RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Ismertető a Názáreti Család Mozgalomról (Dr Tadeusz Daiczer alapítása)

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén – Tartalomjegyzék

<< Önmegvalósítás Krisztusban

1985-ben a varsói Egyházmegyei Szeminárium tanára, Dr. Tadeus Dajczer tisztelendő atya hozta létre a Názáreti Család Mozgalmat (NCM).

E mozgalom az egyetemisták, ill. a főiskolások között végzett, több éves lelkipásztori munka gyümölcseként jött létre. A mozgalom alapelveiben szorosan kötődik mindahhoz, amit később II. János Pál pápa “új evangélizáció”-nak nevezett el. A Názáreti Család Mozgalom-nak alapítótársa volt a varsói Egyházmegyei Szeminárium tanára Dr.Andrzej Buczel atya, aki 1994-ben elhunyt. A formális alapítástól számítva, két év elmúltával a mozgalom elterjedt Lengyelország egész területén.

A Názáreti Családok Mozgalom lelkiségének lényege, hogy törekszik Krisztussal, a Megváltóval való közösségre, communio-ra. “Teljes önátadás Krisztusnak, az Egyház szolgálatára.” E közösség igyekszik megvalósítani Isten és az emberek szeretetét, Krisztus szeretetével. A mozgalomban különös módon hangsúlyozzák Jézus követését, az Ő szegénységében és alázatában (Názáret lelkisége). A mozgalmon belül vállalt életszentség felé vezető út, Keresztes Szent János, Avilai Szent Teréz, Gyermek Jézusról elnevezett Szent Teréz, valamint Szent Kolbe Maximilián Mária lelkiségén alapszik.
.
A közösség lelkiségét áthatja a Szűzanya tisztelete is. E “máriás lelkület” célja természetesen a Krisztusközpontúság és az Egyházközpontúság megvalósulása. Az Istenanya, a Mozgalom tagjai részére az Egyház anyja, Matka Boza, ezért bízzuk a Szűzanyára önmagunkat Szent János Apostol mintájára, ami kifejezésre jut : ,,Az Istenanyának, az Egyház kizárólagos szolgálatára való önátadás aktusában” (,,Azután azt mondta a tanítványnak: Íme, a te anyád!” Jn 19,27)
.
Korunk Egyházának apostoli feladatkörén belül, a Názáreti Család Mozgalom, belekapcsolódik az “új evangélizáció” pápai programjába. A közösség tagjai igyekeznek szeretetben élni, és az életszentségre való törekvés vágyát buzdítani saját környezetükben.
.
A mozgalom fő apostoli célja a család evangelizációja. Az evangéliumi radikalizmus vállalásával olyan magatartásforma kialakítására törekszik, melynek révén a keresztény család ideáljai láthatóvá és kézzelfoghatóvá válnak, a mai társadalom széles körei számára.

A mozgalom tagjainak apostolkodási tevékenysége a hozzájuk legközelebbi egyházközség életére, valamint a veszélyeztetett ill. csonka családokra irányul.

Az apostoli életről tanúságot téve, együttműködve a plébánossal, a közös imatalálkozókon való részvételük mellett, igyekeznek bekapcsolódni az adott egyházközség aktuális problémáiba.

Ezek a következő 5 területre vonatkoznak:

 •      a házastársak hitéletének megerôsítése
 •      a gyermeknevelésre vonatkozó segítségnyújtás
 •      az alacsony jövedelemmel rendelkezô családoknak anyagi támasz biztosítása
 •      a gyermekek és ifjúságnevelésben, az elmélyített hitformálásához szükséges feltételek megteremtése
 •      a házasság- ill. a családetikára vonatkozó egyházi doktrínák terjesztése

Ezen kívül a mozgalom tagjai tanácsadással szolgálnak a családoknak, jótékonysági tevékenységet folytatnak a szegények, betegek ill. segítségre szorulók javára. Különféle segítséget szerveznek a hitoktatásban és a liturgikus szolgálatban, együttműködnek az Egyház missziós tevékenységével, aktív szerepet vállalnak a katolikus oktatás és a társadalmi élet területén.

A mozgalom nyitott mindenki számára: családok, magányos személyek, papok, szerzetesek, fiatalok, gyermekek és betegek részére. Mivel nem határolja magát semmilyen csoportra a felsoroltak közül, ezért mindenki megtalálhatja önmagát ebben a közösségben.

A mozgalmon belüli munka konkrét méreteket ölt a kis egyházközségi csoportokban (közösségekben) ill. az egyházközségek egymással való kapcsolatában. Gyermekek, fiatalok, jegyesek, ifjú házaspárok, iskolások, egyetemisták, felnôttek, tanárok, más egyéb foglalkozásúak, fogyatékosok, foglyok (rabok), missziós és apostolkodó jellegű, papi és női hivatást tisztázó csoportok léteznek.

A közösségi összejöveteleken (imatalálkozókon), a keresztény aszkézis ill. misztika köréből átvett tematikát tartalmazó füzeteket elmélkedjük át, melyek a mozgalom által megjelentetett kiadványok. E publikációk megjelentetésére a mindenkori jóváhagyást, az Egyház helyileg illetékes hatósága adja meg.

Szervezői funkciót töltenek be az animátorok, akik lelki ügyekben szorosan közreműködnek a mozgalomért felelős papokkal.

A mozgalmat a megyés püspök vezeti az általa kijelölt pap, azaz, a mozgalom moderatora segítségével. A mozgalom aktuális feladatát és a jövőre szóló munkaprogramot, a mozgalom moderatora beszéli meg a megyés Püspökkel, a rendszeres találkozások során.

