RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Az ismeretlen misztérium: a Házasság Szentsége

A házasság szentsége az egyházban még szinte rejtve van. Nincs liturgikus ünneplési mód, amellyel a házasság szentségét ünnepelhetnénk.

Az Oltáriszentség körül a jámborságnak sokféle formája alakult ki – míg a Házasság Szentségénél csak a házasságkötés szertartása ismert, és itt, a szentség még nem is érte el teljes mélységét.

A házasság szentségének a ma és a jövő egyházában egyre nagyobb jelentősége lesz. Isten a családoknak a mai korban különleges küldetést adott: ahhoz, hogy képesek legyenek megfelelni ennek a hivatásnak, fokozottan arra van szükség, hogy a házasság szentségi felfogása eleven legyen, és az Istennel való állandó, folyamatosan mélyülő kapcsolatra legyen alapozva!

Az évszázadok folyamán a hitélet súlypontja eltolódott. Volt idő, amikor az életszentségre való törekvés egészen erősen a bűnbánathoz kötődött. Az igyekvő keresztények naponta gyóntak, de csak háromszor áldoztak évente. Az Egyház életében van egy nagyon erős súlypont, mely körül – mint a nap körül – minden kering: az Oltáriszentség. Nézzük most a Házasság Szentségét az Oltáriszentséghez viszonyítva.

Az Oltáriszentségben Krisztus a kenyér alakjában van jelen. Krisztus a kenyér színében azt mondja: “Nektek ajándékozom magamat.” Ahogy a kenyér megszűnik, feloldódik bennünk és a testünkké válik: így adja oda magát teljesen nekünk Jézus.

A Házasság Szentségében a jel a férj és a feleség egymásnak való önátadása. Krisztus azt mondja jegyesének, az Egyháznak: “Úgy ajándékozom oda magam nektek, ahogy a férfi és a nő egymásnak adja magát”. Tehát a házasságban a férfi a nőnek, és a nő a férfinek úgy adja oda magát, ahogy a Szentségi Jézus teljesen odaadja, megeteti Önmagát velünk. “Úgy ajándékozom én is magamat nektek.”

Ez az odaadás nem egyirányú, hanem kölcsönös és feltétlen, minden bűnösségen és gyengeségen át érvényes marad. Ugyanígy a megbocsátásnak is öröknek és teljesnek kell lennie, mégha belehalunk, akkor is. A házasság szentségét ugyanis nem az Egyház, illetve képviselője, a pap szolgáltatja ki nekünk, hanem mi szolgáltatjuk ki azt egymás számára, Isten kegyelméből!

A családok szentélyében a Szűzanya nem két, különálló személyhez jön, akik külön-külön akarnak szentté válni, azaz “boldogulni” /a szó legmélyebb értelmében/. Ő a házaspárhoz jön, és arra kéri őket, hogy ajándékozzák oda magukat tökéletesen egymásnak.

A szentség nem valami statikus dolog.  Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben nem olyan, mint a benzin a tankban. Az Ő Jelenléte annál erőteljesebb, minél nagyobb befogadókészségre talál. Persze Jelenlétének “minősége” független a szentséghez járulótól. De az emberek ezreinek, akik hit nélkül sétálnak el a templom mellett, nem használ semmit Krisztus jelenléte. Ha azonban valaki úgy járul szentáldozáshoz, hogy életét felajánlja Krisztusnak, akkor Ő egész gazdagságával tudja magát közölni a lélekkel.

Így van ez a Házasság Szentségével is. Egy házaspárban annál jobban látható Krisztus, annál nagyobb kegyelem tud megmutatkozni az életükön, annál inkább jellé válnak a földön, minél teljesebb a házaspár egymás iránti kölcsönös odaadása.

A Szűzanya mindig újra bíztat bennünket, hogy ajándékozzunk áldozatot a kegyelmi tőkébe. Ez az áldozat pedig elsősorban arra vonatkozik, hogy akkor is odaajándékozom magam a társamnak, ha ez pillanatnyilag nehezemre esik. Átölelem a páromat akkor is, ha ez a szívemnek megtöretés. “Megetetem” önmagammal őt akkor is, ha ez keresztrefeszítésnek tűnik.

