A papok védőszentje: Lisieux-i kis szent Teréz

Lisieux-ben hatalmas bazilikát emeltek a "kis" szent tiszteletére. A kupola aljában az első, ami szembetűnik, Teréz ígérete: "Segíteni fogom a papokat!" A 24 évesen elhunyt kármelita segíteni fogja az Úr papjait!

A papoknak Vianney Szent János is a védőszentje, főleg a plébánosoké. De a másik segítőjük miért pont egy nő, egy kármelita apáca, aki életében nem sok pappal találkozott? Mert Teréz papi lélek volt.

Hogy ez mit jelent, rögvest kibontjuk, ám előbb idemásolom Assisi Ferenc egy mondását a Fiorettiből: "Ha összetalálkoznék egy angyallal és egy pappal, előbb a papot köszönteném, mert annak hatalma van az Úr teste fölött."

Terézt kezdetben nem a papi lelkek vonzzák, hanem a nagy bűnösök, égett a vágytól, hogy elragadja őket az örök lángokból. 4 évvel elsőáldozása után mindössze 15 éves, amikor végső, sürgető elhatározássá érik benne a kármelita hivatás, de ekkor még túl fiatal - rendes úton nem kap engedélyt a belépésre. Ezért 1887 novemberében édesapjával és egyik nővérével elzarándokolnak Rómába, hogy magától a pápától kérjenek engedélyt.

Témánk szempontjából nagyon fontos a római zarándoklat. Teréz maga ír így: "…A másik tapasztalatom a papokra vonatkozik. Mivel sosem éltem a közelükben, nem tudtam megérteni a Kármel reformjának fő célkitűzését. Magával ragadott a gondolat, hogy a bűnösökért imádkozzak, de különösnek látszott az, hogy a papi lelkekért imádkozzak, amikor azt hittem, hogy a kristálynál is tisztábbak…! … hivatásomat Itáliában értettem meg. Megérte, hogy ilyen messze mentem ennek a hasznos ismeretnek a megszerzésére… sok szent pappal voltam együtt egy hónapig, és láttam, hogy - jóllehet magas méltóságuk az angyalok fölé emeli őket - nemkevésbé gyenge és törékeny emberek… Hogyha ezeknek a szent papoknak - akiket Jézus Evangéliumában a "föld sójának" nevez - viselkedése is arra vall, hogy nagyon rászorulnak az imára, mit mondjunk akkor a lanyha lelkekről? Nemde Jézus mondta: "Ha a só ízét veszti, mivel fogják megsózni?"
Ó Anyám! Milyen szép a hivatás, melynek célja megőrízni a lelkeknek szánt sót! Ez a Kármel hivatása. Imáink és áldozataink egyetlen célja az, hogy az apostolok apostolai legyünk. Imádkozzunk érettük, míg ők szavukkal és főleg példájukkal a lelkeknek az Evangéliumot hirdetik… Abba kell hagynom. Ha tovább is erről a tárgyról beszélnék, sosem fejezném be…!"

Terézék francia zarándoklatában 75 pap vett részt a hívekkel együtt. Teréznek tehát bőven van ideje megismerkedni a papok közvetlen hétköznapi viselkedésével. Megérti, hogy ők is emberek, de ez nem csorbítja irántuk érzett tiszteletét. Ellenkezőleg! Csak most érti meg igazán hivatását. Ennek a tapasztalatnak a birtokában a felvételét megelőző kánonjogi vizsgálaton így vall: "Azért jöttem a Kármelbe, hogy lelkeket mentsek, és főleg azért, hogy a papokért imádkozzam!"

Kolostorbalépése után Terézt megkísérti az aggályosság. Pichon atya, gyónása alkalmával ünnepélyesen kijelenti, hogy Teréz sohasem követett el halálos bűnt. A pap szava Isten szava Teréz számára: megnyugszik, és mostmár könnyű lélekkel indul el az életszentség kis útjának felfedezésére.

