RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Jelenések

A turzovkai kegyhely sorsa

<< A turzovkai látnok keresztútja, Mateu Laseut élete Rombolás Az üldözés nemcsak a látnokra terjedt ki, hanem a kegyhelyre is. Két férfi titokban befűrészelte a fenyőfát, amelyen a Segítő Szűzanya ... Tovább olvasom

A turzovkai üzenet

< Bevezetés: A turzovkai jelenések A hely Turzovka néhány ezres lakosságú falu Szlovákia északnyugati csücskében, közel Lengyelországhoz és még közelebb, pusztán öt kilométerre a morva határhoz. A ... Tovább olvasom

A turzovkai jelenések

Kővári Károly: A turzovkai jelenések, Szlovákia 1958–1968 Imprimi potest John Ádám, S. J., V. Provincialis Nihil Obstat Elmer G. Reisz, S. J., Censor Deputatus Imprimatur. 12 Augusti 1971 James P. Mahoney... Tovább olvasom

A Szűzanya 2018. január ​2-i üzenete Mirjana Soldo által

„Drága gyermekek! Amikor a földön eltűnik a szeretet, amikor nem található az üdvösség útja, én, az Édesanya, eljövök, hogy segítsek nektek, hogy megismerjétek az igaz, élő és mély hitet, és így segíthessek nektek abban, hogy őszintén szeressetek. "

Részlet az 1997 április 25-i üzenetből Medjugorje-i Miasszonyunk üzenete: «Drága gyermekeim, ma arra kérlek benneteket, hogy fonjátok egybe az életeteket a Teremtő Istennel, mert egyedül így lesz értelme az... Tovább olvasom

Útmutató a magánüzenetekhez

A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható lelki beszélgetések", lelki naplók és följegyzések kiadására és olvasására a cikkben felsorolt alapelvek érvényesek, melyeket Dr. Erdős Mátyás, a Máriás Papi Mozgalom magyarországi felelőse írt össze, és Dr Paskai László látott el Nihil Obstat Imprimatur-ral.

Szent Nílus jövendölése

"A 20. század közepe táján, amikor már közel van az Antikrisztus eljövetele, az emberek értelme a testi szenvedélyek miatt el fog homályosodni. E kor embereit az Isten parancsaitól való eltávolodás és emberi méltóságuk leértékelése fogja jellemezni. Az emberek megváltoztatják külsejüket. Lehetetlen lesz a nőket a férfiaktól megkülönböztetni az arcátlan öltözködés és a haj divatja miatt. Ezek az emberek kegyetlenek lesznek, mint a vadállatok az Antikrisztus fellépése után, akinek kísértéseiben alul maradnak..."

Medjugorje, 2017. április 25.

„Drága gyermekek! Szeressetek, imádkozzatok és tegyetek tanúságot jelenlétemről mindazoknak, akik távol vannak. Tanúságtételetekkel és példátokkal közelebb tudjátok hozni azok szívét, akik távol vannak Istentől... Tovább olvasom
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Feltámadásom

Akkor elárasztotta lelkem a boldogság, amely vissza volt tartva. Lelkem elmerült a legnagyobb örömben, örvendezve az isteni Atya ölén a végtelen boldogságnak. Jegyesem, nagyon nagy volt akkor lelkem öröme, amelynek sose lesz többé vége. Mindezt csak a már üdvözült lelkek képesek felfogni.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Fent a kereszten

Az összes angyal szemlélte a szomorú tragédiát, és eltelt csodálattal. A nap kezdett elsötétedni, és eltűnni. Az értelmetlen teremtmények megborzadtak, amikor felállították a keresztet. Az ördögök dühöngtek, és még mindig nem fogták fel, hogy valóban én vagyok a Messiás. Elámultak a nagy türelmen, nagy erőn, egészen megzavarodtak, és nem tudták felfogni az esemény nagy jelentőségét.

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Nagycsütörtök éjszakája – a Passió kezdete

"Hallottad, Jegyesem, mennyit szenvedtem, amikor ellenségeim elfogtak engem. Neked is követned kell engem azáltal, hogy legyőzhetetlen türelemmel és nagylelkűen elviselsz mindent. Sose fuss el a szenvedés alkalmai elől! A sértegetések és kínzások közepette maradj csendben! Amikor szükséges szólnod, beszélj alázatosan és szelíden!"

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Az ítélet

"Mennyit szenvedtem, Jegyesem, ezen a fájdalmas éjszakán! Az ördögök sohasem voltak képesek ellenállni parancsaimnak, érezték, hogy nagy erőt gyakorlok fölöttük. Azonban szenvedésem alatt visszakapták szabadságukat, és teljes lehetőségük volt arra, hogy kitöltsék rajtam veszett dühüket."

