RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Kereszt kontra pentagramma

A Kereszt üdvösségünk eszköze. Ez eléggé benne van a köztudatban. Ha megáldott, akkor szentelmény is, amely hordozza a papnak szentelése által kapott Isteni áldó erejét. De a kereszt erősebb, mint minden más megszentelt tárgy. Erejét az Úr megváltó szenvedéséből és halálából kapja.

Ez az erő egyrészt kegyelemközvetítő, szabadító, hiszen az ISTEN-EMBER kereszthalála nyitotta meg nekünk a mennyet és szabadított meg a második, azaz örök haláltól, a lélek halálától, a pokoltól. (v.ö. Jel 2,11) Ez tette megbocsáthatóvá bűneinket. De a megváltás csak akkor vált meg minket is, ha hiszünk benne. (v.ö Róm 3,21-4,6). Ezt valljuk meg a Kereszt tiszteletével. „A szív hite megigazulásra, a megvallás üdvösségünkre szolgál” (Róm 10,10) és („…megmutatom neked a hitemet tettekből. ” (Jak 2,18b). lásd még az egész részt Jak 2,14-24. „Tettek által igazul meg az ember és nem egyedül a hit által. “(2,24)

Másrészt a Kereszt ereje ördögűző is, mert az ördögöt is az Úr megváltó szenvedésére emlékezteti, ami véglegesen megtörte az ő erejét. Ezért már a keresztvetésnek is van ereje az ördög ellen. A pap is keresztvetéssel áldja meg a tárgyakat. De jó, ha anyagi valóságú is a kereszt. Ez annál erősebb, minél hasonlóbb az Úr Keresztjéhez. Tehát, ha fából van, az jobb, mintha bármely más anyagból készült. Ha a keresztgerenda rövidebb, mint a függőleges, akkor jobb, mintha egyenlőszárú. A legerősebb akkor, ha a Corpus (Az Úr teste) is rajta van.

Gondoljunk a régi kis rövid exorcizmusra (ördögűzés), amikor a keresztet magasra tartva mondja a pap:

„Nézzétek a kereszt jelét, és meneküljetek ellenséges hatalmak!”

Hiszen JÉZUS kereszthalála az ő legnagyobb vereségük, (v.ö. zsid 21,14) ezért a kereszt jelétől reszketnek.

De vigyázat! Minden eltorzított kereszttel a Megváltást akarja az ördög kigúnyolni, meggyalázni, és ha mi ilyet használunk vagy hordunk, akkor segédkezet nyújtunk neki ebben.

A pentagramm, az ötágú csillag, viszont a pokolnak és minden vele szövetkezett hatalomnak a jele. Ez már kevésbé köztudott. Azt még mindenki tudta, hogy a vörös csillag a kommunizmus jele, hiszen ezért vágták ki 1956-ban a zászlókból és távolították el 1989-ben mindenünnen. Hogy azonban nemcsak a vörös csillag rossz, hanem mindenfajta, mindenszínű ötágú csillag, ezt sajnos csak kevesen tudják. És ez nagy baj, hiszen akkor is tud ártani, ha nem ismerjük a hatását. Az ördög bizony nem törődik a mi szándékunkkal, vagy tudatlanságunkkal, hanem kihasználja azt, ami neki előnyt jelent.

Minden idők ördögimádói tudták ezt és nagyon is használták, pl. az ördög megidézésére vagy elküldésére, aszerint, hogy milyen irányban rajzolták, de az embereknek való kárt okozáshoz is. (Goethe is ír az összefüggésről a Faustban, amikor Mefisto nem tud elmenni, mert akadályozza a küszöbre rajzolt pentagramm. Goethe ugyan nagyon jól tudta, hogy éppen fordított az ötágú csillag hatása, segíti az ördögöt, de nyilván szándékosan ferdítette el a dolgot, nehogy elárulja a pentagramm igazi szerepét, amit maga is használt.)

A pentagramm eredetileg Lucifer lebukásának jele, amint fejjel lefelé zuhan. Ekkor az egyik ág lefelé mutat, míg a többi sematikusan, mintegy szétterjesztett karokat és lábakat képez. Ő persze nem lebukásként értékeli ezt, hanem szabadságának jeleként: „Nem szolgálok!” Ez a forma tehát a legrosszabb.

