RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

A legtöbb Mária-kegyhelyen a Szűzanya csodálatos forrást fakasztott, kutat ásatott, vagy megáldotta az ott lévő patak vizét, s ennek révén sokan részesültek Isten rendkívüli kegyelmeiben.

Utasítás

Látomásban Turzovkán már a jelenések idején említette a Szűzanya, hogy ott is gyógyító vizű forrás fog fakadni olyan helyen, ahol azelőtt nem volt víz. Erre a célra azonban egy másik férfit választott ki, aki szintén Turzovkán lakott annak idején.

Kowalek Jurajnak éjjel álmában háromszor megjelent a Szűzanya, s megparancsolta, hogy menjen az erdei képhez és ott ássa ki a forrást. Az első két álommal nem törődött, de a harmadik után vette csákányát és útnak indult. Mivel az áradás magával ragadta a patak hídját, gázlót keresett.

Ez 1958 decemberében történt, s nem volt könnyű feladat számára, mert asztmától szenvedett és a víz jéghideg volt. Levette cipőjét, s átgázolt. Nagy csodálkozására a vizet oly melegnek találta, mintha csak nyár lett volna. Utána oly fiatalnak és erősnek érezte magát, mint amilyen 18 éves korában volt.

A kegyhelyen néhány falubeli asszony imádkozott az oltárnál. Kérdezték, hová megy. Elmondta nekik álmát, miként utasította őt a Szűzanya, hogy kb. 300 méterre az oltártól, egy páfrányos helyen fakasszon forrást. Talált is egy vizenyős helyet, de amikor csákányozni akart, valaki megszólalt mögötte: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” Hátrafordult, s egy fiatalasszonyt látott, aki megkérdezte : „Vizet keres?” „Igen” – válaszolta. „Menjen lejjebb hét méterrel, oda, ahol a három páfrányt látja. Odament, s a harmadik csákánycsapásra oly erős vízsugár tört elő a földből, hogy lefröcskölte. A három páfrány eltűnt. Körülnézett a fiatalasszony után, azonban az is eltűnt.

Azt gondolta, biztosan a többi zarándokkal az oltárnál imádkozik. Mikor elkészült a forrással, elindult a fiatalasszony megkeresésére, hogy elújságolja neki a jó hírt. Érdeklődött a zarándokoknál, hogy látták-e? Leírta nekik, hogy kb. 16-17 éves volt, szürke ruhában, kék fejkendővel. Szemei csodálatosan szépek voltak. Az asszonyok azonban nem látták őt. Ez a férfi már meghalt, de azóta még két forrás fakadt ezen a helyen, és vizükkel kapcsolatban csodás dolgokat beszélnek.

Képek a jégben

Többször megesett, hogy a hazavitt víz megfagyott az üvegben, és különféle képek keletkeztek benne. Konecna Ágnesné üvegében a Boldogságos Szűz Mária képe alakult ki a jég közepében. Elment, és megmutatta a kommunistáknak. Azok csak fejüket csóválták. Megolvasztották a vizet, s ismét megfagyasztották. Most egy kehely és ostya képe alakult ki benne. Arra gyanakodtak, hogy az üveg alakja miatt keletkezett a kép. Rendes vízzel töltötték meg az üveget, s megfagyasztották. Most semmiféle kép sem látszott.

Hromekné üvegében (mindkét asszony Gross Bilowitzban lakik) egy szentségtartó képe alakult ki ragyogó sugarakkal. Az emberek csodájára jártak, s azt mondták, ilyen szépet még sose láttak. 1964. január 24-én az egyik üveg megfagyott vizében valaki a jelenések hegyét látta, fölötte a kehellyel és szép ezüstkereszttel annak közepében. Egy másik üvegben pedig órát látott, amely tizenkettő előtt öt percet mutatott. Ez annak a jele lehet, hogy nagyon közel állunk az ítélet órájához. 1964. február 7-én az üvegekben két kehely látszott, egy ostyához hasonló ezüstös koronggal.

1964. március 5-én három üvegben a következő képek alakultak ki: az elsőben a Szeplőtelen Fogantatás jelent meg összetett kezekkel, koronával fején, egy sziklán állva és gyönyörű fénytől övezve. A második üvegben is a Boldogságos Szüzet látták, de sötétebb köpenyben, összetett kezekkel, fénysugarakat árasztó szívvel, és fején koronával. Egy kerek talapzaton állott. A harmadik üvegben a jelenések hegyét látták teljes szépségében. Amikor pedig a víz nem volt megfagyva, a rózsafüzért látták benne.