Így értjük meg házasságunk Szentségi jelét, így ér össze az Ég a földdel, a természetes a természetfölöttivel. Tehát minél inkább odaadjuk, “feláldozzuk” magunkat egymásnak, egymásért – miként Krisztus értünk adta önmagát a rettenetes kereszthalálban – annál nagyobb kegyelmek áradnak ránk és a világra, annál gyorsabban növekedünk az életszentségben, annál inkább láthatóvá válik Krisztus bennünk.

Egyre jobban hasonlatosakká válunk Jézushoz, egyre teljesebben ismerjük fel és cselekedjük meg a mennyei Atya akaratát, és egyre több ajándékát vesszük észre, melyet ebben a szentségben számunkra előre elkészített. A házasság szentségében ugyanis nem ketten vagyunk, hanem hárman: nem ketten kötöttünk szövetséget, hanem hárman: szövetségben együtt élünk Istennel, aki a házasságunk Feje és Vezetője.

Házasságunk ilyen szemlélete megszabadít önmagunktól. Nem vesszük már olyan komolyan önmagunkat. Sőt, eljuthatunk e szentség segítségével a Kereszt titkának mélységeihez, az önmegtagadás és önfeláldozás gyönyörű, szédületes mélységeihez – mely nemcsak a cölibátusban élők privilégiuma. A magnak el kell halnia, el kell rohadnia a földben, hogy az új élet sarjadhasson belőle. “A Kereszt és a Mennyország egy.” – mondta Assisi Szent Ferenc.

Nézzük csak meg a válságban lévő házasságokat! Borzasztó komolyan veszik, fontosnak tartják önmagukat, egyéni jogaikat. Óriási lelki drámát rendeznek, melyben ők játsszák a főszerepet.

Mi azonban odatérdelünk Jézussal együtt az Atya elé, és így szólunk: “Atyánk, Te mindent jól csinálsz. Kérhetsz tőlem akármit. Nem baj az sem, ha a házastársam fájdalmat okozott, akkor is szeretem.”

Egy test és egy lélek. Közösek a bűneink, közösek a kegyelmeink. Mit számít, kinek van igaza, mert már egyek vagyunk. Széttéphetetlen egységben forrt össze kettőnk lelke a Szentségben. Hordozzuk egymás terheit, gyengeségeit, miként Krisztus is hordozza az Egyház gyengeségeit, és életét adta érte. És ez lett a dicsősége. “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” “Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért”.

Mi tehát, kicsiny magocskák, “elhalunk” a házasságunkban, és – ha valami súlyos gond van – ekként állunk meg az Atya előtt. “Atyánk, bocsáss meg a házastársamnak, mert nem tudja, mit cselekszik.” És szüntelen áldozatként odaadjuk magunkat házastársunkért, és vissza nem vesszük magunkat soha, még gondolatban sem.

Próbáljuk meg megtalálni a módját házasságunk ünneplésének. Ki kellene alakítani a házasság szentségének is a liturgiáját. Imádkozhatunk például így:

“Atyánk, Te vezettél minket egymáshoz, Te kötötted össze a szívünket. Egymás számára gondoltál ki bennünket, hogy keresztény házasságot és családot alapítsunk. Az utóbbi időben is elhalmoztál ajándékaiddal: …….. (itt soroljuk fel ezeket).

Most újból a férjemet/feleségemet választom Isten szent színe előtt. Újból neki ajándékozom magam, még ha fáj is a szeretet.”

A fájdalmat, az áldozatot ajándékozzuk oda a Szűzanyának. Ez a megújított életáldozat a legmélyebb dolgok egyike – méltó a szentség elnevezésre. Majd adjuk szeretetünknek jelét, például a házastársi együttléttel. Elevenné kell tennünk a házasságunk szentségi kegyelmeit, és ezt azzal érhetjük el, ha ismétlődően megújítjuk házassági ígéretünket.