Nem tud igazi lelkivezetésben részesülni, amit úgy fog fel, hogy akkor neki "Jézus a lelkivezetője": Kutat, próbálgat, mert szent akar lenni, de érzi, hogy a nagy szentek útja nem neki való. Az 1890-es év meghozza a nagy felfedezést: Izajás könyvében és Keresztes Szent János műveiben felfedezi az istengyermekséget, szíven találja a kis út, a felvonó, mely egyenesen a mennybe visz. Ebben is egy ferences atya, Alexis Prou erősíti meg egy lelkigyakorlat során, amikor Teréz személyes tanácsot kér tőle. "Kibontott vitorlákkal bocsátott a bizalom és a szeretet hullámaira, melyek annyira vonzottak, de amelyeken nem mertem megindulni."

A Kármel hivatalos gyóntatója, Youf abbé csak néhány nappal élte túl Terézt, aki Teréz kis útját nem értette meg. Az apáca hitellenes kísértéseiben nem lát mást, csak veszélyt - de ekkor már Teréz nem csügged, engedi, hogy Jézus vezesse.

1888 elején kezd imádkozni Hyacinthe Loyson aposztata papért, akiért utolsó szentáldozását is felajánlja majd 1897. augusztus 19-én.

Teréz szeretett volna pap lenni. Állandóan visszatér ez a gondolata: "Ha pap lettem volna… Érzem magamban a papi hivatást. Ó Jézusom, milyen szeretettel hordoználak a kezemben, amikor szavamra leszállnál az Égből… Milyen szeretettel nyújtanálak át a lelkeknek!… De mindamellett, hogy szeretnék pap lenni, csodálom és követni vágyom Szent Ferenc alázatát, és hivatást érzek követésére, hogy visszautasítsam a Papság fennkölt méltóságát."

Szeretett volna egy paptestvért is. Ekkor keresi meg őt Agnes anya azzal, hogy egy fiatal szeminarista egy olyan nővért keres, aki különösképpen az ő lelke üdvösségének szenteli magát imáival és áldozataival misszionárius korában, hogy sok lelket menthessen meg. Teréz úszik a boldogságban.

1895 októberében az engedelmesség nevében fogadta az akkor még szeminarista Maurice Belliére atyát is paptestvérévé, majd 1896-ban Adolphe Roulland szeminarista lesz harmadik paptestvére. Egyik első miséjét a Kármelben mutatja be, és itt beszélgethet Terézzel egy lefüggönyözött rácson keresztül, mielőtt elindul a kínai misszióba.

"Hogy hogyan egyesülök lelkileg azokkal az apostolokkal, akiket Jézus testvéremül adott? Nos hát: mindaz, ami az enyém, az övék is, mindegyiké. Tisztában vagyok vele, hogy a jó Isten túlságosan jó ahhoz, semhogy kiadagolja a dolgokat: Ő mérték nélkül adja mindazt, amit kérek Tőle…
.
… Uram, Te tudod, hogy nincs más kincsem, mint azok a lelkek, amelyeket szent tetszésed egyesített az enyémmel, ezeket a kincseket te bíztad rám, ezért merek azokkal a szavakkal imádkozni értük, melyeket Te intéztél a mennyei Atyához életed utolsó estélyén." És Teréz a főpapi ima szavait recitálja.
. .
"A jó Isten kegyelmével remélem, hogy nem csak két hithirdető számára leszek hasznos. Nem tudnék megfeledkezni arról, hogy mindenkiért imádkozzam, anélkül, hogy mellőzném azokat az egyszerű papokat, akiknek küldetését sokszor éppolyan nehéz betölteni, mint a hitetleneknek prédikáló apostolokét."
.
Elöljárói engedéllyel megtarthatja paptestvérei fényképét is. Halálos ágyán mosolyogva mutat a képekre: "…olyan tanácsot adok nekik, mint egy kislánynak! A szeretet és bizalom útját mutatom meg nekik." Teréz nemcsak nővére, de lelkivezetője is lett paptestvéreinek. Külön érdemes tanulmányozni a paptestvéreinek írt leveleit. Mielőtt ágynak dől, ott is, utolsó erőfeszítéseit is értük, a papokért ajánlja fel. Mikor már nagyon nehezére esik a séta, amikor már erős orvosságokat kell szednie, és nagy fizikai és lelki szenvedéseken megy keresztül, ezt a hithirdetők javára ajánlja fel.