Ránk, emberekre nézve azonban az álló forma, amely hasonlít egy emberhez, veszélyesebb. Ugyanis az ördög be akarja foglalni az embert az ötágú csillagba, fejét és minden érzékszervét, – a belső érzékszerveket is, – hatalma alá hajtani.

Szimbolikus jelentősége van, hogy az ötágú csillagnak nincs középpontja. A kereszt két szárának metszéspontja középpontot alkot, jelképesen JÉZUS szívét. A szív JÉZUS tanításában az ember középpontja. („Boldogok a tiszta szívűek” (Mt 5,8 és még 12,34 15,8. 18. 22,37 Lk 16,15 Jn 12,40 és még számtalan helyen))

Az ötágú csillagba zárt embernek nincs szíve. Azaz kizárólag a fejével gondolkozik, csak racionális és nincs benne szeretet. Az ördög intelligenciában messze fölülmúlja az embert, de hiányzik belőle a szeretet. Ezt akarja az embernél is elérni. Gondoljunk itt azokra, akiknek a tudomány az istene, ahogy a Nobel-díjas atomtudós, Türkauf, megtérése után nevezi őket: Die Wissenschaftglaubigen”, a csak a tudományban hívők. Pedig mennyire változékonyak a tudományos ismeretek! (Milyen sok minden, amit én még az iskolában úgy tanultam, ma már nem érvényes, esetleg pont az ellenkezőjét vallják ma a tudósok, vagy egymásnak ellentmondó véleményeik vannak.)

Az ötágú csillagot láthatjuk ma mindenütt, ahová csak nézünk. Az utolsó 50 évben hatalmasan elterjedt a használata. Minden papírpénzen, zászlón, (Egyszer nézegettem egy nagy fali térképet, amin az országok zászlaja is rajta volt. Majdnem minden állam zászlójában ott volt egy vagy több ötágú csillag. Alig volt kivétel, csak Svájc, Portugália és Magyarország zászlajára emlékszem. (Szlovákia akkor még nem volt önálló állam.) Ismerek egy osztrák zarándoklat vezetőt, aki annyira nem hajlandó ötágú csillaggal érintkezni, hogy csak olyan pénzt vesz kézbe, amin nincs pentagramm. Így kizárólag svájci vagy magyar pénzt fogad el.) ruhadarabokon, cipőkön, könyvekben, hirdetéseken megtaláljuk. Még liturgikus könyvekben, sőt csodás érmeken is. (Ez mutatja mekkora a tudatlanság ebben a tekintetben még egyházi körökben is). Régebben, ha csillag fordult elő valahol, az hat- vagy nyolcágú volt. (Lásd régi templomok díszítésében, festményein, régi könyvekben.) 20 éve Olivetti írógépemen a billentyűn még hatágú csillag volt, de ha lenyomtam, a papíron már ötágú csillagot nyomott. A betűkeréken már ötágú volt a csillag!

Ugyanígy láthatjuk mindenütt és mindenben a hatását is:

1. Az „okosság” lép az Isteni bölcsesség helyére. Ez egyrészt az ISTEN nélküli tudomány, másrészt az evilági okosság, amely az érvényesülést és pénzszerzést szolgálja, akkor is, ha hazugság, csalás, lopás, mások kíméletlen eltiprása kell hozzá. Hiszen JÉZUS mondja, hogy az ördög a „hazugság atyja” (Jn 8,44) (Mindez szemben áll a „Boldogok a lelki szegények” elvévei, vagyis boldogok, akiknek „egyedül ISTEN elég”, ahogy avilai szt. Teréz hirdeti.)

