RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< Bevezető a JÉZUS BENSŐ ÉLETE c könyvhöz, a kinyilatkoztatás körülményei és elfogadása

<<  Az ízlelés szenvedése 

SZENVEDÉSEK ÉS ÖRÖMÖK 
.
Azt, amit eme érzékem által szenvedtem, éreztem többi érzékeimben is. Lelkemnek összes érzékeim nagy szenvedést okoztak. De leginkább kínzott az, ha testvéreimre gondoltam, akik összes érzékeikkel sértegetik Atyámat s szenvedéseim és jótetteim érdemei által magukat megtéríttetni nem engedik. Nagy vigasz volt Számomra, mikor láttam, hogy szenvedéseim és érdemeim által sokan megtérnek.
.
Örültem, hogy szenvedéseim ereje által és utánzásomra többen megtagadják magukat, és az erényben és tökéletességben előrehaladnak. Jóakaratuk és kegyelmeimnek megfelelő életük láttára, még nagyobb szeretetre gerjedtem irántuk; számukra nagyobb kegyelmeket, még több bátorságot eszközöltem ki, hogy meg tudjanak maradni a jóban és egyre több érdemet szerezhessenek az örök életre.

ÉJJELI NYUGALOM

Miután összes közbenjáró imáimat és felajánlásaimat elvégeztem, emberi mivoltom kissé elpihent. Az ányaméhben az emberi lény mint "test" tartózkodik, szellemi élet, értelem és érzések néIkül; hiszen az ember ott látszólag nem képes alvásra, sem más érzéki tevékenységre. be nálam ez nem így volt!. Csak külső látszatra voltam oda beszorítva, mint alvásra, értelmének és érzékeinek használatára nem képes gyermek. Valójában értelmem teljes használata által igazi ember és egyidejűleg halhatatlan "Isten" voltam. Mialatt emberségem kissé elpihent éjjelenként, az isteni lgével egyesült Lelkem Istenségemnek örvendett, gyönyörűséggel szemlélte az isteni tökéletességeket; Isten nagyságát, erejét, jóságát, könyörületességét, szeretetét, nyájasságát, böIcsességét, türelmét, nagylelkűségét, gazdagságát, fenségét, hatalmát, rendelkezéseit, kormányzását s a többi tökéletességeit mind-mind.

Testem, érzékeivel együtt, minden élvezettől meg volt fosztva, mert arra volt rendelve, hogy mindig szenvedjen s mindazt az élvezetet nélkülözze, amely könnyebbséget és vigaszt szerezne. Habár egyesült az istenséggel,. mégis az alvás ideje alatt minden érzéki tevékenységtől meg volt fosztva. Szellemem visszahúzódott érzékeimtől, hogy ne vehessen részt vigaszaiban. Lelkem azonban az isteni tökéletesség láttára igen-igen örvendett. Mivel egyesült az.isteni lgével, kétszeres volt a boldogsága, mert résztvehet ilyen magasztos dicsőségben. Magasztalta az örök Atyát, s dicsőítette végtelen irgalmát és jóságát, mert kegyes volt egy lelket teremteni, mely oly magasztos s oly nagy erényekkel és érdemekkel, valamint tökéletességgel van telítve.

Magasztaltam s dicsőítettem Atyámat, hogy Lelkemet a legtökéletesebben egyesítse az isteni lgével, azzal, Aki atyai ölében öröktől fogva született. Én, az örök lge, gyönyörködtem minden isteni tökéletességben, ahogy előbb már mondtam, éspedig a legmagasztosabb és legtökéletesebb módon. Mert úgy örültem ennek, mint saját ügyemnek, hiszen Én egyben örök, halhatatlan és szenvedni képtelen Isten is vagyok.

