RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

…a gonoszok azért élnek a földön, hogy szolgáim erényeit növeljék, miként a pokolban a démonok is az Én ítéletvégrehajtóim és hajcsárjaim, mikor az elkárhozottakkal igazságosságom szerint bánnak; a még idelent vándorló és zarándokló teremtményeimet pedig, akik arra vannak teremtve, hogy Engem, céljukat elérjék, szorongassák.

A gonoszt igyekszem visszavezetni a kegyelem állapotába, a tökéletlenről gondoskodom, hogy tökéletességre irányítsam, és a tökéletesről, hogy tökéletességét növeljem, és jó és hasznos közvetítőt csináljak belőle a harcban alul maradt felebarátja és Én köztem. Mert szolgáimon keresztül akarom irgalmasságomat a világnak kimutatni, és az ő szenvedésük által akarom jegyesemet megújítani. Krisztus, egyszülött Fiam, a Megfeszített követésében teszik magukat közvetítővé imájuk, szavuk és jó, szent, példás életük által.

Ugyanakkora szeretetet követelek tőletek, mint amekkorát Én adok nektek. Ez ugyan lehetetlen, mert Én már viszontszeretet nélkül szerettelek benneteket. Emiatt azzal a szeretettel, amit Velem szemben nektek tanúsítanotok kell, ti tartoztok Nekem, és nem ingyen adjátok; ez a ti kötelességetek, miközben az Én irántatok való szeretetem kegyelmi ajándék, amivel Én nem tartozom nektek. De ti azt a szeretetet, amit Én tőletek követelek, sohasem adhatjátok ajándékba, ezért adtam mellétek felebarátokat, hogy neki adjátok azt, amit Nekem nem tudtok adni, a fenntartás nélküli, ingyenes és önzetlen szeretetet, és Én arra, amit a felebarátnak tesztek, úgy akarok tekinteni, mintha Nekem tennétek.

A ti egész hitetek az engedelmességen alapszik, mert csak engedelmeskedve bizonyultok hűnek. Az Én igazságom adta számotokra a törvény parancsait, és ezek közül a legfontosabb: Engem mindenekfelett szeretni, és a felebarátot, mint tenmagadat. A többi annyira szorosan kötődik e két parancshoz, hogy senki nem tudja betartani e kettőt anélkül, hogy az összeset be ne tartaná, illetve, hogy az összeset semmibe ne vegye valaki, ha ezt a kettőt semmibe veszi. Aki e kettőt betartja, az összes többit betartja; az ilyen Hozzám és a felebarátjához is hű, szeret Engem és teremtményeimet, és ezért engedelmes; Miattam veti alá magát a törvény parancsainak és a teremtményeknek, és alázattal és türelemmel visel el minden terhet és az emberek rágalmazásait. Ez az engedelmesség olyan páratlan értékű, hogy mindenkinek megszerzi a kegyelmet, csakúgy, ahogy az engedetlenség mindenki számára a halált vonja maga után.

4. fejezet 65. pont:

Ha a lélek a megfeszített Krisztus tanítása szerint végre eljutott az erények iránti tiszta szeretetben, a bűn iránti nagy undorral és tökéletes állhatatossággal az önismeret házába, akkor ott magára zárja az ajtót, és folytonos őrködéssel és imával a legmesszebbmenőkig távol tartja magát a világgal való érintkezéstől. 

De miért zárja be magát? Félelemből, mert ismeri saját tökéletlenségét, valamint abból a vágyból, hogy eljusson a tiszta és nagylelkű szeretethez. Mert belátja és felismeri, hogy ez az egyetlen út az ilyen tökéletes szeretethez. Ezért vár élő hittel az Én eljövetelemre, hogy a kegyelem növekedhessen benne.

És miből ismerhető fel, hogy egy hit élő-e vagy sem? Az erények állhatatos gyakorlásából. 