Teréz már az utolsó napjait éli. Önéletrajzát már befejezte, mindent elmondott, minden levelet megírt. Most már csak élnie kell, amire másokat tanított. Szavait szinte napról napra jegyzik. Így köszönt rá 1897. szeptember 30, csütörtök este 7 óra 20 perc: Teréz nem hal meg, hanem belép az örök Életbe, és elkezdi a földöntúli tevékenységét itt a földön a papok között is: "segíteni a paoknak, a misszionáriuoknak, az egész Egyháznak…"

Szavai mindig józanok, és körültekintésre intenek: "Kétségtelen, hogy imával és áldozattal segíthetjük a hithirdetőket, de olykor úgy tetszik Jézusnak, hogy dicsőségére két lelket összekapcsol, megengedi, hogy időnként kicserélhessék gondolataikat és egymást Isten nagyobb szeretetére buzdítsák. De ehhez az előljárók kifejezett akarata szükséges, mert egyébként - úgy tűnik nekem - több rosszat, mint jót tenne ez a levélváltás, ha nem is a hithirdetőnek, de mindenesetre a kármelitának, akit életmódja is hajlamossá tesz, hogy önmagával foglalkozzék… Azt képzelné, hogy csodálatos dolgot visz véghez, közben a buzgóság látszata alatt csak haszontalan szórakozást szerzett magának. Ami engem illet, így vagyok vele én is: érzem, ahhoz, hogy leveleim jót tegyenek, engedelmességből kell írnom, és inkább ellenszenvet kell az írással szemben éreznem, mint tetszést találnom benne."

Még utolsó hónapjaiban is figyelmezteti Ágnes anyát, szinte kérleli: "A levélváltásnak nagyon ritkának kell lennie. Csak imával és áldozattal lehetünk az Egyház hasznára. De nem szabad megengedni olyan szerzetesnőknek, akiket lefoglalna, akik azt hinnék, hogy csodát művelnek, valójában pedig csak lelküket sebeznék meg, és lehet, hogy az ördög finom csapdájába esnének. A Kármelben nem szabad hamis pénzt verni azért, hogy lelkeket vásároljanak rajta… És gyakran a szép szavak, amiket írnak, és a szép szavak, amiket kapnak, csupán hamis pénzváltás."

Teréz prófétai víziója valósággá vált. Az "Egy lélek története" megjelenése után, Teréz tanácsát követve a szerzetesnők sorra lemondanak az egyéni kapcsolatokról. A kérelmezők nevét felírják, és a kármeliták imáik egy részét értük ajánlják fel. 1926-ban indul az a papi mozgalom, melynek hivatalos szabályzatát már 1927-ben jóváhagyta az Egyház. A Papi Egyesületnek jelenleg közel 3000 tagja van a világ minden részéről. Minden tag lelki testvére minden egyes lisieux-i kármelitának, hiszen ők örökölték kis Szent Teréz küldetését paptestvéreihez.

Végezetül álljon itt egy pap vallomása, hogyan ítéli meg Terézhez fűződő kapcsolatát: "Lelkemben egy ikonosztáz áll, az Úr, az Istenanya és Szent Teréz. Nincs veszélyben papi életem krisztocentrizmusa. Ha így volna, magát Terézt árulnám el. Ő csak nővérem akar lenni, aki Jézushoz vezet a Kis Úton, s ez a Kis Út maga az evangélium, kommentár nélkül. Asztalomon Teréz képe áll. Ránézek, és ő visszamosolyog. Megszólal és bíztat: "Ne félj! Minél szegényebb leszel, annál jobban szeret majd téged Jézus. Messze, nagyon messze elmegy, hogy megkeressen, ha néha eltéveszted az utat!" 

