RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Luisa Piccarreta misztikus élete

SZÜLETÉS
.
Isten Szolgálója, az olasz Luisa Piccarreta Corato, Bari megyében született 1865 április 23-án, és 1947, március 4-én hunyt el, a szentség hírében.
.
Húsvét utáni első vasárnapon született, amit Szent Fausztina kanonizációjakor, 2000 április 30-án, II János Pál pápa hivatalosan az Irgalmasság Ünnepévé tett, Jézus kifejezett akarata szerint. Jézus ekként is aláhúzta, hogy Luisa az ő kiválasztottja volt, az Isteni Irgalom örökkévaló gyümölcse.
.
A CSALÁD

Luisa családja egy vidéki olasz farmon lakott, és mezőgazdálkodásból élt. Szüleinek, Vito Nicolának és Rosa Tarantinonak 5 gyermeke született:: Maria, Rachele, Filomena, Luisa és Angela. Maria, Rachele és Filomena megházasodtak. Angela, akit legtöbben Angelinának hívtak, nem ment férjhez. Luisa Húsvét utáni vasárnapon született, és még aznap meg is keresztelték.

Apja egy gazdag család farmján dolgozott. Napfürdette domboldalak, kőházak, a csendet csak az állatok hangja töri meg. Luisa a gyermekkorát ezen a farmon töltötte. Az öreg ház mellett egy hatalmas fa állt, ennek lombjai között rejtőzött el Luisa, hogy imádkozzon. Ebben a békés napfényes magányban kezdődött el Luisa kalandja Istennel, itt tette meg első lépéseit a szenvedések és a szentség felé.

Szülei tíz nap eltéréssel, 1907 márciusában hunytak el, Luisa 42 éves korában. Úgy beszélt szüleiről, mint a tisztaság angyalairól, akik nagyon ügyeltek, hogy a gyermekeiknek milyen szavak jutnak a fülükbe. Hazugságot, képmutatást, hamisságot nem tűrtek a házukban. Összetartó, mély hitű, melegszívű család volt az övék.

JÉZUS FÉLTÉKENY SZERETETE

Jézus, féltékeny szeretetében, elmagyarázta Luisának, hogy nagy félénkséggel ruházta fel, így őrizte meg másoktól, mert nem akarta, hogy bárki vagy bármi megérintse a szívét. Azt akarta, hogy távol maradjon mindenkitől és mindentől, és egyetlen örömét Őbenne találja meg.

ELSŐ ÁLDOZÁS

Kezdődnek az ördög támadásai is, aki már ekkor fizikailag is gyötri őt. Luisa egyre jobban az imába fordul, a Legszentebb Szüzet hívja segítségül, akinek jelenlétét gyakran élvezi. Az Isteni Gondviselés vezeti a kislány lépteit a misztika felé, és megtanítsa rá: nincs más öröm, egyedül Isten és a kegyelem. Egy napon az Úr így szól hozzá: “Újra és újra körbejártam a földet, és kerestem a teremtményeim között a legkisebbet. Így találtam rád. Kicsinységed tetszik nekem, ezért kiválasztottalak, rábíztalak angyalaimra, hogy vigyázzanak rád, nem azért, hogy naggyá váljál, hanem hogy még kisebbé válj, és akkor elkezdem benned nagy munkámat, hogy betöltsd akaratomat. Semmi nagy dolgot nem fogsz sem érezni sem tapasztalni, egyedül akaratom erejét, hogy mindig kisebbé tegyen, mert te leszel az Isteni Akarat kicsi Lánya” (1921 Márc 23, XII kötet).

9 évesen részesült első áldozásában, és ettől kezdve órákat tölt az Oltáriszentség előtt imádkozva. 9 évesen be szeretne lépni az – azidőtájt nagyon népszerű – Mária Leányai Társaságba. 18 éves, amikor a domonkos harmadrend tagja lesz, rendi neve Magdolna nővér. Ő lépett be elsőként ide, parókiájuk papjának buzdítására. Luisa mélységesen tisztelte Isten Anyját, lelkisége mind máriásabb lett. Egy napon verset is írt a Miasszonyunkról.