2. A gyilkosság, különösen a magzatgyilkosság és eutanázia, amely sok helyen már törvényben biztosított „jog” Ez megöli az áldozat testét és megöli azok lelkét halálos bűnnel, akik részesek ebben a gyilkosságban. (A „Ne ölj!” paranccsal szemben) Ez az ördögnek hozott áldozat! Hiszen az ördög, JÉZUS szavai szerint: „a gyilkos kezdettől fogva”. (Jn 8,44) Emlékezzünk, hogy a pogányok a Moloch bálványnak csecsemőket áldoztak. A bálvány hasában tűz égett és nyitott száján át beledobták a kisbabákat. „A pogányok istenei pedig ördögök. (Zsolt 96,5. Így emlékeztem az idézetre, de mivel sok fordításban nem így van, utánanéztem az eredetiben. Idézem a Vulgátát (az Egyháztól sugalmazottnak elismert fordítás a görög ,,hetvenes” fordításból: „guoniam omnia dei gentium daemonia”.))!

3. A „szabadság” meghirdetése, amin valójában az ISTENTŐL való szabadságot értik, ami teljes szabadosságba vezet, minden törvénytől és rendtől való „szabadságba.” Ez pedig legtöbb esetben a drogok, az ital, az érzékek, a bűn rabszolgájává tesz. Aki nem ISTENT akarja szolgálni, hanem csak a saját énjét, az az ördög rabszolgájává lesz. „Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt.” (Mt 10,39)

4. A sex, érzékiség, sőt a perverzitások minden fajtájának mérhetetlen uralma mindenfelé. (Szemben a „Ne paráználkodj!” és „Felebarátod feleségét ne kívánjad” Isteni parancsával.) A szeretet teljes elferdítése puszta sexszé, szemben JÉZUS „új parancsával”: „Szeressétek egymást, ahogy ÉN szerettelek titeket!” Jn 13,34)

5. Végül a hatalomvágy és a hatalommal való visszaélés, amely másokkal való kíméletlen bánásmódhoz, mások eltiprásához, kizsákmányolásához vezet. Hiszen a Sátán „evilág fejedelme,”- mondja JÉZUS, és azt akarja, hogy az ember is olyan gonosz zsarnok legyen, mint ő (Szemben a szolgálat parancsával: „Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája.” (Mk 10,45. Mt 20,28)

Az ötágú csillagot az Úr öt szent sebével győzte le. („Ő majd széttiporja fejedet.” 1.Moz 3,15b) De nekünk is „ki kell egészítenünk” (v.ö. Kol 1,24), aktualizálnunk kell ezt a győzelmet magunk és mások számára, olyan imákkal, melyek JÉZUS sebeit dicsőítik, fölajánlják, vagy azokról elmélkednek.

Legfontosabb fegyver itt a rózsafüzér, mely 5 tizedével, mintegy lasszóval lerántja a pentagramm 5 ágát. Különösen erősek ebben a tekintetben azok a rózsafüzérek, melyek az 5 szent sebre hivatkoznak, mint a szeretetláng-rózsafüzér 5 keresztvetése, vagy ahol 5 szem van egy-egy „tízedben” (ill. ötödben), mint például a „Magyarság öt seb titka” rózsafüzérében.

M.B.

A vadállat, az antikrisztus, az öntelt, kegyelem nélküli és tisztátalan érzéki ember, a nagy babiloni kéjnő az önmegváltás és a kárhozat jele.

 

 

JÉZUS KRISZTUS, a tiszta, kegyelmi állapotban lévő szív-ember, a máriás ember, a megváltás és a megmentés jele
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

482 hozzászólás

 1. Tanítvány adatlap-képe
  Tanítvány

  Ethon !
  Sajnállak mert tájékozatlan és gyenge vagy !

  Máté 19:6
  „Neked fogom adni a mennyek királyságának kulcsait, és minden, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben, s minden, amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyekben!”

  Jézus hatalmat adott nekem arra, hogy használjam az Ő nevét. És amit megkötök a
  földön, az a mennyekben is meg lesz kötve. És amit feloldok a földön, a mennyekben
  is fel lesz oldva. Ezért az Úr Jézus Krisztus nevében megkötözöm a fejedelemségeket,
  a hatalmasságokat, a jelenvaló világkorszak sötétségének uralkodóit. Megkötözöm és
  lerontom a gonoszság szellemeinek hatalmát a magasságban, és nem árthatnak
  nekem semmit Jézus nevében
  (Máté 16:19; János 16:23–24; Efézus 6:12).

