ahogy Ő akarja, és nem azé aki fut, nem is azé aki akarja, hanem a könyörülő Istené.
  Egyedül Istené legyen minden dicsőség!

  Válasz
 36. István

  Kedves Láz!
  A kérdéseidre a választ Isten tudja megadni. Azt mondja aki Őt szorgalmasan keresi az megtalálja. Keresni kell az Urat és Ő fog válaszolni. Keresni imában és keresni az Ő Beszédében vagyis a Bibliában.
  Az Úr legyen veled!

  Válasz
 37. István

  Kedves Láz!
  Kérdezed, hogy térdet hajtunk-e? Válaszom, hogy nem.
  Az Úr Jézus mondja: “János 4:1.
  Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.
  22.
  Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt.
  23.
  De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
  24.
  Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
  .
  Nem tárgyakat kell imádnunk, hanem az élő Istent.
  .
  Ésaiás 44:6-20
  13.
  Az ács mérőzsinórt von, és lefesti azt íróvesszővel, és meggyalulja azt, a czirkalommal alakítja, és csinálja azt férfiú formájára, ember ékességére, hogy házában lakjék.
  14.
  Czédrusfát vág magának, tölgy- és cserfát hoz, és válogat az erdő fáiban, fenyőt plántál, a melyet az eső fölnevel.
  15.
  Azokból az ember tüzet gerjeszt, vesz belőlök és melegszik, meggyújtja és kenyeret süt; sőt istent is csinál abból és imádja, bálványt készít és előtte leborul;
  16.
  Felét tűzben megégeti, felénél húst eszik: pecsenyét süt és megelégszik, és aztán melengeti magát és szól: Bezzeg melegem van, tűznél valék!
  17.
  Maradékából istent készít, bálványát; leborulva imádja azt és könyörög hozzá, és így szól: Szabadíts meg, mert te vagy istenem!
  18.
  Nem tudnak és nem értenek, mert bekenvék szemeik és nem látnak, és szívök nem eszmél.
  19.
  És nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme, hogy mondaná: Felét tűzben megégetém és kenyeret sütöttem annak szenénél, sütöttem húst és megettem; és maradékából útálatosságot csináljak-é, és leboruljak a fa-galy előtt?
  20.
  Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét és ezt mondja: Hát nem hazugság van-é jobbkezemben?
  Istennek Igéje mindörökké érvényes.

  Válasz
 38. István

  Kedves Láz!
  Kérdezed, hogy térdet hajtunk-e? Válaszom, hogy nem.
  Az Úr Jézus mondja: “János 4:1.
  Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.
  22.
  Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt.
  23.
  De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
  24.
  Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
  .
  Nem tárgyakat kell imádnunk, hanem az élő Istent.
  .
  Ésaiás 44:6-…
  13.
  Az ács mérőzsinórt von, és lefesti azt íróvesszővel, és meggyalulja azt, a czirkalommal alakítja, és csinálja azt férfiú formájára, ember ékességére, hogy házában lakjék.
  14.
  Czédrusfát vág magának, tölgy- és cserfát hoz, és válogat az erdő fáiban, fenyőt plántál, a melyet az eső fölnevel.
  15.
  Azokból az ember tüzet gerjeszt, vesz belőlök és melegszik, meggyújtja és kenyeret süt; sőt istent is csinál abból és imádja, bálványt készít és előtte leborul;
  16.
  Felét tűzben megégeti, felénél húst eszik: pecsenyét süt és megelégszik, és aztán melengeti magát és szól: Bezzeg melegem van, tűznél valék!
  17.
  Maradékából istent készít, bálványát; leborulva imádja azt és könyörög hozzá, és így szól: Szabadíts meg, mert te vagy istenem!
  18.
  Nem tudnak és nem értenek, mert bekenvék szemeik és nem látnak, és szívök nem eszmél.
  19.
  És nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme, hogy mondaná: Felét tűzben megégetém és kenyeret sütöttem annak szenénél, sütöttem húst és megettem; és maradékából útálatosságot csináljak-é, és leboruljak a fa-galy előtt?
  20.
  Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét és ezt mondja: Hát nem hazugság van-é jobbkezemben?3.
  Az ács mérőzsinórt von, és lefesti azt íróvesszővel, és meggyalulja azt, a czirkalommal alakítja, és csinálja azt férfiú formájára, ember ékességére, hogy házában lakjék.
  14.
  Czédrusfát vág magának, tölgy- és cserfát hoz, és válogat az erdő fáiban, fenyőt plántál, a melyet az eső fölnevel.
  15.
  Azokból az ember tüzet gerjeszt, vesz belőlök és melegszik, meggyújtja és kenyeret süt; sőt istent is csinál abból és imádja, bálványt készít és előtte leborul;
  16.
  Felét tűzben megégeti, felénél húst eszik: pecsenyét süt és megelégszik, és aztán melengeti magát és szól: Bezzeg melegem van, tűznél valék!
  17.
  Maradékából istent készít, bálványát; leborulva imádja azt és könyörög hozzá, és így szól: Szabadíts meg, mert te vagy istenem!
  18.
  Nem tudnak és nem értenek, mert bekenvék szemeik és nem látnak, és szívök nem eszmél.
  19.
  És nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme, hogy mondaná: Felét tűzben megégetém és kenyeret sütöttem annak szenénél, sütöttem húst és megettem; és maradékából útálatosságot csináljak-é, és leboruljak a fa-galy előtt?
  20.
  Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét és ezt mondja: Hát nem hazugság van-é jobbkezemben?”
  Istennek Igéje mindörökké érvényes.
  Legyetek áldottak!

  Válasz
 39. István

  Kedves Láz!
  Kérdezed, hogy térdet hajtunk-e? Válaszom, hogy nem.
  Az Úr Jézus mondja: “János 4:1.
  Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.
  22.
  Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt.
  23.
  De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
  24.
  Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
  .
  Nem tárgyakat kell imádnunk, hanem az élő Istent.
  .
  Ésaiás 44:6-…
  13.
  Az ács mérőzsinórt von, és lefesti azt íróvesszővel, és meggyalulja azt, a czirkalommal alakítja, és csinálja azt férfiú formájára, ember ékességére, hogy házában lakjék.
  14.
  Czédrusfát vág magának, tölgy- és cserfát hoz, és válogat az erdő fáiban, fenyőt plántál, a melyet az eső fölnevel.
  15.
  Azokból az ember tüzet gerjeszt, vesz belőlök és melegszik, meggyújtja és kenyeret süt; sőt istent is csinál abból és imádja, bálványt készít és előtte leborul;
  16.
  Felét tűzben megégeti, felénél húst eszik: pecsenyét süt és megelégszik, és aztán melengeti magát és szól: Bezzeg melegem van, tűznél valék!
  17.
  Maradékából istent készít, bálványát; leborulva imádja azt és könyörög hozzá, és így szól: Szabadíts meg, mert te vagy istenem!
  18.
  Nem tudnak és nem értenek, mert bekenvék szemeik és nem látnak, és szívök nem eszmél.
  19.
  És nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme, hogy mondaná: Felét tűzben megégetém és kenyeret sütöttem annak szenénél, sütöttem húst és megettem; és maradékából útálatosságot csináljak-é, és leboruljak a fa-galy előtt?
  20.
  Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét és ezt mondja: Hát nem hazugság van-é jobbkezemben?3.
  Az ács mérőzsinórt von, és lefesti azt íróvesszővel, és meggyalulja azt, a czirkalommal alakítja, és csinálja azt férfiú formájára, ember ékességére, hogy házában lakjék.
  14.
  Czédrusfát vág magának, tölgy- és cserfát hoz, és válogat az erdő fáiban, fenyőt plántál, a melyet az eső fölnevel.
  15.
  Azokból az ember tüzet gerjeszt, vesz belőlök és melegszik, meggyújtja és kenyeret süt; sőt istent is csinál abból és imádja, bálványt készít és előtte leborul;
  16.
  Felét tűzben megégeti, felénél húst eszik: pecsenyét süt és megelégszik, és aztán melengeti magát és szól: Bezzeg melegem van, tűznél valék!
  17.
  Maradékából istent készít, bálványát; leborulva imádja azt és könyörög hozzá, és így szól: Szabadíts meg, mert te vagy istenem!
  18.
  Nem tudnak és nem értenek, mert bekenvék szemeik és nem látnak, és szívök nem eszmél.
  19.
  És nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme, hogy mondaná: Felét tűzben megégetém és kenyeret sütöttem annak szenénél, sütöttem húst és megettem; és maradékából útálatosságot csináljak-é, és leboruljak a fa-galy előtt?
  20.
  Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét és ezt mondja: Hát nem hazugság van-é jobbkezemben?”
  .
  Istennek Igéje mindörökké érvényes.
  Legyetek áldottak!

  Válasz
 40. István

  Kedves Szendy!
  “” A szekták úgy jönnek mint a sáskák és rázúdulnak Atyám házára. Ez írva van az Evangéliumban.” Én nem olvastam sehol. Kérlek írd meg, hogy hol.
  Sajnos a kérdésre most sem válaszoltál.
  Áldjon meg az Úr!

  Válasz
 41. SzenteJózsefJr

  utóirat: amúgy meg hogy én mit ismerek el és mit nem arról én nem írtam; akkor kérlek szépen te se írj arról amiről én sem írok és írnék.
  Mert ha nem gyűjtsz egybe >> szétszórsz azaz túlkomplikálod még azt is ami nincs is.
  De annak örvendj, hogy
  Jézus szeret téged is :-)

  Válasz
 42. SzenteJózsefJr

  Kedves Boros Gábor,
  Ez a fajta hozzászólás avagy egyéni vélemény nyílvánítás rólam avagy az ellen a megnyilvánulás ellen amit képviselek, tudom, tudatlan módon íródott meg általad. S kit érdekel? Ami eddig volt elmúlt.
  Már 2000 éve megvan bocsátva, mondta ezért is Jézus, azaz éretted is, hogy: “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”
  Azt, hogy vagdalkozok az igével az nem a Szentlélektől való??? Akkor nem ismered a Bibliát, s legfőképpen a Jelenések könyvét.
  Jézus Krisztus, az IGE, a két élű kard >> egyik éle elítél és a másik éltet ÖRÖKKÉ.
  Jobb ha én most az ítélet élével megfeddlek, hogy majd az éltető éle által éljetek örökké. Ámen
  „Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz énbennem, az is cselekedni fogja azokat, amiket én cselekszem, sőt, nagyobbakat fog cselekedni, mert én az Atyához megyek”. Ján 14,12
  Jézus szeret minket :-)

  Válasz
 43. Boros Gábor

  Üdv SzenteJózsef Jr.

  A Szentírás az Egyházból jött, tehát amit az Egyház mond az az előbbrevaló. Erről pedig egyházi zsinaton döntöttek olyan méltóságok akik nálad sokkal többet kaptak a Szentlélektől. Te ezt nem ismered el, mert gőgös vagy. A gőg a Sátántól való. Ily módon a Szentírással való vagdalkozásod sem a Szentlélek munkájának gyümölcse, hanem a Sátán által táplált gőg szüleménye. Jobb ha hallgatsz és nem mondod meg másoknak, hogy mi az igazság a szentségekről.

  Mi nem a Szentírásból élünk, hanem az Oltáriszentségből.

  Válasz
 44. Szendy

  ” A szekták úgy jönnek mint a sáskák és rázúdulnak Atyám házára. Ez írva van az Evangéliumban.
  Ők egy új Evangéliumot hirdetnek. Sok dologban hasonló lesz, de csak egy az IGAZSÁG!
  Egy szörnyű hitetlen periódus közeledik!
  ÉN MEG FOGOM MENTENI ISTEN NÉPÉT AHOGY MEGMENTETTEM A ZSIDÓ NÉPET IS.
  A SZERETET TISZTIT.
  A SZERETET ŐRKÖDIK.
  A SZERETET ÖSSZEKÖT ÉS GYÓGYÍT.
  A SZERETET nem ismer irigységet sem gyűlöletet.
  Az ember nem ítélkezhet! Nem kapott erre hatalmat.Ez a legnagyobb “fagy” ebben az időkben. Mindenki a másikat vádolja és semmibe veszi a saját vétkét.”
  Tehát az ítéletet hagyjuk ISTENRE, mi gyakoroljuk a szeretetet.

  Válasz
 45. István

  Kedves Szendy!

  Figyelj ide, ha Isten Igéje nem tud téged meggyőzni, akkor én meg sem próbállak. Nekem nem kell magamat győzködnöm megtette az Úr ezt helyettem ,ezelőtt 8 évvel. És ezért minden dicsőség Őt illeti meg. Hogy mi áll az üdvösségem útjába? – Már semmi! Az én üdvösségem az Úrban van.
  Azt írod semmit sem értettem meg abból amit írtál. Remélem, hogy nem, mert ha megértettem amit írtál akkor te nagy bajban vagy. Történetesen az Úttal kapcsolatban. Jézus Krisztus az Út és nincs senki másban üdvösség. Nem egy vallás az út, mert én ezt vettem ki az írásodból, amit remélek hogy nem jól értettem. Azt mondtad elhagyták az Utat. A bűnbánat, a bűnvallás és a megbocsájtás nem szentség hanem hit általi cselekedet, illetve parancs. Kérdeztem kire mondod, hogy elhagyta (nem válaszoltál). Remélem nem arra gondolsz aki a katolikus vallást elhagyta, mert akkor megint azt értem ezalatt, hogy ez a vallás az út. És valóban a katolicizmus is egy út, de kérdés hogy hová?
  Isten Igéje az egyedüli Út, nincs más!
  Legyen minden dicsőség az Úré!
  Áldjon meg az Úr!

  Válasz
 46. SzenteJózsefJr

  Kedves Láz,
  jogos az a megjegyzésed, amit én tettem. >> “Szájhős kaotikus katolikus…” , bocsáss meg érte, sajnálom.
  Az a hit, ami szerint én is vallom azt, hogy az enyém az IGAZ út/vallás, annak hátterében nem egyéni vélemény vagy meggyőződés van, hanem Istennek örök érvényű szavai, amelyeket a ma az ún. Bibliából olvashatunk ki.
  Tehát itt nem én mondom ki azt, hogy te ilyen meg olyan bálványimádó vagy, hanem az ÉLŐ Isten szava.
  Jézus Krisztus megváltott minket, ő a tökéletes váltságdíj ingyen miérettünk, amihez már nem szükségeltetik semmit sem hozzátenni sem lealacsonyítva megcsorbítani nem szabad Isten új és örök szövetségét Jézus áldozatában.
  Tehát amit itt ebben a topikban én is és István is tettünk, az az volt, hogy figyelmeztettük mindazon katolikusokat akik ide jártek, hogy amit tesznek, azt nem teszik jól.
  VAGYIS:
  Jézus nincs itt a Földön és nem is lesz itt csak 2. eljövetele után.
  Jézus egyszer halt meg, de fel is támadott és elment az Atyához, értünk hozott egyszeri áldozata tökéletes és elégséges volt megszentelődésünkre és megigazulásunkra.
  Amit a katolikus egyház szertartása tesz az Istenkáromlás azaz Isten fölé helyezi magát törvényeivel és parancsolataival.
  Ne feledd, hogy 22 éves koromig buzgó katolikusnak a legkatolikusabbja voltam és egyetlen egy vallás amit vallok, hogy hiszem Jézus feltámadását, hogy megváltott és tudom az IGAZSÁGOT is ami a Jn16,5-11 van megírva.
  Tehát írom neked Láz, hogy nem ugyanazt a Jézust imádjuk, mert a katolikusok Jézusa ‘retardált’ módon itt van a Földön a misében, ő az anti krisztus, s az én Krisztusom ott van az Atya jobbján, de itt van velünk helytartója >> a SZENTLÉLEK.
  Megbocsáthatatlan bűn a Szentlélek ellen való szólás. De mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek által ihletődött és íródott Biblia szavait aki elutasítja vagy csak részlegesen ‘tetszésre’ hallgatja és tartja meg, annak Krisztus, a Hű és Igaz nem is tud megbocsátani, mert, ha nem szerzünk róla jó ismeretet azokból az írásokból (elsősorban) amik őróla tesznek tanúságot, akkor hogyan is hihetünk abban, amit nem látunk és nem hallunk, mert a HIT erről kell szóljon, amint Jézus is mondja: “Boldogok, akik nem látnak engem és mégis hisznek bennem”.
  Itt elég érthető az, hogy akik nem látják Jézust s úgy hisznek benne, azok boldog emberek, mert tudják, hogy majd az idők végén e földi létben, majd örökre Krisztussal lehetnek.
  Ezért bálványimádás az ostya imádat, mert jézus álnéven futó megjelenő gonosz itt van a földön, de az gazi Jézus az Atyánál van az égben . Ámen

