RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< Bevezető a JÉZUS BENSŐ ÉLETE c könyvhöz, a kinyilatkoztatás körülményei és elfogadása

<< Utolsó beszédem 

MENNYBEMENETELEM

A hegyen

Ők felmentek a hegyre. Én is oda mentem, hogy újból kérjem az Atyát, áldja meg mindnyájukat, s utána saját erőmmel felmenjek a mennybe.

A hegyen álltam, ahová szeretett Anyám, az apostolok és a többi tanítványok is megérkeztek. Megjelentem előttük. Megdicsőült arcom ragyogóbb, magasztosabb volt, mint máskor. Ez mindnyájukat csodálatba ejtette, és felette megerősítette. Nagy szeretettel néztek rám mindnyájan. Pedig szomorkodtak, hiszen utoljára láttak maguk között. Mindnyájukra szeretettel és fájdalmuk miatt érzett részvéttel néztem. Miközben őket szemléltem, még világosabban megismertettem magamat velük. Megvigasztaltam őket, hogy fájdalmuk enyhüljön, és mérsékeltebb legyen.

Imám mennybemenetelem előtt

Itt, ezen a magaslaton imádkoztam Atyámhoz, és neki ajánlottam ezt a kisded nyájat. Égre emeltem szememet, és azt mondtam:

– Atyám, felajánlottam Neked a te nevedben az embereket, akiket nekem adtál. Most kérlek Téged értük, nem a világért, amely nem ismer el engem a te Fiadnak. Én visszatérek Hozzád. Add meg nekem, Atyám, a dicsőséget, amellyel mindig rendelkeztem, mielőtt a világ létezett. Te, mennyei Atyám, kísérd áldásomat a Tieddel, és vigasztald meg drága tanítványaimat. Most hátrahagyom őket, és Hozzád megyek.

Dicsőséges mennybemenetelem

Ezt mondtam, és megáldottam mindnyájukat. Áldás közben szándékomban volt mindazokat is megáldani, akik hisznek bennem, és megvalósítják, amit tanítottam. Ismét rájuk néztem, egész különösen pedig szeretett Anyámra. Mária követett engem lélekben. Szemlélte a diadalmat és ünnepélyességet, amelyet a mennyben tartottunk dicsőséges mennybemenetelemkor. Látta az üdvözültek karát is, akik velem voltak, és feltámadásom óta mindig követtek.

Miután áldásomat adtam, felemelkedtem a földről saját erőmből, és a magasba szálltam. Mind engem néztek. Mindenki sírt, amint a levegőben láttak szállni. Sírtak a veszteség miatt, amit elszenvedtek, de az enyhítő vigasztalás miatt is, amit éreztek. Ezt én esdettem ki számukra mennyei Atyámtól. Követtek engem testi szemükkel, de még inkább szívükkel és érzelmeikkel.

Akkor bizonyos magasságban találtam magamat. Meg kellett nyílniuk a mennyei kapuknak, hogy diadalmasan bevonuljak, és királyként elfoglaljam trónomat. Azért az Atya egy felhőt küldött, mely eltakart engem szemük elől, és többé nem láthattak. Bár látták, hogy felhő burkolt be, mégis tovább néztek a magasba, remélve, hogy ismét megláthatnak. Mikor megérkeztem a magasztos égbe, az Atya megparancsolta az angyaloknak, figyelmeztessék az apostolokat, hogy ne maradjanak ott tovább, s ne nézzenek többé az égre, mert Jézus, akit felszállni láttak, most már az égben van. Onnan fog visszatérni a világ megítélésére, és látni fogják őt fenségének trónján.
.
Az apostolok Máriára irányítják tekintetüket.
.
Mikor az apostolok hallották e szavakat, s nem remélték többé, hogy testi szemükkel ismét meglátnak, szeretett Anyámhoz fordultak. Ő megerősítette és bátorította mindnyájukat, mert azok szinte bénultan álltak ott, miután felfogták, hogy meg vannak fosztva szeretett Mesterük látásától.

Kis ideig beszélgettek egymással. Utána szeretett Anyám emlékeztette őket szavamra, hogy mindnyájuknak vissza kell menniük Jeruzsálembe, és ott kell tartózkodniuk,várakozva a Vigasztaló Szentlélek eljövetelére. Mindnyájan visszatértek Jeruzsálembe. Az istenfélő asszonyok csatlakoztak szeretett Anyámhoz. A tizenegy apostol együtt ment a városba, és az utolsó vacsora termében gyűlték össze. Rövidesen megérkeztek oda a többi tanítványok is.

Mária feladata

Az itt összegyűltek nagy vágyakozással vártak a Szentlélek eljövetelére. Szent társalgással töltötték az időt, és égő vággyal várakoztak a megígért Lélek eljövetelére. Szeretett Anyám tanácsára megválasztották azt az apostolt, akinek az áruló helyét kellett elfoglalnia. A sorshúzás Mátyásra esett.

