RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< Útravaló a házassághoz 2

62. Akinek mennyei hivatás az osztályrésze, hitvallása követét és főpapját úgy nézze: mint Jézust. (Zsid 3,1-2)

63. A szexualitás akkor válik személyessé és valóban emberivé, amikor beépül a személytől személyhez irányuló kapcsolatba, a férfi és nő kölcsönös, teljes és időben korlátlan odaadásába. (vö UK 2337)
   
64. Az elfojtott sérelmek és megaláztatások, biz’ el nem enyésznek, s egyszer elemi erővel törhetnek felszínre!
   
65. Aki szereti Istent, mindenhol örömet találhat; aki nem szereti, az nem találhat sehol sem. (Lig. Szt. Alfonz)
   
66. Sem a nyomor, sem úgymond a szenvedés nem szabadít föl a bűnre!
   
67. A „könnyelműség” szóban benne foglaltatik a könny!
   
68. Aki a házasságról „modernül” gondolkodik, a válásról sem fog „romantikázni”. (H 63)
   
69. Az erény és tökéletesség nem a test gyötrésében, hanem a rosszra hajló akarat megfékezésében rejlik.
   
70. Ha a bűnök kényelmes útja jó darabon kikövezettnek tűnik is, a vége mindenképp ingoványba torkollik.

71. A paráználkodás, férfi és nő házasságon kívüli testi egyesülése. Súlyosan ellenkezik a személyek méltóságával és az emberi szexualitással, amely természete szerint a házastársak javára, valamint gyermekek nemzésére és nevelésére rendeltetett. Ezenkívül súlyos botrány, amikor fiatalokat ront meg. (ÚK 2353)

72.Ocsmány példa, ocsmány lelket nevel. (Szophoklész)
   
73. Az első Emberpár a tiszta szeretet fennköltségében élt, a bűnnel született meg a szégyenérzet és az ösztön.
   
74. A képzelet veszíti el a csatákat. (Napoleon)
   
75. Ha valóban az Igazira vársz, ne érd be a hasonlóval!
   
76. A női hiszékenységnek csak a biológia szab határt!
   
77. A Tízparancsolatnak mindig a boldogság fölött kell állnia! Aki a sorrendet fölcseréli, nem csak másokat tehet boldogtalanná, de sajátját sem érheti el tartósan!
   
78. A tisztasággal súlyosan ellenkező bűnök között meg kell neveznünk a maszturbációt, a paráznaságot, a pornográfiát és a homoszexuális cselekedeteket. (ÚK 2396)
   
79. Ha életedet a Tízparancsolat figyelmen kívüI hagyásával kívánod alakítani, ez oly badar cselekedet, mint egy hordót megfosztani abroncsaitól! (Mindszenty)
   
80. A hitványokkal való gyakori társaság növeli a rosszra való hajlamot. (Démokritosz)
   
81. A szabados életet folytatók valójában az ördögnek kínálnak szabadabb teret életük felett, mert mondva van; „Ne adjatok teret a sátánnak” (Ef 4,27).
   
82. A legrafináltabb ruhadarabjaink sem tudják eltakarni lelkünk rongyos állapotát! (H 441)
   
83. Az ifjúságot sajnos nem azok nevelik, akik dolgoznak értük, hanem azok, akik beetetik! (H 334)
   
84. Erkölcsiekben világosan látni = egyike a Mindenható legbecsesebb ajándékának. (H 470)
   
85. A Szentségek azért vannak, hogy segítsék égi-, s földi életed! (H 262)

86. Van lépés, melynek egyetlen pillanat alatt nekilendülhetsz, ám egy egész élet kevés, hogy túl legyél rajta!

87. Olcsó az éhség, de drága a csömör! (Seneca)
   
88. A bűn világuralmát építő sátán legnagyobb bravúrja, hogy megpróbálja elhitetni; nem is létezik! (H 518)
   
89. Az a „múlt”, melyet az udvarlás-, vagy a házasság első éveiben le nem rendeznek, visszaüt a jövőben!
   
90. Ne felejtsd el! A tisztaság erőssé és férfiassá teszi a jellemet! (Josemaría Escrivá)
   
91. A valódi boldogság a lélekben fogan és a csöndben születik!
   
92. A nőt rabul ejteni, a férfit pedig fogva tartani kell.
   
93. Ha az ördög nem képes bennünket rászedni a rosszra, akkor a jót viteti túlzásba! (H 745)
   
94. Boldogtalanságunk mértéke mindig arányos Istentől való távolságtartásunkkal. Legboldogtalanabbak a kárhozottak. (H 54)

95. Ne akarjunk megpihenni semmi élvezetben, hisz’ nem ezért vagyunk teremtve! Létünk célja a szellemi öröm.
   
96. Állítsunk mindig időközt elhatározásaink és cselekedeteink közé, megőrizve elménk és szívünk jelenlétét!
   
