RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tanítások

Meg kell menteni Ágotát

Mint fiatal lelkész a nagyváros legfélelmetesebb részén levő plébániára kerültem. Egyik forró július eleji pénteken, délután kimentem a templom lépcsőjére levegőzni, amikor hirtelen koravén, kiélt arcú utcalány állt elém, és támadóan így szólt...

Az alázat királyi útja

"Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű" - ajánlja Jézus. Nekem ezzel volt problémám. Szelídséggel nem fogok előrelépni a munkahelyemen, az biztos. Az alázatos ember meg mulya és szerencsétle... Tovább olvasom

Az alázatosság fokozatai

Az írás a szent ignáci lelkigyakorlatok hagyománya alapján, a jezsuita lelkiségben mutatja be a keresztény alázatosság ismérveit és fokozatait.

Égi kísérőink, az angyalok

Az őrangyalok létezése bepillantást enged számunkra a Mindenható "titkaiba": hogy mi módon kormányozza a világot.

Az angyalokról

A hittudósok józan észérvekre támaszkodó következtetései alapján annyi mondható, hogy az alázatosság erénye és a kevélység bűne jelen volt az angyalok próbára tételekor, ami egyes vélemények szerint az ember teremtése előtt kezdődött.

Boldog akarsz lenni? Légy hálás!

Az én előadásom tárgya a hála. Hogy miképpen kapcsolódik a boldogság és a hála egymáshoz? Sokan erre azt mondanák, hogy a válasz egyszerű: amikor boldog az ember, akkor hálás. De gondolkodjunk csak el ezen még egyszer! Valóban a boldog emberek azok, akik igazán hálásak?

Böjte Csaba: Oszd meg a kenyeredet!

Nagy-nagy szeretettel, alázattal biztatlak téged, kit a gondviselő Isten talán több szellemi, anyagi, lelki értékkel ajándékozott meg, hogy merd szeretettel, jósággal megosztani a rád bizott javakat.

Amikor rádöbbenünk, hogy az időnk véges

Amíg az istentelen ember fiatal, és nem találkozik túl sok testi szenvedéssel, amíg testét, szépségét, egészségét áruba bocsáthatja különböző gyönyörökért, amíg van pénze és vannak, akik körülrajongják, addig talán igazolva látja életvitelét.
article placeholder

A mi Anyánk

Van, akinek nins bora. Az alázat, a szelídség, a kedvesség és jóság bora, ami kedvessé, élvezetessé teszi a személyt.
article placeholder

Igazgyöngy

A szüntelen gyötrelem és a szépség összefüggései
article placeholder

A tökéletesség elérése

Mikor már elém rajzolódott a tökéletesség eszménye, megértettem, hogy szentté lennünk nagyon sok szenvedéssel jár...
article placeholder

Az alázatról

"Aki magát csekélyebbnek tartja, és méltatlanabbnak ítéli, az alkalmatosabb nagyobb adományok elnyerésére."
article placeholder

Biztatás mindannyiunknak

Sok olyan szentünk van, akik megtérésük előtt léha, könnyelmű, csapodár életet éltek...

A lelki szembesülések éjszakájában

Keresztes Szent János mondta: "Ha egy csutakot, egy darab fát az ingoványból kiveszünk, majd tűzre teszünk, annak előbb ki kell sírnia, fortyognia magából a mocsarat, s csak azután kaphat lángra."
article placeholder

Gondolataim Assisi Szent Ferencről

"Ha a világban megszűnne az alázat, akkor a szeretet mindig ’akadályokba’ ütközne az emberek szívében. Az alázat a szeretet előtt tisztítja az utat." - Ladányi Sándor írása
article placeholder

Miért hamisak az útjaink – tanítás

Az ,,én-központú ember'' könnyeket és gyászt hagy maga után mindenütt, míg végül maga éli megkéső magányosságát és hidegségét, a keserűséget és a csalódást.

Joseph Ratzinger: A téves lelkiismeretről

Aki már nem képes rá, hogy meglássa a bűnt, az lelkileg beteg, „élő hulla, karaktermaszk”, ahogy Görres mondja. „Nincs bűntudata többek közt a kegyetlen embereknek, a szörnyetegeknek.
article placeholder

A szenvedő lélek örömei

+ Ó, ha egy szenvedő lélek tudná, mennyire szereti Isten, meghalna az örömtől és a nagy boldogságtól. Egyszer majd megtudjuk, mit jelent a szenvedés, de akkor már nem tudunk szenvedni. Csak a jelen a miénk.
article placeholder

Beszélj nekem mindenről!

