RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

SZŰZ MÁRIÁNAK, JÉZUS ÉDESANYJÁNAK HÉT FÁJDALMA

AZ ELSŐ FÁJDALOM

Szűz Mária hittel hallgatja Simeon jövendölését

Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, – amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is tőr járja át, – hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.”Lk 2,34-35

Áll a gyötrött Isten-anyja, Kín az arcát könnybe vonja. Úgy siratja szent Fiát,
Gyász a lelkét meggyötörte,Kín és bánat összetörte, Tőrnek éle járta át

 

 

 

A MÁSODIK FÁJDALOM

Szűz Mária Egyiptomba menekül Jézussal
és Józseffel

Megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt mondta neki: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni.” Fölkelt, s még akkor éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Mt 2,13-14

Ó mi nagy volt ama drága Szűzanya szomorúsága Egyszülött szent magzatán,
Mennyit sírt és hogy kesergett, Látván azt a nagy keservet, Azt a nagy kínt szent Fián

 

 

A HARMADIK FÁJDALOM

Szűz Mária keresi Jézust aki Jeruzsálemben maradt

Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Lk 2,43-45

Ki ne sírna, melyik ember, Hogyha ennyi gyötrelemben Látja lankadozni őt?
Ki ne sírna Máriával, Hogyha látja szent Fiával Szenvedni a szent Szülőt?

 

 

 

A NEGYEDIK ÁLLOMÁS

Szűz Mária találkozik
a keresztet hordozó Jézussal

Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Lk 23,26-27

Népét hogy megmossa szennytől, Látta tenger gyötrelemtől Roskadozni Jézusát.
Látta édes egy-szülöttét, Halálos nagy elepedtét, Látta, hogy halálra vált.

 

 

 

AZ ÖTÖDIK FÁJDALOM

Szűz Mária ott állt Fia keresztje alatt

Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Jn 19,25-27

Szeretetnek szent kútfője, Fájdalomnak éles tőre Járjon át a lelkemen.
Hogy szívemben lángra kelne Krisztusomnak szent szerelme. Segíts néki tetszenem

 

 

 

A HATODIK ÁLLOMÁS

A keresztről levett Jézust 
Szűz Mária az ölébe fogadja

Amikor esteledett, egy előkelő tanácsos, az Arima-teából való József, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Pilátus Józsefnek ajándékozta a holttestet. Az pedig gyolcsot vásárolt, majd levette Jézust a keresztről. Mk 15,42-46

Add meg, kérlek, hogy míg élek, Együtt sírjak mindig véled S azzal, ki a fán eped.
A keresztnél véled állni, Gyászban véled eggyé válni: Erre űz a szeretet.

 

 

A HETEDIK ÁLLOMÁS

Szűz Mária fájdalommal szívében
kíséri Jézus testét a sírhoz

Fogták Jézus testét és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt ide temették Jézust. Jn 19,42

Krisztusom, ha jő halálom, Anyád szeme rám találjon És elhívjon engemet.
S hogyha testem porba tér meg, Lelkem akkor a nagy égnek Dicsőségét lelje meg.

 

 

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

232 hozzászólás

 1. Ibolya

  Imátság a boldogságos Szüz Anya hétfájdalma tiszteletére.

  Istenem,figyemezz segitségemre
  Uram, siess segedelmemre
  Dicsoség az Atyának a Fiunak és aSzentléleknek Istennek miképen kezdetben vala most és mindöröké Amen

  1Igazz szivemből szánlak téged, Oh fájdalmadAnya, azon félelmes gond miatt,melyet szivedben Simeon jósló szavaira éreztél. O szerelmes Anya! a Te gondal teljes szivedre kérlek, nyerd meg nekem az alázatosság erényét és az Isteni félelem adományát. Üdvözlégy ..stb.

  2Igaz szivemböl szánlak oh fájdalmas Anya azon aggodalom miatt,mely Anyai szivedet az Egyiptomba való futáskor és ott léted alatt érte!Oh szerelmes Anya ;a te aggodalmas szivedre kérlek ,nyerd meg nekem a jámborság adományát. Üdvözlégy stb.

  3Igaz szivemböl szánlak, oh fájdalmas Anya!azon rémület miatt,melyet szivedben éreztél,midön szent Fiadat,Jézust elvesztetted. Óh szerelmes Anya,rémülettel telt szivedre kérlek,nyerd meg nekem a tisztaság és a tudomány adományát. Üdvözlégy stb.

  4 Igaz szivemből szánlak, oh fájdalmas Anya! azon irtózat miatt,mely szivedet elfogta,midön a keresztet hordozó Jézussal találkoztál.Óh szerelmes Anya! irtózattolmegmerevült szivedre kérlek ,nyerd meg nekem a béketűrés erényét és a lelki erőssőg adományát. Ódvözlégy stb.

  5Igaz szivemböl szánlak óh fájdalmas Anya !azon iszonyatos kinok miatt,melyeket szived Jézus kerestrefeszitése és halálakor szenvedett.!Óh szerelmes Anya!a tengernyi keserűségtől elárasztott szivedre kérlek,nyerd meg nekem a mértékletesség erényét és a jó tanács adományát.Üdvözlégy stb.

  6Igaz szivemböl szánlak oh fájdalmas Anya! azon mély seb miatt,melyet Jéus oldalának megnyitása szánakozó sziveden ejtett.Óh szerelmes Anya! fájdalom marcangolta szivedre kérlek, nyerd meg nekem a felebaráti szeretet erényét és az értelem adományát.Üdvözlégy stb.

  7 Igaz szivemböl szánlak,óh fájdalmas Anya! azon szótlan fájdalmas érzet miatt,melyet kinok által kimerült szived Jézus sirbatételekor szenvedett. Óh szerelmes Anya! a te végtelenül elszomorodott szivedre kérlek,nyerd meg nekem az álhatatosság erényét és a bölcsesség adományát.Üdvözlégy stb.

  Imádkozzál érettünk,oh fájdalmas Anya!
  Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.
  Óh fájdalmas Anya Mária! vértanuk királynéja !vedd kegyesen ezen ájtatosságomat,melyet kimondhatatlan fájdalmaid emlékezetére végeztem és nyerd meg nekem az igazi bűnbánat ajándékát és bűneim bocsánatát. Megvallom,az én bűneim ütötték Isteni Fiadon azon mély sebeket,azok dőfték át fájdalom tőrével anyai szivedet.Óh irgalmasság Anya! óh bűnösők menedéke! ne haragudjál a nyomorult teremtményre,ki neked anyi szivfájdalmat okozott,de most igazán meg akar térni.Ajáld fel értem,szegény bűnösért fájdalmaid érdemét ,hogymostentól fogva jóravaló bűnbánatot tartsak és mindazon külső és belső kereszteket,melyekkel az Isten kegyelmesen meglátogat,békén tűrjem,bűneim bocsánatára és az örök dicsőség elnyerésére. Amen.

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.