RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Hálaadó kilenced a rózsafüzér pompeji Királynőjéhez

"Augusztus 7.-én kezdtem el az esdeklő rózsafüzér kilencedet pompeji Királynőjéhez, a napi szentmise felajánlásával. És a tegnap a csoda megtörtént, lehetetlent kértem a Szűzanyától, és ő meghallgatta kérésem. Boldog Bartolo Longo élete is erről tanúskodik: a rózsafüzér pajzs és fegyver. Hálaadó kilenceddel köszönöm meg ezt a nagy kegyelmet Édesanyámnak."

Boldog Bartolo Long teste üvegkoporsóban, a Pompej-i Rózsafüzér bazilikában. A helyiek nagyon tisztelik és szeretik, sokat tett az oktatás feljavításáért, iskolái ma is működnek. A Szent Sír Lovagrend kanonizált tagja. ► Boldog Bartolo Longo élete
.
A Pompeji Rózsafüzér Királynőjének története:
A kegyhely megalapítója és az ájtatosság elterjesztője Boldog Bartolo Longo, akinek az élete meglehetősen regényesen alakult, míg sátánista papból a Szűzanya elkötelezett szolgájává vált. Életének és művének hazai megismertetését Dr. Diós István atya áldozatos munkája tette lehetővé, én is ekkor találtam rá erre a kegyelmi forrásra.

II. János Pál pápa így méltatja őt Rosarium Virginis Mariae apostoli levelében:

"Lehetetlen volna megszámlálni a szentek seregét, akik a rózsafüzérben találták meg a megszentelődés hiteles útját. Legyen elég emlékezni Grignion Szent Lajos Máriára, aki nagyon értékes könyvet írt a rózsafüzérről, vagy a kortárs Pietrelcinai Pio atyáról, akit az imént avathattam szentté, vagy arra a különleges karizmára, melyet Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola hordozott. Az ő életszentségének útja a szíve mélyén hallott sugallatra támaszkodott: "Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!” E sugallat alapján úgy érezte, hogy Pompeiben templomot kell építenie a Rózsafüzér Királynője tiszteletére, annak az ókori városnak a romjain, melyet éppen megérintett az evangélium, mielőtt 79-ben a Vezúv lávája eltemette, és csak századokkal később bontakozott ki hamujából a klasszikus műveltség fényének és árnyainak tanújaként. Bartolo Longo egész életművével, de különösen a "Tizenöt szombat” ájtatosságával a rózsafüzér krisztológiai és kontemplatív lelkületét tárta elénk, s ehhez nagy bátorítást és támaszt kapott "a rózsafüzér pápájának” nevezett XIII. Leóban."

A Szűzanya a fentebb említett gyakorlatokon kívül egy másik hathatós imaformát is nekünk ajándékozott Pompejben. Ez a "csodálatos rózsafüzér" vagy 54 napos rózsafüzér novéna. A Madonna 1884. március 3-án megjelent a halál küszöbén álló Fortuna Agrellinek, akinek gyógyulásáért családja már sokat imádkozott és így szólt hozzá: "Valahányszor kegyelmeket kérsz tőlem, végezz el három Novénát a 15 tizedes rózsafüzér elimádkozásával, és másik három Novénát hálaadásul." A kis Fortunatina mindent rendeben elvégzett és csodálatosan visszanyerte egészségét.

A Novéna végzésének módja a következő: egy Novéna 9 napból áll. Ezalatt háromszor mondjuk el a teljes rózsafüzért (ha a legújabb titkokkal nem számolunk). A kérő Novéna 3×9 nap (27 nap). A hálaadó Novéna hasonlóan 3×9 nap (27 nap) így 54 napig imádkozzuk folyamatosan a rózsafüzért valamilyen szándékra. A hálaadó Novénát a kérés teljesülésétől függetlenül el kell végezni.

Az ájtatosságnak a Facebookon külön rajongói csoportja van, a kegytemplom pedig ezen a lapon érhető el: http://www.santuario.it/


A kilenced napi imája

(Ha lehet, gyújts két gyertyát a Pompeji Szűzanya képe előtt. Vedd kezedbe a rózsafüzért, és így mondd:)

Istenem, jöjj az én segítségemre! – Uram, siess megsegíteni engem!