Az önzők büntetése

1965. október 28-án egy másik asszony üvegében is kialakult a Szűzanya képe, amint sziklán állt. Sokan felkeresték a faluból, és mindnyájan látták a képet. Mária felett a nap ragyogott, a háttérben pedig hegyeket, sziklákat és erdőket lehetett látni. Többször megolvasztották és újrafagyasztották a vizet más-más üvegekben, hogy ellenőrizzék, nem csalásról van-e szó, s a kép mindig újra kialakult. Három napig jártak már csodájára, amikor rendőrkapitány megtiltotta az asszonynak, hogy tovább mutogassa az üveget. Az nem is merte többé megmutatni másoknak, sőt azt hazudta, hogy az üveg a papnál van. December 8-án ez az asszony megint elment a jelenések helyére, s megtöltött egy üveget vízzel, de mielőtt hazaért, az üveg szétpattant és a víz kifolyt. Mikor pedig otthon elővette a régi üveget s az asztalra tette, az is magától szétpattant és a víz kiömlött belőle. Ez volt a büntetése azért, mert a csodálatos képet nem mutatta meg a további érdeklődőknek.

1968. májusában egy erős fiatalember hatalmas vizesüveggel ment a kegyhelyre, hogy a falubeliek számára vizet hozzon. Mivel sokan voltak, órákig kellett várnia, míg rákerült a sor. Amikor már majdnem megtöltötte üvegjét, egy öreg, beteges anyóka ingadozva odament hozzá és kérte, hogy engedje őt a forráshoz. Ő azonban elutasította: „Én is sokáig vártam, Önnek is be kell állnia a sorba és várni, míg sorra kerül. Nagy keservesen hazacipelte a hatalmas üveget, s örömmel tudtára adta az embereknek, hogy jöhetnek a vízért. Amikor azonban az emberek megjelentek, nagy sajnálkozással tudatnia kellett velük, hogy a víz nyomtalanul eltűnt az üvegből. Erre bevallotta, hogy mily szeretetlen és goromba volt az anyókához. Nyilván emiatt büntette meg az Isten.

Megtérés

Egy őrmester elment a forráshoz, s ott gúnyolódott és indulatosan kiáltozott. Erre hirtelenül elsötétült minden, és egy víztartály leírhatatlan erővel szétdurrant. A félelemtől mindenki a földre hullott és rettegve imádkoztak és kiáltozták egymásnak: Itt a világ vége! Ekkor fény jelent meg felettük és benne feltűnt az Üdvözítő. Csak néhány pillanatig látták, de ez elég volt arra, hogy a gúnyolódó azonnal megtérjen. Ott helyben megígérte, hogy gyermekeit vallásos nevelésben fogja részesíteni és a történteket nyilvánosan el fogja ismerni.

Gyógyulások

Tekintve hogy a kommunista országban az orvosok nem mernek tanúskodni csodásnak látszó gyógyulások mellett, az Egyháztól pedig nagyfokú közreműködést kíván meg az állam, érthető, hogy szó sem lehet a gyógyulások részletes és kellőképpen igazolt leírásáról. Sőt néha még a szereplők nevét is tanácsos elhallgatni. Ezért csak röviden említünk meg néhány rendkívüli gyógyulást.

Egy Prágában működő orvos elvitte Turzovkára 15 éves leányát, aki születése óta vak volt. A leány ivott a forrás vizéből és azonnal látott. Prágában az orvos boldogan mutogatta leányát kartársainak. Azok előzőleg nem tudtak segíteni a leányon. Most azt tanácsolták neki, ne beszéljen róla, ha nem akarja elveszteni állását. Az apa azonban Mária iránti szeretetből nem volt hajlandó hallgatni, és ma – ahelyett, hogy híres prágai orvos lenne – vasúti munkás, öröme és hálája azonban határtalan.

Pittner Paula, egy osztrák asszony Semmeringből, 1965. október 19-én a turzovkai víz használata után meggyógyult a fájdalmakból és görcsökből, amelyeket inaiban érzett. Most megint gyakorolni tudja szülésznői hivatását. Hálából évente elzarándokol Turzovkára. 1967. március 24-én mások tanúsága szerint mezítláb ment a mély hóban és letérdelt a jelenés helyén az oltárnál. Két óráig tartózkodott ott. Csak akkor húzta fel harisnyáját és cipőjét, mikor lejött a hegyről.

Egy másvallású apának 12 éves leánya már régóta teljesen megbénulva a kórházban feküdt. Az orvosok gyógyíthatatlannak minősítették. Ismerősei ajánlották neki a turzovkai vizet. Nagy hittel elment Turzovkára, hozott vizet, és megitatta gyermekével. Nemsokára a leányka egészségesen felkelt. Az orvosok félévig még vizsgálat alatt tartották, utána azonban megállapították, hogy teljesen meggyógyult.