(Szigeti Miklós írása nyomán)

 1. Kis Szent Teréz cellája
 2. Kis Teréz a bizalomról
 3. Lisieux-i Szent Teréz & Jézus
 4. Hogyan szeressünk tökéletesen?
 5. Avilai Szent Teréz

   
 1. Prue - 2016, Április 20, 9:43 du.

  Gee wiseiklrl, that’s such a great post!

 2.  
   
 3. http://autoinsurancequotecnh.pw/MD/Easton/car-insurance-quote-easton-md/ - 2016, Április 21, 9:30 de.

  Smack-dab what I was looking for-ty!

 4.  
   
 5. http://autoinsurancehs.pw/TN/Nashville/discount-auto-insurance-nashville-tennessee/ - 2016, Április 21, 10:01 de.

  Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

 6.  
   
 7. http://autoinsurancequotecnh.pw/PA/North-Versailles/cheapest-insurance-north-versailles-under-25/ - 2016, Április 21, 10:18 de.

  That’s a mold-breaker. Great thinking!

 8.  
   
 9. free car insurance quotes - 2016, Április 21, 11:23 de.

  More posts of this quality. Not the usual c***, please

 10.  
   
 11. http://autoinsurancequotecnh.pw/FL/Bartow/bartow-car-insurance-free-quotes/ - 2016, Április 21, 12:05 du.

  Great post with lots of important stuff.

 12.  
   
 13. http://autoinsurancehs.pw/NM/Rio-Rancho/car-insurance-quotes-online-for-rio-rancho/ - 2016, Április 21, 12:30 du.

  Thanks for the great info dog I owe you biggity.

 14.  
   
 15. http://carinsurancepcc.info/AZ/Apache-Junction/auto-insurance-quotes-apache-junction-az/ - 2016, Április 21, 3:21 du.

  In the complicated world we live in, it’s good to find simple solutions.

 16.  
   
 17. cheap full coverage auto insurance Westminster MD - 2016, Április 21, 4:13 du.

  Articles like this are an example of quick, helpful answers.

 18.  
   
 19. car insurance with no license in Colton CA - 2016, Április 21, 5:00 du.

  Stay informative, San Diego, yeah boy!

 20.  
   
 21. non owners car insurance quotes Twinsburg OH - 2016, Április 21, 5:05 du.

  Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 22.  
   
 23. cheapest car insurance Coeur D Alene ID - 2016, Április 21, 5:21 du.

  Holy Toledo, so glad I clicked on this site first!

 24.  
   
 25. cheap car insurance Memphis TN - 2016, Április 21, 7:26 du.

  Just cause it’s simple doesn’t mean it’s not super helpful.

 26.  
   
 27. auto insurance rates Rushville IN - 2016, Április 21, 9:30 du.

  Sharp thinking! Thanks for the answer.

 28.  
   
 29. auto acceptance insurance Moncks Corner SC - 2016, Április 21, 11:02 du.

  It’s good to get a fresh way of looking at it.

 30.  
   
 31. non owners auto insurance quotes Prairie Home MO - 2016, Április 21, 11:35 du.

  Holy Toledo, so glad I clicked on this site first!

 32.  
   
 33. affordable auto insurance Brockton MA - 2016, Április 22, 12:23 de.

  This article achieved exactly what I wanted it to achieve.

 34.  
   
 35. auto acceptance insurance Winder GA - 2016, Április 22, 1:11 de.

  That’s the thinking of a creative mind

 36.  
   
 37. low income car insurance dmv Yakima WA - 2016, Április 22, 2:08 de.

  A minute saved is a minute earned, and this saved hours!

 38.  
   
 39. insurance quotes car - 2016, Április 22, 3:06 de.

  It’s much easier to understand when you put it that way!

 40.  
   
 41. car insurance online - 2016, Április 22, 5:28 de.

  I didn’t know where to find this info then kaboom it was here.

 42.  
   
 43. car insurance with no license in Burleson TX - 2016, Április 22, 5:46 de.

  An intelligent point of view, well expressed! Thanks!

 44.  
   
 45. http://httpspy.top/tiendeo.pe - 2016, Április 23, 1:21 de.

  I see, I suppose that would have to be the case.