  Jézus szeret téged

  Válasz
 47. Láz adatlap-képe
  Láz

  Kedves Istvan, Jozsef, Szendy es a tobbiek.
  Eloszor is koszonom Istvan es Jozsef valaszat a kerdesemre. Igen valoban irva van hogy sokan jonnek majd Jezus neveben… de az is irva van “Hallván hallotok, de nem értetek, nézvén néztek, de nem láttok.” (Mt 13,14). Nem jutottunk elobbre, igaz? :-))

  Visszaterve az eredeti temahoz, balvanyimadas vagy sem? Ti nem-katolikus keresztenyek terdet hajotok a kereszt elott? Megcsokoljatok a keresztet? (Ismet csak erdeklodom…)
  Nem vagyok nagyon otthon a protestansok vallasgyakorlasaban, de nagyon szeretnem megismerni es megerteni… Katolikus csaladba szulettem, nottem fel es mint katolikus tertem meg a katolikus hitre (addig csak szoban voltam az). De ismerek par envangelikus, nehany reformetus felekezetu keresztenyt, es van egy nagyon jo baratom aki a punkosdi egyhazhoz tartozik. Mind rendkivul kedves, oszinte es Istenre nyitott emberek, szinte ragyognak, ha az elo Jezusrol beszelhetnek. A szivem orvend ha latom oket es beszelek veluk. Isten aldja meg mindanyiukat. Sokszor elgondolkodom, hogy vajon miert van igy – ennyi felekezet akik mind egy ugyanazon Jezust hiszik es hirdetik es megis maskent. Es vajon tenyleg ugyanazt az egy Jezust? Mindanyian hisszunk hogy O a mennyei Atya egyszulott Fia aki alszalt az egbol, megtestesult a Szentlelek erejetol, Szuz Mariatol testet oltott, ertunk a mi buneinkert szenvedett, meghalt, de harmadnapra feltamadott felment a mennybe, elkuldte a Szentlelket. O kapott meg minden hatalmat a mennyben es a foldon, es O fog eljonni itelni a Foldet.
  Miert van megis a sok kereszteny kozott ez a nagy szakadas. Vajon Jezusnak ez mennyire tetszik es mennyire faj? Es FOLEG: mi akik fuggetlenul a felekezettol keresztenynek tartjuk magunkat miert nem az egyseget keressuk, azt ami a masikhoz kozelebb visz? Vajon meg akarjuk eronek erejevel teriteni a masikat? Hat nem konnyebb mezzel legyet fogni? Mutasd meg hitedet hogy vaggyam ra megterni! Vagy ugy erezzuk ez a forum itt remek lehetoseg hogy hitemet a vilag elott megvalljam – mert az en hitem az igazi es ti vagytok a tevelygok! Hat nem tobb a szeretet mint ez a kenyszeritos-bizonyitgatos szocseples? Hisz vilagos hogy egyik sem viszi at a mondanivalojat, mert a masik meg van gyozodve a sajat hitenek tisztasagarol es igaz voltarol…
  Vajon keresztenyek vagytok (felekezettol fuggetlenul) mikor ezt mondjatok a masiknak: “Szajhos kaotikus” a masik vissza “sovany vaddiszno”? (Majd a vegere ironikusan(?) odairjatok, “szeretlek”) Nem Jezus mondja:” Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére” Es ha ellensegeinket szeretnunk parancsoltattatott, mennyire inkabb az aki szereti/keresi Jezust…

  Ti mar feltettetek a kerdest: Uram Jezusom, mi lesz a mas felekezetu kereszteny felebaratainkkal, akik igazan keresnek Teged, es szeretnek? Akik ugyanugy vegzik az irgalmassag cselekedeteit? A pokolra kerulnek csak azert mert katolikus, reformatus, evangelikus, punkosdi, vagy ki tudja meg milyen felekezetuek? Mind hisszuk Jezust es ha irgalmassagot cselekszuk felebaratainkkal, ha szeretjuk egymast… megis elveszunk?? Sokan jutnak a mennyek orszagaba? Tudom draga Jezusom “Szuk a kapu es kevesen mennek be…” es “Nem mindenki jut be aki azt mondja Uram, Uram….”, de azt is mondtad “Isten a bunos megtereset akarja es nem a halalat…”.
  Uram Jezus Krisztus! A hit vajon nem Isten ajandeka es kegyelme? Megterhet e valaki onmagatol Hozzad ha az Atya nem adja meg neki?(Jn 6,65) Nem Isten adja hogy az egyik katolikus csaladba szuletik, a masik prtestans felekezetbe? Vagy azt hogy a nagy bunos, az utcano, a drogdealer, a gyilkos felhagy regi eletevel es megter. Kereszteny lesz… Az utcano katolikus, a dealer reformatus a gyilkos evangelikus.. Mindanyian ezentul a tiz szent parancs szerint elnek, hiszik hogy Jezus az elo Isten fia, a megvalto aki altal udvossegunk van…..Ki az aki kozuluk aki elveszik?
  En ezeket a kerdeseket nem tudom megvalszolni… :-(

  Válasz
 48. Szendy

  Kedves testvérem István!
  Kit akarsz meggyőzni, engem vagy magadat? Ki vagy mi áll az üdvösséged útjába? Semmit sem értettél meg abból amit írtam.
  Részemről még ennyit : olyan szeretetet érzek irántad, amit szavakba nem tudok foglalni! Hol írja ezt a Bibliában?

  Válasz
 49. István

  Kedves Szendy!
  “A gonosz lélek, az a ravasz sokakat rábír hogy eldobják a bűnbánat, gyónás,bűnbocsánat szentségét! Ezt maga Jézus Urunk hagyta ránk! “-
  Mikor hagyta ránk és hol mint szentséget? És ki dobja el bűnbánatot, a bűnvallást és a megbocsájtást?
  .
  “Ezt az Utat hagyják el, az UTAT!”- Mit értesz ez alatt?
  .
  “János 5:39.
  Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam;”- Kinek mondja az Úr – A farizeusoknak és írástudóknak, akik meg voltak győződve, hogy egyedül övék a “bölcsek köve”. Tudakozták, de nem cselekedték (ez volt a probléma), ugyanúgy mint a bolond ember aki fövenyre építette a házát.
  De mit mond az Atyának és egyúttal nekünk is? – “János 17:3.
  Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.” – Hogyan tudom megismerni ha nem keresem?
  .
  “De én nem kaptam agymosást emberektől”- “I.Korinthus 6:9.
  Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
  10.
  Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
  11.
  Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.”- Dicsőség az Úrnak Ő mosott meg bennünket. És igen valóban az “agyamat” is.
  “I.Péter 1:23.
  Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.”
  .
  “Zsoltárok 27:1-6. Az Úr az én világosságom és üdvösségem…”
  .
  Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké!!!
  Egyedül övé legyen minden dicsőség!!!

  Válasz
 50. Szendy

  Nem a vallás üdvözít, hanem csak Jézus, aki testben megjelent
  KRISZTUS!!!
  A gonosz lélek, az a ravasz sokakat rábír hogy eldobják a bűnbánat, gyónás,bűnbocsánat szentségét! Ezt maga Jézus Urunk hagyta ránk! De sokan nem hisznek. Ezt az Utat hagyják el, az UTAT!Így sok lelket kaparint meg a gonosz. Keresik az írásokat, mert azt hiszik hogy abban van az örök életük, pedig pont azok tesznek bizonyságot Jézusról! Az anyaszentegyházat ISTEN kegyelme tartja fenn! Én is Isten kegyelméből vagyok aki vagyok. Ki ismeri a szív titkait és a lélek mélységeit, és az okokat? Egyedül ISTEN!A bűntől kell szabadokká váljunk, hisz az választ el minket Istentől!De én nem kaptam agymosást emberektől, csak a Szentlelket hívom, hogy megértsem, betartsam, betöltsem az igét! És mégis minden ítéletem hamis!Mert Isten tud mindent nem én! De törekszem a szeretetre, a megbocsátásra, az életszentségre. “Mert tudom , kinek hittem , és bizonyos vagyok benne, hogy Ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napon.”
  Legyen hitetek szerint!Halleluja!

  Válasz
 51. István

  Idézet Szendytől:
  ” Te Német Sándor vagy, Luther, Kálvin… és én erre a kősziklára építem az én anyaszentegyházamat…?”
  Idézet Isten Igéjéből:
  I.Korinthus 1:11.
  Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek.
  12.
  Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.
  13.
  Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?”
  Pál helyére be lehet helyettesíteni bármelyik embert akit nagyra tartanak. Akár Németh Sándort, akár Luthert, akár Pétert, akár Apollóst, akár stb. Egyedül az Úr Jézus Krisztus a fontos, mindenki más csak szolga és azt teszi legfeljebb amit az ő Ura parancsol neki.
  I.Korinthus 3:4.
  Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é?
  5.
  Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta.
  6.
  Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.
  7.
  Azért sem a ki plántál, nem valami, sem a ki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.
  8.
  A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.”
  Egyedül Istené legyen minden dicsőség, és gonosznak minden ereje semmisüljön meg az Úr Jézus Krisztus nevében az Atya dicsőségére. Amen!
  Halleluja!

  Válasz
 52. István

  Pál írt még néhány érdekes dolgot Timótheusnak! Pl.:
  I.Tim.4:1.
  A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
  2.
  Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben.
  3.
  A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást…”
  II.Tim.3:1.
  Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
  2.
  Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
  3.
  Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
  4.
  Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
  5.
  Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.
  6.
  Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,
  7.
  Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.
  8.
  Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.
  9.
  De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképen amazoké is az lett.”

  Válasz
 53. István

  A pontosság kedvéért: (a Timótheushoz írt levél)
  II.Timótheus 3:12.
  De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.
  13.
  A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.
  14.
  De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől tanultad,
  15.
  És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.
  16.
  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
  17.
  Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
  4:1.
  Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
  2.
  Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
  3.
  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
  4.
  És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.”
  Pál azt írja maradj meg az Írások mellett amik bölcsé tesznek. Lesznek idők amikor az emberek az Isten Igéjétől elfordítják a fülüket és odafordulnak mesékhez illetve emberi rendelésekhez. Az Úr Jézus szólta az írástudókhoz, akik azt hitték övék az egyedüli igazság: “Márk 7:5.
  Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret?
  6.
  Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.
  7.
  Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.
  8.
  Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekesztek.
  9.
  És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.”
  Egyedül Isten Igéje a mérőzsinór, Hozzá kell igazodnunk!
  Áldás rátok!

  Válasz
 54. SzenteJózsefJr

  Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén
  csak zengő érc vagyok és pengő cimbalom,
  ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
  Legyen bár prófétáló tehetségem,
  ismerjem az összes titkokat és mind a tudományokat,
  hitemmel mozdítsam el a hegyeket,
  ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
  Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők között,
  odaadhatom a testemet is égő áldozatul,
  ha szeretet nincs bennem,
  mit sem használ nekem.
  A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
  a szeretet nem féltékeny,
  nem kérkedik, nem is kevély.
  Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
  nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
  Nem örül a gonoszságnak,
  örömét az igazság győzelmében leli.
  Mindent eltűr, mindent elhisz,
  mindent remél, mindent elvisel.
  A prófétálás megszűnik,
  a nyelvek elhallgatnak,
  a tudomány elenyészik;
  A szeretet soha el nem múlik.
  Most megismerésünk csak töredékes,
  és töredékes a prófétálásunk is.
  Ha azonban elérkezik a tökéletes,
  ami töredékes volt, az véget ér.
  Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek,
  úgy gondolkoztam, mint a gyermek,
  úgy ítéltem, mint a gyermek.
  De amikor elértem a férfikort,
  elhagytam a gyermek szokásait.
  Ma még csak tükörben homályosan látunk,
  akkor majd színről színre.
  Most még csak töredékes a tudásom,
  akkor majd úgy ismerek mindent,
  ahogy most engem ismernek.
  Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük legnagyobb a SZERETET.

  TÖREKEDJETEK A SZERETETRE, mert JÉZUS A SZERETET.
  (Pál Korintusiaknak írt 1. levele 13. fejezet)

  Jézus szeret TÉGED :->

  Válasz
 55. István

  Zsoltárok 18:2.
  És monda: Szeretlek Uram, én erősségem!
  3.
  Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem.”
  Az én kősziklám az Úr Jézus Krisztus. Péter jelentése petrosz = kődarab, de az Úr a Petrára = Kősziklára építi fel az egyházat vagyis Isten Igéjére.
  “I.Korinthus 3:11.
  Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.”
  Az alap maga Jézus Krisztus, ha tetszik ha nem. Ő a biztos pont. Az Úr nem téved, mert Ő nem ember.
  “I.Péter 2:6.
  Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövet teszek Sionban, a mely kiválasztott, becses; és a ki hisz abban, meg nem szégyenül.”
  Maga Péter mondja, hogy az alap amelyre az egyház épül az Jézus Krisztus.
  Egyébként én nem egy könnyebb utat választottam, hanem az Utat. Soha nem olvastam a Bibliát, mert valahogy nem ösztönöztek rá, de mikor a feleségem megtért elhatároztam, hogy leleplezem azt a felekezetet amelyikbe áttért a római katolicizmusból. Azt mondtam elhiszem, hogy amit a Biblia ír az igaz és majd abból bebizonyítom, hogy a római katolikus vallás az üdvözítő vallás. Olvasás közben megértettem, hogy tévedtem és nem egy vallás üdvözít, hanem az Úr Jézus Krisztus. És felismertem olyan igazságokat amelyek köszönőviszonyban sincsenek az addigi hitemmel. Akik szorgalmasan keresik az igazságot, a bölcsességet azok megtalálják.
  Azért imádkozom, hogy mindnyájan ismerjük meg az igazságot és az Igazság szabadokká tesz bennünket.
  János 8:31 Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;
  32.
  És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”
  Legyetek áldottak!

  Válasz
 56. Szendy

  ” Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.”-Rom 1o:17
  “De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván KITŐL tanultad. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat , mert viszket a fülök.”- Pál II lev.Tim.
  Hol írja a Bibliában hogy : ” Te Német Sándor vagy, Luther, Kálvin… és én erre a kősziklára építem az én anyaszentegyházamat…?” Ez olyan lenne mintha én haza mennék a szülői házba és azt mondanám: édesanyám nem te szültél engem, hanem én szültelek téged!Aztán pedig gyaláznám, mivel nem fogadja el az én álláspontomat! Pedig az édesanyám tudja az igazat, és nem csak mondja hanem megtapasztalta, átélte a szülés fájdalmas fázisait! Hát nehogy már a fagyi nyaljon vissza! Ez a hagyomány, tapasztalat amivel egyetlen egy neoprotestáns gyülekezet sem rendelkezhet! Ha mi minden jót megtartottunk, van égi édesanyánk és édesapánk miért fáj ez másoknak? Jól futottatok! Ki akadályozott meg hogy megismerjétek az igazságot? Engem senki. Aki keres talál… aki kér az kap…Soha nem az egyházam dicsőségét keresem, hanem Jézushoz vezetem az embereket , mint ahogy a Szűzanya is Jézushoz vezeti az embereket, hisz az a feladata hogy szenteket neveljen! És igenis sokan isszák az újszövetség vérét… az igazi imádók biztos. De minden támadás csak megerősíti az anyaszentegyházat. Engem pont az ilyen támadás tett buzgóvá, hisz lanyha voltam , tudatlan voltam, beismerem, és a Biblia olvasása még inkább megerősített abban hogy jó helyen vagyok! Nem az a megoldás szerintem hogy elszakadjunk, hisz a szakadás, viszálykodás atyja a gonosz lélek, hanem ha bűnt látunk az egyházban , a legjobb fegyver az imádság! De sokan a könnyebbik utat választják… Azt is tudom hogy Jézusnak vannak juhai más akolban is… de mit mondott? “Aki nincs ellenünk az velünk van!”. Azok a testvéreink a hitben, mert szeretik egymást.
  Dicsőség neked Atyám, hála neked Atyám mindenért! Dicsőség neked Jézus, hála neked Jézus mindenért! Dicsőség neked Szentlélek, hála neked szentlélek mindenért! Bocsánatot kérek ha valakit megbántottam!Köszönöm.

