RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Útravaló a házassághoz 1.

18. Valamennyi ember ugyanazt a meghívást kapta: a végső, közös céljuk Isten. Bizonyos hasonlóság van az isteni személyek közötti egység és azon testvériség között, amit az embereknek egymás között kell megvalósítaniuk igazságban és szeretetben. A felebaráti szeretet elválaszthatatlan az Isten iránti szeretettől.(ÚK 1878)
   
19. Az emberi személynek szüksége van a társas életre. Ez nem valami ráadás számunkra, hisz természetünk követelménye. A másokkal való kapcsolatok, a kölcsönös szolgálatok által bontakoztatjuk ki képességeinket, és így tudjuk teljesíteni sajátos hivatásunkat. (vö ÚK 1879)
   
20. Akiknek mennyei hivatás jutott osztályrészül, nézzék hitvallásunk követét és főpapját, Jézust. (Zsid 3,1-2)


   
21. Az erkölcs igen bonyolult annak, aki feladta elveit.

22. A léleknek folyvást változás kell: – vagy előre, vagy hátra!
   
23. A hit által megvilágosított lélek egészen másképp ítéli meg a dolgokat, mint azok, akik csak az érzékeiken keresztül értékelnek mindent. Ez utóbbiaknak, sejtelmük sincs a magukban hordozott felmérhetetlen kincsről!
   
24. Latolgatni tízszer kell, dönteni egyszer. (Publ. Syrius)

25. Az ifjúkor nem a szórakozások kiélésének halaszthatatlan időszaka, hanem az életre-, hivatásra készülés röpke ideje. Erre alapozódhat, úgy a személyes-, mint a nemzet, hosszútávú jövője! (H 35)
   
26. Akit az Isten hív, annak jelét is adja!
   
27. Minden hivatásnak megvannak a maga lemondásai.
   
28.  Nem minden indíttatás „hívás”, de minden hívás indíttatás! Válaszokat a bensőséges imában találhatunk.

29. Aki hűséges akar maradni keresztségének ígéreteihez és ellen akar állni a kísértéseknek, annak a legmegfelelőbb eszközöket kell használnia: az önismeretet, az aszkézist, az isteni parancsolatok iránti engedelmességet, az erkölcsi erények gyakorlását és az imádsághoz való hűséget. (ÚK 2340)


   
30. A hivatás nem a töprengés eredménye, hanem az imádságé!
   
31. A papi, szerzetesi hivatás a keresztényi hivatás sajátos formája. A meghívó Jézus Krisztus, aki egyeseket néven szólít és arra késztet, hogy részt vegyenek megváltó munkájában az emberek üdvösségéért.
   
32. Lemondás nélküli élet = üdvösségről való lemondás!
   
33. Aki ízlelt már tiszta forrást, az megveti a csapvizet.
   
34. Nem lesz igazi boldogságod, ha a magad kívánsága hajt előre és nem várod meg azt az időt, mígnem Isten indíttat téged! (H 200)
   
35. Nem vagytok a magatokéi! A testetek Krisztus tagja! Nem tudjátok, hogy aki tisztátalannal egyesül, az egy testté lesz vele (a megszállottságban is)? Az Írásban ez áll: ‘Ketten egy testté lesznek’. Kerüljétek az erkölcstelenséget! Sok bűn testen kívüli, de a kicsapongó saját teste ellen vét, mert testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma! Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben is! (vö 1Kor 6,15-20)
   
36. Az önuralom hosszú állhatatosság műve.  Megszerzése soha nem tekinthető véglegesnek. Bizonyos életszakaszokban a szükséges erőfeszítés nagyobb lehet, például amikor a személyiség alakul a gyermek- és serdülőkorban. (vö ÚK 2342)
   
37. Minden megkeresztelt ember a tisztaságra kapott meghívást, és Krisztust – minden tisztaság példaképét – kell magára öltenie. Arra hivatott, hogy sajátos életállapotának megfelelően tiszta életet éljen, melyre keresztsége pillanatában elkötelezte magát. (vö ÚK 2348)


   
38. Az önzetlen szeretet gyakorlása nélkül el se lehet kezdeni a Krisztus elgondolása szerinti családi életet.
   
39. A tisztaság erényének valamennyi életállapotban ékesítenie kell az embert. Egyeseket az Istennek szentelt szüzességben, az osztatlan szívű cölibátusban, míg másokat a szentségi házasságban. (vö PH 11; AAS 68) 40. Senki sem lehet igazán erkölcsös, okosság nélkül. (Arisztotelész)

41. A tisztaság erénye a mértékletesség sarkalatos erényétől függ, arra irányulva, hogy az értelem irányítsa a szenvedélyeket és az ember érzéki vágyait.(vö UK 2341)
   
42. A tisztaság megkívánja a szemérmességet, mely védi a személyek és szeretetük misztériumát. Türelemre és mérsékletre szólít föl a szerelmi kapcsolatban; megkívánja, hogy tartsák tiszteletben a férfi és a nő egymás közti végső elkötelezettségének és odaadásának föltételeit. A szemérmesség; szerénység. Arra ösztönöz, hogy diszkrétek legyünk az öltözködésben is. A szemérmességet tanítani gyermekeknek és fiatalkorúaknak annyit tesz, mint ébreszteni bennük az emberi személy iránti tiszteletet. (vö ÚK 2522 és 2524)
   