A BELSŐ HANG

Első áldozása után Luisa egyre gyakrabban hallja Jézus hangját egy belső hangként. Az Úr tanítja – és néhol dorgálja – őt a Kereszt előtti szemlélődésre, az engedelmességre, názáreti rejtett életére, erényeire, és sok másra, amire éppen szükség van.

TELJES ELSZAKADÁS

Jézus fokozatosan vezeti őt az önmagától és mindentől való teljes elszakadásra. Egész kiskorától fogva tanítja a kislányt az önként elfogadott szenvedés és a másokért végzett közbenjáró ima óriási értékére.

LUISA VIGASZTALJA JÉZUST

Luisa gyakorta imádta Jézus Sebeit, és vágyott rá, hogy Vele szenvedjen. Nem egyszer megcsókolta a Szent Sebeket, a Lábain, a Kezein, az Oldalán, és ilyenkor a Sebek eltűntek. Jézus így mutatta meg neki, mekkora vigasztalás számára a szeretete és a tisztelete az Ő Szenvedései iránt.

MÁRIA LEÁNYA

Gyermekkorában Luisa inkább áhitatosnak és félénknek tetszett, de ugyanakkor élénk és örömteli kislány is volt. 11 éves korában megkapja a kinevezést: “Mária Gyermeke”. Luisa felnőttként is alacsony és apró maradt, hatalmas, mély szemekkel.

AZ ELSŐ LÁTOMÁS

Alig volt 13 éves, amikor otthon, munka közben bensőleg Jézus Passióján elmélkedett. Hirtelen késztetést érez, és kimegy a második emeleti balkonra, hogy levegőzzön kicsit. Ekkor látomása van: az utcán óriási tömeget lát, és az embersokaság közepén látja a keresztjét kínosan vonszoló Jézust. A tömeg mindenfelől lökdöste és bántalmazta az Urat.

Jézus is levegővételre szomjazott, arca vérben ázott, szívszorító állapotban volt.

“LÉLEK, SEGÍTS NEKEM!”

Egyszer csak Jézus ránézett és azt mondta: “Lélek, segíts nekem!”

Luisa lelke csordultig telt együttérzéssel. Visszament a szobájába és keservesen sírt. Azt felelte Jézusnak, hogy el akarja szenvedni az Ő kínjait és így könnyíteni Rajta, mert igazságtalan volt, hogy Jézusnak ennyire kell szenvednie érte, nyomorult bűnösért, miközben ő nem szenved semmit Érte.

A DÉMONOK ŐRJÖNGÉSE

Ekkor részesült először Jézus Passiójának fizikai szenvedéseiben, habár teljesen rejtve. 13 éves korától  16 éves koráig Luisa ádáz harcot vív a démonokkal, pokoli sugallatokat, kísértéseket, víziókat elszenvedve. A fiatal lány azonban sikeresen megküzd velük. A rémisztő hangok dacára sikerül leküzdenie rettegését, mert tekintetét nem veszi le Jézusról, ahogyan a Szent Szűz tanítja neki.

A DÉMONOK VÉGSŐ TÁMADÁSA

Mivel Luisa egészsége igen törékeny volt, ezért a nyarakat a Corato-tól 27 km-re fekvő “Remény Toronyban” tölti. 16 éves, amikor a démonok olyan erővel támadnak rá, hogy elveszti az eszméletét. Ekkor kapja második látomását a szenvedő Jézusról, aki így szól hozzá: “Jöjj Velem, ajándékozd Nekem magadat. Jöjj az Isteni Igazságszolgáltatás elé, mint a “jóvátétel áldozata” azért a sok bűnért, amit ellene elkövettek. Így Atyám kiengesztelődik és sok bűnös lélek elnyeri a megtérés kegyelmét.”

A VÁLASZTÁS

És Jézus folytatta: “Két választásod van: súlyos szenvedések vagy nem annyira súlyosak. Ha visszautasítod a súlyos szenvedéseket, akkor nem nyerheted el azokat a kegyelmeket, melyekért oly bátran harcoltál eddig.”

