RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

1884. október 13-án a bölcs XIII. Leó pápának borzasztó látomása volt. A bíborosokkal tanácskozott vatikáni kápolnájában, amikor hirtelen megállt, és maga elé meredve úgy tűnt, mintha kómába esett volna.

A legenda szerint azt gondolták, halálán van, annyira elsápadt, nyugtalanítóan mozdulatlanná dermedt néhány hosszú percre. A segítségére rohanó orvos a pulzusát sem találta. Rövid szünet után azonban a pápa magához tért, finom arcán meghökkent pillantással „Ó – zihálta – ez szörnyű!”

A pápa később elmondta, hogy démonokat látott és hallotta a sátán förtelmes torokhangját egy szakadékból, amint Istennek dicsekszik, hogy a világot a Pokolba ránthatná, ha elég időt és hatalmat kapna hozzá. A pápa szerint a sátán 100 évet kért Istentől, hogy tovább növelhesse földi befolyását, s ezt Isten megadta neki. Leó pápának az is értésére adatott, hogyha az ördög nem valósítja meg célját a megadott időben, akkor megsemmisítő és megalázó vereséget fog szenvedni.

Mi csak elképzelni tudjuk az ördögöket. Leó pápa látta őket. Csak elképzelhetjük, hogyan néznek ki eltorzult, állatias arccal, sáskák és skorpiók képében.

Látta-e Leó pápa, amint a hálószobákban kúszva-mászva bujaságra és házasságtörésre ösztönöznek? Látta-e őket elrejtőzni a kormányhivatalokban? Tény, hogy fél évvel a látomása előtt a pápa „Humanum Genus” címmel enciklikát írt, melyben feltárta, hogy a szabadkőművesség az ördög eszköze. Pedig a felszínen csupán egy társadalmi klubnak tűnnek, ami a középkorban jött létre kereskedelmi társulásként , de hamarosan az okkultizmust és a humanizmust képviselő szervezetté lett. Az anyagi világhoz való hűség jellemezi, a vallási kinyilatkoztatás helyébe a rációt állítja. Alaptétele az, hogy „minden dologban az emberi természet és értelem legyen az úr és az irányító”.”Nyíltan támadják Istent”-írta Leó pápa.

A szabadkőművesség filozófiája gyorsan terjedt. Ezek a szervezetek befolyásolják a nemzetek politikáját, felélesztették az ókori misztikus szimbólumokat. Ebben a szellemi földalatti világban élt egy nagy hatással bíró, titokzatos, fehér szakállú okkultista, Guido von List, aki szexuális rítusokat végzett a „lelkek” felébresztésére. 1875-ben egy reggelen a mágus felment egy hegyre, ahonnan letekintett Bécsre, varázsigét énekelt, és kilenc borosüveget ásott el egy régi okkult szimbólum, a horogkereszt alakjában…

Míg a hétköznapi szemlélő számára csendesnek tűnt a világ Leó főpapsága idején, addig az ördög nehezen kiismerhető, bonyolult utakon készítette elő totális rohamát. Főként az emberek felfuvalkodottságát növelte még nagyobbra, ami könnyen ment a csodálatos új technológiák eljövetelével. A hittel szemben a „logika” lett az új ideál. Kinek kell a hit világossága? Legyen világosság, és az ember egyszerűen felkapcsolja a villanyt.

Ahelyett, hogy megláttuk volna, hogy a gonosz szellem az oka sok szellemi, lelki és érzelmi zavarnak, (mint ahogy a vallások mindig is tanították), Freud hozzáfogott a pszichoterápia kidolgozásához. Amit addig megszállottságnak neveztek, ő a tudatalattival magyarázta. Karl Marx a vallást a nép ópiumának nevezte.

Ezzel egyidőben világszerte megkezdődtek a Mária-jelenések is, melyekben – többnyire gyermekeknek – maga Szűz Mária, Jézus édesanyja küldött és küld még mindig üzeneteket az emberiségnek.