43. A kegyelem számításba veszi a természetet. A nő testi-lelki felépítése a természetes anyaság feladatához idomult. Az utódok létrehozását a házasság szentsége megszenteli és bevonja az Egyház életáramába. Míg a nő, mint feleség feladata, hogy családja minden tagjára kiterjessze anyai gondoskodását, addig a szerzetesnő az Egyház természetfeletti anyaságából veszi ki részét arra hivatva, hogy együttműködjék az Egyház gyermekei kegyelmi életének ébresztésében és táplálásában. Ezáltal, az Anyaszentegyház közvetlen eszközévé válik és maga is részt nyer ebben a természetfeletti anyaságban. Jóllehet, a hit  ébresztése és segítése a lelkekben minden keresztény feladata, a nő azonban különösképp alkalmas erre, az Úrtól kapott különleges hivatása által. (Edith Stein Szent Benedicta)

44. Azt mondom tehát: Lélek szerint járjatok, és ne teljesítsétek a test kívánságait! (Gal 5,16)
   
45. A tisztaság kiemelten személyes feladat, mely föltételezi a saját- és mások jogainak tiszteletben tartását, különösen azt a jogot, hogy ifjúkorban olyan nevelést és tájékoztatást kapjon, amely tiszteli az emberi élet erkölcsi és spirituális dimenzióit. (vö ÚK 2344)

46. Minden sejtünk magjában megtalálható a nemi különbözőség genetikus meghatározója. Ez határozza meg a személy fiziológiai sajátosságait, magatartását,  és gondolkodásmódját. A felnövekvő generációkat aszerint kell nevelni, hogy a szexuális differenciálódás nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő különbség.
   
47. Szülők, ne féljetek a kockázatoktól! Az isteni erők sokkal hatalmasabbak nehézségeiteknél! A kiengesztelődés (gyónás) szentségének hatása mérhetetlenül nagyobb a világban működő rossznál, miként az egyházatyák sem véletlenül nevezték a „második keresztségnek”. A romlás világában jelenlévő erőknél sokkal hatásosabbak a szentségek isteni energiái. Mindenekfölött összehasonlíthatatlanul nagyobb mindennél az Eucharisztia ereje! Benne Krisztus eledelként, az üdvözítő erő forrásaként hagyta ránk magát, hogy életünk legyen és bőségben legyen (Jn 10,10). Az élet – mely Belőle jön –, értünk van, tehát a házasokért, a szülőkért és a gyermekekért is! Az Eucharisztián kívül nem létezik más erő és más bölcsesség, mellyel ti szülők nevelni tudnátok gyermekeiteket és önmagatokat. (vö LCS 52-53. o)

48. Az ifjúság, gyakran képtelen megkülönböztetni a lelki szeretet sziporkázó örömét, az érzéki örömök sötétségétől. (H 450)

49. Gyakran a ‘felemelő érzés’ süllyeszt a legmélyebbre!
   
50. Kevesen ismerik fel, hogy boldogtalanságuk oka valójában görcsös boldogságkeresésükben gyökerezik.

51. Különös tiszteletet igényelnek azok, akiknek élete fogyatékos vagy meggyengült. A beteg vagy fogyatékos személyeket támogatni kell, hogy a lehetőségekhez képest normális életet élhessenek. (ÚK 2276)
   
52. A lelket két hajlam képes elsötétíteni: a jóra való restség és a rosszra való készség. (H 427)
   
53. Minden kínos tévedés négy fokozatból áll: 1) Amikor kigondoljuk. 2) Amikor cselekménnyé váltjuk. 3) Amikor a felelősséget megpróbáljuk másokra hárítani. 4) Mikor legszívesebben meg nem történtté tennénk az egészet.
   
54. A mocskot gyakran csak akkor vesszük észre, ha már kiléptünk belőle! (H 641)
   
55. Amit nem tilt a törvény, tilthatja a szemérem.(Seneca)
   
56. Jóllehet igazságtalan, de az volt és az is lesz! Mert egy lánynak jobban kell vigyáznia magára, mivel egész testével és lelkével anya lesz! (H 652)
   
57. Az asszony megrontása a társadalom halála! Mert asszony szüli az újabb anyát, a papot és a családapát!
   
58. Nagyobb boldogság adni, mint kapni! (Csel.20,35)
   
59. Csupán azért megházasodni, hogy „boldog legyél”, nagy melléfogás lehet! Ha azonban az a vágy késztet, hogy a másik életét tedd boldoggá; házasodj meg!

60. Fontos ismeret az emberi testről; hogy az „övön aluli sáv” szent hely, mert a teremtés részese lehet!
   
61. Akivel olyasmi esett meg, amit maga is akart, azzal nem történt igazságtalanság! (Ulpianus)

>>  HIVATÁS, TISZTASÁG, SZEXUALITÁS 2. rész

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.