Ha elfogadod, Én soha nem hagylak magadra, benned fogok élni, hogy elszenvedjek minden megbántást az emberektől, amit Ellenem elkövetnek. Ez rendkívüli kegyelem, amiben csak nagyon kevesen részesülnek, mert ezzel megnyílik előtted a szenvedés mezeje. Ugyanakkor a dicsőség olyan magas fokára emellek, amilyen sokat kell szenvedned Értem. Harmadjára a Szűzanyát adom melléd segítődül, társadul, vigasztalásul, övé a privilégium, hogy minden neked szükséges kegyelemben részesítsen aszerint, hogy mennyit tudsz befogadni.”

A JÓVÁTÉTEL ÁLDOZATA

Ekkor Luisa nagylelkűen odaajándékozta magát Jézusnak és a Miasszonyunknak, készen arra, hogy mindenben alávesse magát nekik.

TÖVISKORONA

Pár nappal később Luisa megkapta Jézus töviskoronáját, ami leírhatatlan fájdalmakat okozott neki. Ettől fogva képtelen volt lenyelni bárminemű élelmet.

A TÁPLÁLKOZÁS HIÁNYA

Innentől Luisa gyakorlatilag semmit nem evett egészen haláláig. Eledele kizárólag az Eukarisztia és Isten Akarata volt.

ÜLDÖZTETÉSEK

Luisát körbevette az értetlenség, éppúgy a családjában, mint a papok részéről.

LÁTSZÓLAGOS HALÁL

Az egyre nagyobbodó fizikai szenvedések miatt, Luisa gyakran elájult. Ilyenkor teste megmerevedett több napra is, amíg egy pap ki nem hozta a halálhoz hasonló állapotból.

A SZENT ENGEDELMESSÉG

Luisa csak akkor tért magához, amikor a Szent Engedelmesség nevében papi áldásban részesült.

DOMONKOS HARMADRENDI

18 évesen belép a domonkos harmadrendbe és felveszi a Magdolna nővér nevet.

SZÜNTELEN SZENVEDÉS

22 éves, amikor Jézus így szól hozzá: “Szívem Kedvese, ha elfogadod a szenvedést, nemcsak időről időre, de szüntelenül, akkor megmentem az emberiséget. Igazságosságom és az emberi faj közé helyezlek. Amikor Igazságosságot gyakorlok,, és katasztrófák sokaságát bocsájtom rájuk, te ott leszel köztünk, és téged ér minden, ők pedig megmenekülnek. Tovább nem tudom visszatartani az Isteni Igazság karját.”

ÁGYHOZ SZEGEZVE 64 ÉVEN ÁT

Luisa igent mondott, és innentől ágyhoz szegezve élte az életét, több mint 64 éven át. Angéla nővére, aki hajadon maradt, gondozta és ápolta egész életében.

ISMÉTELT HÁNYÁSOK

Ebben az időben Luisa még igyekezett magához venni egy kevés ételt, amit azonnal kihányt. De csodás módon, a lenyelt étel érintetlen egészben került vissza a tányérra, szebben és gusztusosabban, mielőtt Luisa lenyelte volna.

LEÍRHATATLAN LELKI GYÖTRELMEK

Luisa leírhatatlan lelki gyötrelmeket is elszenvedett, főleg Jézus távolléte kínozta meg nagyon.

EGYETLEN FELFEKVÉS SEM 64 ÉV ALATT

Ötödik és egyben utolsó gyóntatója, Don Benedetto Calvi írásban tanusított egy másik csodás jelenséget: 64 éves ágyhoz kötözöttsége alatt soha nem voltak felfekvésből eredő sebei.”