HÁZASSÁGUNK FELAJÁNLÁSA A SZŰZANYÁNAK

Szűzanyánk, a mai napon Szeplőtelen Szíved oltalmára bízzuk házasságunkat. Őrizd meg, segítsed, hogy mindig, minden kísértés és küzdelem ellenére növekedjen az egymás iránti hősies szeretetünk, hogy házasságunk jel lehessen ebben a kihűlő szeretetű világban. Felajánljuk szent matrimóniánkat minden házasságért a földön, elfogadva és hálát adva minden nehézségért és minden örömért, melyet a Mennyei Atya nekünk ajándékoz. Ámen.

 A képen: Szűz Mária és Szent József házassága

Forrás:
A házasság: ÖRÖM és FELADAT
P. Tilmann Beller előadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice
Családakadémia-Óbudavár Egyesület
Óbudavár, 2009

 

 

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

10 hozzászólás

 1. Éva

  Illett volna a forrást megjelölni:
  A szöveget a következő könyvből ollózták:
  A házasság: ÖRÖM és FELADAT
  P. Tilmann Beller előadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice
  Családakadémia-Óbudavár Egyesület
  Óbudavár, 2009

  Válasz
 2. Tamás

  Már 31 éve, hogy megnősültem Isten Szentszíne előtt.
  Négy hónap után elvittek katonának 18 hónapra.
  Már az első 10 hónap körül kiderült feleségem hűtlensége.
  Leszerelésemkor a személyigazolványomban elváltként jegyeztek.
  Fiatalon nősültem és hagytak el.
  Aztán megismertem a gyermekeim édesanyját.
  Mindhárman kettőnk ajándéka Istentől Aki ránk bízta neveltetésüket.
  Első házasságomat az Egyházi Megyei Bíróság első fokon érvénytelennek mondotta ki.
  Másodfokon viszont nem hagyták helyben.
  Kezdetekkor nem volt tudomásom mindarról, hogy a második családalapítás, amely nem lehetett szentséggel áldott az már eleve törvénytelen és bűnös kapcsolat.
  Magam által támasztott akadály amely szakadékot képez a méltó szentgyónás és szentáldozás között.
  Legalább 26 éve nem tudtam fizikailag gyónni áldozni!
  Ugyanakkor a bűnbánat és lélekben való áldozást a Szentmisén megtartom.
  De mit tegyek az Üdvösségért, ha?
  “Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne”

  Válasz
 3. margit

  Kedves ichtys-g !A te teóriád hamis ,olvasd el Máté evangéliumát,csak addig nem érintette Szent szűzanyánkat Szent József míg várandós volt.Azután természetesen igen.

  Válasz
 4. Zsolt

  Draga ichtys!Sosem hallottal a Szent Jozsef-hazassagrol?Pl.:Szent Imre is szuzen elt felesegevel.Az angyal pedig ezt mondta:Jozsef,David fia,ne felj attol,hogy felesegul vedd Mariat,…Jozsef erre felebredt almabol,s ugy tett,ahogy az Ur angyala parancsolta.

  Válasz
 5. ichtys-g

  Az utolsó kép és alatta a felirat hamis. Soha nem kötött házasságot Szűz Mária és Szent József. Közöttük pontosan jegyesi kapcsolat volt, mivel a házasságban testben is egymásnak ajándékozzák egymást a házasulandó felek.

  Fenti kép és alatta lévő felirat ezért támadja Szűz Mária szüzességének dogmáját is. Szűzanya szűz maradt Jézus születése után is. Szűz Mária a Szentlélek mátkája és Őáltala fogant a Megváltó Krisztus. Szent József pedig jegyese maradt és Krisztust édesapai szeretettel nevelte és szerette, Máriát pedig jegyesként szerette de soha nem érintette feleségként.

  Válasz
 6. Marimár

  Most újból a férjemet/feleségemet választom Isten szent színe előtt. Újból neki ajándékozom magam, még ha fáj is a szeretet.”
  Gyönyörű!

  Válasz
  • Ariel adatlap-képe
   Ariel

   Isten áldjon meg Benneteket gazdagon. Ne feledjétek: a szentségek az Örökkévalósághoz tartoznak, mégha evilágon nagy küzdelmet is jelentenek, minden esetben az életszentség felé segítik az Istenben bízó lelket.

   Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.