Ma így beszélt hozzám az Úr: "Miért nem mondasz el nekem mindent, ami téged érint, még a legkisebb részleteket is?"
article placeholder

JOZO ZOVKO atya katekézise

Viszont válságban van az egyház, mert nem születnek szentek és béketeremtők a világ számára. A Szűzanya félelem nélkül hangsúlyozza, hogy ez a világ jövő nélküli, öröm nélküli, mert nincs szíve, amely nyitott Istenre.
article placeholder

Böjte Csaba: Az ítélet

Heródes trónja üres! Elfoglalhatod! Ítélkezhetsz mások felett, a megszólás, a sárral dobálás hatalma a tied, a megannyi éhes média, vevő a botrányaidra!

Isten fontossági sorrendje

„Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek tobzódással, részegeskedéssel, és ez életgondjaival.” (Lukács 21:34)

Böjt, hit és türelem

Nem kell hozzá sok idő, hogy felüsse a fejét benned a türelmetlenség. Látod, hogy mások áldásban részesülnek, a te helyzeteden viszont nem változik semmi. Tűnődni kezdesz.

Nyilvánosan megjutalmazva

A böjtölés személyes, nem a nyilvánosságnak szánt gyakorlat, még ha közösségileg böjtölünk is. A böjt a várakozásból fakadó áldozat. A böjt „szellemi hódolat” (Róma 12:1), melyet Isten nyilvánosan megjutalmaz.
article placeholder

Elizabeth Silance Ballard: A tanító tanítása

Horváth Peti olyan rendetlen és figyelmetlen kisfiú volt, hogy Éva néni valójában élvezettel írt a feladataira vastag piros ceruzával nagy X jeleket, és a lap tetejére pedig legrosszabb érdemjegyet.
article placeholder

Elmélkedés ádvent 3. vasárnapján

Keresztelő tudta magáról, hogy ő ki, és mi tudjuk magunkról? Kérdezték már tőled, hogy te ki vagy? Elmondtad a valóságot? Egyáltalán ismerjük magunkat?
article placeholder

Böjte Csaba ádventi gondolatai

"Én tényleg hiszem azt, hogy Isten, Jézus Krisztus nem csak kéri tőlünk azt, hogy imádkozzunk azért, hogy az ő országa eljöjjön, hanem összefogással, becsületes munkával fel tudnánk építeni."
article placeholder

Üzenet

A népek egybegyűjtése - Joel próféta könyvéből
article placeholder

A bolt

Egy fiatalember azt álmodta, hogy benyitott egy boltba. Eladóként a pult mögött egy angyal várta.
article placeholder

Calcuttai Teréz anya a megbocsátásról – videó

"Amíg nem tudunk valamit egészen elfelejteni, nem bocsátottuk meg teljesen. Ez az, amivel fájdalmat okozunk egymásnak: előhozzuk az is, ami elmúlt, és újra meg újra felemlegetjük – ami azt jelenti, hogy nem felejtettük el."
article placeholder

Figyelmes magány – az életszentség pillére

Ha csak egyszer is megízlelnéd az éggel társalgó szent magány boldogságát, még szobád fala iránt is nagyobb vágy fakadna szívedben, mint a léha emberek felszínes társasága iránt.
article placeholder

Az Istenanya követése – Kövess engem!

Az emberiség 'elanyátlanodásával' egyre inkább kerül előtérbe Szűz Mária – mindenkor segítő –, édesanyai szerepe. „Máriát követve nem tévedhetsz el!” (Szent Bernát)
article placeholder

Jozo Zovko atya elmélkedése Mária üzenetéhez

Ma is szükséges a mi IGEN - ünk. IGEN az imára, a napi szentmisére, a havi gyónásra, a mindennapi Szentírásolvasásra. Minden kísértés ellenére ki kell tartanunk és el kell készülnünk a Nagy Találkozóra.
article placeholder

Spányi Antal székesfehérvári püspök

"Bűnbeesünk. De Isten irgalmas szeretete vár bennünket a gyóntatószékbe, hogy megkapjuk a feloldozást, megszabaduljunk a bűnök bilincseitől, a bűnök kötelékeitől, és visszakapjunk minden kegyelmi kincset..."
article placeholder