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Elfognak és Annáshoz visznek

Jegyesem, nagy írtózást éreztem, amikor magam mellett láttam Júdást, és mocskos arcát az enyémhez szorította, hogy megcsókoljon tisztátalan ajkával. Akkor felújult bennem a keserűség és szomorúság, mert láttam minden szentségtörést, amikor szemtelen arccal közelednek és magukhoz vesznek az Oltáriszentségben, bevezetve engem szennyes lelkükbe.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Éjjeli nyugalom

Ne csodálkozz, drága jegyesem, ha néhány kétely merül fel benned a fölött, amit neked idáig mondtam és még mondani fogok. Mivel az eddig közölt dolgok részleteikben ismeretlenek voltak előtted, az emberi nem ellensége erőlködik, hogy lelkedben kételyt ébresszen...
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Atyám elküldi a Szentlelket

Az isteni Lélek tüzes nyelvek alakját vette fel. Jóllehet Atyámmal egyesülve maradt, Ő is leszállt a földre, hogy az apostolokat eltöltse ajándékaival, és isteni lángjával lángra lobbantsa őket, mindenkit képessége szerint.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Mennybemenetelem

"Mondok neked néhány dolgot, felfogóképességednek megfelelően, hogy némiképpen megértsed, milyen diadalmas volt az égbe való ünnepélyes bevonulásom, és felmagasztalásom. Egyetlen emberi lélek sem képes azt úgy megérteni, amint valójában történt."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Utolsó beszédem a földön

- Ne felejtsétek el, hogy minden erényt gyakorolnotok kell, amit tanítottam nektek, miközben veletek voltam. Viseljetek el mindent türelemmel. Így megőrzitek lelketeket, és senki sem tudja elvenni a kegyelmet lelketekből.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Hatalmat adok a bűnök megbocsátására és a papszentelésre

Bármily hosszú ideig tartózkodtam is apostolaimnál, az számukra csak egy szempillantásnak tűnt, oly nagy vigasztalást éreztek szavaim hallatán. Nagyon búslakodtak amiatt, hogy látható jelenlétemtől meg lesznek fosztva. Jóllehet gyakran figyelmeztettem őket, hogy szakadjanak el ettől az érzékelhető örömtől, beszélgetéseikben mindig visszatért ez a panasz. Azért újból megjelentem nekik, és megfeddtem őket. Természetesen ezt nagy szeretettel tettem. Türelmesen megmutattam nekik, hogy amint én viseltetem irányukban, úgy kell nekik is embertársaikkal bánniuk, utánozva szeretetemet és türelmemet.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – A vízen járás

Figyeljétek meg pontosan, vajon nincs-e testem és csontom. Látjátok, hogy van. Testem ugyanis feltámadt, megdicsőülve, halhatatlanul. Testem teljesen átszellemült a kifinomultság ajándéka és az egyéb dicsőséges ajándékok által, amint ezt nektek többször kifejtettem tanításom ideje alatt. Az általános ítéletkor mindnyájan fel fogtok támadni testetekkel a dicsőségre, amint engem láttok feltámadva. Veletek együtt minden üdvözült feltámad. Ezeket most nem tudjátok jól megérteni, mert még nem ismeritek méltóságomat és nagyságomat.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Beszélek enyéimhez a hitről

Apostolaim nagy figyelemmel hallgattak. Közben lelkükben nagy vigasztalást éreztek. Annyira ragaszkodtak hozzám, hogy inkább bennem éltek, mint saját magukban. Szavaim hallatára édesség és öröm töltötte el őket, legfőképpen Pétert, aki mindig mellettem volt, és rám szegezte tekintetét.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Újabb megjelenéseim

"A feltámadásom utáni napokban nagyon gyakran meglátogattam szeretett Anyámat. Legtöbbet nála tartózkodtam. Egész éjjeleken keresztül elragadtatásban volt, jelenlétemet élvezve. Gyakran megengedtem neki, hogy lássa a kíséretemben levő boldog lelkeket."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Halálom

Mint jó tanítvány és hűséges Jegyes, használd fel neked adott tanításomat. Tedd meg, amire tanítottalak, és megígérem, hogy örökre boldog leszel velem.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Keresztre feszítenek

Miután kiterjesztették kezeimet a keresztre, először jobb kezemet szögezték oda. Ez titkot tartalmazott. Először jobb kezemben éreztem a fájdalmat, mert ennek kellett megnyitnia a mennyország kapuját. Jobb kezem érezte először a fájdalmat, és jobb kezem adta ajándékba a mennyországot a latornak. Azért is jobb kezemben akartam először szenvedni, hogy megmentsem az elveszett lelkeket, és megnyissam számukra a mennyországba vezető ösvényt és ajtót.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Segítségre van szükségem