  Válasz
 57. István

  Kedves Láz!
  Megnéztem a filmet, és valami hasonló jött a szívembe mint Józsefnek. Nem a csodákban kell hinnünk, hanem Isten Igéjében. Mindazáltal valóban vannak ma is csodák, de vizsgálni kell, hogy az Úrtól vannak vagy mástól. Én azt olvasom az Evangéliumokban (Máté, Márk, Lukács), hogy az utolsó vacsorán az Úr megtörte a kenyeret és azt adta a tanítványoknak és mondta “Ez az én testem” és azt is mondta, hogy “ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. Ugyanígy a pohárral is. Az Úr Jézus a kereszthalála előtt rendelte el az Úrvacsorát. Mivel azt mondta, hogy a testvéri közösségben elfogyasztott kenyér az Ő teste , a bor az Ő vére én elhiszem. Az Apostolok cselekedeteiben is látjuk, hogy naponként megtörték a kenyeret, vagyis gyakorolták az Úrvacsorát.
  Megmondom őszintén amíg katolikus voltam (41 évig) soha nem láttam, hogy bármelyik egyháztag (a papon kívül) részesült volna a hálaadás poharában. Ha jól tudom ma már próbálkoznak ezen változtatni.
  Egyszóval nem a csodákon kell alapuljon a hitünk, hanem Isten Igéjén!
  Róma 10:17 “Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.”

  Legyetek áldottak!

  Válasz
 58. SzenteJózsefJr

  Istvánnak,
  Az ÚR Jézus Krisztus erősítsen meg minden továbbiakban, köszönöm, hogy ide küldött és te is írtál ide. Ámen
  Remélem találkozunk a Bárány mennyegzőjén.
  Jézus szeret téged is :-)

  Válasz
 59. SzenteJózsefJr

  Kedves Láz,
  Megnéztem a videóból részleteket és találóan csak Jézus szavaival tudok rá válaszolni >>(Máté24,23-28)
  23Akkor ha valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott! ne higgyétek. 24Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. 25Lám, előre megmondtam nektek. 26Ha tehát azt mondják nektek, hogy kinn van a pusztában -, ne menjetek ki, hogy a házban rejtőzködik -, ne higgyétek el! 27Amint a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. 28Ahol a hulla van, oda gyűlnek a keselyűk.
  A Megváltó megjelenése

  29Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. 30Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. 31Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig.
  <> (Jelenések1,17-18)
  17Amikor megpillantottam, mint egy halott a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: “Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó 18és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai.

  **Tehát aki meglátja az Urat az verni fogja a mellét, de ha egész közelségben van őhozzá, azaz Jézus Krisztushoz, az az ember holtan rogyik össze az ÚR Jézus hatalmas és fölfoghatatlan dicsőségétől és szeretetétől.
  **És ami a legfontosabb, hogy ha valaki valóban meglátja az Úr Jézus Krisztust, az egy dicsőséges és romolhatatlan testben tündöklő Jézust fog látni és nem egy romlandó ostyát, ami nem tud beszélni, nem hall, nem lát, nem segíthet, csak átkot von maga után.
  **NAGY JEL és nagy csoda a film által is dokumentált eset és ha még voltak és lesznek is hasonlóak az mind a sátán műve, hogy elhitesse az emberekkel azt hogy nekik szenvedniük kell Istenért és Krisztusért, holott Krisztus azért szenvedett mindannyiunkért, hogy nekünk ne kelljen szenvednünk Istenért azért, hogy vele lehessünk az örök életben; szenvednünk azért kell, hogy elviseljük az üldöztetést és meggyalázást minden időben az ÉLŐ és Megváltó Jézus Krisztusért, mert elmondjuk az igazságot, hogy ő legyőzte az ördögöt és összes angyalát, hogy ebben való hit által tudjuk hogy már nem a bűn zsoldjában vagyunk a halálra, hanem Krisztusban újjászületett örök életre méltóak >> ez Isten kegyelme a hit által.
  Jézus szeret téged :-)

  Válasz
 60. Láz adatlap-képe
  Láz

  >Megemlékezünk a szövetségről és hit által esszük az Úr Jézus testét és isszuk az Ő vérét. Persze hit által válik az Úr testévé és nem varázslás által. Senki nem változtatja azzá, hanem hit által válik azzá<
  Isván, hol van megírva hogy a hit által változik át a kenyér az Ő szent testévé? Ha jól tudom kedves református, evangélikus testvéreink a „Sola Scriptura”-t valljátok, vagyis ha hiszitek hogy a hit által változik át ez meg van írva a Bibliában, nem igaz? Hol? Az én legjobb tudásom szerint Jézus sehol sem mondta, hogy HA HISZITEK akkor ez az én testemmé fog változni, és szent Pál sem említi ilyent…

  Kedves István testvérem, te már hallottál Lanciano-ról és a 8. században ott történt csodáról? Tudod, Luther és Kálvin nem az elsők voltak akik kételkedtek Jézus valóságos jelenlétében a kenyér színe alatt… Lanciánóban, 800 ével Luther előtt egy pap az átváltoztáskor kételkedve szemlélte a szentostyát, mire az elkezdet vérezni, és élő szövet szerű dologgá változott át… Ez mai is megtekinthető Lancianoban. Több száz évvel később (a 20.században) a modern technika segítségével megvizsgálták – nos a szövetről megállapították, hogy emberi szívszövet…
  Azóta az elmúlt több mint ezer évben néhány tucat hasonló jelenség történt. Az egyik pl. 1996-ban Buenos Airesben. Már felraktam a linket, most itt van újra – nem a legjobb minőség, de csak a magyar feliratokat olvasd…
  http://www.youtube.com/watch?v=OtTeglYHg8Y
  Örülnék, ha rászánnád azt a kevesebb mint 10percet és végignéznéd, majd elmondanád a véleményedet… Nagyon érdekel, hogy református és evangélikus tesvéreink mit gondolnak erről, de eddig még senki nem mondott nekem róla vélményt. Előre is köszönöm.

  Válasz
 61. Szendy

  Köszönöm az aggódást, intést,tanítást ,István, legalább teljes szelídséggel tetted! Most már azt is tudom hogy Istennek nincs anyja, nem tudtam de tényleg. Emberileg mégis azt gondolom hogy Jézusnak Szűz Mária az anyja…De nem tudok mindent, sőt… de a Názáreti Jézust is Szűz Mária szülté úgy olvastam a Bibliában. Azt is tudtam hogy az Ige kezdettől fogva van. Azt is tudtam hogy egyes helyeken az úrvacsora alkalmából az újszövetségre emlékeznek… aztán a kenyér a moslékba került-a szó szoros értelmében-. Dicséretből keveset lehet tanulni, és az intés mindenkinek kell.De nem hiszem hogy Jézus tévedett, nem hiszem hogy a pokol kapui erőt vett az anyaszentegyházon.Én ki vagyok “kötve” az Úr Jézus Krisztus és a Szűzanya lábaihoz, és senki és semmi sem szakíthat el az Isten szeretetétől.Az is írva van hogy egy akol lesz és egy pásztor.
  Senki sem jöhet én hozzám , hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. János ev.
  Akiket pedig eleve elrendelt azokat el is hívta, és akiket elhívott azokat meg is igazította, a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
  Mert Mózesnek ezt mondja: könyörülök azon akin könyörülök, és kegyelmezek annak , a kinek kegyelmezek.
  Annakokáért tehát nem azé a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené. Pál lev.

  Válasz
 62. István

  Szendy!
  A gonoszt az ÚR JÉZUS GYŐZTE LE. A kígyó fejére pedig szintén az Úr taposott rá. Halleluja! Jézus Krisztus él és egyedül Ő adja nekünk az üdvösséget. Egyedül Ő általa mehetünk a mi Mennyei Atyánkhoz. Nincs más út. És Jézus Krisztus a testé lett Ige. Aki nem hisz Benne annak nincs örök élete. Ha valaki nem hisz Isten Igéjében akkor valójában Jézus Krisztusban sem hisz, hiába mondja.
  És még valami Istennek nincs anyja. Az Úr Jézus mikor emberré lett akkor lépett be Márián, egy szűzön keresztül a világba. De Ő már előtte élt mint Isten Igéje, Aki által teremtetett minden (János ev. 1.rész.).
  És Őt Isten szülte. János 3:16. Isten egyszülött Fia az Úr Jézus. Mária elsőszülött fia Názáreti Jézus, Aki valójában Isten, de Isteni mivoltát az Atyától kapta és nem Máriától. Hiszen a Lukács ev.-ból kiderül, hogy Mária is kegyelemre szorult. De ezzel nincs semmi baj. Dicsőség az Úrnak Máriáért.
  Nekünk viszont az Úr Jézusban kell hinnünk és Őt kell megismernünk, hogy örök életünk legyen.
  Legyetek áldottak és ismerjétek meg Őt!

  Válasz
 63. István

  János 6:54.
  A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.

  Dicsőség az Úrnak, hogy Ő a testét és vérét adta a mi életünkért.

  János 10:11.
  Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.

  Azt mondja az Úr aki nem eszi az Ő testét és nem issza az Ő vérét abban nincs élet. Az úrvacsora alkalmával a szövetségre emlékezünk:
  I.Korinthus 11:23.
  Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,
  24.
  És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
  25.
  Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
  26.
  Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.

  Megemlékezünk a szövetségről és hit által esszük az Úr Jézus testét és isszuk az Ő vérét. Persze hit által válik az Úr testévé és nem varázslás által. Senki nem változtatja azzá, hanem hit által válik azzá.
  Van egy nagyon fontos dolog, AKI ISSZA AZ Ő VÉRÉT: és ez egy kicsit érdekes, ugyanis nem sokan isszák. Miért?

  Ne féljetek attól aki nem katolikus létére szól hozzátok, hanem attól féljetek Akinek a nevében szól, hiszen kell hogy szóljon.

  Ezékiel 33:1.
  És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
  2.
  Embernek fia! szólj néped fiaihoz és mondjad nékik: Mikor hozándok fegyvert valamely földre, és a föld népe választ egy férfit ő magok közül, és őt őrállójokká teszik:
  3.
  És ő látja jőni a fegyvert a földre, és megfújja a trombitát, és meginti a népet;
  4.
  Ha valaki hallándja a trombitaszót, de nem hajt az intésre, s aztán a fegyver eljő és őt utóléri: az ő vére az ő fején lesz.
  5.
  Hallotta a trombitaszót, de nem hajtott az intésre, tehát az ő vére ő rajta lesz; és ha hajtott az intésre, megmentette lelkét.
  6.
  Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jőni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljő a fegyver s utólér közülök valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretett utól, de vérét az őrálló kezéből kérem elő.
  7.
  És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben.
  8.
  Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg.
  9.
  De ha te megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.
  10.
  Te pedig, embernek fia, mondjad Izráel házának: Ezt mondjátok, mondván: Bizony a mi bűneink és vétkeink rajtunk vannak, és bennök mi megrothadunk, mimódon éljünk azért?
  11.
  Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?

  Az Úr adjon világosságot mindnyájunknak.

  Válasz
 64. Szendy

  ” A Szűzanya az egyetlen teremtmény, aki teljesen le tudja győzni a gonoszt, mert a bűnnek a legkisebb árnyéka sem jutott még a közelébe sem.”
  Szűz Mária, Isten Anyja , alázatosságával Szeplőtelen fogantatása első pillanatától széttiporta a kígyó gőgös fejét!
  Egy szerzetes( Mihály) azt felelte: Onnan tudjuk meg hogy egy vallás jó, ha elismeri a Szűzanyát és a Szent Keresztet!(én is így gondolom).
  A Szűzanya csodálatos, bár mi is hasonlítanánk egy kicsit hozza…Dicsőség az Atyának érte és mindenért!

  Válasz
 65. Szendy

  ” A Szűzanya az Isten teremtőversének a legszebb verssora!!!”

  Válasz
 66. Szendy

  Péter apostol, egy helyen ahol elvetett bűnösökről beszél ezeket mondja:”Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek, holott az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet”.
  JÉZUS az ÚT,az IGAZSÁG és az ÉLET. Ő , népe oktatásának és vezetésének terhét emberekre bízta( kiválasztotta, elküldte,hatalmat és parancsokat adott tanítványainak).Az utolsó vacsorán elrendelte az Úrvacsorát,(katolikusoknál Eucharisztiának nevezik). Tehát Ő (JÉZUS) az ÚT az AJTÓ (az Ő valóságos teste és valóságos vére) amin bemehetünk, ami az üdvösség felé visz.” Aki nem az Ajtón megy be , az tolvaj és rabló”(Biblia írja, tudod).Szent-e vagy József? Nem… nem,te több vagy… isteni jogokat bitorolsz! Egy a törvényhozó, a ki hatalmas megtartani és elveszíteni.Ki vagy te hogy kárhoztatod a másikat?”(Jak. ap. 4.5.)
  Ha te normális ember vagy meg kellene értsed, ha nem akkor csak simán pszihopata vagy és nem érdemes veled vitatkozni!És pszihopaták sajnos vannak, látjuk, köztünk élnek, és ahogy Ariel is írta, ezektől minden rossz kitelik!
  Én azért imádkozom hogy Isten adjon szent papokat, szent szerzeteseket, szent laikusokat, szent családokat…De megvan írva: Mondá pedig az Úr: Simon, Simon!íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért IDŐVEL MEGTÉRVÉN , a te atyádfiait erősítsed”-Luk22

  Válasz
 67. Láz adatlap-képe
  Láz

  Hé, nem ment át az egész.. az előzőt lécci töröljétek, itt az teljes:

  Szűz Máriáról:

  „Mária nem szeplőtelen,”

  Az angyal belépett hozzá és megszólította: “Üdvözlégy, KEGYELEMMEL TELJES! Az Úr van teveled! Áldottabb vagy minden asszonynál.” (Lk 1,28)

  „de nem is szűz.”

  Íme, a SZŰZ fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el. (Iz 7,14)

  „Az is biztos, hogy az angyaloknak és a mennynek nincsen királynéja”

  Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. (Jel 12,1)

  „Jézus Krisztus >> királyok Királya és uraknak Ura. Az is biztos, hogy egyedül Jézus Krisztusban és az ő neve által van üdvösség ÉS Isten és ember között egyedüli közbenjáró az ÉLŐ és feltámadott ember és Isten Jézus Krisztus.”

  Így van! De mi a gond azzal hogy megkérjük Máriát járjon közben értünk Jézusnál, aki az egyetlen közbenjáró Istennél az Atyánál. Igaz, hogy egyenesen is szólhatunk Jézushoz, mintahogy egyenesen szólhatunk az Atyához is, de nem vall-e nagyobb alázatosságra (s ezáltal kedvesebb Jézus előtt) ha közbenjáró által közeledünk hozzá? (ahogy kafarnaumi százados mondta: „Magamat sem tartottam elég érdemesnek, hogy elmenjek érted.”) S különösen ha ezt a közbenjárót Ő maga adta nekünk:
  “Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: “Asszony, íme a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: “Íme, az anyád!” (Jn 19,26-27)
  Vagy magadat nem tartod a tanítványnak akit Jézus szeret?
  Vagy nem hallottál a kánai menyegzőről? Hát nem Mária közbenjárására tette Jézus az első csodát, holott “még nem érkezett el az Ő ideje”.