De mivel az emberi természettel egyesültem, s így emberségem szerint kevesebb vagyok mint Atyám, azért éppúgy örültem, ahogy a fiú szokott örülni édesatyja gazdagságának, tekintélyének. és hatalmának. A fiú örvend mint örökös és mint úr. Bizonyos meghódolással – az Atyával szemben – a fiúé a birtokjog. Ha az Atya a maga módján kíván birtoka felett rendelkezni, a fiú megbízik atyja tetszésében; habár neki is mint fiúnak megvan a maga joga. S ha a fiú rendelkezni akar a javak felett, kéri az Atyát s Ő jósága és szeretetreméltósága folytán szívesen egyezik bele fia kéréseinek teljesítésébe. Ugyanilyen módon örültem Én és rendelkeztem Atyám javai felett. Szüntelenül magasztaltam és dicsőítettem Őt.

Lelkem annyira egyesült az örök lgével, hogy mint egységes ,,Egy" örvendeztek. Valójában  ketten oly tökéletesen egyek voltak, hogy az örök lge az emberi természettel csak  "egy" személy volt. Ebben a gyönyörűséges élvezetben gyorsan múltak az órák.

Ha azonban emberségem visszatért érzékeihez, Lelkem nem érezte többé ezeket a rendkívüIi örömöket. Hiszen Istensége által máskor is önmagában élvezte az üdvösséget, de sokkal tökéletesebben örült neki, ha emberségem álmában meg volt fosztva érzékeitöl. A pihenésre viszont szüksége volt kis Testemnek, hogy éljen és növekedjék.

Nem mulasztottam el, drága jegyesem, hogy ezt az álmot és pihenést ne ajánljam fel Atyámnak. S mivel ez az áIlapotom tökéletesen meg volt szentelve, kértem Őt, hogy végtelen jóságában álmom érdemszerző volta miatt, szentelje meg testvéreim éjjeli nyugalmát. Ne engedje meg, hogy ezekben az órákban a pokoli ellenség meglepje őket és alkalmatlankodjék nekik. Az ördögök éjjel erősebben szokták Isten elleni gyűlöletüket testvéreimre kiönteni, mint máskor. Az éjjeli órákban jobban ingerlik őket a bűnre; elsötétítik értelmüket, elferdítik akaratukat s nagy könnyűséggel fonják be őket, hogy egyezzenek bele a bűnbe. Atyám, mint mindig, úgy ebben a dologban is kegyességet tanúsított Irántam és megígérte, hogy összes testvéremnek különleges segítséget fog nyújtani az éjszakai órák alatt, hogy a gonosz ellenséget legyőzzék s az módfelett ravasz terveit ne valósíthassa meg. Ezt a segítséget mindannyiszor tapasztalják majd, valahányszor csak a kísértésekbe való beleegyezéstől tartózkodnak; csak akkor arathat a gonosz szellem nagyszerű győzelmet, ha az ember nem törődik az isteni kegyelemmel, segítséggel és ellenállásba megy át.

Sokan így tesznek. Ezek az ördögnek, a bűnbe történt beleegyezés által, szabad bejárást engednek szívükbe. Miközben beszédbe elegyednek a gonosz lélekkel, átadják neki a csatateret, hogy az megtámadhassa őket. S mert az isteni kegyelmet visszautasították, ezzel mintegy megfosztották önmagukat minden erőtől s az ördög legyőzi és leigázza őket.

JÉZUS FIGYELMEZTETI NÉMELY DOLOGRA SZOLGÁJÁT MÁRIA CECILIÁT

Ne csodálkozz, drága jegyesem, ha néhány kétely merül fel benned a fölött, amit neked idáig mondtam és még mondani fogok. Mivel az eddig közölt dolgok részleteikben ismeretlenek voltak előtted, az emberi nem ellensége erőlködik, hogy lelkedben kételyt ébresszen,  hogy megundorodj a munkától, melyet parancsomra kezdtél. Az ördög meg akarja zavarni a lélek békéjét és derültségét, melynek írás közben örvendesz. Csak jóságom és könyörületességem adományozza neked ezt a békét és derültséget. Légy tehát bátor és állhatatos; utasíts vissza mindent, amit e munka ellen füledbe súg. Hidd el nyugodtan azt, amit Én veled közlök, mert Én a csalhatatlan lgazság vagyok. Én nem tudok tévedésbe ejteni és hazudni.

>> A lemondás értéke

 

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.