MISZTIKUS HÁZASSÁG

Luisa soha nem ment férjhez. 23 éves korában, 1888 október 16-án a Misztikus Házasság kegyelmében részesül. Keresztrefeszített hitvesként Luisa sosem lehet apáca, amint szerette volna, de Jézus így szólította: “te vagy a Szívem igazi szerzetese”

HÁZASSÁG A KERESZTEN ÉS AZ ISTENI AKARAT ADOMÁNYA

1889 szeptember 8-án, 11 hónappal később, ez a Házasság meg lett újítva az Égben, a Szentháromság jelenlétében. Ekkor részesült Luisa az Isteni Akarat adományában.

MAGÁNYOSAN, REJTVE, ISMERETLENÜL

Luisa mindig tartózkodó és hallgatag volt, és nagyon engedelmes. Nagy barátja és gyóntatóatyja, Boldog Annibale de Francia így írt róla: “Egyedül akar élni, elrejtőzve, ismeretlenül. Luisa semmi pénzért nem akarta, hogy az  Úr Jézussal való beszélgetéseiről és bensőséges kapcsolatáról a nagyközönség tudomást szerezzen, főleg nem, amíg él. Kivéve, ha ezt maga az Úr kívánta volna. Mindig meghatott végtelen engedelmességével, elsősorban Jézus iránt, másodsorban gyóntatói iránt, amit maga Jézus kért tőle.”

“Habár semmiféle emberi tudománynak nincs birtokában (Luisa alig tudott írni és olvasni), mégis telve van mennyei bölcsességgel, a Szentek tudásával. Társalgása fénytől ragyog és nagyon vigasztaló.”

Pedig nehéz időszakokat okoz számára a természetes képességei és a Jézus által előírt hivatása követelményei között tátongó szakadék.

Szinte azt mondhatjuk, hogy 40 éven át erőszakot tett magán ezügyben, megosztva Jézus szenvedéseit a lelkek mentésére – mellyel különleges, már-már emberfeletti, érthetetlen nagylelkűségről tett bizonyságot. Nem lehet túlszárnyalni azt, amennyire Luisa elfeledkezett önmagáról.

HALÁLA

Luisa 81 évesen, 1947 március 4-én tért meg az atyai házba, egy két hetes tüdőgyulladás következtében. Ez volt az egyetlen betegsége egész hosszú életében. Halála nem szűkölködött természetfeletti jelenségekben. Mivel életében számtalan testen kívüli élményben volt része, ezért az orvosok 4 napig vártak a halál beálltának megállapításával.

Rendesen egyenesen ült az ágyában, 4 párnával a háta mögött. De sosem dőlt ezekre, mert sosem aludt. És mivel a gerincoszlopa merev volt, nem is lehetett őt lefektetni. Ezért végül egy speciális “L” alakú koporsót kellett készíteni neki.

Viszont azzal ellentétben, hogy míg teste szokásos merevségében ült és az éjszakákat végigutazta Jézussal az egész világon és a századokon át, íme halálában teste rugalmassá vált. Az orvosok el tudták mozdítani a fejét minden irányban minden nehézség nélkül, meg tudták mozgatni a karjait, az ujjait be lehetett hajlítani. Még a szemhéja is felemelhető maradt, és mögötte ott ragyogott halálában is a hatalmas selymes tekintet. Úgy tűnt, mintha még akkor is élne, csak elaludt volna. Az orvosok csak több vizsgálat elvégzésével állították ki a halotti bizonyítványt. Ilyen volt 4 napig, pedig nem balzsamozták be.

Még számos csodát lejegyezhetnénk, melyek életét jellemezték. A különleges kegyelmek egyedülálló hivatását kísérték, melynek célja az emberi lelkek megmentése volt. Legyen meg az Úr akarata valamennyiünk életében!

F I A T !


Az életrajz egy másik változata:

Jézus hangja vezette Luisát afelé, hogy lemondjon önmagáról és mindenkiről. 18 éves korában történt, hogy házuk balkonján állva megpillantotta a szenvedő, keresztet hordozó Jézust, amint ráemelve szemeit, így szólította meg: “Ó lélek, segíts nekem!”

