Jézus benső élete 1.rész: A SZŰZANYA MÉHÉBEN

"Drága jegyesem, én épp úgy be voltam zárva Anyám méhébe, mint a többi anyák gyermekei, akik azonban ítélőképességeiktől természetszerűleg ott meg vannak fosztva. Én azonban, mint Isten, minden tudás birtokában voltam, és Lelkem érezte a gyötrődést, melyet ilyen kényelmetlen helyzet idézhet elő."
article placeholder

Jézus benső élete 6.rész – AZ EGYIPTOMI TARTÓZKODÁS ALATT

"Láttam, mennyire ragaszkodik testvéreim nagy része a világ dolgaihoz. Nem tudnak beletörődni a szegénységbe, s a fölösleges dolgok nélkülözésébe. Én mindig elégedett voltam szegénységemmel, nyomorúságommal és alacsony sorsommal. Ez kiengesztelte Atyámat. Kimondhatatlan szeretettel tekintett emberségemre, mert oly sokat szenvedett. Látta, mennyire elégedett vagyok és hogyan alkalmazkodom akaratához.
article placeholder

Jézus benső élete 5.rész – AZ EGYIPTOMI MENEKÜLÉS

"Ha az Igével egyesült emberségem megnyilatkozhatott volna, úgy amint a valóságban volt, mindenkit magához vonzott volna. Mindez azonban rejtve maradt. Azért születtem a világra, hogy mindenben szenvedjek, s így nem akartam királyi palotát, megbecsülést, tiszteletet. Önként választottam minden szenvedést, megvettetést, bántalmazást, durvaságot és mindenféle fájdalmakat. Meg akartam mutatni a lelkeknek az igazi utat, mely a Mennyországba vezet."
article placeholder

A JÉZUS BENSŐ ÉLETE 3. rész – Jézus benső élete körülmetélése idején, a bölcs királyok megérkezéséig

" Az ember szívében olyan mély gyökeret vert az önszeretet, hogy az győz és uralkodik benne. Az önszeretet hatására alszik ki a kegyelem, melyet Atyám oly nagy szeretettel ad a lelkeknek. Különösen arra kértem, sugalmazzon testvéreim szívének oly nagy és kölcsönös szeretetet, hogy mindegyik készségesen mondjon le önnön kielégüléséről, ha ezzel felebarátját megvigasztalhatja."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE 2. rész – Az Üdvözítő gondolkodása, akarása és szenvedése születésének első pillanatától kezdve kereszthaláláig

„Lásd, szeretett Atyám, eljött születésem órája. Mielőtt e világra jönnék, kérlek, adj erre engedélyt és áldd meg Lelkemet. Látod, szeretett Atyám, milyen menedéket nyújt Nekem születésemkor a világ? .... Látod, testvéreim hálátlanságát! .... Kérlek, ó Atyám, hálátlanságuk viszonzásául készítsd nekik – irgalmad folytán – az örök üdvösséget, hogy a halandóból a halhatatlan életre szülessenek."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Feltámadásom

Akkor elárasztotta lelkem a boldogság, amely vissza volt tartva. Lelkem elmerült a legnagyobb örömben, örvendezve az isteni Atya ölén a végtelen boldogságnak. Jegyesem, nagyon nagy volt akkor lelkem öröme, amelynek sose lesz többé vége. Mindezt csak a már üdvözült lelkek képesek felfogni.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – A lemondás értéke

"Nemcsak azt kívánom tőled, hogy kerüld a kielégülést, amit a bűnös dolgok élvezete okoz, hanem azoktól az élvezetektől is tartózkodj, melyek neked megengedettnek látszanak és Engem nem sértenek."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Fent a kereszten

Az összes angyal szemlélte a szomorú tragédiát, és eltelt csodálattal. A nap kezdett elsötétedni, és eltűnni. Az értelmetlen teremtmények megborzadtak, amikor felállították a keresztet. Az ördögök dühöngtek, és még mindig nem fogták fel, hogy valóban én vagyok a Messiás. Elámultak a nagy türelmen, nagy erőn, egészen megzavarodtak, és nem tudták felfogni az esemény nagy jelentőségét.

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Nagycsütörtök éjszakája – a Passió kezdete

"Hallottad, Jegyesem, mennyit szenvedtem, amikor ellenségeim elfogtak engem. Neked is követned kell engem azáltal, hogy legyőzhetetlen türelemmel és nagylelkűen elviselsz mindent. Sose fuss el a szenvedés alkalmai elől! A sértegetések és kínzások közepette maradj csendben! Amikor szükséges szólnod, beszélj alázatosan és szelíden!"

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Az ítélet

"Mennyit szenvedtem, Jegyesem, ezen a fájdalmas éjszakán! Az ördögök sohasem voltak képesek ellenállni parancsaimnak, érezték, hogy nagy erőt gyakorlok fölöttük. Azonban szenvedésem alatt visszakapták szabadságukat, és teljes lehetőségük volt arra, hogy kitöltsék rajtam veszett dühüket."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Engesztelő könnyek

Tudd meg, szeretett jegyesem, hogy Én nagyon jól tudtam, milyen áldozatok tetszenek Atyámnak és minőket kíván Tőlem. Mindenben örömöt szereztem Neki éspedig oly fokban, hogy általa egészen kiengesztelődött és kielégült.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – A Betlehemiek keménysége

"Lásd, szeretett Atyám, eljött születésem órája. Mielőtt e világra jönnék, kérlek, adj erre engedélyt és áldd meg Lelkemet, melyet dicsőségedre és e világ megváltására teremtettél és az örök Igével egyesítettél."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Éjjeli nyugalom