  Miért félsz Máriát anyádként szeretni. Nem Isten Ő, de Isten teremtményei közt a legtökéletesebb. Ha valaki a te anyádat dicséri, te megharagszol az illetőre? Ha valakire neheztelsz, de édesanyád szelíd hangon megkér, hogy tégy meg neki valamit – akkor ha az illető miatt nem is tennéd meg édesanyád kérésére nem teszed meg inkább?
  Miért vagytok ellenszenvel Mária iránt? Mond-e ő mást mint “Tegyétek azt amit Jézus mond” Vagyis Mária nemcsak a mi közbenjárónk Jézusnál, hanem Jézus közbenjárója minálunk…

  És erről mit gondolsz:
  Mária így szólt: “Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. ÍME, MOSTANTÓL FOGVA BOLDOGNAK HIRDET MINDEN NEMZEDÉK, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve.

  Válasz
 68. Láz adatlap-képe
  Láz

  Bocs az elírásért a névben, nem volt szándékos…

  Szóval kedves SzenteJózsefJr.,

  még annyit, hogy érvelésed arról, hogy „..aki eszi az én testemet, és issza az én véremet” hiányos. Lényegében nem magyarázod meg hogy szerinted hogy is értette ezt Jézus. Nekem inkább úgy tűnik, mintha ott volnál azok között akik azt mondják: „hogy adhatja ez saját testét eledelül? Kemény beszéd ez ki hallgathatja?” Jézus világosan mondja: „az én testen VALÓSÁGOS éltel, az én vérem VALÓSÁGOS ital” (Jn 6,55) Ezt azért nem nagyon lehet félremagyarázni, hogy ez alatt azt értette hogy csak hinnünk kell benne…

  Te azt írod (Hsz 2012, Szeptember 26, 9:50 du.):
  >>Tehát ahhoz, hogy örök életed legyen és a mennybe jussál BIZTOSAN és INGYEN (ez számodra Isten ajándéka), ahhoz csak kell hinned az ÉLŐ és feltámadott Jézus Krisztusban…<<

  Természetes hogy hinnünk kell Benne – de ez csak szükséges, nem pedig elégséges feltétel… Emlékezz szent Jakab levelére:

  14Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? (…) 17Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog. 18Azt is mondhatja valaki: “Neked hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet. 19Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek. 20Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő? 21Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor odatette fiát, Izsákot, áldozatul az oltárra? 22Láthatod, hogy hite működött tetteiben és tettei tették teljessé a hitét. 23Így teljesült az Írás szava: “Ábrahám hitt az Istennek, ez megigazulására vált” és: “Az Isten barátjának” nevezték. 24Látjátok tehát, hogy az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában. 25Ugyanígy a parázna Rácháb is nem a tettek által igazult-e meg, amikor menedéket adott a hírszerzőknek, s aztán más úton engedte őket tovább? 26Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül. (Jak 2,14. 17-26)

  Válasz
 69. Láz adatlap-képe
  Láz

  Kedves SzentJózsefJr,

  hallottál már Lanciano-ról és hogy mi történt ott a 8. században?
  Ha úgy gondolnád, hogy túl régen volt nézd végig a köv. videót (sajna nem a legjobb minőség de a lényeg benne van – csak a feliratokat olvasd) arról ami Buenos Aires-ben történt 1996-ban…
  Jézus szeret téged!
  http://www.youtube.com/watch?v=OtTeglYHg8Y

  Válasz
 70. SzenteJózsefJr

  Mária nem szeplőtelen, de nem is szűz. Az bizonyos, hogy Jézus anyja Mária volt, de bizonyos az is, hogy nem vétetett fel a mennybe testileg, de lelkileg igen. Az is biztos, hogy az angyaloknak és a mennynek nincsen királynéja, hanem királya van, aki Jézus Krisztus >> királyok Királya és uraknak Ura. Az is biztos, hogy egyedül Jézus Krisztusban és az ő neve által van üdvösség ÉS Isten és ember között egyedüli közbenjáró az ÉLŐ és feltámadott ember és Isten Jézus Krisztus.
  Hogy Mária az Üdvösség anyja??? >> ez a sátán legnagyobb hazugsága, AMIRE PERSZE A NŐK IGENIS VEVŐK; HÁT PERSZE, HOGY IGEN, HISZEN A KÍGYÓ ŐKET CSÁBÍTJA EL ELŐSZÖR.
  Én nem az embereket gyűlölöm, hanem azt a katolikusnak nevezett szellemiséget, ami a kárhozatra visz minden embert.
  Jézusnak nincsen szüksége közbenjáróra; ő nem hülye és nem süket, hogy meg ne hallaná kérésedet, ő MINDENHATÓ Isten, aki szeret téged és kifizetett érted mindent a keresztfán.
  Látod ezért bálványimádás az ostya imádata, mert le van retardálva benne egy nem élő, hanem az örök halálra ítélt antikrisztus; s ezért gondolkodsz retardáltan, hogy az ég királynéja démonhoz imádkozol, akit többször említenek az Ószövetségben (Izajás és Jeremiás könyve).
  Jézus ÉLŐ és adja a kegyelmét ingyen, csak higgyj benne mert ő is ember és a vigasztaló Lélek által mindenhol ott van, csak éppen az ostyában nincs ott, mert abban az átkot és ítéletet eszitek mert nap újra és újra tökéletlen áldozatot mutattok be sátánnak; holott az IGAZ és HŰ ÉLŐ Jézus Krisztus egyszer áldozta önmagát érettünk és TÖBBSZÖR NEM, mert egy áldozatával tökéletesen megszentelte >> SZENTTÉ tette mindazokat, akik őbenne és általa való megváltásukban hisznek.
  Ez Istennek Újszövetsége.
  Nem látod mennyi pogány szertartás és kellék és mozdulatsorozat van a katolikus egyházban, s mennyi jelt tulajdonítanak isteninek, holott Jézus feltámadott és megváltott örökre S AMIT EGYEDÜL HÁTRAHAGYOTT az az ÉLŐ Szentlélek. Ámen
  Jézus szeret téged

  Válasz
 71. Ariel adatlap-képe
  Ariel

  József, bocs, nem olvastam vissza minden eddigi kommentet. Náhány dolgot hagy világítsak meg neked.

  1.
  A te frissen alapított szabadkeresztény gyülekezeteid sehol nem lennének, ha a Katolikus Egyház nem őrzi a hit tiszta lángját évszázadokon át.
  2.
  A másik, amiben oly sokan célt tévesztenek, hogy nyomják a teológiát, iszonyú intellektuálisak, magyarázzák a szeretetet, csak közben nem szeretnek. Te idejöttél egy egyértelműen katolikus oldalra, és másról sem beszélsz, csak vádolsz minket bálványimádással. Jézus pedig nem azt mondta, hogy “arról ismerjenek meg titeket, hogy vádoljátok és kioktatjátok egymást”, hanem “arról, hogy szeretitek egymást.”

  Jézust is kora teológusai, farizeusai kínozták halálra, akik úgy gondolták magukról, hogy birtokában vannak az igazságnak. Aki vak szenvedéllyel ítél és gyűlöl (mert fogalma sincs, mit cselekszik), az képes a legrosszabbat is elkövetni embertársai ellen. Engem megijesztene egy mindent magabiztosan megítélő ember, ha nem bíznék mérhetetlenül Istenben, az Ő oltalmában.

  4.
  A vakbuzgó kommunisták is boldogok egymás között és nagyra tartják magukat, amit a precíz ellenségkép is erősít. A ti ellenségképetek a katolikusokban lett rögzítve, így mint egy bátor kamikázeharcos (aminek hiszed magad), támadsz egy békés és szent népet, csakhogy megleld identitásodat.

  5.
  Fantasztikus és csodálatraméltó emberek vannak a Katolikus Egyházban. Sokan. Szentek, a szó minden értelmében. Én is ismerek közülük nem egyet. Boldog vagyok, hogy ide tartozhatok. Végtelenül boldoggá tesz, hogy katolikusnak vallhatom magamat. Kész vagyok a véremet is adni az Egyházamért. Ez az én családom. és nem fogom sokáig tűrni, hogy tovább bántsd.

  Ha majd felmutatsz Böjte Csabákat és Teréz anyákat a pár éves szabadkeresztény csoportodban, akkor írj megint kritikát te, a porszem, egy kétezer éve a hitet őrző és tanító KŐSZIKLÁRÓL, amit maga Krisztus Urunk alapított, és nem Németh Sándorok.

  A Szeplőtelen Szűz imádkozzon érted, és adja meg neked a tisztánlátás és a bűnbánat kegyelmét, testvérem.

  Válasz
 72. SzenteJózsefJr

  Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén
  csak zengő érc vagyok és pengő cimbalom,
  ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
  Legyen bár prófétáló tehetségem,
  ismerjem az összes titkokat és mind a tudományokat,
  hitemmel mozdítsam el a hegyeket,
  ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
  Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők között,
  odaadhatom a testemet is égő áldozatul,
  ha szeretet nincs bennem,
  mit sem használ nekem.
  A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
  a szeretet nem féltékeny,
  nem kérkedik, nem is kevély.
  Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
  nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
  Nem örül a gonoszságnak,
  örömét az igazság győzelmében leli.
  Mindent eltűr, mindent elhisz,
  mindent remél, mindent elvisel.
  A prófétálás megszűnik,
  a nyelvek elhallgatnak,
  a tudomány elenyészik;
  A szeretet soha el nem múlik.
  Most megismerésünk csak töredékes,
  és töredékes a prófétálásunk is.
  Ha azonban elérkezik a tökéletes,
  ami töredékes volt, az véget ér.
  Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek,
  úgy gondolkoztam, mint a gyermek,
  úgy ítéltem, mint a gyermek.
  De amikor elértem a férfikort,
  elhagytam a gyermek szokásait.
  Ma még csak tükörben homályosan látunk,
  akkor majd színről színre.
  Most még csak töredékes a tudásom,
  akkor majd úgy ismerek mindent,
  ahogy most engem ismernek.
  Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük legnagyobb a SZERETET.

  TÖREKEDJETEK A SZERETETRE, mert JÉZUS A SZERETET.
  (Pál Korintusiaknak írt 1. levele 13. fejezet)

  Jézus szeret TÉGED

  Válasz
 73. SzenteJózsefJr

  “Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van”. Joseph, te ezt hogyan értelmezed?
  ARIELnek pedig erre a kérdésre válaszom az, hogy ezen az oldalon, fenntebb a kommentek között már elég részletes választ írtam 2012, Szeptember 26, 9:50 du-áni kommentben Sári kommentelőnek.
  Ő is kb. ugyanezt a kérdést tette fel, mint te >>“Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van”. Joseph, te ezt hogyan értelmezed?
  Jézus szeret téged :-)
  utórat: szabad keresztény vagyok

  Válasz
 74. SzenteJózsefJr

  AMENNYIBEN NEM VAGY FELKESZULVE ARRA, HOGY SZEMBENEZZ A MULTADDAL ES MEGGYOGYITSD A SERELMEIDET, AKKOR ZSAKUTCABA JUTSZ.
  Meggyógyítsam a sérelmeimet???
  Jézus meggyógyította
  A Szentírásban pedig azt írja, hogy Jézus nincs közöttünk sem fizikai sem szellemi sem lelki értelemben, hanem az van itt akit ő küldött az Atyától a Szentlélek.
  Értetlenségeteket sajnálom, hogy fenntebb leírtam mindent, de legfőképpen azt, hogy miért is bálványimádás az ostya élőiségét isteníteni.
  Én egy olyan Jézust imádok aki ugyanolyan ember, mint én, de nincsen közöttünk, hanem bennem tesz róla tanubizonyságot a szentlélek, hogy igen>> Jézus van az Atya jobbján, ÉLŐ és szeret minket.
  “… és hittel valljuk feltámadásodat amíg el nem jössz”.
  Ez a katolikus megfogalmazás ellent mond mindannak, amit vallotok, hogy az ostyában Jézus van ott. Isten szavának nem hisztek, mert kemény szívűek vagytok és ÉRTETLENEK.
  Így kellene mondjátok >>”… és hittel valljuk feltámadásodat amíg itt vagy velünk”, mert ugy-e Jézus azt mondotta, hogy “Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”.
  ??? Most sem láttok ??? Pedig az igazságot írom, amiben éltek és mégis rabok vagytok, mert nincsen bennetek értő lélek.

  Válasz
 75. Szendy

  Szente Jozsefnek(utoljara): Sajnos fogalmad sincs az igazi “szabadsagrol”. Te a sajat haragod, gyuloleted, frusztraciod, rabja vagy. Iteleteid , sajat sebeidet, serelmeidet tukrozi. Jezus szeret minket, de te senkit nem szeretsz.A feltetel nelkuli szeretet egyik feltetele a tisztelet, es ahhoz hogy gyakorold a tiszteletet neked is tiszteletben kell tartanod masok hatarait… De te ezt nem akarod megerteni.Barmit megtehetsz, amit akarsz, de soha ne arts senkinek es semminek.AMENNYIBEN NEM VAGY FELKESZULVE ARRA, HOGY SZEMBENEZZ A MULTADDAL ES MEGGYOGYITSD A SERELMEIDET, AKKOR ZSAKUTCABA JUTSZ. Indulj el a megbocsatas es szeretet utjan es nyugalmat talalsz lelkednek. Aldjon meg az UR JEZUS. Imadkozni fogok erted.

  Válasz
 76. Orcinus

  Kedves SzenteJózsefJr,

  mindig keresem azt a mélyebb értelmet annak a véleményében, aki a szabadságról beszél, de sokszor azt nem látom meg benne, amit számomra az valóban jelent.

  Mit is jelent hát a szabadság? (Olyan sokszor írjuk le, mondjuk ki, hivatkozunk rá, mintha érvelésünk súlyát adnánk meg vele, pedig csak visszaélünk azzal, hogy írunk, mondunk, hivatkozunk… és tesszük jelentés nélkülivé a szavainkat. Hát ezért sem értjük meg/jól egymást.)

  Mit is jelent számomra a szabadság? A sokak szóhasználata szerint valójában értett “valamitől való szabadság” helyett, a kevesek által mélyebben értett “valamire való szabadságot” értem szabadság alatt. (Hála ezért P. Henri Boulad szerzetes atyának, aki sokunk szemét felnyitotta a “Használd szabadságodat” c. könyvével.)

  A témához: Krisztus Teste és Vére az Oltáriszentségben a hinni igyekvő/próbáló ember számára valódi hitpróba. De ehhez szükség van a “valamire való szabadság”-ra is. Arra kell szabadnak lennem, hogy elhiggyem: Krisztus nem “csak” azért mondta, és igaz az, hogy “ez az Én Testem, .. ez az Én Vérem”, mert Ő Isten – ezt a reformátusok sem tagadják, – hanem azért is igaz, mert amit Ő mond az úgy VAN. (vö: mikor Mózes megkérdi Istentől, hogy mit mondjon testvéreinek, ki küldte öt, azt válaszolja Isten: “aki Van”).

  A Szentírást azért is olvassuk minden nap, mert abban Isten szavát, az egyetlen igaz szót találjuk meg.

  Várunk a “hitpróbát” sikeresen teljesítők között!

  Válasz
 77. Ariel adatlap-képe
  Ariel

  “Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van”. Joseph, te ezt hogyan értelmezed?

  Válasz
 78. Ariel adatlap-képe
  Ariel

  “Arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretitek egymást” – ezt sose felejtsük el.

  És én imádom teljes lelkemből az Oltáriszentségben jelen lévő élő Krisztust.

  Válasz
 79. Sári adatlap-képe
  Sári

  velem itt van Jézus! :)
  Aki egyébként azt mondta a Biblia szerint (amit annyira ismersz):” Ez az én testem …………. aki eszi az én testemet, annak örök élete van” :) – így egyszerűen, nyiltan megmondta – én hiszek ebben.
  téma lezárva –
  Jézus szeret minket! :)

  Válasz
 80. Severin adatlap-képe
  Severin

  SzenteJózsefJr:
  Facebook-ot nem szeretem úgyhogy akkor úgy látom ennek sajnos nem fogunk tudni a végére járni. Mondjuk a profilodat azért megnéztem és a tanúságtételedre kíváncsi lettem volna.