A cirenei esetével meg akartam mutatni, hogy a kereszt könnyűvé, sőt kellemessé válik azoknak, akik jó lélekkel és vidáman fogadják azt Isten kezéből. Jóllehet romlott és gonosz emberek nyújtják, mégis mindig Isten elrendeléséből van.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Amíg tudtam vinni a keresztet

Láttam azonban azokat is, akik miután elestek, többé nem kelnek fel. Visszaélnek az isteni kegyelemmel, és végleg megmaradnak tévedésükben. Nagy keserűséget éreztem miattuk, annál is inkább, mert rossz példát adnak felebarátaiknak, és alkalmat adnak sok oktalannak arra, hogy kövessék őket tévedéseikben.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Keresztutam

"Atyám, engedelmeskedem Neked, és az emberek üdvösségéért meghalok ezen a kereszten. Ártatlan áldozatként feláldozom magamat Neked, hogy megmentsem az elveszett világot. Kérlek azért, isteni Atyám, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy minden testvérem és követőm a keresztet szeretve éljenek. Világosítsd meg őket, hogy megismerjék a nagy jót, amit a kereszt hoz lelkük számára, ha ők önként és jószívvel átkarolják azt. Adj nekik, isteni Atyám, nagy szeretetet a szenvedéshez, azért a szeretetért, amellyel én annyit szenvedek az ő örök üdvösségükért. Adj erőt a keresztnek, hogy legyőzze a poklot, és menekülésre késztesse a lázadó szellemeket."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Halálra ítélnek

Akkor megjelent előttem egy másik választás, amely az isteni tanácsban történt: köztem és az emberiség között. Azaz: hagyni kell-e, hogy az egész emberiség elvesszen bűnében elmerülve, vagy pedig testesüljek meg én, az örök Ige, szenvedjek, haljak meg, hogy megszabaduljon, üdvözüljön az elveszett világ?
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Tövissel koronáznak

Amikor láttam, hogy kinevettek ebben a siralmas állapotomban, azt mondtam a szívemben égő szeretethez: "Most már légy megelégedve azzal, hogy ilyen állapotba kerültél." És láttam, hogy mindaz a szív, amelyik magába zárja ezt a boldog tüzet, sose elégül ki a szenvedéssel, mindig újabb szenvedéseket talál ki, hogy tanúskodjék az isteni Atyának szeretetéről, és hogy utánozzon engem, Megváltóját. Hálát adtam ezért az isteni Atyának.

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Az utolsó reggel, Pilátus és Heródes előtt

"Örülj annak, ha mások ostobának és tehetségtelennek tartanak. Legyen szívügyed az alázatosság, amelyet én gyakoroltam. Lásd, milyen mélyre ereszkedtem le, amikor a leghitványabb népség bántalmazott, sértegetett. Megaláztam magamat, és sohasem sértődtem meg.Tudd meg, Jegyesem, hogy ez az erény nagyon kedves számomra, mert ez az én sajátos erényem."
article placeholder

Gabriele Amorth a medjugorjei jelenésekről

Megbocsáthatatlan, ha a keresztények nem vesznek tudomást a medjugorjei jelenésekről – nyilatkozta Gabriele Amorth római exorcista, aki a fejét csóválja azokra, akik „megvárják, míg az egyház nyilatkozik”.
article placeholder

Dechtice /Dejte/ – A Segítség Királynőjének jelenései

"A világban hiányzik a megbocsátás ereje, és a szeretet." - Mária 1994 óta jelenik meg minden nap a szlovák faluban, ahol a SEGÍTSÉG KIRÁLYNŐJE-ként mutatkozott be. Ajánlja, hogy ezen a helyen a békéért, és a szétrombolt családokért imádkozzunk, hogy mindenki visszatérjen Istenhez, és hogy a családok együtt, egyetértésben éljenek tovább. Üzeni, hogy higgyünk!
article placeholder

“A ti időtök a földön kritikus ponthoz ért”

"A ti időtök a földön kritikus ponthoz ért. Gyermekeim, ha tudnátok, hogy mennyi fertőzést szórtak az Én drága kis lelkeimre az egész világon, akkor sokkolva lennétek. Időről – időre még az én drága követőimet is betakarja ez a sötétség."
article placeholder

Medjugorje, 2011. szeptember 25.

"Veletek vagyok és szüntelenül közbenjárok mindnyájatokért Istennél, hogy hitetek Isten szeretetében mindig élő és örömteli legyen."

