Regisztráció



A jelszavát emailben elküldtük.

Meghívjuk testvéreinket, hogy imádkozzanak velünk május 18 – 26 –ig, Pünkösd előtti szombatig, a Szentlélek ajándékaiért:

• Minden papért és a Klérusért
• Szeretett pápánkért, XVI. Benedek pápáért
• Szent Egyházunkért

Imádkozzunk együtt, kérve a Szentlélek lángjának kiáradását, hogy ezáltal a megosztottság, az üldöztetés, és a Szentszék megdöntésére hozott titkos terv megakadályozásra kerüljenek.

Ezen Kilenced legfontosabb része a Dicsőséges Szent Rózsafüzér titkainak mindennapi elimádkozása.
.
A 9. napon, május 26 – án ismét világméretű imanapot tartunk, melyen a Szent Rózsafüzér valamennyi titkát (mind a 4 Rózsafüzér titkait) imádkozzuk el.

Részletek: http://www.nagyfigyelmeztetes.com/index.php/2012/05/16/punkosdi-kilenced/

http://www.internetgebetskreis.com/hu/imak/punkosdi-kilenced/

A szervezők kérik, hogy imádkozzunk a Szentlélek lángjának kiáradásáért, a megosztottság, az üldöztetés, és a Szentszék megdöntésére irányuló tervek megakadályozásáért.


A PÜNKÖSDI KILENCED IMÁI

1. Nap: péntek, május 18

• Himnusz (a Magyar papi zsoltároskönyvből)
Teremtő Lélek, szállj reánk,
ragyogd be lelkünk, tiszta láng,
ki alkotsz, éltetsz szíveket,
hozd nékik bő kegyelmedet!
Kit úgy hívunk: Vigasztaló,
kit ad nekünk az Alkotó,
te élő forrás, égi láng,
szent kenet, égből szállj le ránk!
Te, hét ajándék kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobb keze,
az Úr erős ígérete,
sugalmas ajkak ihlete.
Gyújtsd meg szemünknek fényedet,
és szállj szívünkbe, Szeretet!
Ha testünk gyarló, s lankadunk,
légy mindig éber gyámolunk!
Űzd messze tőlünk ellenünk,
szent békességed add nekünk;
te járj, vezér, utunk előtt,
veszélytől védjen szent erőd!
Add, ismerjük meg az Atyát
teáltalad, és egy Fiát:
és kettejüknek Lelke, te,
örökre légy lelkünk hite! Ámen.
• Fohászok:
Ünnepeljük Krisztust, minden élet és erő forrását, és kérjük őt:
Újítsd meg, Urunk, a világot, és hozd el közénk országodat!
Üdvözítő Jézusunk, test szerint ugyan megöltek, de a lélek szerint életre keltél,
— add nekünk, hogy meghalva a bűnnek, a Lélek által éljünk!
Te elküldted tanítványaidat az egész világra, hogy minden teremtménynek hirdessék az evangéliumot,
— engedd, hogy az evangélium hirdetői Lelkedből éljenek!
Te azért kaptál minden hatalmat égen és földön, hogy tanúságot tégy az igazságról,
— vezetőink szívét őrizd meg az igazság szellemében!
Te megújítasz mindent, és azt kívánod, hogy éberen várjuk országodat
— segíts, hogy várjuk az új eget és az új földet, és szorgalmasan munkálkodjunk ezen a világon!
Te leszálltál a holtak országába, hogy az elhunytaknak megvidd az evangélium örömhírét,
— te légy meghalt testvéreink öröme és reménye!
• Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
• Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.


2. Nap: május 19

• Himnusz (mint első nap)
• Fohászok:
Dicsőítsük a lélek nagy örömével Krisztust, aki az Atya jobbján ül:
Krisztus, te vagy a dicsőség Királya!
Dicsőség Királya, te gyarló emberségünket mennybemeneteleddel égi dicsőségbe emelted,
— vedd le rólunk régi bűneink terhét, és add vissza életünk eredeti szépségét!
Te a szeretet útján jöttél le közénk
— engedd, hogy mi is ezen az úton járva, eljussunk hozzád!
Te megígérted, hogy mindenkit magadhoz vonzol,
— ne engedd, hogy közülünk egy is elszakadjon tőled!
Te megdicsőülve a mennybe mentél,
— add, hogy lélekben már most veled legyünk!
Téged, igaz Istenünket egykor mint bíránkat várunk,
— add, hogy a megholtakkal együtt mint irgalmas Urunkat láthassunk az örök dicsőségben!
• Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
• Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.