I. Íme, lábadhoz borulok, Jézus szeplőtelen Anyja, akit Valle di Pompejiben a Rózsafüzér Királynőjeként tisztelünk. Örvendező szívvel és igen hálás lélekkel térek vissza hozzád, jótevőm, édes úrnőm, szívem királynője, aki megmutattad, hogy valóban anyám vagy, nagyon szerető anyám vagy. Meghallgattad sóhajaimat, megvigasztaltál szomorúságomban, és visszaadtad a békét szorongatásaimban. Fájdalom és halálfélelem vette körül a szívemet, és te, ó, anyám, pompeji trónodról egyetlen jóságos pillantásoddal elnyugtattál. Lehetett-e valaha is hallani, hogy valaki bizalommal hozzád folyamodott, és nem nyert meghallgatást? Ha az egész világ megtudná, milyen jóságos vagy, mennyire együtt érzel a szenvedővel, minden teremtmény hozzád folyamodna. Hadd áldjalak mindig, ó, Pompeji szűz királynője, és áldjanak velem együtt mind az emberek és az angyalok, a föld és az ég. Amen. Dicsőség az Atyának…

Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve! Ad te clamamus, exsules filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes in hac larcimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructrum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. –
Üdvözlégy királynénk, irgalomnak anyja, életünk, édességünk és reményünk, üdvöz légy. Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk, fohászkodván és könnyezvén e siralom völgyében. Tehát mi szószólónk, a te irgalmas szemeidet fordítsd ránk, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét. Irgalmas, kegyes, édes Szűz Mária.

II. Hálát adok neked, Istenem, és hála neked, Isten Anyja, az új jótéteményekért, melyeket kegyelemből és irgalomból adtatok nekem. Mi lett volna belőlem, ha te elutasítod sóhajaimat és könnyeimet? Mondjanak helyettem hálát a paradicsomi angyalok, apostolok, vértanúk, szüzek, hitvallók kórusai. Mondjanak helyettem hálát neked azok a bűnösök, akiknek lelkét megmentetted, s most az égben a te halhatatlan szépséged látásának örvendenek. Szeretném, ha velem együtt minden teremtmény szeretne téged, és az egész világ visszhangozná hálámat. Mit adhatnék viszonzásul neked, ó, jóságos és csodálatos királynő? Hátralévő életemet neked és tiszteleted terjesztésének szentelem mindenütt, ó, Rózsafüzér Pompeji Királynője, kinek segítségül hívásara az Úr kegyelme meglátogatott engem. Terjeszteni fogom rózsafüzéred ájtatosságát, és elmondom mindenkinek az irgalmasságot, amit velem cselekedtél; hirdetni fogom, milyen jó voltál hozzám, hogy a hozzám hasonló méltatlanok és bűnösök is bizalommal forduljanak hozzád. Amen. Dicsőség az Atyának… Salve Regina…

III. Milyen neveken szólítsalak téged, ó, békesség hófehér galambja? Milyen néven hívjalak segítségül téged, akit a szent egyháztanítók így szólítottak: teremtés úrnője, élet kapuja, Isten temploma, fénynek palotája, egek dicsősége, szentek szentje, csodák csodája, Magasságbeli paradicsoma? Te vagy a kegyelmek kincstartója, a megkérlelhető mindenhatóság, sőt, Isten irgalmassága vagy, mely kiárad a szerencsétlenekre. De azt is tudom, hogy kedves a szívednek, ha úgy szólítanak: Rózsafüzér Királynője Pompeji völgyében. S amikor így szólítunk, titokzatos neved édességét érzem, ó, paradicsomi Rózsa, akit átültettek a könnyek völgyébe, hogy édesítsd Éva száműzött fiainak keserűségét; szeretet pirosló Rózsája, illatosabb Libanon minden illatánál, aki mennyei kedvességed illatával völgyedbe vonzod azoknak szívét, akik megbántották Isten Szívét. Az örökké friss Rózsa vagy, aki a mennyei vizek patakjából öntözött gyökereidet a tűzesőtől fölégetett földbe bocsátottad; érintetlen szépségű Rózsa vagy, aki a pusztaságban megtelepítetted az Úr gyönyörűségeinek kertjét. Magasztaljuk Istent, aki ily csodálatossá tette a nevedet. Áldjátok, ó, népek a Pompeji Szűzanya nevét, mert az egész föld telve van az ő irgalmasságával. Amen. Dicsőség az Atyának… Salve Regina…