  Válasz
 81. SzenteJózsefJr

  ITT VÉGEZTEM
  Az örömhírt leírtam többször is. Ennyi volt az én munkám.
  Szent, szent, szent az Úr, a Mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő; jöjj el, jöjj el Uram Jézus Krisztus. Ámen
  Jézus szeret minket :->

  Válasz
 82. SzenteJózsefJr

  Kedves Severin,
  minden kérdésedre választ fogsz kapni, de nem itt, hanem a Facebook oldalamon, amint már írtam profilom >> Szente Joseph
  Jézus szeret téged :-)

  Válasz
 83. SzenteJózsefJr

  Ráadásul …
  Ráadásul kedves Sári itt pontosan mindazt fogalmazom meg, hogy Jézus nincs közöttünk sem így, sem úgy és semmiféleképpen sem.
  Ezt maga az írás mondja.
  És éppen ezért van az, hogy ti egy ostyától vártok valamit, mint Éva az Éden kertjében egy almától. De utólag sem ez sem az ami most van, a ‘mindennapi’ áldozat nem ér semmit, csak rá vílágítja az embereket arra, hogy vétettek Isten ellen.
  Nekem az fáj a legjobban, hogy mi nem ugyanazt a Jézust imádjuk.
  Az a Jézus akit én ismerek és hiszek benne, arról tökéletes képem van, mert minden megvan írva róla a Bibliában, az is, hogy nincs közöttünk és a benne való hitben minden (azaz minden de minden) bűnünk bocsánata van, mert az Atya tökéletes és mi csak és kizárólag Jézusban vagyunk tökéletesek, hogy Isten dicsőségében legyünk mindörökké.
  Jézus szeret téged :-)

  Válasz
 84. SzenteJózsefJr

  Kedves Sári,
  számomra nagyon is érthető mindaz amit írsz nekem. Mi az Igazság?
  Jézus az út, az igazság és az élet.
  Továbbá mi az igazság?
  Ez >> (János evangéliuma 16,10)
  10 Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. – ezt maga Jézus mondja.
  Továbbá amit újabban írtál nekem, abból az értettem, hogy neked a megérzésed sugallta, hogy mi van pontosan.
  azaz >> “kösz a részletes kifejtést – mindezzel együtt azt érzem, hogy …”
  Hol van, kérdem szépen tőled az eszed és az értelmed? Hol van itt a lélekben való imádásnak az írásban általad megfogalmazott lényege?
  Nagyon szépen és érthetően leírtam előző írásomban, hogyha szükséges, amit írtam olvasd el többször i, hogy ‘megértsed’.
  A te bűnöd is az, ami a világ bűne >> (János evangéliuma 16,9) 9A bűnről, amiért nem hittek bennem.
  Én amiket írtam semmi kimagyarázás nem volt benne, mert mindent Jézus szavaival támasztottam alá, az igazság szavaival, de te csak úgy megérzed hogy mi igaz s mi nem; én nem így vagyok, én tudom mi igaz és mi nem és ebben útmutató számomra a Biblia, amiszerint ezt tudom.
  Ki nevet a végén?
  “Boldogok akik most sírnak, mert nevetni fognak”
  Remélem, hogy mindannyian együtt fogunk nevetni mindörökké.
  Amit pedig írtam azt úgy is kell érteni, ahogy megvan írva és biztosan merem kijelenteni, hogy nincs háttérgondolat sem kétértelmű megfogalmazás sem írásomban.
  Amit a Jézus nevében kérek mindannyiotokért, hogy jussatok el a teljes igazság megismerésére, hogy értsétek meg azt, hogy Isten embere írt itt nektek és hogy tudjátok szabadokká lettetek, mert
  Jézus szeret minket :-)
  utóirat: olvasni kell az Igazság könyvét, ami a Biblia és nem az az Igazság könyve, amit a sátán a Nagyfigyelmeztetésben megemlített, mert az a kárhozatra vezető könyv.

  Válasz
 85. Severin adatlap-képe
  Severin

  Különösen arra lennék kíváncsi hogy szerinted mit jelent a mindennapi áldozat valamint hogy a Korintusiaknak írt levél szerint miért halnak és betegednek meg azok akik az Úr vacsoráján részt vesznek előzetes lelkiismeret-vizsgálat és bűnbánat nélkül.

  Válasz
 86. Severin adatlap-képe
  Severin

  Szia József!

  Én is szeretném megkérdezni hogy mi a véleményed az alábbi igékről:

  Dán 11,31 – Megjelennek hadai: meggyalázzák a szentséges várat, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják a vészt hozó undokságot.

  és Korintusiaknak írt I. levél 11. fejezet 17.-től.

  Ha kérhetek ilyet akkor a csipkelődést és a nagybetűvel való írást (ami kiabálást jelent) hagyjuk.

  Üdv: Severin

  Válasz
 87. Sári adatlap-képe
  Sári

  és szeresd a katolikusokat ! ne háborúzz, és ne próbáld meggyőzni őket, jobban jársz – majd egyszer – talán nem is sokára meglátjuk mi a IGAZSÁG!

  Válasz
 88. Sári adatlap-képe
  Sári

  kösz a részletes kifejtést – mindezzel együtt azt érzem, hogy mindez “kimagyarázás” mivel a pap által átváltoztatott ostya ÉLŐ – és ezzel az ÉLŐ kenyérrel élünk, és nem az ostyával (ami boltban vásárolható)
  ezt írod:
  “…Tehát az az OSTYA, amire a római katolikusok azt mondják, hogy Jézus teste, az nem használ semmit, mert az nem ÉLŐ és nincsen éltető ereje sem, hanem egy halott azaz ÉLETTELEN étel és nem valóságos, hanem kitalált szereppel felruházott és látható is, holott az igazság az, hogy Jézust többé nem látjuk addig, míg el nem jő.”

  tehát mi nem ostyát veszünk magunkhoz, (ami a boltban kapható) hanem az átváltoztatott ostyát = Jézus valóságos teste
  egy ilyen egyértelmű mondatot, hogy “ez az én testem” hogy lehet így kimagyarázni? – “aki eszi az én testemet…örök élete van” – ez így ahogy van érthető, semmi kimagyarázást nem igényel szerintem.
  Természetesen Istent imádjuk, aki LÉLEK – ez semmi ellentmondásba nincs azzal, hogy az Oltáriszentségben jelenvaló Jézust is imádjuk.
  Mindenesetre köszönöm a munkádat, – és Jézus szeret téged :) – és mindenkit, mert ez az Ő nagy irgalmassága

  Válasz
 89. SzenteJózsefJr

  Kedves Sári,
  Először is bocsánatot kérek azért, amiért ilyen megkésve írok. Másodsorban pedig írom azt is, hogy szabad keresztény vagyok, tehát nem tartozok egyetlen felekezethez, valláshoz és gyülekezethez sem. Én is római

  katolikus voltam 21 éves korom végéig >> igen is aktív katolikus és tökéletesen boldogtalan, pedig rengeteget imádkoztam, gyóntam, böjtöltem eljártam minden misére és szinte minden ünnepnapot megtartottam misével is.
  AZT KÉRDEZTED tehát, hogy hogy értelmezzük, jobban mondva hogy értelmezem ezt az igerészt, ami kb. így van >> “aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete lesz…”.
  Mielőtt leírom, hogy itt mit is mondott Jézus azzal a szavaival, előbb leírom, hogy mire is FIGYELJ az alatt, mi alatt ezen írásomat olvasod.
  1. Legyen nálad egy Biblia, hogy NE NEKEM LEGYEN “IGAZAM”, hanem ISTEN SZAVÁNAK, mert idézni fogok igerészeket egy Szent István Társulati 2011-es Bibliából ÉS hogy ezszerint követni tudd az Igazságos Bíró

  örökérvényű igéit.
  2. Amit ITT LEÍROK, azt megkérlek szépen többször is olvasd át (ha kell), hogy csak azután tegyél fel kérdéseket (ha szükséges), miután ‘jól’ átolvastad, de minden igyekezetem szerint a legérthetőbben és

  legegyszerűbben fogok írni és fogalmazni mondataimban –előre is köszönöm :-) —
  3. Jézus szeret téged :-)
  Tehát akkor kezdem AMA írásomat, melyet akik olvasni fognak, azoknak jobbulására, megigazulására és vigasztalásukra fog válni, hogy az ő életükben is beteljen az a JÓREMÉNY, hogy Jézus Krisztusban való hit által örök

  életetek van.
  Írtad tehát kedves Sári, hogy ha már itt ebben a topikban az Oltáriszentségről van szó, azaz annak a vele és ellene való vélemény megnyílvánításnak, akkor én már nem katolikus eszmerendszert valló személy hogyan is

  értem ezt az igerészt, amit maga Jézus mondott és TE idéztél is
  >>(János evangéliuma6,54)
  54De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.
  Ahhoz, hogy megértsük, hogy Jézus mit akart és mit is mondott ezzel a szavaival, ahhoz nem elégséges ez az egy mondat, amire majd stabil alapokon álló vallásokat lehet építeni.
  EZT az igát csak úgy értjük meg, ha elolvassuk (meghallgatjuk és meghalljuk) Jézus szavait, ugyanezen János evangéliumának 6. fejezetének a 47. versétől a 65. verséig. IDÉZEM >>
  47Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. 48Én vagyok az élet kenyere. 49Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. 50Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem

  hal meg. 51Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” 52Erre vita támadt a zsidók közt: “Hogy adhatja ez a testét eledelül?” 53Jézus

  ezt mondta rá: “Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. 54De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s

  feltámasztom az utolsó napon. 55A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. 56Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. 57Engem az élő Atya küldött, s általa élek.

  Így az is élni fog általam, aki engem eszik. 58Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.” 59Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a

  zsinagógában tanított. 60Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: “Kemény beszéd. Ki hallgatja?” 61Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: “Botránkoztok rajta?

  62Hátha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! 63A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, 64de vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus

  ugyanis kezdettől fogva tudta, kik nem hisznek, és ki fogja elárulni. 65Aztán így folytatta: “Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha az Atya meg nem adja neki.”
  Azt mondja Jézus, hogy aki hisz őbenne, annak örök élete van. (47. vers) > Tehát ahhoz, hogy örök életed legyen és a mennybe jussál
  BIZTOSAN és INGYEN (ez számodra Isten ajándéka), ahhoz csak kell hinned az ÉLŐ és feltámadott Jézus Krisztusban, aki azzal, hogy feltámadott mutatta meg magát, mint tanúbizonyság az ÉLŐK számára, hogy a piszkos

  munka a pokolban elvégeztetett és az ördög rabláncai a Jézus nevében le kell hulljanak rólunk, hogy ne az örök halál (ami azt jelenti, hogy örökké Isten nélkül — szeretet nélkül) hanem az örök élet részesei vagyunk általa,

  Krisztus által.
  Isten szeretete is pedig ebben áll >>(János evangéliuma3,16-21)
  16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget

  szerezzen a világnak. 18Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. 19Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban

  szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. 20Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. 21Aki ellenben az igazsághoz

  szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.
  FOLYTATVA a 6. fejezet 48.-51. verse >>
  48Én vagyok az élet kenyere. 49Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. 50Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. 51Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből

  eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.
  A kenyér amelyet ad Jézus, az a saját teste a világ életéért.
  FIGYELJ >> kenyér=test, Jézus teste
  ez a római katolikus egyház alappillére, de itt le is álltak a Biblia további jól át tanulmányozott és összefüggésekre épült és épülő értelmezésére; mert ott mondja Jézus a 16. fejezetben az 5.-től a 11-ik versig, a mai emberek

  bűnét, az igazságot AMI mindenekfelett igazság és az ítéletet, amiről Jézus beszél az idézett 3. fejezetben is.
  VISSZATÉREK a 47. és utána az 54. és 55. versekhez >>
  47 Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.
  tehát elégséges a HIT, ahhoz, hogy tudd, hogy örök életed van, mert az 54. és 55. versek is …>>
  54De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. 55A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital.
  … versek is azt mondják el, azt mondja el Jézus, hogy amit ennünk kell, azaz amiben HINNI kell az egy LÉTEZŐ-ÉLŐ (tehát nem halott) valóságos test-étel és LÉTEZŐ-ÉLTETŐ (váltságdíjunk ára, az örök

  szövetség tökéletes áldozati vére) valóságos vér-ital.
  EBBEN EGYETÉRTÜNK –remélem :-) —
  ÉS akkor most következik az 58.-ik vers >>
  58Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.
  ITT maga Jézus mondja el, hogy ez a kenyér nem olyan, mint az ószövetség idején az égből hullott manna, amit ha megettek is vagy ha nem ették meg, megették a férgek, de maghaltak igy is úgy is az emberek, mert nem

  volt élet és éltető erő benne, ebben a kenyérben, azaz a mannában.
  Valójában itt Krisztus elmondja, hogy az ószövetség már nem ér semmit, hanem az új és örök szövetség az, amiben az örök élet van és ez maga Jézus, aki feltámadott és ÉLŐ örökké, aki Istennek a FIA, ember és Isten is

  egyben és nem egy egyszerű manna (OSTYA), aminek semmi haszna sincsen.
  KÖVETKEZIK a 59.-62. vers >>
  59Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában tanított. 60Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: “Kemény beszéd. Ki hallgatja?” 61Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért

  így szólt hozzájuk: “Botránkoztok rajta? 62Hátha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt!
  És ÍME az IGAZSÁG : az Emberfia már föl is ment oda ahol volt, ezt bizonyítják Jézus szavai is a 16,10 szerint – 10 Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. – , tehát az, hogy JÉZUS ott van az ATYA

  jobbján és addig senki sem látja őt, mígnem újra el nem jő.
  ÉS VÉGÜL Jézus szavai amik kimondják azt amiben hinni és ami által hinni kell >> 63. és 64. versek
  63 A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, 64 de vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik nem hisznek, és ki fogja elárulni.
  Tehát az az OSTYA, amire a római katolikusok azt mondják, hogy Jézus teste, az nem használ semmit, mert az nem ÉLŐ és nincsen éltető ereje sem, hanem egy halott azaz ÉLETTELEN étel és nem valóságos, hanem

  kitalált szereppel felruházott és látható is, holott az igazság az, hogy Jézust többé nem látjuk addig, míg el nem jő.
  ITTEN ugyanaz a hazugság játszódik le, mint az édenkertben, hogyha >> “… esztek arról a fának almájáról, akkor ez s ez történik”, mintha varázsereje lenne, de persze nincsen ÉS RÁADÁSUL ugyanezt a mesét hitette el az

  őskígyó, a sátán a katolikus emberekkel, mert nem hittek az emberek (főleg a teológusok és egyházatyák) Isten Jézus Krisztusban való egyszerűségének a nagyszerűségét.
  TOVÁBBÁ miért bálványimádat az OSTYÁBAN való Jézus imádása >> azért mert maga Jézus mondja :
  (János evangéliuma4.21-26)
  21″Hidd el nekem, asszony – mondta Jézus -, elérkezik az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát. 22Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a

  zsidóktól ered. 23De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. 24Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban

  kell imádniuk.” 25Az asszony azt felelte rá: “Tudom, hogy eljön a Messiás, azaz a Fölkent, s amikor eljön, mindent tudtunkra ad.” 26Jézus erre kijelentette: “Én vagyok az, aki veled beszélek.”
  TEHÁT lélekben és igazságban kell imádani az Atyát, az igaz Istent, Jézusban való hit által, mert Jézus az út az igazság és az élet és senki sem mehet az Atyához, hogy imádhassa őt, hanem csak Jézus által(János

  evangéliuma14,6), aki volt itt a földön ember, de már egyedüli közbenjáróként tanúságot tesz rólunk az Atya mellett a mennyben, aki a szeretet, az egység és békesség és az ÉLŐK Istene >> az örökkévaló, Mindenható

  Isten. Ámen
  János evangéliuma6,63
  Hozzátok intézett szavaim lélek és élet … – mondja Jézus,
  mert Istennek örök életet adó igéi vannak. Jézus a köztünk lakozott testté lett Ige. Benne való hitben már örök életünk van és máris átmentünk a halálból az örök életre, mert az igazság szabaddá tett minket és velünk az