97. Az önszeretet önmagát pusztítja el. (H 768)

98. Mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogy az ember életét és az életfakasztás feladatát nem lehet e világ kereteibe szorítani és mértékével mérni, miként ebből kiindulva értelmezni sem, hanem mindig figyelembe kell venni az ember örök rendeltetését is. (GS 51)

99. Bizony csekélyke dolog az, ha alig különbözünk a tisztességes pogányoktól! (Raoul Plus SJ)
   
100. A lélek úgy merül el a bűnökben, mint egy hajó a tenger habjaiban, melyből naponta nem távolították el a beszivárgó vizet. (Szent Ágoston)
   
101. Kinek helyénvaló az „együttélés-együtthálás”, mért fájna annak a különélés és a válás? (H 534)
   
102. Aki nem megbízható a szexuális magatartásában, az feltehetően más emberi kapcsolatában sem az.
   
103. Ha egy emberrel úgy bánsz mint amilyen, akkor olyan is marad. Ám ha jobbnak és nagyobbnak tekinted, akkor jobbá és nagyobbá válik. (Linda Dillow)
   
104. A szexualitás kibontakozása nagy mértében függ az egészséges családi légkörtől. A szülők példáját teljes mértékben nem képes más behatás helyettesíteni, vagy ellensúlyozni. A rossz családi légkör átöröklődik ezen a területen is, és következményei a fiatalt megfoszthatják az emberi méltóság tiszteletétől és saját kiegyensúlyozott jövőjének lehetőségétől.
   
105. Minden fiatal boldogságról álmodik, de ébren követi el, hogy meg ne valósulhasson!
   
106. A sivárrá vált szexuális kapcsolatokból fakadó megalázottság fájdalma nem kisebb a fizikai fájdalomnál.

107. Az emberi kapcsolatok elsekélyesedésének egyik legsúlyosabb oka a szexualitás aránytalan túlértékelése, mely a tömegtájékoztatási és a vizuális eszközök terjedésével ellepte az oktatás területét is, szennyezve az ifjúság gondolkodásmódját, lazítva a közerkölcsöt.

108. Ha nincs Isten; menny és pokol, abszolút jó és rossz, akkor nincs semmi ami igazi szenvedélyt váltana ki az emberből.

109. Az élet legintimebb történése a szexualitás, manapság mégis akarva-akaratlanul szembetaláljuk magunkat a testi érintkezés látványával. A könyvek, a filmek, a reklámok többsége mind azt sugallja, hogy az egyik legfőbb – könnyen elérhető – „élvezeti cikk” a nemi aktus. A valóság ezzel szemben az, hogy a nők többsége ritkán, vagy élete folyamán szinte soha sem talál örömet, felszabadulást a testi együttlétben. (Patika tükör, 2004.XII.évf.11.sz.)
   
110. Minden káros szenvedély korlátozza az elmét, különösen a szex, amely elsekélyesíti a bensőséges vallásos gondolkodást.
   
111. A szexualitás; az ember testét s lelkét egységében érinti. Sajátosan az érzelmi életre, a szeretetre és az élet továbbadó képességére vonatkozik. (vö ÚK 2332)
   
112. Ha a szexualitás elszakad az erkölcsi értékrendtől, s főleg ha ennek testi megnyilvánulása, a nemi aktus kiszakad az emberi erotika teljességéből, – egyszerre a rossz soha nem sejtett mélységei nyílnak meg ott –, ahol azelőtt minden gyengédnek és bájosnak látszott.
   
113. „Mindenki saját életének a kovácsa” – kár, hogy a test már akkor fejlett, amikor a szellem még zsenge!

114. A gyönyör. gyakran az öröm halála. Ezért aki már megízlelte az igazi örömöt, gyanakszik a gyönyörre.
   
115. Ifjú! Légy tiszta férfi, családapa, szerzetes vagy pap, csak halld meg a hívást és kövesd hivatásodat!

116. Leány! Maradj szűz (légy apáca, nemzetsegítő civil) vagy legyél családanya, mert a se ez se az: biztos tragédia! (H 494)
   
117. A rádöbbenő kiábrándulás három sóhaja: I. „Hát ennyi?” II. „Nem vagyok normális!” III. „Hogy tehettem ilyet?”
   
118. Az un. „próbaházasságokban” rendszerint csak a nő van kipróbálva. (H 252)
   
119. Darwin szerint az emberi faj ösztönállatként rég kipusztult volna. Fennmaradását, a következtetésekre képes gondolkodó agyának köszönheti.