Schweitzer József, országos főrabbi

"Egyike a legnemesebb tulajdonságainknak, ha irgalmasak tudunk lenni. Persze ezzel sokan visszaélnek. Ki tudja, hogy azok közül a szerencsétlenek közül, akikkel az utcán találkozunk, és mindig megesik rajtuk a szívünk, és odanyomunk szegénynek valamit a kezébe, hogy nem megy-e el a következő kocsmába, hogy eligya."
article placeholder

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát

Ma nem szeretik hallani az emberek, de azt gondolom mindannyian egyénileg is és kollektíven is sebzettek vagyunk. Egy sebzett emberhez csak nagy tapintattal lehet hozzányúlni.
article placeholder

Veres András püspök: Az isteni irgalomról

"Az irgalmasság a keresztény ember számára sem egy magától értetődő magatartás, nagyon sokszor éveken keresztül, évtizedeken keresztül hordozzuk a sértődéseinket, töviseinket a lelkünkben. És azért nem tudunk igazán saját bűneink terhétől sem megszabadulni, mert nem vagyunk képesek irgalmasak lenni a másik ember felé."
article placeholder

Fabinyi Tamás evangélikus püspök

"Annak a kérdésnek, hogy hogyan találok irgalmas Istent, egy érdekes továbbgondolása van egy XX. századi teológus, Dietrich Bonhoeffer rendszerében a másik kérdési, hogy hogyan találok irgalmas felebarátot."
article placeholder

Barsi Balázs Az irgalomról

Az a sok szépség, amit látunk a világban, a tavaszodó világ, vagy a hópelyhek, ahogy hullanak, a virágok, csillagok…, ez az egész világ irgalomból született.
article placeholder

AKARSZ SZENT LENNI? AKARJ!

Szentség. Ki akar ma szent lenni? Vagy jobban mondva, ki meri azt kijelenteni, hogy szent szeretne lenni? Ma a „szent” szónak a köznyelvben van egy sajátos, mondhatni kissé pejoratív íze.
article placeholder

Jézus beszámol születéséről

A Hírnök, aki már ismerte a földi életet, mert leszállt és beszélt a prófétákkal, diadalmas kiáltással vette magához az Isteni Tűzről azt a szeplőtelen szikrát, amely az örök Leány lelke volt. A föld attól a pillanattól kezdve rendelkezett az Imádóval, és Isten attól a pillanattól kezdve visszatetszés nélkül tekinthetett le a földnek egy pontjára.
article placeholder

Isten gondolatai rólad

Már hallottad a bensődben az Atya hangját? Akár igen, akár nem - ha ezt elolvasod, biztosan ráismersz!
article placeholder

Mária és a gyöngyvirág

"Ezek a virágok... milyen kicsinyek! Mégis, milyen illatosak! A levegő körülöttük illatozik tőlük... Anyám is alázatos, tartózkodó, ismeretlen, és csak azt kívánja, hogy ismeretlen maradjon." /Valtorta Mária látomása alapján/
article placeholder

Az ember, akinek nem volt ideje

Volt egyszer egy ember, olyan, mint ezer más. Ennek az embernek sosem volt ideje. Amikor a munkahelyén megszólalt a telefon, naponta legalább tízszer kijelentette: "Sajnálom, de pillanatnyilag nincs időm."
article placeholder

Csaba Testvér friss levele hozzánk

Többen kértétek, hogy fogalmazzam meg írásban azt a feladatot, melyet a Szent Ferenc Alapítvány munkatársaitól, a házvezetőktől, a nevelőktől elvárok...
article placeholder

Az erények öltözete

"öltsétek fel a szentség palástját, és tegyétek boldoggá a magányosakat. Világosítsátok meg azok lelkét, akik a sötétségben ülnek, és nem találnak rám a tátongó bizonytalanságban!..."
article placeholder

Mária dicsérete

"Minden ember, aki élt, él vagy élni fog, könnyekbe kerül Máriának." - tanítja Jézus Valtorta Márián keresztül.
article placeholder

Ki az én anyám?

Jézus pontos tanításban mondja el, mit vár el az övéitől, és mivel válunk érdemtelenekké arra, hogy keresztényeknek tartsuk magunkat.
article placeholder

Mániákus panaszkodás

Ismersz olyan embert, aki mindig elégedetlen valamivel? Netán néha veled is megesik? Nehogy azt hidd, hogy ez kis bűn!
article placeholder

Engesztelés

"Sok engesztelő lélek emberi tökéletlenségektől foltos. A hazugság is köztük van."
article placeholder

Hát mi legyek?

Csodálatosan szép részlet Tamási Áron önéletrajzi ihletésű regényéből.