  Isten, mert közöttünk van az ő országa. Ámen
  János evangéliuma4,21
  21″Hidd el nekem, asszony – mondta Jézus -, elérkezik az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát.
  Az Atyának nincs szüksége kézzel épített templomokra, hanem az Atyának, mivel az ÉLŐK Istene, ezért ÉLŐ templomokra van szüksége, ami a mi ÉLŐ testünk a lélek foglalatja a Jézus (IGAZSÁG) Krisztusban való HIT által

  mindörökké. Ámen
  Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte, hogy aki hiszen őbenne, ne vesszen el a kárhoztató halálba, hanem ÉLJEN örökké. Ámen
  Jézus szeret téged :->

  Válasz
 90. SzenteJózsefJr

  Kedves Sári,
  Először is bocsánatot kérek azért, amiért ilyen megkésve írok. Másodsorban pedig írom azt is, hogy szabad keresztény vagyok, tehát nem tartozok egyetlen felekezethez, valláshoz és gyülekezethez sem. Én is római katolikus voltam 21 éves korom végéig >> igen is aktív katolikus és tökéletesen boldogtalan, pedig rengeteget imádkoztam, gyóntam, böjtöltem eljártam minden misére és szinte minden ünnepnapot megtartottam misével is.
  AZT KÉRDEZTED tehát, hogy hogy értelmezzük, jobban mondva hogy értelmezem ezt az igerészt, ami kb. így van >> “aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete lesz…”.
  Mielőtt leírom, hogy itt mit is mondott Jézus azzal a szavaival, előbb leírom, hogy mire is FIGYELJ az alatt, mi alatt ezen írásomat olvasod.
  1. Legyen nálad egy Biblia, hogy NE NEKEM LEGYEN “IGAZAM”, hanem ISTEN SZAVÁNAK, mert idézni fogok igerészeket egy Szent István Társulati 2011-es Bibliából ÉS hogy ezszerint követni tudd az Igazságos Bíró örökérvényű igéit.
  2. Amit ITT LEÍROK, azt megkérlek szépen többször is olvasd át (ha kell), hogy csak azután tegyél fel kérdéseket (ha szükséges), miután ‘jól’ átolvastad, de minden igyekezetem szerint a legérthetőbben és legegyszerűbben fogok írni és fogalmazni mondataimban –előre is köszönöm :-) —
  3. Jézus szeret téged :-)
  Tehát akkor kezdem AMA írásomat, melyet akik olvasni fognak, azoknak jobbulására, megigazulására és vigasztalásukra fog válni, hogy az ő életükben is beteljen az a JÓREMÉNY, hogy Jézus Krisztusban való hit által örök életetek van.
  Írtad tehát kedves Sári, hogy ha már itt ebben a topikban az Oltáriszentségről van szó, azaz annak a vele és ellene való vélemény megnyílvánításnak, akkor én már nem katolikus eszmerendszert valló személy hogyan is értem ezt az igerészt, amit maga Jézus mondott és TE idéztél is
  >>(János evangéliuma6,54)
  54De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.
  Ahhoz, hogy megértsük, hogy Jézus mit akart és mit is mondott ezzel a szavaival, ahhoz nem elégséges ez az egy mondat, amire majd stabil alapokon álló vallásokat lehet építeni.
  EZT az igát csak úgy értjük meg, ha elolvassuk (meghallgatjuk és meghalljuk) Jézus szavait, ugyanezen János evangéliumának 6. fejezetének a 47. versétől a 65. verséig. IDÉZEM >>
  47Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. 48Én vagyok az élet kenyere. 49Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. 50Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. 51Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” 52Erre vita támadt a zsidók közt: “Hogy adhatja ez a testét eledelül?” 53Jézus ezt mondta rá: “Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. 54De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. 55A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. 56Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. 57Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. 58Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.” 59Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában tanított. 60Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: “Kemény beszéd. Ki hallgatja?” 61Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: “Botránkoztok rajta? 62Hátha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! 63A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, 64de vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik nem hisznek, és ki fogja elárulni. 65Aztán így folytatta: “Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha az Atya meg nem adja neki.”
  Azt mondja Jézus, hogy aki hisz őbenne, annak örök élete van. (47. vers) > Tehát ahhoz, hogy örök életed legyen és a mennybe jussál
  BIZTOSAN és INGYEN (ez számodra Isten ajándéka), ahhoz csak kell hinned az ÉLŐ és feltámadott Jézus Krisztusban, aki azzal, hogy feltámadott mutatta meg magát, mint tanúbizonyság az ÉLŐK számára, hogy a piszkos munka a pokolban elvégeztetett és az ördög rabláncai a Jézus nevében le kell hulljanak rólunk, hogy ne az örök halál (ami azt jelenti, hogy örökké Isten nélkül — szeretet nélkül) hanem az örök élet részesei vagyunk általa, Krisztus által.
  Isten szeretete is pedig ebben áll >>(János evangéliuma3,16-21)
  16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. 18Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. 19Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. 20Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. 21Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.
  FOLYTATVA a 6. fejezet 48.-51. verse >>
  48Én vagyok az élet kenyere. 49Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. 50Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. 51Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.
  A kenyér amelyet ad Jézus, az a saját teste a világ életéért.
  FIGYELJ >> kenyér=test, Jézus teste
  ez a római katolikus egyház alappillére, de itt le is álltak a Biblia további jól át tanulmányozott és összefüggésekre épült és épülő értelmezésére; mert ott mondja Jézus a 16. fejezetben az 5.-től a 11-ik versig, a mai emberek bűnét, az igazságot AMI mindenekfelett igazság és az ítéletet, amiről Jézus beszél az idézett 3. fejezetben is.
  VISSZATÉREK a 47. és utána az 54. és 55. versekhez >>
  47 Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.
  tehát elégséges a HIT, ahhoz, hogy tudd, hogy örök életed van, mert az 54. és 55. versek is …>>
  54De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. 55A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital.
  … versek is azt mondják el, azt mondja el Jézus, hogy amit ennünk kell, azaz amiben HINNI kell az egy LÉTEZŐ-ÉLŐ (tehát nem halott) valóságos test-étel és LÉTEZŐ-ÉLTETŐ (váltságdíjunk ára, az örök szövetség tökéletes áldozati vére) valóságos vér-ital.
  EBBEN EGYETÉRTÜNK –remélem :-) —
  ÉS akkor most következik az 58.-ik vers >>
  58Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.
  ITT maga Jézus mondja el, hogy ez a kenyér nem olyan, mint az ószövetség idején az égből hullott manna, amit ha megettek is vagy ha nem ették meg, megették a férgek, de maghaltak igy is úgy is az emberek, mert nem volt élet és éltető erő benne, ebben a kenyérben, azaz a mannában.
  Valójában itt Krisztus elmondja, hogy az ószövetség már nem ér semmit, hanem az új és örök szövetség az, amiben az örök élet van és ez maga Jézus, aki feltámadott és ÉLŐ örökké, aki Istennek a FIA, ember és Isten is egyben és nem egy egyszerű manna (OSTYA), aminek semmi haszna sincsen.
  KÖVETKEZIK a 59.-62. vers >>
  59Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában tanított. 60Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: “Kemény beszéd. Ki hallgatja?” 61Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: “Botránkoztok rajta? 62Hátha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt!
  És ÍME az IGAZSÁG : az Emberfia már föl is ment oda ahol volt, ezt bizonyítják Jézus szavai is a 16,10 szerint – 10 Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. – , tehát az, hogy JÉZUS ott van az ATYA jobbján és addig senki sem látja őt, mígnem újra el nem jő.
  ÉS VÉGÜL Jézus szavai amik kimondják azt amiben hinni és ami által hinni kell >> 63. és 64. versek
  63 A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, 64 de vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik nem hisznek, és ki fogja elárulni.
  Tehát az az OSTYA, amire a római katolikusok azt mondják, hogy Jézus teste, az nem használ semmit, mert az nem ÉLŐ és nincsen éltető ereje sem, hanem egy halott azaz ÉLETTELEN étel és nem valóságos, hanem kitalált szereppel felruházott és látható is, holott az igazság az, hogy Jézust többé nem látjuk addig, míg el nem jő.
  ITTEN ugyanaz a hazugság játszódik le, mint az édenkertben, hogyha >> “… esztek arról a fának almájáról, akkor ez s ez történik”, mintha varázsereje lenne, de persze nincsen ÉS RÁADÁSUL ugyanezt a mesét hitette el az őskígyó, a sátán a katolikus emberekkel, mert nem hittek az emberek (főleg a teológusok és egyházatyák) Isten Jézus Krisztusban való egyszerűségének a nagyszerűségét.
  TOVÁBBÁ miért bálványimádat az OSTYÁBAN való Jézus imádása >> azért mert maga Jézus mondja :
  (János evangéliuma4.21-26)
  21″Hidd el nekem, asszony – mondta Jézus -, elérkezik az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát. 22Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól ered. 23De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. 24Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” 25Az asszony azt felelte rá: “Tudom, hogy eljön a Messiás, azaz a Fölkent, s amikor eljön, mindent tudtunkra ad.” 26Jézus erre kijelentette: “Én vagyok az, aki veled beszélek.”
  TEHÁT lélekben és igazságban kell imádani az Atyát, az igaz Istent, Jézusban való hit által, mert Jézus az út az igazság és az élet és senki sem mehet az Atyához, hogy imádhassa őt, hanem csak Jézus által(János evangéliuma14,6), aki volt itt a földön ember, de már egyedüli közbenjáróként tanúságot tesz rólunk az Atya mellett a mennyben, aki a szeretet, az egység és békesség és az ÉLŐK Istene >> az örökkévaló, Mindenható Isten. Ámen
  János evangéliuma6,63
  Hozzátok intézett szavaim lélek és élet … – mondja Jézus,
  mert Istennek örök életet adó igéi vannak. Jézus a köztünk lakozott testté lett Ige. Benne való hitben már örök életünk van és máris átmentünk a halálból az örök életre, mert az igazság szabaddá tett minket és velünk az Isten, mert közöttünk van az ő országa. Ámen
  János evangéliuma4,21
  21″Hidd el nekem, asszony – mondta Jézus -, elérkezik az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát.
  Az Atyának nincs szüksége kézzel épített templomokra, hanem az Atyának, mivel az ÉLŐK Istene, ezért ÉLŐ templomokra van szüksége, ami a mi ÉLŐ testünk a lélek foglalatja a Jézus (IGAZSÁG) Krisztusban való HIT által mindörökké. Ámen
  Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte, hogy aki hiszen őbenne, ne vesszen el a kárhoztató halálba, hanem ÉLJEN örökké. Ámen
  Jézus szeret téged :-)

  Válasz
 91. Sári adatlap-képe
  Sári

  Pelagia segítségével most itt olvashatjuk, mit üzen Pió atya nekünk:
  Igen, gyermekeim, kövessétek Jézust készséges és vitát nem ismerő engedelmességében; utánozzátok Jézust türelmében mert a türelemben birtokoljátok majd lelketeket; utánozzátok Jézust mind a belső, mind a külső alázatban, de még inkább a belsőben, mint a külsőben; inkább az átérzettben, mint a mutatottban; mélyebben, mint láthatóban. Utánozzátok Jézust a szeretetben, mert csak azt ismeri el akik féltékenyen őrzik ezt az értékes margarétát és tartsátok mindig eszetekben, hogy Isten teljes ítélete, amikor majd megjelenünk isteni színe előtt, a szeretet körül fog forogni. (…) Tegyétek mérlegre minden cselekedeteteket a szeretet mérlegén és így érdemeitekből koszorút fontok az égre.

  Válasz
 92. kisvirág

  Kedves Szente József jr.!
  “ÉN írok Jézusról a Megváltómról, de ti nem tudtok őróla semmit írni,”
  – nos nem is akarok, mert ez egy katolikus honlap, ha még eddig nem vetted volna észre, és nem fogok rajta vitatkozni egy reformátussal. Köszönöm a kiengesztelődésedet, én is ezt teszem veled, de mindanozáltal szeretnélek megkérni, hogy tartsd tiszteletben a felekezetünket, de ha ez nem sikerül akkor légszíves és távozzál a saját felekezeted honlapjára. Én sem megyek a református.hu-ra trollkodni. Előre is köszönöm, hogy füled van, és meghallottad. Isten áldjon.

  Válasz
 93. Sári adatlap-képe
  Sári

  Az Oltáriszentségről volt szó – kedves Szente Józsi, azt kérdezem tőled, azt hogy értelmezitek ti, ami így szól (kb) : “aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete lesz…”

  tényleg érdekel

  Válasz
 94. Sári adatlap-képe
  Sári

  SZEGÉNY JÉZUS! HOGY FÁJHAT NEKI, HOGY ITT VESZEKEDTEK!

  Jézust az az ember szereti igazán, aki a felebarátot szereti. aki alázatos, és békés.
  Ne ítéljétek el egymást, akkor Isten sem ítél el titeket!

  Válasz
 95. SzenteJózsefJr

  Kedves Jób,
  leírtam, hogy mi az a hit, ami szabaddá tesz
  Amit írtam kisvirágnak az nem neked szól.
  Hol a hited, hol van a katolikus vallásod és hol van a te jó Istened?
  Mert ahogyan, s amiket te írogatsz nekem, olyan a te istened is >> egy förtelmes vad, mégpedig a fenevad.
  Erre mondta Jézus, hogy ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések közé, mert széttaposva azokat megfordulnak és fölfalnak titeket.
  Kedves Jób >>
  Jézus szeret téged is :-)

  Milyen érdekes: ÉN írok Jézusról a Megváltómról, de ti nem tudtok őróla semmit írni, aki meghalt értetek, de fel is támadt hogy hinnétek benne ezáltal örömötök legyen és legyen bőségben.
  Jézus szeret minket

  Válasz
 96. JóB

  Kedves SzenteJózsefJr “testvérünk”!

  “…Szeretem az ilyen SZÁJHŐS kaotikus katolikusokat, mert csak TUDATLANSÁGUKNAK köszönhetően írnak olyan balgaságokat, mint amilyeneket írtál…”

  Ezután öt pontba foglaltad a mondanivalódat.
  Én egy pontba sűrítve mondom el az enyémet:

  1. Sovány vaddisznó vágtában húzzál el innen!

  Válasz
 97. SzenteJózsefJr

  Kedves kisvirag,

  Szeretem az ilyen SZÁJHŐS kaotikus katolikusokat, mert csak TUDATLANSÁGUKNAK köszönhetően írnak olyan balgaságokat, mint amilyeneket írtál.