Soha nem szabad semmire visszatekintenetek, és imádkozásotokat semmilyen okból nem szabad megszakítanotok, kivéve, ha ezt az engedelmesség vagy a szeretet követeli meg. Mert az ördög pont az ima alatt zaklatja a leginkább a lelketeket – sokkal gyakrabban, mint bármilyen más tevékenységeteknél. Ezt azért teszi, hogy elegetek legyen az imából. Gyakran suttog ilyeneket: „Az ilyen imádkozás (amikor gondolataitok többször elkalandoznak) nem ér semmit számotokra, mert ima közben semmi másra nem szabadna gondolnotok, és csak a szóbeli imára kellene koncentrálnotok.” 

Elkalandozásotokat olyannak tünteti fel számotokra, hogy kedvetlenekké és bizonytalanokká váljatok, míg végül feladjátok az imádkozást. Holott az ima a fegyver, amivel az ellenség ellen védekezni tudtok, amennyiben a szeretet kezével és a szabad akarat karjával végzitek, és magatokat a szent hit fényében védelmezitek vele.

66. pont

Tudnod kell, hogy a lélek alázatos és hűséges imával, és valódi állhatatossággal minden erényt ki tud könyörögni. Tehát kitartónak kell lennie az imádkozásban, és soha nem szabad feladnia – se az ördög ámításaira, se valamilyen saját gyengesége miatt, és mások fecsegése miatt sem; mert az ördög gyakran mondat ez utóbbiakkal olyasmiket, amiknek az a céljuk, hogy a másik lélek imádkozását megzavarják, akadályozzák. A léleknek mindezt az állhatatosság erényével ki kell bírnia. …

A léleknek tehát önismeretét az Én jóságom felismerésével kell átitatnia, és az Én szeretetem felismerését az önismeretével. Ily módon hoz neki hasznot a szóbeli imádkozás, és így lesz az az Én számomra kedves. És ha kitartóan folytatja imagyakorlatait, akkor a tökéletlen szóbeli imádkozásból eljut a tökéletes belső imádkozáshoz.

43. pont

„Akaratotokat senki nem képes megtörni, ha ti nem egyeztek bele”

Sátánt tettem meg igazságosságom végrehajtójának, hogy kínozza azokat a lelkeket, akik súlyosan vétkeztek ellenem. A démonokat pedig arra rendeltem ebben az életben, hogy teremtményeimet megkísértsék és szorongassák; nem azért, hogy elbukjanak, hanem azért, hogy győzzenek, és megkapják Tőlem a győztesek koszorúját, ha bebizonyították erényüket. Senkinek sem kell a harcoktól vagy az őt megkörnyékező ördög kísértéseitől félnie, mert Én megerősítettelek benneteket és akaraterőt adtam nektek, melyet Fiam vére erősít meg. Se az ördög, se a teremtmények nem képesek akaratotokat megtörni, mert az a tiétek, Én adtam ezt nektek, együtt a szabad ítélőképesség erejével. 

Ezáltal szabadon ragaszkodhattok saját akaratotokhoz, és szabadon elvethetitek, ahogy nektek tetszik. Ez fegyver a kezetekben. Ha viszont akaratotokat a Sátán kezébe adjátok, akkor az nála késsé válik, amivel követ és megöl benneteket. Ha viszont e fegyvereteket, vagyis akaratotokat nem adjátok a Sátán kezébe (ha tehát ellenálltok kísértéseinek és zaklatásainak), akkor a kísértések soha nem sebesíthetnek meg benneteket vétekkel. Sőt, a kísértésekkel csak erősebbek lesztek, ha kinyitjátok lelketek szemét, hogy felismerjétek az Én szeretetemet, ami csak azért engedi meg, hogy kísértések érjenek benneteket, hogy erényesekké váljatok, és erényeteket bebizonyíthassátok.

