RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< Miért szenteljük magunkat Máriának? – Don Gabriele Amorth előszava

Bevezetés
.
«Gyermekeim, milyen alapokra akarjátok fektetni életeteket?
Vagy magatokért éltek, vagy pedig az Úrért.»
(San Martino 1990. 10. 21.)

.
San Martino di Schio-ban (ejtsd: Szkio) Mária felszólítását követve, aki a különböző üzenetekben kéri, hogy szenteljük magunkat az Ő Szeplőtelen Szívének, már 1988-tól ünnepélyes odaszentelések történnek, miután a jelentkezők kellő módon felkészültek rá. Grignon Szent Lajos ajánlata szerint ez a felkészülés 33 napig tart, vagyis: «tizenkét napot szentelve a világ szellemétől való megszabadulásnak, mely ellentétben áll Jézus Krisztus lelkületével, és három hetet szentelve annak, hogy Jézus Krisztussal töltekezzünk a Szentséges Szűz által». Az első héten az önismeretért imádkozunk, a másodikon, hogy jobban megismerjük a Szent Szüzet, és a harmadik héten, hogy közelebb jussunk Jézus Krisztushoz. (lásd: Grignon Szent Lajos, Tökéletes Mária-tisztelet c. könyvét, 227-228. cikkely).
.
A lelkigyakorlat harminchárom napra szóló szövegei a Katolikus Egyház Katekizmusából valók, továbbá a Szeretet Királynőjének üzeneteiből, melyeket San Martinoban adott, és Montforti Grignon Szent Lajos írásaiból. Az ide vonatkozó olvasmányok a Szentírásból valók; az imádságokat és himnuszokat pedig a szentek hagyták ránk. A szemlélődéshez a „Krisztus követése” fejezeteiből vettünk különböző részeket.

Meghívás a felajánláshoz

Mindannyian szenteljétek magatokat Szeplőtelen szívemnek
Kivonatok a Szertet Királynőjének üzeneteiből, melyeket Renato Baron kapott

Meghívás a felajánláshoz

Én mindenkit szeretek és mindenkit meg akarok menteni: Minden ember szentelje magát anyai Szívemnek. Ismerem minden vágyatokat. Legyetek ti is azon, hogy teljesítsétek az én vágyamat: azt várom, hogy mindannyian szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek. Ne vesztegessétek el az időt! Akik Szeplőtelen Szívemnek szentelik magukat olyanok, mint a termékeny földben növekedő hajtások! Oly sok a szép és a szeretetben nagyszerű szív a nekem szenteltek között. Folytassátok csak tovább ezt a felajánlást, mindenkinek a felajánlását! Ti helyet foglaltatok a Szívemben, de sok hely van még, mert én mindenkit várok.

Az a vágyam, hogy mindenkit elvezessek oda, hogy újra megtalálja lelke ártatlanságát az igazság teljességében. Szeretetem kiváltságos meghívása mindazoknak szól, akik felajánlják magukat anyai Szívemnek, mely szentséggel telített, és amelyet a mai ünnepen, veletek és érettetek, öröm tölt el Szeplőtelen Fogantatásom kiváltsága miatt. Felkérlek titeket, hogy újból ajándékozzátok magatokat nekem úgy, hogy teljesen rám hagyatkoztok, szeretetből önként lemondva minden emberi érdeketekről. Azt kívánom, hogy fosszátok meg magatokat akaratotoktól, és akkor kézen foglak titeket, és elvezetlek Jézushoz. Így megváltozik majd életetek értelme, mert egy új létrendet hoz létre bennetek, megajándékozva az igazi szabadsággal, mely megsemmisít minden rabszolgaságot. Ígérjétek meg nekem, hogy megmaradtok a közelemben, és a rózsafüzért is imádkozzátok. Én minden veszélyt elhárítok tőletek.