 46.  
   
 47. http://httpspy.top/uchiaustin.com - 2016, Április 23, 6:27 de.

  Whoa, things just got a whole lot easier.

 48.  
   
 49. cheap non owners insurance in Memphis TN - 2016, Április 23, 6:55 de.

  I never thought I would find such an everyday topic so enthralling!

 50.  
   
 51. cheapest auto insurance in Erie PA - 2016, Április 23, 10:45 de.

  Wow, that’s a really clever way of thinking about it!

 52.  
   
 53. low income car insurance dmv Wildomar CA - 2016, Április 23, 12:51 du.

  I feel satisfied after reading that one.

 54.  
   
 55. auto acceptance insurance Brunswick OH - 2016, Április 23, 6:53 du.

  I’m impressed. You’ve really raised the bar with that.

 56.  
   
 57. cheap sr22 insurance Florence SC - 2016, Április 24, 4:29 de.

  I love these articles. How many words can a wordsmith smith?

 58.  
   
 59. free auto insurance quotes Medford OR - 2016, Április 24, 10:14 de.

  Reading posts like this make surfing such a pleasure

 60.  
   
 61. auto insurance quotes Salem VA - 2016, Április 24, 9:07 du.

  Son of a gun, this is so helpful!

 62.  
   
 63. auto insurance quotes Springfield MA - 2016, Április 25, 12:27 de.

  At last, someone who knows where to find the beef

 64.  
   
 65. affordable auto insurance Valencia CA - 2016, Április 25, 2:46 de.

  Yup, that should defo do the trick!

 66.  
   
 67. non owners auto insurance quotes Riverdale GA - 2016, Április 25, 4:34 de.

  Frankly I think that’s absolutely good stuff.

 68.  
   
 69. low income auto insurance Toledo OH - 2016, Április 25, 5:35 de.

  Hey, subtle must be your middle name. Great post!

 70.  
   
 71. payless auto insurance Rocklin CA - 2016, Április 25, 7:06 de.

  This insight’s just the way to kick life into this debate.

 72.  
   
 73. http://templetonvigneault.com/average_car_insurance_premium_colorado.html - 2016, Április 25, 2:27 du.

  Good point. I hadn’t thought about it quite that way. :)

 74.  
   
 75. car insurance - 2016, Április 25, 4:06 du.

  Alright alright alright that’s exactly what I needed!

 76.  
   
 77. http://debslocketdreams.com/jr_insurance.html - 2016, Április 25, 4:22 du.

  Perfect shot! Thanks for your post!

 78.  
   
 79. http://thechristychilton.com/comparing_car_insurance_rates.html - 2016, Április 26, 3:01 de.

  That’s a clever answer to a tricky question

 80.  
   
 81. http://thefirstcook.net/cheap_learner_driver_insurance_short_term.html - 2016, Április 26, 3:25 de.

  Thank God! Someone with brains speaks!

 82.  
   
 83. http://thechristychilton.com/general_casualty_car_insurance_quotes.html - 2016, Április 26, 7:51 de.

  That really captures the spirit of it. Thanks for posting.

 84.  
   
 85. http://thefirstcook.net/insurance_auto_adjuster.html - 2016, Április 26, 11:13 de.

  That insight’s perfect for what I need. Thanks!

 86.  
   
 87. http://templetonvigneault.com/average_monthly_car_insurance_rates_by_state.html - 2016, Április 26, 3:47 du.

  If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

 88.  
   
 89. http://thefirstcook.net/compare_car_insurance_rates_in_michigan.html - 2016, Április 26, 4:23 du.

  If the people of Gujarat have chosen him again and again with a great majority, that means they validate his actions and chief ministership.This includes the muslims also.And the number of fiascoes UPA govt has done so far and resultant loss of face/money to the country is much higher than anything that Narendra Modi is accused of.

 90.  
   
 91. http://thefirstcook.net/teenage_car_insurance_nj.html - 2016, Április 26, 5:55 du.