Itt az idő! – beszélgetés Mirjanával

"A gyerekeknek elsősorban a szeretet kell érezniük a családban és azután a szülői példát. Semmit sem érünk el kritikával, veszekedéssel és kiabálással, de eredményesek lehetünk szeretettel, imával és példaadással.
article placeholder

A két Szent Szív tisztelete

"A lelkek segítségben, támogatásban részesülnek, s üdvözülnek, mert valamikor valaki imádkozott és szenvedett értük."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE

Baij Mária Cecilia szentbenedekrendi apátnő magánkinyilatkoztatásai, XVII század * Nihil Obstat. Imprimatur. No 3215/1944. "ELJÖN AZ IDŐ, MIKOR ÖRÖMET SZERZEL SZÍVEMNEK, MERT ÁLTALAD SZÁMOS EMBER ISMERI MEG S TISZTELI ILLŐ ÁHITATTAL SZÍVEMET!"
article placeholder

Egy lengyel pap látomása napjainkban

Testvérek! Az üzenetet adó lengyel pap neve nem ismert, de olvasd el, és megérted, miért publikáltuk itt. Legyen kegyelmek forrására és megerősítésünkre. "Kedves gyermekeim, tudjátok, hogy Én tőletek semmi nagyot nem kérek csak azt, hogy hivatásotokat teljesítsétek, és hűségesek maradjatok a beteljesedésig..."
article placeholder

A lengyel pap látomásának folytatása

Ez a nemzedék hűtlen és hamis, és messzemenően rosszabb, mint amilyenek a vízözön vagy Szodoma és Gomora idejében voltak az emberek. Ma, ti az emberi lelkiismeret sivatagában éltek.
article placeholder

Szeretetláng 6 – Mi a Szeretetláng?

„A Szeretetláng kegyelmi adomány. Mégpedig erő, amely átjárja a szívet és az akaratot. Erő, amely helyreállítja bennünk az értékrendet; erő, amely átformál, szeretni tanít, készségessé tesz bennünket Jézussal együtt és Jézussal teljesen azonosulva hatékonyan és kitartóan részt vállalni a lélekmentő munkában."

Szeretetláng – Az Úr panasza

"Vegyétek észre, hogy a sok zűrzavaros dolog a sátántól való, az ő műve a sok rossz. Térjetek hozzám, és áldozzátok fel magatokat az elvonultság és belső mártíromság szent oltárán! Ne tétlenkedjetek!"

SZERETETLÁNG MOZGALOM

A Szeretetláng üzenete és mozgalma még csak elterjedőben van a világon, és bár egy magyar misztikusnak, Kindelmann Károlyné Erzsébet asszonynak köszönhetjük, bizony még mi magyarok sem igen ismerjük. Ezt pótlandó, a kármelita Begyik Tibor OCDS nagyszerű könyvanyagát ismertetjük itt folytatólagosan, a szerző jóvoltából.

GUADALUPE
A világ legnagyobb horderejű Mária-jelenésének története

"Tudd meg legkedvesebb fiam, hogy én a Szeplőtelen és mindenkor Szűz Mária vagyok, annak az igaz Istennek az anyja, aki által él és létezik minden, ami az égen s földön van. Az a kívánságom, hogy itt egy istenházát építsenek, ahol megmutathatom az embereknek teljes szeretetemet, együttérzésemet és irgalmamat, s ahol megajándékozhatom őket segítségemmel és védelmemmel"
article placeholder

Imádság

Egy ima, aminél kevés teljesebb és pontosabb imakérés van. Jézus tanította.
article placeholder

A király titka

"Ti egy nőt láttok. Egy nőt, aki szentsége miatt számotokra a többiektől eltérőnek látszik, de akit valójában olyannak láttok, mint bármelyik nővérét, akinek testbe burkolt lelke van. De most fel akarom fedni előttetek Anyám lelkét. Az ő igazi és örök szépségét." - Jézus hosszú és komoly tanítása Valtorta Mária tollából.
article placeholder

SÜRGŐS ÜZENET A VILÁGNAK!!!

FELKÉSZÜLÉS A VÉGIDŐKRE! "Gyermekeim, szavaim a világ minden emberéhez szólnak, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz tartoznak!" - mondja a Szent Szűz.
article placeholder

2012 – folytatás!

„Jól hallgasd meg, és tudasd az egész világgal: szívem szomorú a világ szenvedései miatt, amely romlásának mélységébe merült. Égi Atyánk igazságát nagyon megsértették. Az emberek makacsul élik bűnös életüket. Közel az Isten haragja."
article placeholder

2012 – mi lesz velünk…?

NAGYON FONTOS CIKK!! Elkezdődtek a végső idők, amelyek elképzelhető, hogy pár éven belül olyan nagy pusztításban csúcsosodnak ki, hogy az emberiség kétharmada meghal. Vegyük át az ezzel kapcsolatos próféciákat.
article placeholder

A Madonna versei Afrikából

A Szent Szűz Kibeho-ban, hogy meg tudja szólítani az afrikai szíveket, énekeket és verseket tanított a látnok gyerekeknek.