IV. Háborgó hullámokból emeltem a szememet hozzád, reménynek új Csillaga, aki napjainkban a romlás völgyében megjelentél nekünk. A keserűség mélyéből emeltem hozzád szavamat, Rózsafüzér Pompeji Királynője, és tapasztaltam e számodra oly kedves név hatalmát. Üdvöz légy! – fogom kiáltani mindig. – Üdvözlégy, ó, jóságos Anya, kegyelmek mérhetetlen tengere, jóság és együttérzés óceánja! Ki énekelheti méltón rózsafüzéred dicsőségét, a te rózsafüzéred győzelmeit? A világnak, mely kitépi magát Jézus karjaiból, hogy a sátán karmaiba kerüljön, menedéket készítettél e völgyben, ahol a sátán elnyelte a lelkeket. Győzelmesen megtiportad a pogány templomok maradványait, és a bálványimádás romjait hatalmad zsámolyává tetted. A halál földjét a föltámadás és az élet völgyévé változtattad, és az ellenséged uralta földön fölépítetted a menedék várát, ahova üdvözülni gyűjtöd össze a népeket. Íme, szerte a világban élő gyermekeid trónust emeltek neked irgalmasságaid diadalmi jelvényeként, hogy tanúskodjanak csodatetteidről. E trónusról hívtál engem szeretett gyermekeid közé: irgalmas tekinteted rajtam, bűnösön is megpihent. Örökké áldottak legyenek a te műveid, ó, Úrnőm; áldottak legyenek a romlás és a pusztulás völgyében végbevitt csodatetteid. Amen. Dicsőség az. Atyának… Salve Regina…

V. Minden nyelv visszhangozza dicsőségedet, ó, Úrnőm, és az este adja át hálaadásunk énekét a következő napnak. Mondjanak boldognak téged minden nemzetek, és hirdesse boldogságodat a föld minden határa és minden égi kórus. Én is háromszor boldognak mondalak téged az angyalokkal, a főangyalokkal és a fejedelemségekkel; háromszor boldognak mondalak a hatalmasságokkal, az égi erősségekkel és az uralmakkal. A legboldogabbnak hirdetlek a trónusokkal, a kerubokkal és a szeráfokkal. Ó, megmentő Úrnő, irgalmas szemedet ne fordítsd el e családról, e nemzetről, az egész Egyházról. Mindenekfölött ne tagadd meg tőlem a legnagyobb kegyelmet: esendőségem soha el ne szakítson tőled. Ebben a hitben és ebben a szerelemben, melytől most lángol a lelkem, add, hogy utolsó leheletemig megmaradjak. És add, hogy mindnyájan, akik a te pompeji kegyhelyed ékességéhez s karitatív műveinek gyarapodásához hozzájárulunk, választottaid közé számláltassunk.
Ó, anyám rózsafüzére, a szívemhez szorítalak, és tisztelettel megcsókollak. Te vagy az út, mely minden erényhez elvezet, a mennyországot kiérdemlő kincsek tárháza. Üdvösségre rendeltségem záloga, az ellenséget megkötöző, erős lánc, béke forrása azoknak, akik életükben tisztelnek téged, a győzelem reménye annak, aki halálakor megcsókol téged.
Végső órámban téged várlak, ó, anyám, megjelenésed lesz üdvösségem jele, és a te rózsafüzéred nyitja meg nekem a mennyország kapuját. Amen. Dicsőség az Atyának… Salve Regina…

V: Imádkozzál érettünk, Rózsafüzér Királynője!
R: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörgés. Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megtanítottál minket arra, hogy bizalommal forduljunk hozzád és így szólítsunk: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy; jóságos Urunk, aki mindig irgalmas vagy és a szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására megbocsátasz, hallgass meg minket, akik a rózsafüzér gyermekei lehetünk; fogadd el alázatos hálaadásunkat a kapott jókért, és a trónust, melyet a pompeji kegyhelyen fölállítottál, tedd mindennap dicsőségesebbé és maradandóvá, a mi Urunk, Jézus Krisztus érdemeiért. Amen.
.
És elimádkozzuk az öttizedes rózsafüzért.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

64 hozzászólás

 1. ibolya

  Köszönöm neked drága Szüz Anyám ,hogy egéségben és okosságban növekednek az unokáim .hála neked Istenem Amen

  Válasz
 2. ibolya

  Köszönöm Szüz Anyám .hogy velünk voltál és éppen egésségesen megszülettek az iker unokáim . Fogadd el hálámat a leányom vejem ás a nagyobik unokám nevében is Köszönyük!