Ettől a pillanattól kezdve megelégíthetetlenül vágyott arra, hogy Jézusért szenvedjen és hogy a lelkek megtérjenek. Ekkor elkezdődnek azok a fizikai szenvedések, melyek – megnövelve a lelki és erkölcsi szenvedésekkel – a hősiesség fokáig juttatták el őt. Hiába minden orvosi próbálkozás és konzultáció, betegsége klinikailag ismeretlen és kezelhetetlen marad. Luisa teste úgy megmerevedik, hogy alig mutat életjelet, és senki nem tud rajta segíteni. Amikor már megpróbálkoztak minden tudományos lehetőséggel, a család végül már egyedül a papokban reménykedik. Egy Ágoston rendi szerzetespap, Cosma Loiodice, a kereszt jelét rajzolja a szegény test felett, ami után a kislány állapota átmenetileg javul. Hogy a csoda megismétlődjön, ettől fogva rendszeresen hívják a papokat hozzá, hogy felszentelt kezükkel a kereszt jelével segítsenek neki.

Luisa meg van győződve róla, hogy minden pap szent, de egy nap az Úr ezt mondja neki: “Ez nem azért van, mert ők szentek – bár azok lennének! – hanem mert az én papságom folytatói ők a világban, mindig alá kell vetned magadat a papi tekintélynek, soha ne ellenkezz velük, akár jók akár rosszak.” (I. kötet)

Luisa egész életében engedelmes volt a papoknak. Ez lett szenvedéseinek legnagyobb forrása. Kezdetben az értetlenség megaláztatásaival kellett szembenéznie, mert megmagyarázhatatlan betegsége miatt rásütötték, hogy egzaltált, és csak a feltűnést keresi. Egyszer előfordult az is, hogy két hétig magára hagyták súlyos állapotában. Luisa elfogadta az áldozat szerepét: minden reggel merev, mozdulatlan állapotban ébredt, és senki nem tudta mozgásra bírni sem a karjait sem a lábait. Egyedül a kereszt jele, melyet egy pap által kapott, hozhatta ki őt ebből az állapotból. Máskülönben nem tudta egyetlen feladatát és munkáját sem ellátni.

Esete egyedülálló volt, gyóntatói pedig sosem lettek lelki vezetői, mert ezt a feladatot maga az Úr akarta betölteni nála. Jézus Önnön hangjává tette őt, erre nevelte, tanította, javítgatta, ha kellett, számára a tökéletesség útját írta elő. Évekig munkálkodott így benne a Megváltó, míg képes lett fogadni az Úr Akaratának ajándékát. Ebben az időben Giuseppe Bianchi Dottula volt a segédpüspök, aki eljött, hogy megtudja, mi folyik itt Coratóban, hiszen hallott róla papjaitól, és felelősséget érzett az ügyben. Érett és körültekintő megfontolás után úgy döntött, hogy Luisának különleges gyóntatóra van szüksége, amivel egy nagyszerű papot, a bencés Michele atyát bízta meg. Michele atya óvatos volt, igyekezett korlátokat szabni a lány szenvedéseinek, és meghagyta, hogy semmit ne tegyen az engedélye nélkül. Megparancsolta neki, hogy legalább egyszer egyen egy nap, mégha azonnal ki is hányna mindent, ahogy lenyelte.

Luisa egyedül Isteni Akaratból élt. Michele atya engedélyezte számára, hogy az ágyában maradjon, és így élje engesztelő életét. Ekkor 1888-at írtak. Luisa – kivéve, amikor az engedelmesség mást nem követelt -, többé nem kelt fel fájdalmai fekhelyéről 59 éven át, életét az ágyában ülve töltötte. Állapotát megadással fogadta, önmagára, mint áldozatra tekintve.

1898-ban az új segédpüspök, Tommaso de Stefano másik gyóntatót jelölt ki számára: Fater Gennaro Di Gennaro-t, aki mellette marad 25 éven át. Az új gyóntató felismeri, hogy az Úr munkálkodik ebben a lélekben, és kategórikusan megparancsolja Luisának, hogy mindent írjon le, amit az Úr kegyelme benne művel. Hiába tiltakozik Isten Szolgálója, nem kerülheti ki az engedelmességet. Pedig ellenveti alacsony iskolázottságát is. Fr. Gennaro Di Gennaro nem enged, pedig tudja, hogy Luisa mindössze az általános iskolát végezte el. 1899 február 28-án fog bele a naplójába, mely később 36 kötetté bővül! Az utolsó fejezetet 1939 december 28-án írja meg, ugyanis ezen a napon arra kap parancsot, hogy fejezze be az írást.