  Azaz:
  1. ” Szente József jr elfelejtetted, hogy a protestáns egyházat egy ember alapította és nem Jézus Krisztus? ” ->> és te elfelejtetted azt, hogy Jézus Krisztus a feje az egyháznak és nem a PÁPA és azt is elfelejtetted, hogy Jézus azt mondta, hogy küldd maga helyett egy HELYTARTÓT, AKIT A VILÁG NEM LÁTHAT, mert bennünk van és ez a Vigasztaló, a Szentlélek az Igazság Lelke. Jézus az út az Igazság és az élet.
  A katolikusoknál nem csak, hogy a pápa az egyház feje, de még Krisztus helytartója is, nem gyanús egy kicsit??? – DE persze, hogy az, hiszen Ő az álkrisztus.
  2. “Szente József jr elfelejtetted, hogy a protestáns egyházat egy ember alapította és nem Jézus Krisztus” ->> NEM FELEJTETTEM EL, és tudd, hogy a katolikus egyházat sem Krisztus alapította. Az Egyházat nem kellett alapítani, mert az egyház az maga Krisztus Jézus és tagjai a benne hívők közössége.
  Péter pedig nem volt pápa, hanem csak egy egyszerű presbiter és KÉSZ.
  3. “Egy hitéből kitért katolikus, a neve Luther Márton.” ->>
  Luther Márton nem a hitéből tért ki, hanem a katolikus filozófiai eszményrendszernek a megvallásából és elfogadásából. Amúgy meg hitéhez hű maradt, mert HITTEL vallotta Jézus feltámadását, amíg el nem jő.
  4. “Nos, kell még ennél több magyarázat?” ->> Nagyon sok MAGYARázatot nem adtál, pedig te is magyar vagy, akárcsak én. És amit írtál is hiányos és helytelen, mert Luther Márton csak a protestáns reformáció szellemi atyja egyet alapított a sok protestáns egyház közül, s a többit más ás mások alapították (kálvinizmus, anglikanizmus, baptizmus, unitarizmus stb. stb.)
  5. “A szádra se merd venni az ősegyházat!” ->> ez mintha fenyegetés lett volna vagy inkább diplomatikusan megfogalmazva rimánkodás. Látod, te a GŐGÖS és FÖLFUVALKODOTT ‘ősegyházadat’ véded ÉN PEDIG az IGAZ és HŰ Megváltó és ÉLŐ Jézus Krisztusomat.
  Isten a fejedet azért adta és értelmet azért adott az agyadnak, hogy mielőtt bármit is tennél vagy mondanál meggondold azt, mi lesz a következménye, mert te nem állat vagy, hanem ember az Isten hasonlatosságára és képmására teremtve és MEGVAGY VÁLTVA Jézus Krisztusban, hogy örömöd bőségben legyen, mert
  Jézus szeret téged :-)
  utóirat: mivel az Atya Krisztusban mindannyiunknak megbocsát a hit által ezért TUDD, hogy már én is megbocsátottam neked, mert >> SZERETLEK :->

  Válasz
 98. SzenteJózsefJr

  A hit ez >> Jézus Krisztus feltámadott és ÉLŐ és MEGVÁLTOTT minket az örök haláltól, hogy aki hiszen őbenne, ne vesszen el, hanem éljen örökké.
  Szabadok vagytok, értitek???
  Istenért nem kell és nem is tudtok semmit sem tenni, amivel kitudnátok engesztelni, mert az Atya tökéletes és csak tökéletes áldozattal és örök szövetség érvényű és erejű áldozatot fogad el, amivel kiengesztelődik, mert Isten az élők Istene és van időtlen időkig.
  Az Atya kötötte velünk a szövetséget és csak annyit kell tegyünk, hogy ELHISSZÜK, HOGY MEG IS TETTE >> és valóban ezt Krisztusban meg is tette MÁR 2000 éve.
  Keressétek az Urat, mert megtaláljátok, amíg közel van S ott van ő az IGE, a Biblia teljes egésze.
  Szabadok vagytok, s tudjátok, hogy emberi tökéletlenségünkből sohasem fogjuk tudni kiengesztelődni az Istent, hogy szövetsége ÉLŐ és érvényes legyen számunkra, hanem ha higgyük el, hogy ő már meg tett értünk mindent FIÁBAN Jézus Krisztusban, hogy örömötök bőségben legyen és kegyelme szövetségében tartson és segítsen és megszenteljen mindörökké. Ámen

  Jézus szeret téged :-)

  Válasz
 99. Sári adatlap-képe
  Sári

  Szeressük egymást, és igyekezzünk a világ felé is megmutatni, hogy Jézus a Szeretet!

  “Így, ahogy vagy, téged, XX. századi ember, ebben a nyomorúságban szeretlek, és kész vagyok arra, hogy irgalmazzak, mindannak ellenére, hogy mit tettél magaddal, és mit tettél a környezeteddel.”

  “Örökké tartó szeretettel szeretlek titeket, ezzel az annyira félreértett szeretettel! Jöjjetek hozzám minden nehézségetekkel, ajánljátok fel nekem, és pihenjetek meg! Jöjjetek, és támaszkodjatok rám, én vagyok Vigasztalótok és megvigasztallak benneteket. Az én békémet adom nektek. Jöjjetek Szelíd Szabadítótokhoz, és én meggyógyítom sebeiteket. Soha ne fáradjatok bele, hogy hozzám fohászkodjatok és hozzám imádkozzatok.

  Mindig veletek vagyok. Szeretlek benneteket és megáldalak benneteket, megáldom az egész családotokat. “

  Válasz
 100. kisvirág

  Szente József jr elfelejtetted, hogy a protestáns egyházat egy ember alapította és nem Jézus Krisztus? Egy hitéből kitért katolikus, a neve Luther Márton. Nos, kell még ennél több magyarázat? A szádra se merd venni az ősegyházat!

  Válasz
 101. JóB

  Kedves SzenteJózsefJr “testvérünk”!

  “…csak ti az egyházi eszmény sátáni eszményével azonosultatok már és rabjai vagytok…”
  “…de hogy a sátán fél tőlem az biztos!!!”

  Ha ez így van (márpedig ha te állítod, akkor biztosan így igaz), akkor arra kérnénk téged nagy tisztelettel, hogy szabadíts már ki minket a rabságból!

  Ha megtetted, akkor légy szíves értesíts bennünket.

  Válasz
 102. SzenteJózsefJr

  Vizsgáljuk meg a katolicizmust a Biblia alapján! —Cserháti Mátyás írása (kiegészítette Szente József ifjú)—

  Péter tényleg pápának tekintette magát?
  „A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja,és a megjelenendő dicsségnek részese.” (1Pt. 5,1)

  A püspök ténylegesen áll a papok fölött?
  „…és rendelj városonként prezsbitereket, a miképen én néked meghagytam; ha van egyfeleségű férfi, a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak. Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen…” (Tit. 1,5-7)

  Sőt, hogy is van ez a papsággal?
  „És tett minket királyokká és papokká az Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mindörökkön örökké! Ámen.” (Jel. 1,6)lásd még 1Pt. 2,5

  Szabad a papoknak házasodniuk?
  „Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségü férfiú…” (1Tim.3,2)

  Ma is folyik apostoli szukcesszió?
  „Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és trésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket.” (Jel. 2,2)lásd még Jel. 21,14

  A pápa tényleg a feje az egyháznak?
  „Mert a férj a feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan megtartója a testnek.” (Ef. 5,23)lásd még 1Kor. 1,12; 1Pt. 5,4

  Szabad-e atyának szólítani a papokat?
  „Atyátoknak se hívjatok senkit a földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.” (Mt.23,9)

  Máriának tényleg társszerepe van Krisztus váltságmvében?
  „És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (ApCsel. 4,12)

  Máriának tényleg csak egyetlen gyermeke volt?
  „És szülé az elsőszülött(HA VAN ELSŐSZÜLÖTT, AZ AZT JELENTI, HOGY VAN TÖBB GYERMEK IS >> AZAZ MÁSODSZÜLÖTT, HARMADSZÜLÖTT stb stb) fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté t a jászolba, mivelhogy nemvala nékik helyök a vendégfogadó házánál.” (Luk. 2,7) + 18Három év múltán azután fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam tizenöt napig. 19Más apostolt nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. 20Amit itt írok, Isten előtt mondom, nem hazugság. (Gal1,18-20)

  Mária tényleg bűntelen volt?
  „Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, És örvendez az én lelkemaz énmegtartó Istenemben.” (Lk. 1,46-47)lásd még Luk. 2,22

  Hatásos-e Mária, illetve a szentek közbenjárása?lásd még 1Tim. 2,5; Zsid. 7,26-27.9,24-28; Ef. 2,18

  Az emberben van-e bármilyen jó?
  „Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó…” (Rom. 7,18)

  Az ember tudja keresni az Istent?
  „A mint meg van írva, hogy nincsen csk egy igaz is; Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresseaz Istent.” (Rom. 3,10-11)

  Az ember a cselekedetek által üdvözül-e?
  „Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.”(Rom.3,28)
  4De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, 5hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is – így kegyelemből kaptátok a megváltást; 6feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, 7hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából. 8Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. 9Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék.(Efezus2,4-9)
  (Rom.3,28)lásd még Hab. 2,4; Rom. 3,20; Ef. 2,8-10

  Egyáltalán számítanak a cselekedeteink az üdvösséghez?
  „Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt:Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.” (Lk. 17,10)lásd még Mt. 5,48; Ef. 2,8-10

  Tudhatom, hogy van üdvösségem?
  „Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.”(1Jn. 5,13)lásd még Lk. 23,43

  Hogy is van a kiválasztás?
  „A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.” (1Pt. 1,2)

  Használnak-e a hosszasan elmondott imádságok?
  „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, ésszínlelésbl mégis hosszasan imádkoztok: ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra.” (Mt.23,14)

  Létezik-e purgatórium?
  „És mindenekfelett, mi köztünk és ti köztetek nagy közbevetés van, úgy, hogy a kikakarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nemjühetnek.” (Lk. 16,26)Kik a szentek?„Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lév és Krisztus Jézusban hívszenteknek…” (Ef. 1,1)lásd még 1Pt. 1,16

  Tényleg lehet-e hagyatkozni a szenthagyományra, vagy elég csak a Biblia?
  „…hogy rajtunk tanuljátok meg, hog annakfelette a mi meg van írva, nem kell bölcselkedni…” (1Kor. 4,6)lásd még 1Tim. 3,16-17; Jn. 20,31; Lk. 16,31; 2Pt, 1,21

  Szabad-e képeket illetve szobrokat tisztelni?
  „Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenna földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, ate Istened, féltn szeret Isten vagyok!” (2Móz. 20,4-5)

  Helyes-e szentek vagy angyalok iránt tiszteletet kifejezni?
  „Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik” (Kol. 2,18)

  Helyes-e a pénteki húsevés tilalma?
  „Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt.”, illetve „Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezőek: “Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd!” Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések.” (Kol. 2,16.20-22)

  Jézus szeret téged :-)

  Válasz
 103. SzenteJózsefJr

  A netemmel nincsen gond, de hogy a sátán fél tőlem az biztos!!!
  Mert az áll mellettem és velem aki legyőzte őt >> az ÉLŐ és feltámadott Jézus Krisztus.
  Ha ateista volnék EGYÁLTALÁN nem foglalkoznék istenes témákkal és nem érintene semmilyen értelemben véve a bálványimádás témája.
  A “Minden út Rómába vezet” c. könyv írói pedig mivel reformátusok lévén, könnyű volt számukra visszatérni a katolikus bálványimádáshoz, mert amely egyházak mind hasonlóan cselekednek, mint a katolikusság és abból is szakadtak ki, valójában a katolikus démon kistesó egyházai ÉS hívei sem különbek a langyos és képmutató hataloméhes és ide s tova kergetett tévelygő embereknél.
  És én ha azt írom, hogy Jézus szeret téged, akkor az azt jelenti, hogy Jézus szeret téged :-)

  Válasz
 104. SzenteJózsefJr

  Nem volt a gépemen internetkimaradás. Ez biztos. Ez a cikk volt az, amit már 7szer kiírtam:

  Kedves római katolikus,
  (írta Szente József ifjú)
  figyelted-e meg azt, hogy te csak a retardált ostya-oltáriszentségetekről (élettelen, azaz halott bálvány oltár) tudsz beszélni ÉS Jézusról és a te MEGVÁLTOTTSÁGODRÓL és ÜDVBIZONYOSSÁGODRÓL semmit sem.Én minden embert tudok SZERETNI feltétel nélkül, mert az ÚR Lelke, az Igazság lelke van velem És én tudom azt is hogy mindannyian MEGVÁLTOTTAK vagyunk, mert bűnösökként élünk és éltünk, de az ÉLŐ Jézus megváltott minket az örök haláltól >> higgyetek benne, mert íme halott volt és most ÉLŐ mindörökké: feltámadott. S nem-e tudtad, hogy Jézus csak egyszer halt meg? >> De fel is támadott ÉS nekem egy ÉLŐ Jézusom van, holott a Római katolikus egyháznak egy halott Jézusa, mert nap mint nap “megölik”, azaz feláldozzák, de az egy teljesen TÖKÉLETLEN áldozat, az az ostya, mert megeszik a gyomor megemészti és kész.Isten az ÉLŐK Istene és nem a halottaké. Papjaitok nap mint nap az ördögnek mutatják be áldozataikat, az ÖRÖK halálra ÍTÉLT GONOSZNAK >> a sátánnak.Olyan hülyeséget, hogy lehet mondani, amikor van az “ostya felmutatása”, hogy : … kiengesztelődni akartál … >> persze, mert az ördög sosem akar és soha nem is fog kiengesztelődni az emberek iránt, mert velejéig gyűlöli az embereket, mert Istennek hasonlatosságára vannak teremtve és legnagyszerűbb teremtményei Atyánknak.Krisztusban csont nem töretett, mégis papjaitok az ostya RETARDÁLT Jézusotokat megtöri.Leírom, hogy milyen utálatos remix megy végbe az oltárnál.Az utolsó vacsora ” … ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” eukarisztikus szokás összevan jól keverve a Golgotán szenvedő Krisztussal, akit persze fel kell áldozni, mert hanem mi lesz? >> nem lesz semmi, csak éppen a sátán, a SZENVEDŐ és örök halálra ítélt sátán rabszolgái vagytok és lesztek, ha ezt a pogány bálványimádást folytatjátok.Azt jó, ha tudod, hogy 22 ÉVE katolikusnak legkatolikusabbja vagyok, rengeteget imádkoztam, böjtöltem és “szenvedtem”, hogy jó és jobb életem legyen minden téren, de semmi változás nem történt. Miért nem? Azért nem, mert NEM HITTEM AZ ÉLŐ ÉS TEST SZERINT IS FELTÁMADOTT és MINKET MEGVÁLTÓ Jézus Krisztusban.Ő maga azért jött el, meghalt ÉRTÜNK, de fel is támadott, hogy ÖRÖMÜNK legyen és BŐSÉGBEN legyen.Hát nem érted? Jézus Krisztus volt a váltságdíj 2000 évvel ezelőtt életednek minden tökéletlenségére és bűnére (MINDENRE!!!), hogy az ebben való hit által Isten kegyelme segítsen és éltessen, hogy mondhasd: “BOLDOG vagyok ÉS tudok szeretni feltétel nélkül”.Tudod Isten, az Atya mennyire nagy tökéletességet várna el Jézus nélkül tőlünk, hogy a színe elé járulhassunk és vele közösségben éljünk örökké ? Leírom >> Istennek, ha csak egy parancsolata ellen is vétettél egyszer is életedben még ha csak gondolatban is, akkor már méltó vagy az örök pokol tüzére ÉS TUDD, hogy nincsen már cselekedet ami azt jóvá tenné, amit te elrontottál; na ennyire szent Isten; cselekedet nincsen de Istennek ott van az ÖRÖK és ÚJ és TÖKÉLETES szövetsége, ami az ÉLŐ Jézusban való bizodalomban és HITBEN van INGYEN és tehát így ez ami a >> kegyelem: Isten által örökbe fogadva vagy, mert ő előbb szeretett minket, mert a fiában, Jézusban való HITÜNK által engesztelődött ki irántunk egyszer s mindenkorra.Krisztus azt mondta a kereszten, hogy :”ELVÉGEZTETETT”.De papjaitok soha el nem végzik áldozataik bemutatását, mert HAMIS dolgokat cselekszenek >> feláldozzák Jézust nap, mint nap az oltáron, holott az IGAZSÁG az, hogy Jézus maga magát adta értünk és csak EGYSZER áldoztatott föl, de örök és tökéletes áldozat lett általa, hogy minket azáltal megszenteltekké és megigazultakká tegyen.A te római katolikus hited alapja EZ “… és HITTEL valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz”. Látod? A katolikusoknál is ki van mondva a hit igaz alapja >> ÉLŐ Jézusról teszünk vallást; de ha papjaitok nap mint nap megölik őt, ezért abban a tudatban vannak a katolikusok, hogy halott Krisztusotok van. S hol marad el a megváltás?Tudd, már elvégeztetett!Jézus mondta, hogyha azt mondják az emberek, hogy >> ‘ni, Jézus itt van vagy amott, NE HIGGYETEK NEKIK. Avagy, ha azt mondják, hogy kint van a mezőn vagy bent van a belső szobákban, NE HIGGYETEK NEKIK.’ , mert az ÚR nincs közöttünk és eljövetele olyan lesz, mint a tolvajé és a villám csapása, egy pillanat és KÉSZ…. mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hiszen őbenne EL NE VESSZEN, hanem ÉLJEN ÖRÖKKÉ.Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket ÉS én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen
  Jézus szeret téged :-)

  Szeretlek ÉS most MÁR TUDOD te is, hogy meg vagy váltva, mert ELVÉGEZTETETT. Ámen

  Válasz
 105. Nick adatlap-képe
  Nick

  Szia Szanhozé!
  Megnéztem az adminban, a neved mellett – ahol itt is üres rublikák voltak, az adminban sem volt szöveg semmi. Most kitöröltem ezeket. Nem tudom, mi történhetett, lehet, hogy a te gépeden volt internet-kimaradás, vagy ilyesmi. Biztos nem metropolita-hiba, és tuti nem szándékosság volt a szerkesztőség részéről. Annyira még nem verted ki a biztosítékot ;-) Isten áldjon! Nick

  Válasz
 106. Nick adatlap-képe
  Nick

  Ajánlom elolvasni a “Minden út Rómába vezet” c könyvet.