Voitas Szaniszló, 28 éves, négy gyerekes apa, hitetlen volt. Munkája közben gázmérgezést kapott, ami agysérülésre vezetett. Agyoperáción ment keresztül, de állapotát reménytelennek tartották az orvosok. Nővére hozott neki vizet Turzovkáról, s többször inni adott neki belőle. Az eddig beszélni sem tudó beteg hirtelenül meggyógyult, és mikor az orvosok megvizsgálták, mint teljesen egészségeset bocsátották el a kórházból. Hitét is visszanyerte.

Egy fiatalasszony, Loukotova Mária, a morvaországbeli Rasovból 1968. február 5-én műtéten ment keresztül, amely után mindkét veséje felmondta a szolgálatot. Az orvosok nem tudtak rajta segíteni. Kérésére férje vizet hozott neki Turzovkáról, amelyből naponta ivott. A nyolcadik napon teljesen meggyógyult.

1967. pünkösdjén négy gyógyulás történt: egy valaki megszabadult az ördögi megszállástól, egy süketnéma és két béna meggyógyult. Egy hitetlen őrmester gyermeke vakon született. Turzovkai vízzel nedvesítették meg szemét, mire meggyógyult. Az apa azonnal megkereszteltette, belépett a katolikus Egyházba, és hivatást változtatott. A morvaországi Mistekből származott. Egy tízéves kisleány egyik karjára megbénult. Az orvos szerint húszéves korában majd segíthetnek rajta műtéttel. Apja elvitte őt Turzovkára, a forráshoz. Két két múlva a leány már át tudta ölelni apját. Bénasága megszűnt. Az apa sírt örömében.

Egy férfinek gégefőrákja volt. Elment a kegyhelyre és leült a forrás mellé. Az asszonyok biztatták, hogy igyék a vízből. „De én nem tudok inni…” – mondta. Azok azonban erőltették, hogy próbáljon meg egy keveset inni. Adtak neki egy pohárral. Utána megivott egy második, harmadik pohár vizet. Nagyon jól érezte magát, de hirtelenül megéhezett. Az asszonyok adtak neki enni, s nagy étvággyal mindent megevett. Másnap kora reggel visszatért egy nagy zenekarral, s Mária-énekeket játszatott velük hálából gyógyulásáért.

Egy fiatal apa négyéves vak leányával ment Turzovkára. Amint megmosta szemét a forrás vizével, látott. Az apa nagy örömmel ment haza. Később megváltoztatta munkahelyét. Ostravából való. Egy öreg házaspár elzarándokolt Turzovkára, hogy az Istenanya segítségét kérje. A férfinak mindkét kezén nagy nyitott sebek tátongtak, amelyeken az orvosok nem tudtak segíteni. Felesége vizesborogatást tett rájuk. Másnapra meggyógyultak sebei, s erre hálából ismét felkeresték a kegyhelyet. Egy hitetlen férfinak, aki egész életében a pártot szolgálta, csontszú keletkezett egyik lábában, s az orvos nem tudott segíteni rajta. Turzovkai vizeskötést tettek rá, és hamarosan meggyógyult. Megtért és kilépett a pártból. Hálából rendszeres zarándoklatokat szervez Turzovkára.

Egy orvos elvitte már tíz éve ágybanfekvő feleségét Turzovkára. Kis kocsiban húzta fel őt a hegyre egy kollégájának segítségével. Nem szívesen tette, de felesége állandóan kérte őt, hogy vigye el Turzovkára, mert ő ott meggyógyul. Mikor a forráshoz értek, azt mondta neki férje: „Látod, most teljesült kérésed. Itt vagy, és mégsem gyógyultál meg.” Az asszony így válaszolt: Ha azt akarod, hogy meggyógyuljak, térdelj le és imádkozzál érte!” Nem akart ellentmondani neki, megtette. Abban a pillanatban felesége mélyen felsóhajtott. Férje felé nyújtotta kezét, s az ő segítségével felállt. Többé nem volt szüksége a kiskocsira. Segítség nélkül jött le a hegyről, s amint hazaért, egyenesen a plébánoshoz ment, hogy elmondja gyógyulását. Egy asszonynak visszerei megnyíltak és erősen gennyedtek. Az orvosok semmit sem tudtak tenni érdekében. Állandóan ágyban feküdt, férje végzett minden munkát a házban. Amint azonban meglocsolta turzovkai vízzel, a sebek begyógyultak. Munkáját azóta rendesen tudja végezni.

>> A rendkívüli Mária-szobor és az egyházi vizsgálat lefolyása

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.