  5. Finesse never cleared the Oscar Peterson sample on the original record. I did nothing wrong. We spoke on the phone had a good conversation, he was cool with the record. It’s all love tho. I ain’t even mad at dude. He still a legend.”

 92.  
   
 93. car insurance - 2016, Április 26, 7:34 du.

  Imi pare rau, acum doua seri am stat cu Fratele Personal pana noaptea tarziu si am revazut momente dragi de la televizorul copilariei noastre. Printre altele si genericul Galei Desenului Animat de mai sus. Dumnezeu s-o odihneasca!

 94.  
   
 95. affordable car insurance Mansfield TX - 2016, Április 26, 10:22 du.

  I think you just went reverse-reverse-racist on yourself! That’s pretty damn impressive, JP. Yeah, I bailed fairly quickly. I’m in a pissy mood, anyway, and reading the stupid was NOT helping.

 96.  
   
 97. auto acceptance insurance Waldorf MD - 2016, Április 26, 11:19 du.

  If the MSM is really the group that wears the pants here in America, they must be having even bigger fits about their immanent demise at the hands of the ‘net than I previously suspected.TGGP: I’m really curious, what commonly named political ideology would you say you most closely align with? (I specify my question in that manner in the hopes of getting an answer I’ll understand, rather than needing yet another explanation for.)

 98.  
   
 99. auto owners insurance Sanford ME - 2016, Április 27, 2:53 de.

  Useful advice and extraordinary layout you acquired below! I’d personally prefer to thanks for sharing your tips and putting time into the articles you publish! Good function!

 100.  
   
 101. affordable auto insurance Traverse City MI - 2016, Április 27, 4:33 de.

  Tip: If you boil the potatoes whole leaving the skins on the potatoes retain all of their goodness rather than having it mainly lost to the water, but the skins also peel off by hand incredibly easily – much less hassle. Also, try using an electric hand whisk or a ricer to mash your potatoes, they both work very very well.

 102.  
   
 103. auto insurance quotes Miami Beach FL - 2016, Április 27, 11:17 de.

  Hei Bodil.Nok ein gong inne pÃ¥ den fantastiske bloggen din. Er sjuk i dag, Ã¥ noko kjekt mÃ¥ ein jo ha lov til Ã¥ gjera nÃ¥r ein synst synd pÃ¥ seg sjølv;-)Har sÃ¥ lyst Ã¥ komma med eit lite forslag til deg… Kunne godt tenka meg at du var linka opp mot LÃ¥vebutikken og Nr. 5 :-)Mvh Kari

 104.  
   
 105. http://nscbl.org/237704.html - 2016, Április 28, 8:54 de.

  Love this beautiful home in Stockholm. Thanks for posting it. Very inspiring. I absolutely love your blog. Keep showing us homes with Swedish design. Fabulous! Colleen for Swede

 106.  
   
 107. http://eyewearpro.net/843958.html - 2016, Április 28, 9:35 de.

  haha, facial yoga. Good vid!! I love olive oil. I hate the smell but I love using it for my skin. And I feel a lot more healthier using olive oil rather than actual face products.

 108.  
   
 109. http://sheanstudio.com/978326.html - 2016, Április 28, 11:57 de.

  AntiGoblin:Код для вставкиПутин то, может, и обыграл, а мы все проиграли. Экономики, кроме двух труб (нефтяной и газовой), нет вовсе. Посмотрите на Китай. Его боятся и уважают США и Европа. А ведь когда-то мы были для Китая старшим братом. А теперь мы кто????

 110.  
   
 111. auto insurance quotes - 2016, Április 28, 3:03 du.

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & aid other users like its aided me. Great job.

 112.  
   
 113. http://sorethumbsblog.com/dnczlul.html - 2016, Április 29, 11:05 de.

  What are the best supplements to use for muscle gains?Any protien or pills or NO products for good pumps.I’ve not taken any for a while and kinda out of the loop on new products.Any out there that are a must? I am 6’2″ 198lbs. and want to gain about 15 lbs.

 114.  
   
 115. http://ionicbathfootdetox.com/vcbbgoo.html - 2016, Április 30, 1:10 de.