Ne csodálkozz, drága jegyesem, ha néhány kétely merül fel benned a fölött, amit neked idáig mondtam és még mondani fogok. Mivel az eddig közölt dolgok részleteikben ismeretlenek voltak előtted, az emberi nem ellensége erőlködik, hogy lelkedben kételyt ébresszen...
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Atyám elküldi a Szentlelket

Az isteni Lélek tüzes nyelvek alakját vette fel. Jóllehet Atyámmal egyesülve maradt, Ő is leszállt a földre, hogy az apostolokat eltöltse ajándékaival, és isteni lángjával lángra lobbantsa őket, mindenkit képessége szerint.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Mennybemenetelem

"Mondok neked néhány dolgot, felfogóképességednek megfelelően, hogy némiképpen megértsed, milyen diadalmas volt az égbe való ünnepélyes bevonulásom, és felmagasztalásom. Egyetlen emberi lélek sem képes azt úgy megérteni, amint valójában történt."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Utolsó beszédem a földön

- Ne felejtsétek el, hogy minden erényt gyakorolnotok kell, amit tanítottam nektek, miközben veletek voltam. Viseljetek el mindent türelemmel. Így megőrzitek lelketeket, és senki sem tudja elvenni a kegyelmet lelketekből.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – A vízen járás

Figyeljétek meg pontosan, vajon nincs-e testem és csontom. Látjátok, hogy van. Testem ugyanis feltámadt, megdicsőülve, halhatatlanul. Testem teljesen átszellemült a kifinomultság ajándéka és az egyéb dicsőséges ajándékok által, amint ezt nektek többször kifejtettem tanításom ideje alatt. Az általános ítéletkor mindnyájan fel fogtok támadni testetekkel a dicsőségre, amint engem láttok feltámadva. Veletek együtt minden üdvözült feltámad. Ezeket most nem tudjátok jól megérteni, mert még nem ismeritek méltóságomat és nagyságomat.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Beszélek enyéimhez a hitről

Apostolaim nagy figyelemmel hallgattak. Közben lelkükben nagy vigasztalást éreztek. Annyira ragaszkodtak hozzám, hogy inkább bennem éltek, mint saját magukban. Szavaim hallatára édesség és öröm töltötte el őket, legfőképpen Pétert, aki mindig mellettem volt, és rám szegezte tekintetét.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Halálom

Mint jó tanítvány és hűséges Jegyes, használd fel neked adott tanításomat. Tedd meg, amire tanítottalak, és megígérem, hogy örökre boldog leszel velem.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Keresztre feszítenek

Miután kiterjesztették kezeimet a keresztre, először jobb kezemet szögezték oda. Ez titkot tartalmazott. Először jobb kezemben éreztem a fájdalmat, mert ennek kellett megnyitnia a mennyország kapuját. Jobb kezem érezte először a fájdalmat, és jobb kezem adta ajándékba a mennyországot a latornak. Azért is jobb kezemben akartam először szenvedni, hogy megmentsem az elveszett lelkeket, és megnyissam számukra a mennyországba vezető ösvényt és ajtót.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Segítségre van szükségem

A cirenei esetével meg akartam mutatni, hogy a kereszt könnyűvé, sőt kellemessé válik azoknak, akik jó lélekkel és vidáman fogadják azt Isten kezéből. Jóllehet romlott és gonosz emberek nyújtják, mégis mindig Isten elrendeléséből van.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Amíg tudtam vinni a keresztet

Láttam azonban azokat is, akik miután elestek, többé nem kelnek fel. Visszaélnek az isteni kegyelemmel, és végleg megmaradnak tévedésükben. Nagy keserűséget éreztem miattuk, annál is inkább, mert rossz példát adnak felebarátaiknak, és alkalmat adnak sok oktalannak arra, hogy kövessék őket tévedéseikben.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Keresztutam

"Atyám, engedelmeskedem Neked, és az emberek üdvösségéért meghalok ezen a kereszten. Ártatlan áldozatként feláldozom magamat Neked, hogy megmentsem az elveszett világot. Kérlek azért, isteni Atyám, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy minden testvérem és követőm a keresztet szeretve éljenek. Világosítsd meg őket, hogy megismerjék a nagy jót, amit a kereszt hoz lelkük számára, ha ők önként és jószívvel átkarolják azt. Adj nekik, isteni Atyám, nagy szeretetet a szenvedéshez, azért a szeretetért, amellyel én annyit szenvedek az ő örök üdvösségükért. Adj erőt a keresztnek, hogy legyőzze a poklot, és menekülésre késztesse a lázadó szellemeket."

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Megostoroznak

Jöjjetek mindnyájan, kik oly könnyen megbántjátok az isteni Atyát! Jöjjetek és lássátok, mibe kerülnek nekem a ti tilos örömeitek és bűneitek! Jöjjetek ti is, követőim, és lássátok, mibe kerül nekem örök üdvösségetek!

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Az utolsó reggel, Pilátus és Heródes előtt

"Örülj annak, ha mások ostobának és tehetségtelennek tartanak. Legyen szívügyed az alázatosság, amelyet én gyakoroltam. Lásd, milyen mélyre ereszkedtem le, amikor a leghitványabb népség bántalmazott, sértegetett. Megaláztam magamat, és sohasem sértődtem meg.Tudd meg, Jegyesem, hogy ez az erény nagyon kedves számomra, mert ez az én sajátos erényem."