3. Nap: május 20

• Himnusz (mint első nap)
• Fohászok:
Ó, dicsőség Királya, mindenható Urunk, aki ma győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el Atyád ígéretét, az igazság Lelkét. Alleluja.
Dicsőítsük a lélek nagy örömével Krisztust, aki az Atya jobbján ül:
Krisztus, te vagy a dicsőség Királya!
Dicsőség Királya, te gyarló emberségünket mennybemeneteleddel égi dicsőségbe emelted;
— vedd le rólunk régi bűneink terhét, és add vissza életünk eredeti szépségét!
Te a szeretet útján jöttél le közénk;
— engedd, hogy mi is ezen az úton járva, eljussunk hozzád!
Te megígérted, hogy mindenkit magadhoz vonzol;
— ne engedd, hogy közülünk egy is elszakadjon tőled!
Te megdicsőülve a mennybe mentél,;
— add, hogy lélekben már most veled legyünk!
Téged, igaz Istenünket egykor, mint bíránkat várunk;
— add, hogy a megholtakkal együtt, mint irgalmas Urunkat láthassunk az örök dicsőségben!
• Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
• Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.


4. Nap: május 21

• Himnusz (mint első nap)
• Fohászok:
A vigasztaló Szentlélek bennetek van, és bennetek marad, alleluja.
Adjunk hálát Krisztusnak, aki a Szentlélek vigasztalásával töltötte el az apostolokat és az egész Egyházat. Kérjük minden hívővel együtt:
Vigasztald, Urunk, Egyházadat!
Te, aki közvetítőnk vagy Isten és az emberek között, és segítőtársaidul választottad a papokat,
— segíts, hogy mindenkit elvezessenek az Atyához!
Add, hogy gazdag és szegény egymásra találjon, hiszen mindkettőnek te vagy az Istene,
— és ne engedd, hogy a gazdag vagyonával dicsekedjék!
Ismertesd meg evangéliumodat minden néppel,
— hogy mindenki eljusson a hitből fakadó engedelmességre!
Küldd el vigasztaló Szentlelkedet,
— hogy letörölje a szomorkodók könnyeit!
Tisztítsd meg az elhunytak lelkét,
— és vedd fel őket szentjeiddel és választottaiddal együtt a mennybe!
• Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
• Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.


5. Nap: május 22

• Himnusz (mint első nap)
• Fohászok:
A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig, alleluja.
Tisztelet és dicsőség Krisztusnak, aki híveit a Szentlélekben részesíti. Ezért kérjük bizalommal:
Krisztus, hallgass meg minket!
Küldd el az Atyától a Szentlelket Egyházadba,
— hogy tisztítsa, erősítse és növelje azt!
Vezesd, Urunk, Szentlelkeddel azokat, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják,
— hogy téged szolgáljanak mindnyájunk javára!
Küldd el Szentlelkedet, a szegények Atyját,
— hogy felemeljen minden nélkülözőt!
Legyen gondod mindazokra, akiket szent titkaid szolgáivá tettél,
— hogy mindig hűségesek maradjanak!
Részesítsd az elhunytakat a megváltás dicsőségében testileg-lelkileg,
— akikért feltámadtál, és a mennybe mentél.
• Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
• Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.


6. Nap: május 23

• Himnusz (mint első nap)
• Fohászok:
Krisztus Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni, alleluja.
Dicsérjük és kérjük Istent az apostolokkal és mindazokkal együtt, akikre először szállt le a Szentlélek:
Uram, hallgass meg minket!
Mindenható Istenünk, te megdicsőítetted Krisztust az égben,
— add, hogy jelenlétét az Egyházban mindenki felismerje!
Te, aki azt mondtad Krisztusról: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok,
— add, hogy szavát mindenki meghallja, és üdvözüljön!
Küldd el Szentlelkedet híveid szívébe,
— hogy tisztogassa, ami szennyes, öntözze, ami száraz!
Jöjjön el Szentlelked, hogy irányítsa az emberiség történelmét,
— és újítsa meg a föld színét!
Neked ajánljuk meghalt testvéreinket,
— és kérünk, erősítsd az eljövendő feltámadásba vetett reményünket!
• Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
• Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.