Erényt csak önismeret és Isten megismerése által nyerhettek. Ezen ismereteket azonban a kísértések idején tökéletesebb módon lehet megszerezni, mert ilyenkor belátjátok, hogy ti magatokban senkik vagytok, mert azoktól a fájdalmaktól és gyötrődésektől, melyektől pedig menekülni szeretnétek, nem tudjátok saját magatokat megszabadítani. És azáltal ismertek fel, hogy ilyenkor jóságomban megerősítem akaratotok, hogy így felvértezve már ne engedjetek az ilyen gondolatoknak. Felfogtátok tehát, hogy az Én szeretetem megengedi a kísértéseket, mert a Sátán valójában gyenge és magától semmire sem képes, csak arra, amit én megengedek neki. Én irántatok érzett szeretetemből engedem meg neki a kísértéseket, nem pedig gyűlöletből; azért, hogy ti győzzetek, és nem azért, hogy ő győzzön le benneteket, hogy ezáltal az Én és saját magatok teljes megismerésére jussatok, és közben erényetek próbára legyen téve, mert az erényt csak saját ellentétével lehet kipróbálni.

Látod hát, leányom, hogy a démonok az Én szolgáim, akiknek azt a feladatot adtam, hogy az elkárhozottakat a pokolban kínozzák, és ebben az életben számotokra lehetővé tegyék, hogy erényeiteket gyakorolhassátok és próbára tehessétek. Nem mintha a Sátán ezt így akarta volna (hiszen benne nincs semmiféle szeretet); ellenkezőleg, ő el akarja venni tőletek az erényeket. Csakhogy ezt mindaddig nem tudja megtenni, amíg ti magatok nem akarjátok.

Mily nagy tehát azok balgasága, akik, bár Én erőssé tettem őket, saját maguk gyengítik és a Sátán kezébe adják magukat! Ezért azt szeretném, hogy tudjad, hogy a halál pillanatában, ha életükben magukat a Sátán uralma alá helyezték (nem kényszer hatása alatt, hiszen miként már mondtam neked, erre nem lehet őket kényszeríteni, ezt csak önként tehetik meg), ha tehát haláluk pillanatában ezen gonosz uralom alatt állnak, nem is várnak más ítéletet, hanem csak azt, amit saját lelkiismeretük kimond felettük: és kétségbeesetten fognak az örök kárhozatra jutni. Tele gyűlölettel saját maguk kapaszkodnak haláluk pillanatában a pokolba; és még mielőtt bejutnának oda, uraikkal, a démonokkal együtt, önként fogadják el a poklot, mint életük megérdemelt bérét.

Ezzel szemben az igazak, akik az irgalmasságban éltek, szeretetben halnak meg. Ha a hit fényétől megvilágosítva tökéletes erényben éltek, és arra törekedtek, hogy mindent a hit szemével lássanak, és minden reményüket a Bárány vérébe helyezték, akkor haláluk pillanatában azt a Jót látják, amit Én készítettem számukra, és a jóság karjaival ezt ölelik át. Életük utolsó pillanatában Engem, a legnagyobb és örök Jót tartanak szeretetteljesen átölelve. És így ízlelik meg az örök életet, még mielőtt lelkük kiszállna halandó testükből. 

Azok, akik életüket átlagos szeretettel élték, tehát akik nem abban a nagy tökéletességben élték, mint a tökéletesek, nem abban az irgalmasságban, szeretetben és reményben, mint ők, ebben a tökéletlen állapotban is halnak meg. De azért ha tökéletlenül is, de bírják a fényt; de mivel tökéletlenek, nem a szeretetet, hanem az irgalmasságot karolják át, mert irgalmasságomat nagyobbnak tartják, mint bűneiket. 

A gonosz bűnösök azonban pont ennek ellenkezőjét teszik. Amikor reménytelenségükben meglátják kijelölt helyüket, gyűlölettel telve ugyan, de önként fogadják el.

Ezért senki nem vár arra, hogy más ítélje meg őket. Mégis mindenki arra a helyre kerül, melyet evilági életével kiérdemelt, azaz a számára kijelölt helyet kapja meg. A lelkek ezt ízlelik meg és ezt birtokolják, még mielőtt haláluk pillanatában elhagyják testüket: Az elátkozottak telve gyűlölettel és kétségbeesésben a poklot; a tökéletesek szeretetben, a hit fényével és a Vérben való bizalommal a mennyet; és a tökéletlenek az irgalmassággal és ugyanazzal a hittel a tisztítótüzet.

Forrás: katolikus-honlap.hu

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.