RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Vágj bele!

<< Amikor Isten lát, de meg nem hallgat

Amikor a zsidók kimentek Egyiptomból, Isten naponta gondoskodott számukra mannáról, ezenkívül ruházatuk és lábbelijük, amit viseltek, nem ment tönkre. Az idősebb generáció megnyitotta szívét a bálványimádás és hűtlenség előtt, ezért negyven évig kellett vándorolniuk a pusztaságban. Egy teljes generációnak kellett felnövekednie, és közben megismerték azoknak a csodáknak a történetét, amelyeket isten tett azért, hogy kiszabadítsa Izraelt az egyiptomi rabszolgaságból: a csapásokat, a csodákat, az egyiptomiak kifosztását, amikor kettévált a Vörös-tenger, a fáraó hadserege a vízbe fulladt, a tűz- és felhőoszlop vezetését, valamint a kőbe vésett Tízparancsolatot. Közel negyven éven keresztül mannát ettek reggel és este, miközben a tejjel-mézzel folyó föld felé vándoroltak (Józsué 5:6).

Mózest már eltemették. Józsué átvette a nép vezetőjének helyét, és a helyzet megváltozott. Józsué kiadta a parancsot: „Tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodát cselekszik köztetek” (Józsué 3.5). Valószínűleg rendkívüli izgalom lett úrrá az egész táborban, de az Úr csak akkor volt hajlandó csodát tenni, ha Izrael fiai megszentelik magukat.

A megszentel szó héber szótöve qadhash /kadosh/, ami a szent szónak a szótöve. Isten ezt mondta: „Mert én, az Úr, vagyok a ti istenetek; szenteljétek azért meg magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok” (3Mózes 11:44). A megszentelődés a hétköznapi életben való szentté válás folyamata, aminek lényege a tisztaság gyakorlása, valamint elkülönülés a világtól és a bűntől. A megszentelődés lehetővé teszi a Szentlélek számára, hogy egyre hasonlóbbá formáljon bennünket Jézushoz mindabban, amit teszünk, amit gondolunk és amire vágyakozunk. Manapság nem sokat beszélnek a szószékeken a megszentelődésről, de ha azt szeretnénk, hogy Isten csodákat tegyen közöttünk, akkor szembe kell szegülnünk az életünkben levő bűnnel, és szent életet kell élnünk.

A böjt kiváló eszköz önmagad megszentelésére

Isten arra készült, hogy választott népét az Ő ellenségei ellen vezeti, de csak akkor állhattak meg velük szemben, ha megszentelték magukat. Ez egyértelműen látható a Józsué könyvében leírt, Jerikó fölött aratott természetfeletti győzelem, valamint a 7. részben olvasható, az Ai parányi hadseregétől elszenvedett vereség közötti kontraszt alapján, miután Izrael vétkezett, mert közülük valaki lopást követett el.

Isten akaratának megismerése

Arra vágyunk, hogy Isten akaratában, az Ő tervei szerint járjunk. Isten akaratához a megszentelődés jelenti a kulcsot. Pál szavai szerint: „Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté létetek” (1Thessz 4:3). Nem kell valamiféle elrejtett tudást keresned. Csak akkor követheted Isten vezetését, ha onnan indulsz el, ahonnan Pál mondta.

„Mert ez az isten akaratja, a ti szentté
létetek, hogy magatokat a paráznaságtól
megtartóztassátok; hogy mindenitek
szentségben és tisztességben tudja
bírni a maga edényét, nem kívánság
gerjedelmével, mint a pogányok, akik
nem ismerik az Istent; hogy senki túl
ne lépjen és meg ne károsítsa
valamely dologban az ő atyjafiát: mert
bosszút áll az Úr mindezekért, amint
elébb is mondtuk néktek és
bizonyságot tettünk. Mert nem
tisztátalanságra, hanem szentségre
hívott el minket az Isten. Aki azért
megveti ezeket, nem embert vet meg,
hanem az Istent, aki Szentlelkét is
közlé velünk.” (1Thessz 4:3-8)

A böjt segít az életedben rejtőzködő bűnös területek felismerésében
A böjt önmagunk megszentelésének elengedhetetlen eszköze, mert ezáltal eltávolodunk a világtól, és közelebb kerülünk Istenhez. A böjt lehetővé teszi az önvizsgálatot, és azt, hogy félrevonuljunk keresni az Urat. Jézus így imádkozott értünk:

„Nem e világból valók, amint hogy én sem
e világból vagyok. Szenteld meg őket a te
igazságoddal: a te igéd igazság. Amiképpen
te küldtél engem erre a világra, úgy küldtem
én is őket e világra; és én érettük odaszentelem
magamat, hogy ők is megszenteltekké
legyenek az igazságban.”
(János 17:16-19)