7. Nap: május 24

• Himnusz (mint első nap)
• Fohászok:
Mária lett a mi reményünk, segítségért hozzá menekülünk, hogy megszabadítson és megsegítsen minket. Alleluja.
Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atyaistent, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje Fiának Anyját, Máriát. Kérjük könyörögve:
Járjon közben értünk a Kegyelemmel teljes!
Vagy:
A Kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket!
Csodatevő Istenünk, te a szeplőtelen Szűz Máriát testben és lélekben Krisztus mennyei dicsőségének részesévé tetted,
— gyermekeid szívét is irányítsd ugyanazon dicsőség felé!
Te Máriát anyánkul adtad. Közbenjárására gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szomorúakat, bocsáss meg a bűnösöknek,
— nekünk, mindnyájunknak pedig adj üdvösséget és békét!
Te Máriát kegyelemmel teljessé tetted,
— engedd, hogy mindnyájan bőséges kegyelmednek örvendezzünk!
Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben,
— a hívek pedig legyenek állhatatosak az imádságban Máriával, Jézus anyjával együtt!
Te Máriát a mennyország Királynőjévé koronáztad,
— add, hogy a meghaltak a szentek seregével együtt örökre örvendezzenek országodban!
• Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
• Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.


8. Nap: május 25

• Himnusz (mint első nap)
• Fohászok:
Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával, alleluja.
Áldjuk az Atyát, aki napról napra egyre bőségesebben árasztja a Szentlélek kegyelmét a nemzetekre. Kérjük ezért:
Urunk, áraszd ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét!
Urunk, te egyszülött Fiadat a népek világosságául rendelted,
— nyisd meg a vakok szemét, és vezesd ki a tudatlanság fogságából a lélek sötétségében élőket!
Te, aki a Szentlélek erejével fölkented Krisztust az üdvösség szolgálatára.
— add, hogy általunk ma is ő járjon körül a világban, jót tegyen, és minden sebet meggyógyítson!
Küldd el Szentlelkedet, a szívek Megvilágosítóját,
— hogy a kételkedőket megerősítse a hitben!
Küldd el Szentlelkedet, aki a fáradságban enyhülés,
— hogy felemelje az elcsigázottakat és a lelkükben megtörteket.
Valósítsd meg elhunyt testvéreink reményét,
— hogy Krisztus eljövetelekor dicsőségesen feltámadnak!
• Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
• Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.


9. Nap: május 26: világméretű imanap

• Himnusz (mint első nap)
• Fohászok:
Jöjj, Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét, és szereteted tüzet gyújtsd lángra bennünk, te, aki a nyelvükben különböző nemzeteket mind a hit egységébe gyűjtöd, alleluja.
Hangos dicsérettel ünnepeljük Istent, aki a szent ötvennap elteltével elküldte az apostolokra a Szentlelket a mennyből. Örömteli és áhítatos lélekkel kérjük:
Küldd el Szentlelkedet, és újítsd meg a világot!
Kezdetben te alkottad az eget és a földet, s az idők teljességében mindent megújítottál Krisztusban,
— állandóan újítsd meg Szentlelked által a föld színét, hogy mindnyájan eljussunk az üdvösségre!
Te Ádám arcába lehelted az élet leheletét,
— küldd el Szentlelkedet az Egyházba, hogy a Szentlélek éltesse, megújítsa, és általa életet adjon a világnak!
Világosíts meg minden embert Szentlelked fényével, és űzd el a sötét felhőket korunk egéről,
— hogy a gyűlölet helyébe szeretet, a fájdalom helyébe öröm, a háború helyébe az óhajtott béke lépjen!
Öntözd az emberi nemet Szentlelked élő vizével, amely Krisztus oldalából fakadt,
— hogy földünk ne a gonoszság töviseit teremje!
Szentlelked által az életre és a dicsőségre vezeted az embereket,
— add, hogy a mennyei hazában általa élvezzék a megholtak a szeretet boldogságát.
• Ezen a napon mind a négy Rózsafüzért elimádkozzuk.
• Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.

 

 

 

 

 
Gondold el, hogy minden újságért fizetni kell, mi is várjuk a te önkéntes adományodat, ha meg tudod engedni magadnak :-)
> a metropolita.hu NEM ENGEDÉLYEZ reklámokat
> vannak terveink új oldalak létrehozására: kifejezetten a papi hivatásról, illetve imakampány oldal, ahova beírhatjátok sürgős szándékokat és válaszhattok imaszándékot (hasonlóan az adományoldalakhoz..)
> EGYETLEN anyagi forrásunk a ti adományotok
Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük adományozási szándékát

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Összes adomány: 1500Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.