JÉZUS EDDIG ISMERETLEN, TITKOS SZENVEDÉSE

"Elmondom neked titkos szenvedésemet, amiről kevesen tudnak - mert mindent meg szeretnék osztani veled és elmondani neked, mert te az Enyém vagy, és Én a tiéd vagyok. Komolyodjunk el és ünnepeljünk és adjunk hálát együtt..."

NÉZD A TÖVISKORONÁT, KAPSZ ÉRTE ÉGI KORONÁT!

A BOLDOGSÁG TITKA, 1 éven át végzendő, hatalmas erejű ima, amit az Úr Jézus Krisztus mondott tollba Szent Brigittának, Európa védőszentjének. Az ima elvégzője 21 ígéretben részesül.

Jézus szenvedése orvosi szemmel

Számos történész és orvos munkája nyomán nagyjából rekonstruálni lehet, hogy pontosan mit álltak ki az így kivégzett emberek, közöttük a legismertebb, a názáreti Jézus.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Fent a kereszten

Az összes angyal szemlélte a szomorú tragédiát, és eltelt csodálattal. A nap kezdett elsötétedni, és eltűnni. Az értelmetlen teremtmények megborzadtak, amikor felállították a keresztet. Az ördögök dühöngtek, és még mindig nem fogták fel, hogy valóban én vagyok a Messiás. Elámultak a nagy türelmen, nagy erőn, egészen megzavarodtak, és nem tudták felfogni az esemény nagy jelentőségét.

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Nagycsütörtök éjszakája – a Passió kezdete

"Hallottad, Jegyesem, mennyit szenvedtem, amikor ellenségeim elfogtak engem. Neked is követned kell engem azáltal, hogy legyőzhetetlen türelemmel és nagylelkűen elviselsz mindent. Sose fuss el a szenvedés alkalmai elől! A sértegetések és kínzások közepette maradj csendben! Amikor szükséges szólnod, beszélj alázatosan és szelíden!"

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Az ítélet

"Mennyit szenvedtem, Jegyesem, ezen a fájdalmas éjszakán! Az ördögök sohasem voltak képesek ellenállni parancsaimnak, érezték, hogy nagy erőt gyakorlok fölöttük. Azonban szenvedésem alatt visszakapták szabadságukat, és teljes lehetőségük volt arra, hogy kitöltsék rajtam veszett dühüket."

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Elfognak és Annáshoz visznek

Jegyesem, nagy írtózást éreztem, amikor magam mellett láttam Júdást, és mocskos arcát az enyémhez szorította, hogy megcsókoljon tisztátalan ajkával. Akkor felújult bennem a keserűség és szomorúság, mert láttam minden szentségtörést, amikor szemtelen arccal közelednek és magukhoz vesznek az Oltáriszentségben, bevezetve engem szennyes lelkükbe.
article placeholder

Nagyszombat éjjele és a feltámadás hajnala

Valtorta Mária látomása alapján - "...Az égnek látnia kell a Győztest emberi ruhájában, amellyel legyőzte az emberek bűnét. De utána még eljövök. Meg kell erősítenem azok hitét, akik még nem hisznek, és akiknek hinniük kell, hogy másokat is segíthessenek a hitben, meg kell erősítenem a félénkeket, akiknek nagy erőre van szükségük ahhoz, hogy ellenállhassanak a világnak."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Halálom

Mint jó tanítvány és hűséges Jegyes, használd fel neked adott tanításomat. Tedd meg, amire tanítottalak, és megígérem, hogy örökre boldog leszel velem.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Keresztre feszítenek

Miután kiterjesztették kezeimet a keresztre, először jobb kezemet szögezték oda. Ez titkot tartalmazott. Először jobb kezemben éreztem a fájdalmat, mert ennek kellett megnyitnia a mennyország kapuját. Jobb kezem érezte először a fájdalmat, és jobb kezem adta ajándékba a mennyországot a latornak. Azért is jobb kezemben akartam először szenvedni, hogy megmentsem az elveszett lelkeket, és megnyissam számukra a mennyországba vezető ösvényt és ajtót.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Amíg tudtam vinni a keresztet

Láttam azonban azokat is, akik miután elestek, többé nem kelnek fel. Visszaélnek az isteni kegyelemmel, és végleg megmaradnak tévedésükben. Nagy keserűséget éreztem miattuk, annál is inkább, mert rossz példát adnak felebarátaiknak, és alkalmat adnak sok oktalannak arra, hogy kövessék őket tévedéseikben.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Keresztutam

"Atyám, engedelmeskedem Neked, és az emberek üdvösségéért meghalok ezen a kereszten. Ártatlan áldozatként feláldozom magamat Neked, hogy megmentsem az elveszett világot. Kérlek azért, isteni Atyám, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy minden testvérem és követőm a keresztet szeretve éljenek. Világosítsd meg őket, hogy megismerjék a nagy jót, amit a kereszt hoz lelkük számára, ha ők önként és jószívvel átkarolják azt. Adj nekik, isteni Atyám, nagy szeretetet a szenvedéshez, azért a szeretetért, amellyel én annyit szenvedek az ő örök üdvösségükért. Adj erőt a keresztnek, hogy legyőzze a poklot, és menekülésre késztesse a lázadó szellemeket."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Tövissel koronáznak

Amikor láttam, hogy kinevettek ebben a siralmas állapotomban, azt mondtam a szívemben égő szeretethez: "Most már légy megelégedve azzal, hogy ilyen állapotba kerültél." És láttam, hogy mindaz a szív, amelyik magába zárja ezt a boldog tüzet, sose elégül ki a szenvedéssel, mindig újabb szenvedéseket talál ki, hogy tanúskodjék az isteni Atyának szeretetéről, és hogy utánozzon engem, Megváltóját. Hálát adtam ezért az isteni Atyának.

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Az utolsó reggel, Pilátus és Heródes előtt

"Örülj annak, ha mások ostobának és tehetségtelennek tartanak. Legyen szívügyed az alázatosság, amelyet én gyakoroltam. Lásd, milyen mélyre ereszkedtem le, amikor a leghitványabb népség bántalmazott, sértegetett. Megaláztam magamat, és sohasem sértődtem meg.Tudd meg, Jegyesem, hogy ez az erény nagyon kedves számomra, mert ez az én sajátos erényem."
article placeholder

Isten Akaratának megcselekedése

Ismét az olasz látnok, Valtorta Mária látomását folytatjuk, aki Mária életének pontos és részletes leírásán keresztül vezet be minket a Megváltó földi sorsának mélységeibe.
article placeholder

Nagypéntek Passió

A szöveg - a Passió evangéliumi részei - sajnos lengyelül van, de így is érthető és nagyon komoly elmélkedés a Keresztútról, megindítóan gyönyörű zenével.