Amint a korábbiakban már elmondtam, a böjt még az életedben rejtőzködő bűnös területek és az Istennek nem tetsző dolgok felismerésében is segít. A böjt eredményeképpen könnyebb lesz különbséget tenni a test és a lélek cselekedetei között. „Mert ha a bakoknak és bikáknak vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára: mennyivel inkább Krisztusnak Vére, aki az örökkévaló Lélek által áldozta fel önmagát ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek” (Zsidók 9:13,14). Ha Krisztusban vagyunk, az Ő vére megtisztít minket a holt cselekedetektől azáltal, hogy képessé tesz minket arra, hogy szentségben szolgáljuk Istent.

A megszentelődés szükségessége

Miért kell megszentelnünk magunkat? A szívünkben nincs helye a büszkeségnek. A szívünkben nincs helye az önteltségnek. Ha Isten megáldotta az életedet, akkor feltétlenül meg kell szentelned magad. Vigyázz, nehogy a „fagyasztott választottak” /*Az amerikai igehirdetők gyakran nevezik a vallásosságba dermedt keresztényeket fagyasztott (frozen) nemzedéknek/ gyülekezetének legyél tagja. Ne engedd, hogy a múlt áldásai akadályozzák a jövőbeli áldások kiáradását. A jövő áldásai nagyobbak lesznek mindannál, amit Isten a múltban tett.

Dávid Isten szíve szerint való férfi volt, mégis így kiáltott fel: „Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem” (Zsoltárok 51:12). Meg kell szentelődniük az indítékainknak. Meg kell szentelődniük a kívánságainknak. Meg kell szentelődniük a hozzáállásunknak. Meg kell szentelődnie a lelkünknek. Meg kell szentelődnie a hús-vér mivoltunknak.

A megszentelődés felelőssége

A Zsidókhoz írt levél írója ezekkel a szavakkal figyelmeztet bennünket: „Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által” (Zsidók 3:12,13) Jóllehet a vezetők felelőssége, hogy példát mutassanak a személyes megszentelődés és a szent élet tekintetében, minden egyes hívőnek kötelessége, hogy „Intse” hívő társait. Az intés vagy a buzdítás szó szerint azt jelenti, hogy kölcsönösen csiszoljuk egymást, bátorítjuk egymást, szent életre késztetjük egymást, nehogy valaki kísértésbe essen, és végül elforduljon Istentől.

Átkelés

Józsué arra utasította a nép tisztségviselőit, hogy parancsolják meg Izrael fiainak a következőket:

„És parancsolának a népnek, mondván:
Mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti Iste-
neteknek frigyládáját és a Lévi nemzetsé-
géből való papokat, akik hordozzák azt, ti
is induljatok meg a ti helyetekről és men-
jetek utána. Csakhogy legyen köztetek és
a között kétezer singnyi távolság, közel ne
menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek
az utat, amelyen mennetek kell, mert nem
jártatok ezen az úton soha azelőtt.”

(Józsué 3:3,4)

Vissza kellett húzódniuk, és Istenre kellett figyelniük. Ott álltak azelőtt, hogy megláthassák a csodákat, amelyeket még nem láttak. Mihelyt talpuk megérintette az áradó Jordán vizét, a vizek szétváltak, ugyanúgy, mint ahogyan a Vörös-tengernél történt, és az új generáció száraz lábbal kelhetett át a vízen. „A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, ott állának szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon megy át vala, mindaddig, míg az egész nép teljesen általméne a Jordánon” (Józsué 3:17)

Amikor böjtölsz, és odaszenteled magad Istennek, akkor ezáltal magad mögött hagyod a partot, és belépsz a csodák világába! Túl sokan vannak, akik csak a széléig jutnak el Isten tetteinek, és nagyon kevesen vannak, akik szilárdan állnak az Ő akaratának kellős közepében. Akarod-e, hogy változások történjenek az otthonodban? Te vagy családod papja: böjtölj, szenteld meg magad, és állj meg határozottan Isten akaratában! Amikor a családod látja, hogy kilépsz a „vasárnapi kereszténység” sekélyességéből, és belépsz egyenesen Isten tetteinek a kellős közepébe, akkor követni fognak, és meglátják Istennek az életükre vonatkozó útmutatásait.