120. Ne indulj vágyaid után, és tartsd vissza magadat kívánságodtól: mert kárörömmel néznek ellenségeid.(Sir 18)

121. A jó kapcsolathoz három dolog kell: ápoltság, intelligencia és erkölcsi tartás. A többi nem számít!
   
122. A csábítás 4 lépcsője: I. Az érzékek elkápráztatása. II. A vágy felkeltése. III. Az értelem megzavarása. IV. A lelkiismeret elandalítása.
   
123. A boldogító szex 8 feltétele: I. A testi-lelki alkalmasság. II. A kölcsönös szeretet. III. A Házasság Szentségének oltalma. IV. Az egymás iránti felelősségtudat. V. A gyermekvállalás készsége. VI. Az egymásra figyelő türelem. VII. A méltó körülmények. VIII. A józan emberi ész. (H 24)
.   
124. Jobb egyedül, mint rossz házasságban! Bár itt is, ott is magányos lehet az ember, de az egyedüllétben legalább van esély, hogy maga, vagy mások által megtalálja hivatását, netán ráleljen egy igaz házastársra.
.
125. Az ostromszerű hízelgő szöveg kevéssé a lélek elragadtatása, mint inkább a test türelmetlen törekvése!
  .  
126. A szenvedés értelmét ne abban keressük, hogy az elkerülhetetlen szükségszerűség, hanem abban, hogy saját személyes hivatásunkhoz szükséges! (T. Merton)
.
127. Van valami ördögi abban az aljas közönyben, amivel a pénz nevében tönkreteszik az embert, kihasználva gyöngeségeit és megkísérthetőségét. Pokoli az a nyugati kultúra, mely bebeszéli az embernek, hogy az élet egyetlen célja a gyönyör és az egoista önzés. (J. Ratzinger)
   
128. A szexualitásról „maga a Teremtő (…) rendelkezett úgy, hogy e feladatért (ti. a nemzésért) testben és lélekben gyönyörűséget és boldogságot találjanak. A házastársak tehát ezt a gyönyörűséget keresve és élvezve semmi rosszat nem tesznek. Elfogadják, amit a Teremtő szánt nekik. Mindazonáltal a házastársaknak is tudniuk kell, hogy meg kell maradniuk az igaz mértéktartás keretei között.”  (XII. Pius pápa, 1951. október 29)

129. A sátán legerősebb fegyvere annak sugalmazása, hogy a földi élet célja a szexualitás szabad kiélése.
   
130. Ha olyasmire törekszel, ami felett nincs hatalmad, szükségszerűen szerencsétlen leszel! (Epiktétosz)
   
131. Jóllehet a ‘házasélet’ törvényesen csak a házasságban élhető meg, de nehogy emiatt házasodj! (H 115)
   
132. Míg a férfiasság a tapintatos türelemben, a női jellem a szemérmes gyöngédségben mutatkozik meg!
   
133. A közerkölcs a társadalom lelkülete. (H 705)

134. Nincs olyan rossz, melyből Isten ne tudna valami nagy jót kihozni! (– Ha mélységes bűnbánatot tartottál!)
   
135. A vágy semmit se szeret jobban, mint amit nem szabad! (Publius Syrius)
   
136. A szexualitás bár Isten ajándéka, de a házasság szentségén kívül élni vele, kisiklathatja az életet!

137. Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az udvariasság, és hol kezdődik a hízelgés. (Napoleon)
   
138. Tisztítsd meg lelkedet, gondolataidat és mérsékeld kívánásod hevét! Csak így láthatod józanul szíved igazi vágyát, különben honnan is tudnád, hogy ami után vágysz, az javadra válik-e és kedves-e az Isten előtt?
   
139. Mekkora helyet biztosítunk életünkben a „semmi” gondolatának! A nap 1440 percében talán olykor gondolhatnánk a „Mindenre” is! (Raoul Plus SJ)
   
140. Jézus így tanít: Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla  volt  az alapja. Aki  hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél és nekizúdult a háznak, s az romhalmazzá vált. (Mt 7,24-27)
   
141. Az életet, a halált és a házasságot nem lehet ‘csak úgy’ próbálgatni! Próba-élet, próba-halál, próba-házasság nincs! (II. János Pál)
   
142. Szeretetre és gyengédségre vágyhatsz, a hitet keresni kell, de a szerelmet, azt meg kell várnod!

>> Szerelem és szeretet
   
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.