  Válasz
 3. Ibolya

  Drága Szűz Anyám ! ismét eljöttem, hogy köszönetet mondjak minden jóért amiben részesültem a te közbenjárásod által. Szűz Anyám olyan jó érezni, hogy menyire szeretsz kérlek támogass továra is segics minen rászorulónak. mindent köszönök és imádkozom hálása Amen.

  Válasz
 4. Ibolya

  Drága Szüz Anyám ! ismét eljöttem, hogy köszönetet mondhassak neked a közbenjárásodért .Uram Jézus Krisztus! szeretlek és imádlak téged és kérlek halgasd meg minden hozzád esdeklő szavát szánd meg a szomoruakat, gyogyitsd a betegeket, köztük a fiamat aki alkohol beteg . Imádlak és áldlak most és mindöröké Amen

  Válasz
 5. Ibolya

  Drága Szüz Anyám Pompeji Rozsafüzér Királznéja! Hálát adok neked mindenért amit a Te közbenjárásodért kaptam ! Áldott legyen az Ur neve Amen.

  Válasz
 6. Ibolya

  Drága Szüz Ányám ! Köszönöm, hogy mindig megsegitesz minden bajomban: Hálát adok Istennek ,hogy közbenjárásodra megadta nekem azt a kegyelmet amelyet kértem. Szeretlek Jó Uram Hálám szivemböl fakad és éneklem, hogy Aádott légy Uram!

  Válasz
 7. Rózsa

  Szeretettel köszöntelek Kedves Szűzanya!Ma van a szeplőtelen fogantatás ünnepe.Kérlek hallgasd meg könyörgésemet!Köszönöm eddigi kegyelmeidet.Kérlek ne hagyj el bennünket.Amen

  Válasz
 8. Ibolya

  Köszönőm Szűz Anyám, hogy mindig velem vagyszerető, gondoskodó segitségeddel maradj továbra is melletem és segits és segitsd mindazokat a rászorult, bajban jutott testvéreimet akik hozzád fojamodnak. Szerető Édesanyánk könyörőgj érrtem, és minden bajba jutott testvéremenn.

  Válasz
 9. Ibolya

  Kőszőnőm Szüz Anyám ,hogy kőzbenjárásodra Isteni Szent Fiad megsegitett, és befejeztünk egy nagy munkálatot a házunkon százezerszer üdvőzlégy Szüz Mária Amen!

  Válasz
 10. Ibolya

  Kőszőnőm neked Uram Jézus Krisztus, hogy kőzbenjáronknak a Szüz Anyát adtad kőszőnők minden kegyelmet amit tőlled kaptam kőszőnőm, hogy imátkozhatok és dicsérhetem Szent Nevedet ameljet áldok és imádok mindőrőké Amen !!!

  Válasz
 11. Ibolya

  Szüz Anyám pompeji Királyné hálát adok nekd minden velem kőzőlt jótéteményeidért!

  Válasz
 12. Ibolya

  Kedves Erik én imétkozom bátyádért hidd el, hogy ha bozalommal imázkozol ki fog gyogyulni az alkoholizmusbol és megtér lehet hogy nem hamar mert én is 4 évig imátkoztam a fiamért és hála a JÓ ISTENNEK kigyogyult de fojamatosan imátkozom érte kivánom hogy imád meghalgatást nyerjen Amen.

  Válasz
 13. erik skabella

  Jo napot

  Nagyon erdeklodom ez novena irant ??? mi a tortenete ?? mior kezdott ,,,es kinek jelent meg a Szuzanya holnap elkezdtem ezt a csodatevo novenat ahogy onnok irjak batyam gyogyulasaert az alkohlizmus rabsagabol es megtereseert es anyukam gyogyulasaeert es megtereseert bizom nagyon bizzom hogy csoda tortenik

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.