Isten Lelkébe vezetlek titeket, kezeteket fogva vezetlek, mert rám bíztátok magatokat. Velem folytassátok a megkezdett utat! Vigyetek magatokkal otthonaitokba, hogy megáldjam szeretteiteket és oltalmazzam a családjaitokat! Szenteljétek nekem gyermekeiteket, minden fiatalt, a kisgyermekeket: ne vegyétek el őket ölelő anyai karjaimból! Túlságosan sok ártatlan kicsiny teremtmény fizet az emberek kevélysége miatt, és nem szolgálnak majd vigasztalásotokra. Tartsátok gyermekeiteket Isten tekintetének sugarában! Szenteljétek nekem magatokat mindannyian, és én oltalmamat ígérem nektek! Azzal, hogy megnyíltok előttem, Szeplőtelen Szívem befogad titeket, hogy együtt dobogjon a ti szívetekkel. Nem csupán nekem vagytok vigasztalásomra, hanem az Eget is örömmel töltitek el. Egyesítelek titeket a seregemmel, és együtt fogunk munkálkodni minden lélek üdvösségéért, akiket Jézus annyira vár!

Drága gyermekeim, megköszönöm nektek mindazt, amit azért tesztek, hogy lelkeket vigyetek Jézushoz. Megköszönöm nektek, hogy annyi lelket szenteltek Szeplőtelen Szívemnek. Kérem tőletek, hogy folytassátok tovább ezt a működéseteket!

Ti imádkoztok, de mekkora űr van körülöttetek! Én mindennap mellettetek vagyok, megáldalak és védelmezlek titeket. Mennyire szeretném, ha mindenki érezné közelségemet, és rám bízná magát! Tegyétek ezt, gyermekeim! Arra törekedjetek, hogy ne legyen minden hiábavaló! Azt kérem tőletek, hogy mindannyian bízzátok rám magatokat teljesen, hogy így együtt újra megszilárdíthassuk Isten törvényét a világban! Azzal, hogy rám bízzátok magatokat, beléptek Szeplőtelen Szívembe. Én is rátok, mindnyájatokra rá kívánok bízni egy feladatot, azért hogy példátokkal sok lelket vezethessetek Istenhez, megtanítva nekik azt az utat, amelyet ti megtettetek. A nekem szentelt lelkekre és mindazokra, akik rám bízzák magukat, bízom e műnek a gazdagságát, hogy közreműködjenek az emberiség megmentésében, mely rendíthetetlenül rohan az elhibázott úton.

A bűnös eltévelyedések és borzalmak véget érnek majd az emberi gonoszsággal együtt, miközben a hívő, nekem szentelt gyermekeim diadalmaskodnak. Bátorság, gyermekeim! Ne szegjétek meg ígéreteteket, mellyel nekem, anyai Szívemnek szenteltétek magatokat! Keresztény életpéldátok számára nincs lejárati idő! Egész életetek folyamán szolgáljatok példaképül másoknak! És hogy a Szentlélek az életszentség lapjait
megírhassa veletek, arra hívlak titeket, maradjatok velem, ahogy azt Jézus óhajtja, lelki anyaságomra bízva magatokat, és ti lesztek azok, akik vigaszt fognak nyújtani az embereknek azzal a vigasztalással, mely Istentől jön. Ismételten kérem a szívek megtérését, és hogy szentelje magát minden gyermekem Szeplőtelen Szívemnek. Gyermekeim, tőletek azt kértem, hogy Szeplőtelen Szívem által adjátok át magatokat teljesen Isten kegyelmének. „Igenetek” kimondásával tiétek lesz az üdvösség! Mindannyian szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek, ahol kimondhatatlan kincsek találhatók, melyek a Felséges Isten ajándékai!

A Szűzanyának szentelteknek szóló ígéretek
 
Drága gyermekeim, ti azt kéritek tőlem, hogy szünet nélkül segítsek nektek. Segítségemet olyan mértékben kapjátok meg, amilyen mértékben rám bízzátok magatokat.