„Mivel az Istenbe vetett szent hit feledésbe megy, mindenki önmaga ura akar lenni, és uralkodni akar társain – jövendöli Mária. – Minden rendet és igazságot lábbal tipornak. Semmi más nem lesz látható, csak gyilkosság, gyűlölet, hazugság, féltékenység, viszály, a haza és a család szeretetének hiánya”.

>> Egy papnövendék fotózta ezt a képet egy jelenés alkalmával

Az 1800-as évek végén megjelennek az első sátánisták. Alapítójuk a varázsló Alaister Crowley hirdette: „Légy erős, ó, ember! Epekedj, élvezd az érzékeket és a gyönyört: ne félj attól, hogy Isten ezért megtagad téged! Add át nekem a helyedet, ó Jézus, a te időd lejárt, a Vízöntő kora van felnövekvőben, a Varázslók Mestere, a Nagy Vadállat által.”

Egyre terjedtek Európa szerte az ezoterikus tanok. A feminista, Rózsakeresztes Margaret Sanger síkra szállt az eljövendő kor legtömegpusztítóbb fegyveréért, az abortuszhoz való „jogért”. Az öreg kontinenst háborúk dúlják, a maguk minden szörnyűségével.

217.jpgOroszország megvalósítja a kommunizmust. Jézus utánzása az antikrisztus egyik vonása, és valóban, nemsokára a Szovjetunióban minden középületben egy kis oltárasztal áll Lenin, Marx és Engels képével. A gyermek Leninből riasztóan hiányoztak a normális emberiességi vonások, üvöltözött játszótársaival, ötödikes korában letépte nyakából a keresztet és leköpte. Csak Faust áriája nyugtatta meg, mely egy olyan emberről szól, aki a tudásért és a hatalomért cserébe eladja lelkét az ördögnek. Lenin hatalomátvételét követően, a vörös terror éveiben legalább kétmillió embert mészároltak le, és további milliókat az azt követő évek során. „Míg a pontos számokat senki sem ismeri, mértékéről fogalmat adhat az a becslés, hogy 1914 és 1920 között mintegy húszmillióan pusztultak el – jegyzik meg a hírszerzők, Peter Debriabin és T.H.Bagley.
Mikor Lenin meghalt, szobájából rettenetes üvöltések hallatszottak.

A lázadás szelleme átsöpört Németországon is. A zsidó Holocaustban 5,9 millió zsidót írtottak ki, és további 44 millió ember halt meg csak a második világháborúban. Hitlert mélyen átitatta a fekete mágia. Írásaiban megemlíti egy „Szuperember” lebegő alakját, mely előtt reszketve állt. Tagadhatja-e valaki, hogy a sátán egyre erősödött? Volt-e, aki nem látta, hogyan issza az emberek vérét, szenvedését? A világra rátört a pokol. A gonoszság mindenütt virágzott.

1915-ben, La Salette-ben egy angyal jelenik meg 3 kis portugál pásztorgyereknek. „Fiatal fiú volt, kb 14-15 éves, fehérebb, mint a hó, átlátszó, mint a kristály, a nap átsütött rajta, csodálatosan szép volt. Megindultunk a csodálkozástól, és amikor hozzánk ért, így szólt: „Ne féljetek. Én a Béke Angyala vagyok. Imádkozzatok velem.” És az angyal a következő imádságot tanította meg nekik: „Istenem, hiszek benned, imádlak, reméllek és szeretlek. Esedezve kérem bocsánatodat mindazok számára, akik nem hisznek, nem imádnak, nem remélnek és nem szeretnek Téged!”

No, hát ha a XIX.század volt az okkultizmus melegágya, ez még mind semmi az 1970-es évekhez képest, amikor a parapszichológiáról szóló könyvek tömege lepte el a polcokat, a mozik egyre inkább a bűnözés témája felé fordultak. Agykontroll-hullám söpört végig Amerikán. Divatos lett az asztaltáncoltatás, szellemidézés, és a hétköznapi mágiák. Kibontakozott a New Age mozgalom.