1922 szeptember 10-én meghal a gyóntatója, akit a bencés Francesco atya követ, de ő csak 4 évig marad, mert ő is meghal 1926-ban. Ekkor a segédpüspök választása egy fiatal papra esik: Fr. Benedetto Calvi-ra. Ő már haláláig gyóntatója marad Luisának, megosztva vele minden szenvedését és félreértettségét, melyek még utolsó éveiben várnak rá. Szerencsére a század elején Pugiliában felbukkan Boldog Annibale Maria Di Francia, hogy Traniban megalapítsa rendjének új férfi és női ágát. Amikor hall Luisa Piccarreta-ról, ellátogat hozzá, és a két lélek elválaszthatatlanná válik. Bár más híres papok is látogatják már ekkor, de Boldog Annibale különleges gyóntatójává válik, publikál is róla egy írást, vizsgálatait pedig később az Egyház elfogadja. 1926-ban Boldog Annibale meghagyja Luisának, hogy írja meg gyermek és kamaszkora memoárját. Ez a könyv közösen publikálva a “Szenvedély Órája” című írással, azóta 4 kiadást ért meg.

Amikor 1928-ban a Corato-i női kolostor megnyitotta kapuit, Luisa Boldog Annibale kívánságára átköltözik oda. Boldog Annibale a szentség hírében halt meg 1938-ban, Messinában. Megfosztva kedves pártfogójától, Luisa Piccarreta körül nagy vihar üt ki, Róma elfordul tőle és a könyvei indexre kerülnek. Ő zokszó nélkül aláveti magát a Szent Hivatal döntéseinek.

Egy papot küld hozzá Róma, hogy adja át neki minden kéziratát, Luisának pedig el kell hagynia a kolostort. Élete utolsó 9 évét Corato-ban, egy Via Maddalena úti házban tölti, itt található ma is a teste. Élete nagyon szerény volt, gyakorlatilag nem volt tulajdona. Bérelte a házat, Angéla nővére és néhány jámbor asszony látta el a szükségesekkel. Sosem volt meg a pénze a bérleti díjra. Szalagokat, zsinórokat készített, ebből volt egy kis keresete.nLuisa soha nem vágyott semmire, nem kért semmit, a megevett kevéske ételt kihányta.

Mégsem nézett ki úgy, mint egy haldokló, hanem mint aki majd kicsattan az egészségtől. Ám minden energiáját felemésztette napi szenvedéseinek elhordozása vagy a munkája, aminek elvégzése – jól tudta – csak csoda által sikerült. Minden pénzt határozottan visszautasított, és a felajánlott ajándékokat is. Könyveiért sem fogadott el soha egy fillért sem a kiadóktól. Egy nap azt mondta Boldog Annibale-nek, hogy szeretné odaadni neki a könyvei után járó jogdíjat: “Nekem nincs jogom rá, mert ami le van írva, az nem az enyém.” Azt a pénzt is következetesen mindig visszautasította, amit jámbor lelkek küldtek neki. A háza igazi kolostor volt: nem léphetett be egy kiváncsi sem ide. Csak néhány asszonynak volt bejárása hozzá, akiket ismert, akik megértették lelkületét, vagy azoknak a lányoknak is, akik munkát hoztak neki. Nem egy hivatás született a vele való találkozásokból. Bár nem kizárólag a lányokra volt ilyen hatással, nála a férfiakat is átjárta a szerzetesi és papi hivatás vágya.