A Názáreti Családok Mozgalom számos publikációkat ad ki. Az általános tájékoztatás kedvéért, csak az 1999. augusztusáig kiadott címeket adjuk meg, az alábbi témakörök szerint:

     – 32 füzet az ,,Új Evangélizáció felé” sorozatban
     – 3 füzet a ,,Szentség felé” sorozatban
     – 2 füzet a ,,Názáreti Családok Mozgalmának lelkiségéből” (anyagok) sorozatban
     – 7 füzet a ,,Lelkiség könyvtára” sorozatban
     – 6 füzet a ,,Házasság-teológia és etika” sorozatban

Ezenkívül jelentek meg az alábbiak:

 •      A Názáreti Családok Mozgalmának tájékoztatója
 •      A Názáreti Családok Mozgalmának alapszabályzata
 •      Az Istenanyának, az Egyház kizárólagos szolgálatára való önátadás aktusa
 •      Kommentár az Istenanyának, az Egyház kizárólagos szolgálatára való önátadás aktusához
 •      Teljes önátadási aktus Krisztusnak, az Ô Szent Egyházának való szolgálatra

Tadeus Dajczer atya könyve, mely most magyar nyelven is megjelent, reméljük, hogy sok emberben felébreszti és elmélyíti a hitet! A fent említett kiadványok, hamarosan magyar nyelven is meg fognak jelenni.

A magyar fordítás sok-sok földi – hazai és külországi – ima, áldozat és felajánlott szenvedés gyümölcse. Az Isten akarata szerint pedig jel, felhívás, hogy a magyarságnak most, a XX. sz. végén – ezeréves kereszténységének jubileumán -, magába kell néznie: Maradt-e még a Szent István-i keresztény hit, a Máriának elsőként felajánlott országban?!

A magyar fordítás elkészítése elsősorban Jeney Judit áldozatos munkájának köszönhető. Jeney Judit 15 éves lengyelországi tartózkodása idején ismerkedett meg a lelkiséggel. Mélyen elkötelezte magát erre az útra, s hivatásának érezte, hogy a könyvet Magyarországon is megismerjék. A könyv magyar nyelvű fordítása, az eredeti lengyel javított kiadás alapján készült. Az Úr gondviselésének köszönhetően, Jeney Juditot a munkája az utóbbi években Eger városához kötötte, így elsőként itt indult el a mozgalom Zajacz Ernő atya lelkipásztori vezetésével, aki a kiadási szándék felvállalásában fontos szerepet vállalt.

A könyv megjelenéséért köszönetet mondunk a lengyelországi Názáreti Család Mozgalom jelentôs anyagi támogatásáért. Sok segítséget kaptunk Marek Mazur-tól, a közösség lengyel anyanyelvű tagjától, aki magyar nyelvtudását kamatoztatva, nagymértékben elősegítette a magyar nyelvű fordítás hitelességét. Köszönet illeti Koncz Éva munkáját, aki a nyelvi lektorálást végezte, és Karóczkai Júlia tevékenységét, aki a teológiai lektorálásban segítkezett. Köszönetet mondunk Péderi Attilának és Barta Róbertnénak, a gépelési és a javítási munkálatok elvégezéséért. Köszönettel tartozunk Gromon Tamásnak és Péderi Attilának, kik anyagi támogatásukkal hozzájárultak a könyv kiadásához. Köszönetet mondunk Dr. Seregély István érsek Úrnak a MKPK elnökének erkölcsi támogatásáért, valamint Dr. Katona István egri segédpüspök Úrnak áldozatos segítségéért és tanácsaiért. Végezetül köszönetet mondunk az egri Jézus Szíve Plébániának, hogy befogadja a közösséget.

Egerben maroknyi közösség alakult, s a tagok hetenkénti találkozásai alkalmával mélyebben megismerkedünk és elmélkedünk Tadeus atya könyvéről és a megjelenő füzetek anyagáról. Az egri és Eger környéki bejáró emberek közül többen, minden nyáron elmegyünk, egy a Tátrában zajló ún. “hegyi lelkigyakorlatok” egyikére. Több idôpontban, más-más korosztály – középiskolások, egyetemisták, családok – részére szervezett lelkigyakorlatra ezrek zarándokolnak ide a Fülöp-szigetektől az Egyesült Államokig. Nagyobb ünnepeken és főleg az adventi ill. a nagyböjti időszakok alkalmából három napos lelkigyakorlatra is járnak Varsóba és Czestochowa-ba.

1987-től kezdve létesültek a mozgalom első, külföldi közösségei, először Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, egy évvel később Angliában, Hollandiában és Németországban. 1989-ben a Názáreti Család Mozgalom megalakul az amerikai kontinens számos országában is; kezdve Mexikóval, majd Kolumbiában, Argentínában, Brazíliában, Venezuelában, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, valamint Kubában.

A mozgalom további fejlődését mutatja, hogy valamennyi európai országban elterjedt a 90-es években; Olaszországban, Ausztriában, Belgiumban, Belorussziában,Litvániában, Lettországban, Oroszországban, Ukrajnában, Szlovákiában és Csehországban. 1994-ben a mozgalom ismertté vált Új-Zélandon és Zambiában, 1996-tól a Fülöp-szigeteken, Ausztráliában, Óceániában és Indiában. Jelenleg a mozgalom az összes világrész több mint negyven országában létezik, a tagok és a szimpatizánsok létszáma több mint százezer fő.  

Péderi Attila

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

33 hozzászólás

 1. Evi

  Erdeklodnek, hogy Budapest illetve Budakeszin letezik-e ilyen kiskozosseg?

  Válasz
 2. Márti

  Érdeklődöm, hogy a Hit a harmadik évezred küszöbén c. könyvet hol lehet megkapni.

  Köszönöm

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.