Anyai oltalmamat ígérem mindazoknak, akik nekem szentelték magukat: aki maradéktalanul rám bízza magát, nem kell tartania semmitől. Boldogok azok, akik anyai Szívemnek szentelik magukat, mindvégig Jézus békéjét fogják élvezni és az én anyai segítségemet.

A legnehezebb pillanatokban is velem lesztek; örökké tartó boldogsággá változtatom szívetek gyötrelmeit: Jézussal együtt fogok lakozni ezekben a szívekben.

Mindazok, akik rám bízzák magukat, beérkeznek az életszentség kikötőjébe, tanítványaimmá lesznek, és segítenek nekem a világ megmentésében: Szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek, és eljuttok az életszentségre. Az Úr kegyelme viszi ezt végbe! Velem lesztek, és bevonlak titeket az én fényem kedves világába. Az Urat magasztalva fogunk ujjongani, nevét dicsőítve mindörökké.

Szívetekben felélesztem a szeretetre való képesség kegyelmét, melyet Isten ajándékozott nektek, hogy magának Istennek a szeretetével szeressetek. Szeretetének szétsugárzó központjaivá teszlek titeket, mivel ti Isten alkotásai vagytok.

Napról napra az Ő szeretetében vezetlek titeket, és megtanítom, hogyan szolgáljátok Őt hivatásotokban, hogy tanúságot tegyetek az igazságról, feddhetetlenül megőrizve ily módon keresztségteket.

Velem maradva nem fogtok többé visszatérni a veszélyes útra, erről biztosítlak titeket!

Szeplőtelen Szívemnek szentelve magatokat áthatoltok majd a horizonton: segítek, hogy rátaláljatok arra a kegyelemre, melyre én rátaláltam; megosztom veletek az örömöt, mely az Isteni ajándékok teljessége, hogy ti is megtapasztaljátok itt a földön az örök életet. Anyai Szívemben otthonra lel szívetek; egyesítelek a seregeimmel, különösképpen kedvelt gyermekeimnek nevezve titeket.

Nagy bizalommal hagyatkozzatok rám, és én a szív tisztaságával ajándékozlak meg titeket, hogy Jézussal találkozhassatok. Távol tartalak titeket a Pokol tüzétől, és nem hagylak el titeket mindaddig, míg a Mennyországba be nem léptek velem! Terjesszétek üzeneteimet minden ember felé: aki nekem szenteli magát, az megtalálja az üdvösséget!

Én azokban a szívekben maradok, melyek szeretnek engem, és amelyek nekem szentelték magukat. Ahogyan már sok gyermekemet elkísértem Istenhez, úgy kísérlek hozzá titeket is: megígérem nektek, hogy életetek utolsó pillanatában én fogadlak titeket, és elkísérlek, hogy az Atya elfogadjon titeket.

Megígérem nektek is és mindazoknak, akik követni fognak engem, hogy meglátjátok Jézus Szívének és Mária Szívének diadalát a világban: amikor mindenki rám bízza majd magát, akkor a Jó diadalmaskodni fog az egész földön. A nekem szenteltek seregével én megmentem a világot az ateizmus és az emberi kevélység okozta csapástól.

Közel van már az új idő, és én felkészítettelek a fogadására titeket. Senki nem fog csalódni azok közül, akik rám bízták magukat. Bízzátok rám magatokat; és én – miként az Élet kapuit kitártam előttetek, akként – kitárom majd a Paradicsom kapuit is.

Örömmel Szeplőtelen Szívembe fogadom azoknak a szívét, akik nekem ajándékozták magukat. Ti is közreműködtök majd megmentési tervemben. Mellettetek leszek ezekben a nehéz, vészterhes időkben, a világosságra vezetlek titeket, hogy többé el ne vesszetek. Lehetővé tettétek nekem, hogy sokatok szívét szívem rabjává tegyem. A jóság, amit nekem felkínáltatok, mindenki számára az irgalmasság növekedését eredményezi.

A 33 napos lelkigyakorlat

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.