  1 Kor. 6,3
  Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy a mindennapi élet dolgait?

  Pál elmondja, hogy egy nap a hívők fogják megítélni a bukott angyalokat, démonokat.

  A nagy fehér trón ítélet után jön a második lépés, amikor is a démonok a tűznek tavába
  vettetnek, ahol az örökkévalóságot kell tölteniük (Máté 8:29, 25:41,46). Ez lesz a démonok
  végső kárhozata.

  BILL SUBRITZKY : SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL
  http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fistenkereso.hu%2Fletoltesek%2Ftanitasok%2FBill_Subritzky-Szabadulas_a_demonoktol.pdf&ei=aOI5U7aYBKvnygP4soLIDQ&usg=AFQjCNEq7xtk-efhyrP50A9xnmemqjoCGg&bvm=bv.63808443,d.bGQ

  Peter Horrobin : gyógyulás és szabadulás
  http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fistenkereso.hu%2Fletoltesek%2Ftanitasok%2FPeter_Horrobin-Gyogyulas_es_szabadulas2.pdf&ei=AOM5U7T4MsikyAP484G4Cg&usg=AFQjCNFUYat3zvMRzpAecYW2E23lY_ebyQ&bvm=bv.63808443,d.bGQdásom

  Isten minden hatásos fegyvert megadott nekünk embereknek a gonsosszal szemben – Én ismerem és merem is használni :-)

  Válasz
 2. Ethon

  Üdvözletem Emberek. Akik szeretnének beszélni egy igazi démonnal az keressen fel engem skypon. Kedves vagyok, és együttérző, szeretem embertársaimat, de ellenségeimmel kíméletlenül végzek. Amit ti hirdettek. Szánalmas. Visszataszító. Hamarosan, a nem is olyan távoli jövőben, végre kinyithatom felséges szárnyamat, hogy végre dalolhassam az igaz kezdetet. Várjátok szeretettel emberek.
  Skype nevem:
  amaion66

  Válasz
 3. ksza

  Igen, igen. Én is úgy gondolom, hogy a pápa még e tekintetben az útja elején van. Imádkozzunk érte -ahogyan azt ő is kérte- hogy pápasága Isten akarata szerint alakuljon!

  Válasz
 4. Nick adatlap-képe
  Nick

  Hogy milyen pápánk van, azt csak az idő döntheti el, hiszen egyikünk sem ismeri őt. “Gyümölcseiról ismerszik meg a fa.” Próbáltam utánanézni a neten, de elég vegyes infok vannak Ferenc pápáról. Argentínában rohamosan csökken a katolikusok száma, akik még annak vallják magukat, azok sem járulnak már szentségekhez és nem divat templomba járni, habár Bergogliot kedvelik. Ez jó gyümölcs?

  A világ bármely tájáról olvasok üzeneteket, mind azt hangsúlyozzák, hogy nem a nyájasság, az evilági boldogság és a “jó ebédek” Isten útjai. Viszont nagyon jók a prédikációi ennek a pápának.

  Válasz
 5. ksza

  Szentmisével, gyónással, áldozással értek csak egyet… Nem akármilyen pápánk van! Egy helyen azt írták róla (és milyen igaz!), hogy a Szentlélek frissességéről tesz tanúságot. Találó…Megnyilatkozásai és programja önmagáért beszél. A Magyar Kurir oldalán rendszeresen megjelennek római videó beszámolók. A legutóbbiban röviden a Nostradamus és Malakiás féle jövendölésekre is reagálnak.)

  Válasz
 6. denis21 adatlap-képe
  denis21

  Sajnos ez így igaz ahogy GY írja…Készüljetek kedves testvérek a Nagy Figyelmeztetésre.Gyónjatok meg,áldozzatok és amikor csak tudtok menjetek Szent misére!!!

  Válasz
 7. GY

  Az van kedves testvérek hogy Ferenc NEM Istentől van az egyháznak ..

  Bővebben itt http:://www.nagyfigyelmeztetes.com

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.