Minden reggel 5 órakor kelt, ekkor érkezett egy pap, hogy áldásábn részesítse és szentmisét celebráljon. A mise után Luisa 2 órára elmerült a hálaadásban, majd 8 órakor dolgozni kezdett, egészen délig. Ebédje kevés gyümölcs volt, ezután egyedül maradt a szobájában és elmélkedett. Újabb munkában töltött órák után délután elmondta a rózsafüzért. Este 8 órakor fogott hozzá a naplóírásnak, majd éjfél körül elaludt. Reggel ismét mereven, mozdulatlanul találták, feje jobbra fordulva, és csak a papi áldás után volt képes megmozdulni és felülni. 81 éves, 10 hónapos és 9 napos korában halt meg 1947 március 4-én, az életében első olyan betegségben, amit diagnosztizálni tudtak: tüdőgyulladásban. Hajnalban hunyt el, pontosan abban az órában, amikor a pap meg szokta áldani a kereszt jelével. Különös jelenségként – a teste soha nem került a hullamerevség állapotába. Olyan hatalmas tömeg hömpölygött a háza előtt, hogy a rendőrségnek kellett közbelépnie.

A nép nyomására, a hatóságok végül kénytelenek voltak a testét 4 napra közszemlére tenni. Éjjel és nappal látogatták annak az asszonynak a holttestét, aki oly közel állt hozzájuk. Mindenki azt suttogta: “Luisa, a szent, meghalt”. Nem úgy nézett ki, mint egy halott, az ágyában ülve, fehérbe öltöztetve, csak mintha aludna. Bár életében nem tudott mozogni, halálában minden tagja könnyen mozgatható lett, még a szempilláját is bármikor fel lehetett emelni, hogy belenézzenek alatta ragyogó tekintetébe.

A temetés valóságos diadalmenet volt, melynek Luisa volt a királynője az emberek hosszú, hosszú sorai előtt. Sok pap és szerzetes is kísérte a koporsóját. Teste a Santa Maria Greca templomban nyugszik. 1994 november 20-án, Krisztus Király Ünnepén, Carmelo Cassati segédpüspök indította el a boldoggá avatási eljárást, mely ma is tart. A csodás esetekről a következő címre lehet tanúságot küldeni:
.
* Pious Association Luisa Piccarreta Little Children of the Divine Will Referent: Sister Assunta Marigliano 70033 Corato (BA) – Via Nazario Sauro, 27 – Tel. +39.080.8982221 www.luisalasanta.com – e-mail : pia.ass.luisalasanta@libero.it

Jöjj Szentlélek, Jöjj Legfelsőbb Akarat, uralkodjál a földön és a szívekben!

Jöjj Szentlélek, Jöjj Legfelsőbb Akarat, uralkodjál a földön és a szívekben!

Jöjj Szentlélek, Jöjj Legfelsőbb Akarat, uralkodjál a földön és a szívekben!

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

37 hozzászólás

  1. Vasarhelyi Judit

    Szent Rita! Kerlek jarj kozben ertunk! Balazs fiam iszonyatosan szenved. segits meg oket minden szuksegukben. Segitsd Juditkat, hogy el tudjon szakadni a szuleitol es vegre sok ev utan egyutt eljen a ferjevel egy lakasban. Segitsed unokamat, Judit es Balazs kisfiat, akinek ot honapos koraban sulyos szivmutetje volt. Fejlodjon, egyen rendesen, joizuen.
    Vejem felett mint Damokles kardja allandoan ott van, hogy elbocsatjak. Tul kepzett, doktoratusa van es nehezen kap munkat, nem tudjak, nem akarjak megfizetni, de ugyanigy van a fiam is. Lanyomnak muteni kell a labat decemberben. Haza kel menjek, hogy segitsek nekik. Otthon nem kapok munkat a korom miatt, pedig nagyon kellene segitsem a gyerekimet es unokaimat Kerlek emlekezz ram a Kun utcai kapolnabol. Adj ma remenyt, egy jelet, hogy lehetetlen es .remenytelen helyzetembol ki fogok kerulni meg ebben a honapban. Ma csqtlakozom imacsoportodhoz, hogy mindnyajan akik ismerunk es hozzad fordulunk meghallgatast nyerjunk. Judit

    Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.