Az Istenanya mindnyájukat vigasztalta, bátorította, és lelket öntött beléjük. Azért, hogy jobban megvigasztalja őket, gyakran  emlékeztette az apostolokat csalatkozhatatlan ígéretemre, amelyet nekik tettem, tudniillik, hogy a világ végéig velük maradok az isteni Szentségben. Különösen magasztosan beszélt erről a legszentebb Szentségről. Megihlette őt, és lángolt a szeretettől és hálától emiatt az ajándék miatt. Az apostolok és a többi tanítványok nagyon fellelkesedtek, mikor Anyám erről a titokról beszélt nekik. Hálásak voltak azért a nagy jótéteményért és szeretetért, amelyet én e Szentség által irántuk tanúsítottam. Beszéltek minden egyébről is, amit műveltem, míg közöttük tartózkodtam. Ezáltal fellángolt irántam érzett szeretetük, és felkészültek a Szentlélek eljövetelére.
.
Dicsőséges bevonulásom az égbe
.
Mondok neked néhány dolgot, felfogóképességednek megfelelően, hogy némiképpen megértsed, milyen diadalmas volt az égbe való ünnepélyes bevonulásom, és felmagasztalásom. Egyetlen emberi lélek sem képes azt úgy megérteni, amint valójában történt.
.
Amint az éghez közeledtem, feltárultak az örök kapuk. Ezek mindeddig be voltak zárva. Senki sem tudott belépni rajtuk. Diadalmasan és győztesként vonultam be az égbe, magammal víve minden megigazult lelket: a pátriárkákat és prófétákat, és mindazokat, akik még a tisztítótűzben voltak. Mindezek követtek engem feltámadásom óta.

Az örök kapuk kinyíltak előttem, és jöttek az angyali karok, hogy mint királyukat fogadjanak. Mindnyájan diadalomról és győzelmemről énekeltek. Ha ők már akkor énekeltek és ünnepeltek, amikor én az emberi testben a világra jöttem, elképzelheted, mily pompás dicshimnuszokat zengtek nekem mennybe való visszatérésemkor, és mily ünneplés kezdődött. Diadalmenetben követtek egészen mennyei Atyám trónjáig. Az egész mennyország visszhangzott az örömujjongástól. Olyan ünnep volt ez, amilyen eddig még sohasem volt! Az összes mennyei seregek nagy örömére és boldogságára szolgált.

Ilyen örömben még sosem volt részük. A mennyei Atya megengedte, hogy kimondhatatlan örömöt érezzenek ünnepélyes diadalom alkalmával, ezzel mutatta ki azt az örömöt, amit Ő is érzett mennybe való bevonulásomkor és győzelmemen, amelyet a földön arattam. A
mennyei seregek csodálkoztak, mikor látták, hogy mennyei Atyám miként nyilatkoztatta ki isteni dicsőségét, és adott benne nagylelkűen oly nagy részt emberségemnek. Csodálkoztak azon is, hogy ők is részt vehetnek ebben a nagy örömben. Igen, mennyei Atyám csodálatos módon előtérbe engedte lépni saját tulajdonságainak és isteni tökéletességének dicsőségét.

Az Atyához megyek

Ily ujjongás és ünnepi pompa közepette mentem mennyei Atyám trónjához. Először a legszívélyesebb módon üdvözöltem Őt, mint velem egyenlő Istent. Élveztem azt a felmérhetetlen örömöt, amely mindkettőnket áthatott. Jóllehet mindketten különböző személyek vagyunk, mindazonáltal mi egy Isten vagyunk.

Mint ember imádtam Őt. Mint ilyen, alacsonyabb voltam Nála. Tanúskodtam arról, hogy alá vagyok Neki vetve és rendelve. Megköszöntem mindazt, amit kegyesen művelt bennem. Köszönetet mondtam Neki a nagy névért, amit nekem adott, és a felmagasztalásért. Ő ugyanis jobbján készített nekem trónust, és hatalmat adott minden teremtmény felett.

Utána köszönetet mondtam Neki, minden ember Fejeként, az egész emberi nem nevében, azért a nagy jótéteményért, hogy engem elsőszülöttjét odaajándékozott az emberiségnek, hogy testet öltve az emberiség Megváltója legyek. Megköszöntem Neki minden egyéb jótéteményét is, amit az embereknek adott. Eléje vittem érdemeimnek végtelen értékét, az egész emberi nem nevében. Ezáltal a legértékesebb ajándékot adtam az emberiségnek.

Mennyei Atyám a legnagyobb tetszéssel fogadta a nagy kincset. Most megengesztelődött az emberiség iránt, megelégedett volt, és teljesen készen áIIt arra, hogy minden kegyelemben részesítse azt, aki az én végtelen érdemeimre való tekintettel kér Tőle valamit. Készen állt arra, hogy minden bűnt megbocsásson azoknak, akik megbánják tévedéseiket, és bűneikért való engesztelésül felajánlják érdemeimnek ezt a kincsét.

Az Atya jobbján

Helyet foglaltam trónusomon mennyei Atyám jobbján. Egészen birtokba vettem a világ felett való uralmamat. Jöttek a mennyei seregek, hogy imádjanak, és Királyukként és Urukként ismerjenek el. Mindnyájan a legnagyobb ujjongással és örömmel adták meg nekem a megillető hódolatot.

A feltámadott üdvözültek, akik velem jöttek, szintén imádták a mennyei Atyát, utána pedig engem imádtak és nekem hódoltak kellőképpen. Majd pedig elfoglalták ők is helyüket. Megkapták helyüket erényeik foka szerint, amelyet földi életükben elértek.

>> Atyám elküldi a Szentlelket

 

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.