Szeretném, ha észrevennéd, hogy Izrael fiai valamennyien ugyanazon a helyen keltek át. Csatlakoznod kell a hívők közösségéhez ahelyett, hogy önállóan próbálnál boldogulni. Ha volt valaha olyan idő, amikor együtt kell átkelnünk, amikor meg kell állnunk szilárdan, együttesen a bűnnel szemben ebben az országban, akkor az most van. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van a közösségi szellemre. Szükségünk van a bizalom légkörére. Szükségünk van az egység szellemére. Szükségünk van az egymás iránti együttérzés szellemére.

A megszentelődés áldása

Józsué szavai a „választott nemzedékhez” szóltak. Isten mindaddig várt, amíg a keménynyakú és lázadó generáció minden tagja megöregedett és meghalt. Meg kellett jelennie a színen ennek a fiatalabb nemzedéknek, hogy ők örököljék az ígéretet. Miután átkeltek a Jordánon, Isten arra utasította Józsuét: „csinálj magadnak kőkéseket és másodszor is metéld körül az Izrael fiait” (Józsué 5:2). Az előző nemzedék körül volt metélve, a fiatalok viszont nem. Nekik is fel kellett venniük a szövetség jelét a testükre, mielőtt Isten továbbvihette volna őket.

A körülmetélkedés a test megszentelődését fejezi ki. Más szavakkal holt cselekedetek és titkos bűnök eltávolítását jelenti. Lehetséges, hogy kifelé jó képet mutatsz, felemeled a kezed a dicséret alatt, adományokat adsz, imádkozol, sőt még böjtölsz is, de közben halálos bűnöket rejtegetsz. Megszentelt téged Jézus Vére, amikor elfogadtad Őt Uradnak és Megváltódnak, de az azóta eltelt idő alatt belopakodhatott a szívedbe az önteltség és más titkos bűnök. Elkezdhetsz sodródni, és már nem veszed annyira komolyan Isten elvárásait. Pál világosan beszél erről:

„A testnek cselekedetei pedig nyilván-
valóak, melyek ezek: házasságtörés,
paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
Bálványimádás, varázslás, ellenségeske-
dés, versengések, gyűlölködések, harag,
patvarkodások, visszavonások, pártüté-
sek, irigységek, gyilkosságok, részegsé-
gek, tobzódások, és ezekhez hasonlók:
melyekről előre mondom néktek: hogy
akik ilyeneket cselekesznek, Isten orszá-
gának örökösei nem lesznek.”
(Gal 5:19)

A megszentelődés áldása együtt jár Isten szövetségének és a Szentlélekben élt életnek ígéreteivel: „De a Szentlélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha Lélek szerint élünk, a Lélek szerint is járjunk. ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.” (Gal 5:22-26)

A böjt élesíti a kardodat, élesíti az Igét a szívedben és a szádban, és lehetővé teszi, hogy levágd magadról a halott testet és a titkos bűnöket, miközben elkülöníted magad Isten számára.

Mi a te ígéreted?

Mi történne, ha elkezdenéd szorgalmasan keresni az Urat, odaszentelnéd magad Neki böjtölve, és visszatérnél oda, ahol minden elkezdődött: ahol megmentett és kiszabadított téged, ahol betöltött az Ő Szentlelkével, és ahol kihívott téged a régi életedből? Emlékezz vissza erre a régi, korszakalkotó eseményre, arra az egyszerűségre, ártatlanságra és odaszántságra, amellyel először reagáltál az Ő hangjára.

Isten azt akarja, hogy nagyobb dolgokat kérj Tőle, és nagyobb dolgokért higgy Benne, mint amikre saját magad képes vagy! Én már elmúltam negyven éves, de képtelen vagyok tétlenkedni. Képtelen lennék arra, hogy mindent letegyek, és várjam a nyugdíjazásomat. Túl sok ígéretet kaptam! Be akarom takarítani az aratást. Izrael fiai végre átkeltek a pusztaságon. Többé már nem mannát ettek, hanem a föld jó gyümölcsét fogyasztották. Egy folyó mentén éltek, és könnyen kiépíthettek volna kereskedelmi kapcsolatokat a nagyváros, Jerikó lakosaival, de Isten nem erre szánta őket.
.
A böjt bevisz abba, amire Isten szánta az életedet. A böjt ráhangol téged Istennek az életedre vonatkozó tervére. Mint ahogyan Józsué felszólította az ígéret gyermekeit arra, hogy szenteljék meg magukat, meggyőződésem, hogy a te jövőd is ott vár rád, karnyújtásnyira tőled. Isten csodákat fog tenni az életedben, és elvezet olyan helyekre, ahol még soha nem jártál. Itt az ideje, hogy böjtölj, szorgalmasan keresd Istent, megszenteld magad, felismerd Isten prioritásait, és hogy az Ő ígéretében járj. Vágj bele!

Vége

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.