RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< Bevezető a JÉZUS BENSŐ ÉLETE c könyvhöz, a kinyilatkoztatás körülményei és elfogadása

<< A Betlehemiek keménysége

JÉZUS KEGYELMEKET KÉR SZERETETT ANYJÁNAK 

Miután világrajövetelemhez az atyai áldást és az isteni beleegyezést megkaptam, kértem Atyámat, hogy jutalmazza meg szeretett Anyámat a kellemes "lakásért", melyet kilenc hónapon át méhében Nekem adott. Ő minden jóságával és szeretetével teljesítette kérésemet. Anyámat felséges elragadtatásba hozta s megadta neki a kegyelmet, hosy az Istenséget teljes tökéIetességében szemlélhette! . .. Ezalatt mindenhatósága úgy irányította Máriát, hogy lelke még nem dicsőült meg s nem emelkedett mennyei boldogságra, hanem képes volt e magasztos elragadtatás után is újra magához térni.

Máriának ez a boldog "látása" csodálatos volt és ebben a "látásban" időzött Anyám lelke. E perctöl kezdve nagy kegyelemmel és tökéletességgel lett telítve. Atyám rnegkérdezte Anyámat, hogy milyen jutalmat kíván azért, hogy Nekem, szeretett Fiának szállást adott? Anyám mélyen megalázta magát és így felelt: 
– "Mindaz, ami bennem van, a Te ajándékod Atyám! Ezért nem illet meg jutalom. De mivel isteni bőkezűséged oly pazarul báník velem s elhalmoz kegyelmével, annyi kegyelmet és erőt kérek a magam számára, hogy Fiamat, az emberré lett Igét tökéletesen utánozhassam. Arra is kérlek, ó Atyám, hogy minden szevedést, melyet Fiam az emberi nem üdvösségéért el fog szenvedni, Vele együtt szenvedhesem! Adj nekem erőt és bátorságot, hogy minden tőrszúrást bátran viselhessek el, melynek szívemet át kell majd járnia!"

Szeretett Anyám tökéletesen boldog volt s alázatosan mondott köszönetet újra azért a nagy kegyelemért az örök Atyának, mert őt választotta egyszülött Fia édesanyjának. Köszönetet mondott, hogy Fiát kilenc hónapon át testébe fogadhatta. Megköszönte mindazt a kegyelmet, melyet ez idő alatt tőle kapott. Újból felajánlotta s teljesen Neki ajándékozta magát és kijelentette, hogy mindenben teljesíteni akarja Isten akaratát. Továbbá még azt a kegyelmet is kérte Atyámtól, hogy "Fiát" illő tökéletességgel táplálhassa. Ne engedje meg, hogy Isten és Fia eközben valami kellemetlenséget vagy szenvedést érezzen. Anyám kérései tetszettek Atyámnak.

SZENT JÓZSEF TITOKZATOS ÁLMA

Szeretett Anyám csodálatos elragadtatásakor Szent Józsefet álom nyomta el. Álma egészen titokzatos volt; Szent József lelke Istenhez emelkedett. Szemlélte az isteni titkokat, mindenekelőtt Emberrélevésem titkát. Kértem Atyámat, fizesse meg Szent József fáradságát, melyet Anyám ellátásával s ezzel együtt Miattam vállalt magára. Különösen azt a szorongást jutalmazza meg, melyet a tanácstalanság okozott neki, tisztaságos jegyese állapotát illetően. Jutalmazza meg az úton elszenvedett nehézségeit s azt a fájdalmát, hogy kénytelen volt mindenkitőI eltaszítva, ebben a nyomorúságos viskóban menedékhelyet keresni. Atyám új kegyelmekkel és égi ajándékokkal áldotta meg őt.

JÉZUS SZÜLETÉSE

Mialatt szeretett Anyám az Istenséget élvezte, s József istenÍ édességben és mennyei vigaszokban részesüIt . . .a világra jöttem!

Csodálatos módon születtem! Anyám tiszta szűz maradt s nagy kegyelmekkel gazdagodott. Miután elhagytam a szűzi méhet, mélyen megalázkodva imádtam örök Atyámat. Újból köszönetet mondtam Megtestesülésemért és életemet kiengesztelésre ajánlottam fel. A földön feküdtem elterülve és sírni kezdtem. Hangom Mária szívébe hatolt és fölséges elragadtatásából visszavonta őt. József is visszatért erzékei használatához; mindketten letérdeltek és imádtak Engem.

Hogy mily nagy örömöt érzett a szívük, azt emberi elme fel nem foghatja, legkevésbé szeretett Anyámét, aki oly nagy sóvárgással várta világrajövetelemet. Mily szeretettel imádott, hogyan hódolt Előttem; mily szívvel ajánlotta fel magát szolgálatomra s mily méltatlannak tartotta magát e kitüntetésre! S mindezt mily szép lélekkel, anyai érzéssel és édes kedvességgel cselekedte. Szívesen vettem tőle és felajánlottam Atyámnak. Bár rá-ránéztem testi Szemeimmel, de inkább szerettem őt Szívemmel és így gyönyörködtem benne.

>> Engesztelő könnyek

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

5 hozzászólás

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.