A hollywoodi filmek vagy félelemmel teli borzongást, vagy erőteljes érzékiséget sugároztak. Hirtelen nem volt már egyetlen bestseller könyv, vagy népszerű film sem, mely a művészet égisze alatt ne tartalmazott volna közönséges, durva beszédet, gyilkosságot vagy szexuális jelenetet, különösen ami a házasságtörést illeti. Ezek voltak a normális hétköznapi filmek, és akkor még nem beszéltünk a „18 éven felüliekről”!

Az 1970-es években a házasság valamiféle ósdi szokássá vált. A válások mindennaposak lettek, az emberek már csak úgy együtt élnek. Csak az USA-ban naponta 5000 abortuszt végeznek el. Kína pedig előírta a kötelező abortuszt a sokgyermekes anyák számára. A gonosz ezen a téren is féktelenné vált. Egyre nyíltabban lehet beszélni a szexuális eltévelyedésekről, a társadalom egyre szélesebb és fiatalabb rétegeiben nyernek teret a drogok. A pénzhajhászás, a luxusélet utáni küzdelem elviselhetetlenné növeli a stresszt. Az emberi kapcsolatok áldozatul esnek a primitív érdekérvényesítési harcnak.

A neurózis az első figyelmeztető jel. Zaklatottság, depresszió, mániák és fóbiák, levertség, személyiségzavarok, mentális betegségek, szexuális túlfűtöttség, megszállottság.

1975-ben Szűz Mária ezeket a szavakat mondja egy jelenés során:

„ Az idők egyre nehezebbé és nehezebbé válnak. Az élet olyan nehéz lesz majd, hogy az emberek úgy érzik, minden elveszett. Az emberi büszkeség nagy zavarodottságot eredményezett… az egy rettenetes, sátáni istenkáromlás, hogy az egész mennyország úgy, ahogy van, kiábrándító és kétségbe vonható!… a korrupció ördöge és a bujaság lelke megrontotta már a föld egész népét! Senki sem kivétel többé. Ez a sötétség hatalmának az órája.”

A világ hanyatlóban van. A hit eltűnt, az erkölcsök lehanyatlottak. Az emberek beletörődtek és elfogadták, hogy a rossz diadalmaskodik az életben.

„A világ a lehető legborzalmasabb módon omlik majd össze, katasztrófák, szerencsétlenségek, áradások, elemi csapások által, és az egész emberiség reszketni fog. Semmi sincsen fájdalom nélkül.”

A fatimai látnok Lucia, akiből később kármelita apáca lett, azt vallotta, hogy eljöttek az utolsó idők. Jelenéseiben kapott titkait senkivel nem oszthatta meg, kivéve a pápát. Lucia azt mondta, a sátán döntő küzdelmet vív a lelkekért. És ez a döntő küzdelem a végső is, mivel az egyik oldal győz, a másik vereséget szenved. Így, mostantól kezdve, választanunk kell. Vagy Istené vagyunk, vagy az ördögé. Nincs köztes lehetőség. Isten minden bűnösnek – még a legnagyobbnak is – irgalmát és megbocsájtását kínálja, és gyógyszerként a rózsafüzért ajánlja. Most, amikor látja, hogy a világ egyáltalán nem figyel rá, felkínálta nekünk jelenések és üzenetek által utolsó eszközét, a Szűzanyát.

„Ez a forrás – valamennyi nemzeté. Imádkozzatok, imádkozzatok többet. Higgyetek bennem, és én is hiszek bennetek”

Végszóul álljon itt a bibliai Jelenések Könyvének záró soraival a messiási ígéret:

„…Az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen továbbra is igazságtalan. Aki tisztátalan, legyen továbbra is tisztátalan. De aki igaz, járjon továbbra is az igazság útján, és aki szent, legyen továbbra is szent. Hamarosan eljövök, s velem lesz a jutalom, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint. Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldog, aki megmossa ruháját a Bárány vérében, mert joga lesz az Élet Fájához, és a kapukon át bemegy a Városba. A kutyák, a csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók és mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kinn maradnak.”

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések