RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< Bevezető a JÉZUS BENSŐ ÉLETE c könyvhöz, a kinyilatkoztatás körülményei és elfogadása

<< Mennybemenetelem

Közvetítő szerepem

Az ünnepélyek befejeződtek. Az ujjongás és örvendezés azonban mindig erősödött, és sose fog befejeződni. Az első kegyelem, amit mennyei Atyámtól kértem, az volt, hogy kegyesen küldje el a Szentlelket apostolaimnak és tanítványaimnak, amint azt nekik megígértem.
.
Alig mondtam ki kérésemet, Atyám máris készségesen teljesítette. Elküldte az isteni Lelket az utolsó vacsora termébe. Az isteni Lélek tüzes nyelvek alakját vette fel. Jóllehet Atyámmal egyesülve maradt, Ő is leszállt a földre, hogy az apostolokat eltöltse ajándékaival, és isteni lángjával lángra lobbantsa őket, mindenkit képessége szerint. Mindenkinél jobban eltöltötte az Istenanyát. Az ő szíve volt a legmegfelelőbb templom a Szentlélek teljességének befogadására.
.
Nagyon örültem, amikor láttam, hogy Atyám oly készséges volt apostolaim és tanítványaim iránt, és azonnal elküldte nekik a Szentlelket és részesítette őket isteni ajándékaiban. Hálát adtam mennyei Atyámnak, hogy ezeket az ajándékokat oly bőkezűen adta meg tanítványaimnak. Megköszöntem Neki mindnyájuk nevében is, és magasztaltam jóságát és dicsőségét. Ez nagyon tetszett Atyámnak.

Atyám mindig nagylelkűbbnek mutatkozott kegyelmei kiosztásában azok felé, akik nevemben kérték. Ezért a legnagyobb hálával voltam Iránta. Mint az emberiség Feje, mindnyájuk nevében megköszöntem Neki minden kegyelmet, amelyet az embereknek adott. Dicsértem jóságát és bőkezűségét. Mint minden ember Feje, közvetítő szerepet töltöttem be Atyámnál minden ember számára.

Ezt a tisztséget szakadatlanul folytatom mindazok érdekében, akik elismernek engem Fejüknek, Királyuknak és Uruknak, és akik nekem ajánlják magukat. Senkit sem zárok ki. Mindenkiért kérem mennyei Atyámat. Enyhítem haragját, amikor az emberek kihívják azt magukra. Igazságos haragjának enyhítésére az egész emberi nem nevében eléje viszem sebeimet, és minden fájdalmamat, amelyet kiállottam.

Jaj lenne a világnak, ha az égben nem járnék közbe érte ügyvédként! Nagy büntetés érné a világot az isteni Igazságosság révén! Isten igazságosságát ugyanis nagyon felingerlik az emberek, parancsainak és tilalmainak áthágásával. Magasztos trónusomról különösen is gondot viselek minden emberre általában és egyenként, mint az ő Fejük. Mindenkinek külön-külön kegyelmeket kérek. Mindenkihez kegyes vagyok, amint örök üdvösségükhöz erre szükségük van. Ezzel csillapítom vágyamat, amellyel kívánom, hogy mindenki üdvözüljön, és élvezze a megváltás gyümölcsét.

Az igaz lelkekhez elmegyek, és közlöm velük magamat. Élvezni engedem nekik lelkem kedvességét és szeretetem édességét. Egész különleges módon vigyázok azokra, akik teljesen nekem szentelik magukat, és különösen gondoskodom azokról, akik magukat teljesen kezembe helyezik. Ezek szolgálnak legnagyobb örömömre és mennyei Atyám legnagyobb tetszésére.

Anyám közvetítő szerepe

Nagyon örülök annak, amikor hozzám könyörögnek. Szívesen adom kegyelmeimet a kérőknek. Amint én közvetítek az emberek számára Atyám felé, úgy kiválasztottam szeretett Anyámat arra, hogy közvetítse hozzám az emberek kérését. Mivel én vagyok a legigazságosabb Bíró, szükség volt arra, hogy ennél a Bírónál a bűnösök javára egy hatalmas közvetítő járjon közbe. Amikor ugyanis a Bírót haragra ingerlik a
szakadatlan sértések, kell egy közvetítő, aki teljes irgalmassággal, könyörülettel és szeretettel megbocsátásért és kegyelmekért könyörög a bűnösök számára. Szeretett Anyám szakadatlanul teljesíti ezt a feladatot. Nagy szeretettel teszi ezt, mint az egész emberi nem Anyja és leghatalmasabb közvetítője.

>> folytatódik

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.