  Egy amerikai református lelkészházaspár élete hivatásává tette, hogy szegény bálványimádó, tévelygő katolikusokat az Írás alapján felvilágosítja és megtéríti. Elkezdték hát kutatni az Írásokat, hogy az Ige alapján tudják bizonyítani a katolikus bálványimádást és tévtanokat. A vége az lett, hogy mindketten belátták, a Katolikus Anyaszentegyház tanítása és szentségei a biblikus Igazság, és katolizáltak, annak ellenére, hogy emiatt kitagadták őket a szüleik, barátaik, lelkésztársaik (már akik nem katolizáltak velük együtt), és nem lehet egyikőjük sem pap, hiszen házasok. A férfi most Katolikus teológián tanul és diakónusnak készül. A történet igaz, a házaspár maga meséli el.

  Lebilincselő könyv, teljesen racionális, nem oktat ki senkit, nagyszerű olvasmány, ajánlom!

  Válasz
 107. JóB

  Kedves SzenteJózsefJr “testvérünk”!

  “…csak ti az egyházi eszmény sátáni eszményével azonosultatok már és rabjai vagytok…”

  Ha meg vagy keresztelve, mutasd meg ezt az idézetet a lakhelyedhez legközelebb található lelkésznek, és kérd ki a véleményét!
  Ha ateista vagy, keress fel egy pszichiátert, és neki mutasd meg az idézetet, és mindazt, amit eddig leírtál.
  Ha nem ismersz sem lelkészt, sem pszichiátert, tudunk neked ajánlani!

  Válasz
 108. Sári adatlap-képe
  Sári

  … újabban nem rakja ki metropolita az üzeneteimet >> mert fáj az IGAZSÁG …

  látod? nem a metropolita, hanem Mindenhaó akart téged megkímélni azáltal, hogy nem engedte, hogy leírd azokat a kis megosztó ítélkező gondolataidat :)

  Válasz
 109. SzenteJózsefJr

  Nem ártottam senkinek sem; csak ti az egyházi eszmény sátáni eszményével azonosultatok már és rabjai vagytok, hogy szabadok ne legyetek az IGAZSÁG által.

  Ti ha nem emberek vagytok, hanem katolikusok, reformátusok, ortodoxok és akármi mások nem vagytok méltók Jézus Krisztushoz.
  Jézus szeret téged :-)

  Válasz
 110. JóB

  Kedves SzenteJózsefJr “testvérünk”!

  A katolikusoknak szerettél volna ártani, de a reformátusoknak, és főleg magadnak ártottál.

  Ha pedig csak provokálni akarsz, keress magadnak olyan fórumot, ahol hozzád hasonló emberek vannak!

  Válasz
 111. Szendy

  De en is mondom neked, hogy te Peter vagy, es ezen a kosziklan epitem fel az en anyaszentegyhazamat, es a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
  Es neked adom a mennyek orszaganak kulcsait, es a mit megkotsz a foldon , a mennyekben is kotve leszen, es a mit megoldasz a foldon , a mennyekben is oldva leszen.
  Mate 16. 17

  Válasz
 112. SzenteJózsefJr

  … újabban nem rakja ki metropolita az üzeneteimet >> mert fáj az IGAZSÁG …
  Jézus szeret téged

  Válasz
 113. Sári adatlap-képe
  Sári

  Jézus megbántottan mondta egyik üzenetében:
  Az Egyház az én földi országom és az Oltáriszentség az én Egyházam szíve, azé az Egyházé, amelyet én adtam nektek. Egyetlen Egyházat hagytam számotokra, de alighogy eltávoztam, alighogy megfordultam, hogy az Atyához menjek, ti pusztasággá tettétek házamat. A föld színével tettétek egyenlővé! És nyájam szétszéled. Még meddig kell megosztottságotok kelyhét, a szenvedés és az elhagyatottság kelyhét innom? (1991. november 14.)

  Válasz
 114. Sári adatlap-képe
  Sári

  Bocs, tényleg egy másik témával kapcs.ban idéztem :) – egy másik bejegyzés re gondoltam és máshol :) :) – látom szemfüles vagy! :) De azért a 2000 éves kereszténységet épp a katolikusok és ortodoxok tudhatják magukénak, és a reformáció mindössze 500 éves (kb ) Szóval a gyökereket ne vesd el!! A tieid is! Hála Istennek, Ő mindenkinek adja kegyelmét, még az ateistáknak is! – és a református testvéreknek is, mert mindenkit szeret. És ugye nem gondolod komolyan, hogy az egész Katolikus ,- és Ortodox Egyházak elkárhoznak az Oltáriszentség imádása miatt? mert ezt jelentené a “kárhozatos bálványimádás”
  Azért én szerényebb lennék a helyedben , és nem gondolnám, hogy csakis én (te) értelmezed jól a Bibliát!! Vannak még néhányan Luther Mártonon kívül is.
  De ami az előző eltévedt bejegyzésemben van, az igaz ma is – milyen alapon mondja ki valaki ma Istenről, hogy Ő nem szól már hozzánk? -nem szólhat!!!!

  “Mondhatja-e az agyag megmunkálójának: „Mit csinálsz?”

  vagyis: ki olyan okos tudós, és bátorságot vesz ahhoz, hogy megmondja Isten mit tesz, mit tehet, és mit nem! És a mai próféták által kapott isteni üzeneteket csakúgy sutbadobjátok. ÉS MI VAN, HA EZZEL ISTEN SZAVÁT DOBJÁTOK EL?

  Válasz
 115. SzenteJózsefJr

  Kedves Sári,
  írtál ezt s azt, de érted is azt amit írsz és olvasol?

  Az volna a szép tőled, ha hagynád, hogy az IGAZSÁG szabaddá tegyen tégedet is, csak el kell hidd, mert ez már így van 2000 éve, hogy Isten kegyelme éltessen és segítsen a továbbiakban.

  Azért van annyi hamis vallás (mert mind az), mert mindegyikben az emberek értelmezték a Szentírást, holott azt annak szabad értelmeznie, aki írta és aki által íródott >> a Vigasztaló Szentlélek által.
  Ő Jézus Krisztus helytartója, mindaddig, amíg Krisztus, a vőlegény, el nem jő a menyasszonyáért, a benne hívő emberekért, akik minden bizodalmukat az ÉLŐ és Megváltó Jézus Krisztusba vetették és vetik, mert BOLDOGOK, akik megmossák ruhájukat a Bárány vérében, NAP MINT NAP ÉS MINDEN PILLANATBAN IS, AMÍG JÉZUS KRISZTUS VELÜNK VAN A VILÁG VÉGEZETÉIG.
  Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökre
  Jézus szeret minket :-)

  Válasz
 116. SzenteJózsefJr

  Én meg Szendynek ajánlom, hogy tartsa be Isten zsinórmértékét, és amikor róla beszélünk, akkor ne Linn Matthew Dennis ről, hanem a Megváltó és ÉLŐ és feltámadott Jézus Krisztusról beszéljünk.
  Én meg ajánlom neked ELSŐSORBAN >> János evangéliumát ÉS utána a Galata és Kolosszei levelet, Páltól, és ráadásul a Jelenések könyvének első és utolsó fejezetét.
  És ha az életről mindent tudni akarsz, akkor tudd, hogy >>
  Jézus az út, az igazság és az ÉLET.
  ÉS utóirat >>
  Szeretlek :-)

  Válasz
 117. Szendy

  Szente Jozsefnek ajanlom ,, Az elet sebeinek gyogyitasa ,, cimu konyvet, Linn Matthew Dennis _ tol.

  Válasz
 118. Szendy

  De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalalod , hogyha teljes szivedbol es teljes lelkedbol keresed Ot. Mozes V konyve.

  Válasz
 119. Sári adatlap-képe
  Sári

  „Bizony, lázongó nép ez, hazug fiak, olyan fiak, akik nem akarnak az Úr szavára hallgatni. A látnokoknak azt mondják: „Ne lássatok!” A prófétáknak meg: „Ne jövendöljetek nekünk igazat! Mondjatok inkább hízelgő dolgokat, prófétáljatok csalárdságokat. Térjetek le az útról, hagyjátok el az ösvényt, s hagyjatok nekünk békét Izrael Szentjével.” (Iz 30,9-11)

  „Vajon szembeszállhat-e az agyag a fazekassal? És mondhatja-e a mű alkotójának: „Nem te csináltál!” Vagy a fazék a fazekasnak: „Nincsen eszed?” (Iz 30,16)

  „Ki adott tanácsot az Úr lelkének, és mint tanácsadó, ki látta el útmutatással? Kit kért meg rá, hogy ossza meg vele a bölcsességet, ki tanította meg a helyes útra, és ki mutatta meg neki az okosság ösvényét?” (Iz 40,13-14)

  „Így szólt az Úr, a te Megváltód, aki anyád méhében alkotott: Én vagyok az Úr, a mindenség teremtője, én terjesztettem ki az egeket egyedül, és amikor a földet megformáltam, nem volt szükségem segítségre.” (Iz 44,24)

  „Perbe szállhat-e alkotójával a cserép a föld cserepei közül? Mondhatja-e az agyag megmunkálójának: „Mit csinálsz?” És a mű: „Milyen ügyetlen vagy!” Jaj annak, aki azt mondja apjának: „Miért nemzel?” És az asszonynak: „Miért szülsz?” Ezt mondja az Úr, Izrael Szentje és Teremtője: „Rátok tartozik-e, hogy gyermekeim jövője felől kérdezzetek, vagy hogy meghatározzátok: mit tegyen kezem?” (Iz 45,9-11)

  Válasz
 120. SzenteJózsefJr

  Elérhetőségeim:
  telefon >> +40749409184
  e-mail >> szanhoze@yahoo.com
  életkor >> 22 éves
  lakcím >> Erdély, Románia
  Facebook >> Szente Joseph

  Válasz
 121. SzenteJózsefJr

  Bizony, hogy bálványimádás!!!
  Tökéletesen is az. Elsősorban, mert “Jézus” le van retardálva egy kenyérbe-ostyába, pedig az igaz és hű Jézus Krisztus tökéletes és megváltása is az volt kb. 2000 évvel ezelőtt ÉS ebben kell, hinni, hogy lelkünket már gyolcsba öltöztette és ő, az IGAZSÁG szabaddá tett minket, hogy elsősorban szeretni tudjunk föltétel nélkül, hogy ne a csaló és vádló és rágalmazó ördög működjön tetteinkben és beszédünkben, hanem a szerető és megbocsátó és felsegítő Jézus Krisztus.
  Nemde Jézus beszél az IGAZSÁGRÓL, hogy őt többé nem látjuk, mert az Atyához ment, mindaddig, amíg el nem jő a második eljövetelekkor.

  Idézem a Szentírási részt >>

  János evangéliuma16,5-11

  A Vigasztaló eljövetele

  5Most elmegyek ahhoz, aki küldött. De senki sem kérdezi közületek: Hova mégy? 6Inkább szomorúság tölti el szíveteket, amiért ezt mondtam. 7De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. 8Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. 9A bűnről, amiért nem hittek bennem. 10Az IGAZSÁGRÓL, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. 11Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett.

  A katolikus egyházban olyan dolgokat tesznek amik tökéletesen a pogány és bálványimádó kultuszokra épülnek.

  Amiket nem ír az IGAZSÁG könyvében, a Bibliában, azokat miért teszitek >> mert a SÁTÁN zsinagógája vagytok.
  Nem a pápa Krisztus helytartója, hanem a Szentlélek, a Vigasztaló, akit a világ nem láthat, mert bennünk van.
  Arra alapszik ez a BÁLVÁNYIMÁDÓ RENDSZERETEK, hogy elsősorban kényetek és hatalmatok megőrzése ÉRDEKÉBEN a TÍZPARANCSOLATBÓL kihagyták a második parancsolatot, amely így szól >>> 2Mózes20,4-6
  4Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. 5Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. 6De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat.
  Krisztusban, az ÉLŐ és feltámadott Jézusban való hit által ingyen kegyelemből, ajándékként már kiengesztelődött értünk az Atya.
  Továbbá írom a Róma rab katolikusainak, hogy az IDŐ lejárt ÉS ne áldozzatok élettelen bálványoknak és ne is boruljatok le előttük, mert Isten, az Atya és Jézus és Szentlélek nem adja át dicsőségét senkinek és semminek és főleg élettelen retardált ostyáknak, amit tökéletlen módon, nap, mint nap feláldoznak a papok az ördög atyjuknak, hogy minél előbb manifesztálódjon az antikrisztus, hogy örömük és szabadságuk ne legyen az embereknek, hanem örök kárhoztatásuk.
  Isten pedig azokat az imádókat keresi, akik SZELLEMBEN és IGAZSÁGBAN imádják ŐT.
  Tehát itt katolikus és református és bármilyen más vallásúak is kárhozatra vannak ítélve, mert maga Jézus mondta a szamáriai asszonynak Jákób kútjánál, hogy eljő az idő és már itt is van -2000 ÉVE- hogy Isten nem a templomban Jeruzsálemben és nem is a hegyen akárhol vagy bárhol fogják imádani, hanem Istent szellemben és igazságban imádják majd, mert Isten azokat az imádókat keresi, akik őt szellemben és igazságban imádják.
  Az igazság pedig az, hogy ugye Krisztust nem láthatjuk és nem is látjuk, mert ott trónol az Atya jobbján, míg el nem jő. Ez a tudat az igazságról pedig szabaddá tesz titeket ÉS nem retardál le, hogy Isten házában a “templomokban” mutassatok be áldozatot és nem mindenhol és mindenkor tudjatok örömben és boldogságban lenni azáltal, amit hagyományaitok által tesztek >> AMELYEK csak emberi parancsok.
  Jézus nem alapított semmiféle Oltárinagybaromságot.
  Istennek temploma mi vagyunk, az ÉLŐK, testünk a lélek foglalatja, amelyet Krisztus azért dicsőített meg, hogy méltó legyen arra, hogy mindenki megtérjen és higgyen a test szerint feltámadott ÉLŐ és minket megváltott Jézus Krisztusban.

  utóirat: és igenis az szentmise bálványimádás.

  Jézus szeret téged

  Válasz
 122. Sári adatlap-képe
  Sári

  Jézus mondja egy üzenetben:
  “…Ó, leányom mennyire vágyódom arra, hogy minden lélek éhezzen és szomjazzon engem! Akkor nem heverne romokban az Ecclesia úgy mint most, mert mire jók nekem külsõséges szertartásaik, ha hiányzik a szeretet? Megélhet-e a fa gyökér nélkül? Egyházam gyökere a szeretet, hogyan élhet meg az Egyház, ha hiányzik a szeretet? ”

  MENNYIRE IGAZ EZ!!!!!!!!!!!!!!!!

  http://www.tlig.org/hu/humsg/hum421.html

  Válasz
 123. Sári adatlap-képe
  Sári

  Akit érdekel a zsinatról szóló filmfelvétel, itt megtekintheti: http://www.reformatus.hu/mutat/6787/
  Nem gyűlölködő volt, inkább sajnálatos rémesen szomorú és fájdalmas – én azt láttam a lelki szemeim előtt, hogy szegény Jézusunk mennyire bánkódik.
  Én úgy értelmeztem a film alapján, hogy a résztvevők azzal indokolták döntésüket, hogy ez most nem hittételről szóló vita, hanem egyszerűen az új fordításról szól. Amit annak idején leírtak, most azt fogadták el. Punk tum.
  Tisztelem Bölcskey Gusztáv álláspontját, akinek fontos volt a katolikus testvérek véleménye – sajnos kisebbségben maradt.

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.