  Muy oportuno Manuel. Llevo dias viendo los trailers anunciando la serie de Antena 3 pero no conocia la historia real en la que se inspira. Es estupendo poder entrar en este blog y siempre encontrar cosas interesantes y novedosas. Sigue asi. Saludos desde Sevilla.

 116.  
   
 117. http://ionicbathfootdetox.com/phxqokwq.html - 2016, Április 30, 2:12 de.

  DOMNULE POLITIKOSU’ > CITIND > zau ca m-a faceti sa intru in partidul dumneavoastra DACA CHIAR ELIMINATI >TRASEISTII>tariceanu si Inca cativa ….= N-AM FOST in niciun partid > si m-antreb si va intreb > CUM DOAMNE IARTA-MA >”ATI COABITAT CU TRADATORI ;NEMERNICI;CACARAU;PLAGIATORII;SI HOTI;?”>SCHIMBAREA registrului dumneavoastra > ESTE >pentru mine > EI >NA!>> >CA MAI SUNT OAMENI DE OMENIE >IN TARA MEA >daca CHIAR ASA GANDITI !

 118.  
   
 119. http://macdigitalmedia.com/least-expensive-car-for-insurance.html - 2016, Április 30, 3:24 de.

  Продам очередь на поло седан в базовой комплектации, белый и серый, машины уже в Москве!89152765036 Елена

 120.  
   
 121. car insurance quote - 2016, Április 30, 6:50 de.

  Hola, aun no he tenido exito grabando estos juegos y todos los ke he hecho me sale jugar al juego y despues de darle se pone obscuro y vuelve al dashboard….No se si tenga LT3 porke no he probado ningun juego kemado, pero probe el Gears 3 original y si lo corrio mi 360…Entonces cual LT tengo y ke pasara ke no puedo kemar XGD3.Gracias, tu pagina es excelente.

 122.  
   
 123. auto insurance quotes - 2016, Április 30, 7:02 de.

  I’m looking for qaulity skinny fit jeans for men (tight fit) like super skinny I’ve bought a pair pacsun but it felt to loose for skinny fit so I just wanted to know what would be best thanks for help!(;

 124.  
   
 125. free car insurance quotes - 2016, Április 30, 7:36 de.

  I am so excited to see your finished quilt. My son collected patches everywhere we traveled and had a jacket covered with them. I have held onto it, knowing I wanted to do “something” with them, but not knowing what to do. Thanks for boldly going into the patch quilt, so that I can copy it jill

 126.  
   
 127. http://coyote5kfunrun.com/chepest-car-insurance.html - 2016, Április 30, 6:50 du.

  Had loads of fun doing this challenge, you kicked me up the bum and I am going to do lots more now. Lovely example cards great insperation thanks all.

 128.  
   
 129. http://homebasedprofitzone.com/rental-car-insurance-in-costa-rica.html - 2016, Április 30, 9:34 du.

  You can’t even be serious that the return policy of Home Depot was the point of my post!The post was about the entitlement mentality of this generation, that believes that they are “entitled” to anything and everything with no consideration of their word, their signature or anything else that holds them responsible, accountable, to the point of borrowing retail items temporarily, etc. That’s the purpose of the post – show me where that is wrong. I refuse to have a discussion about something that was not even for consideration – but that’s what people who don’t wish to argue against facts do!

 130.  
   
 131. http://www.themindstylecompany.com/ - 2016, Május 1, 7:39 de.

  We only get snow once a year usually (if that) and it’s usually about half an inch and doesn’t last long. Everyone here freaks out, abandons their cars, etc. but it’s still fun.

 132.  
   
 133. http://readunscene.com/pfaqs.html - 2016, Május 1, 8:47 de.

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Cheers

 134.  
   
 135. http://modestochirooffices.com/syksxenrca.html - 2016, Május 1, 12:32 du.

  Thanks for the comment Johnny.Benny is definitely making a name for himself. His intense language focus everywhere he goes is brilliant from a blogging perspective and very inspiring .

 136.  
   
 137. http://rab-jeric.com/qgdx.html - 2016, Május 1, 11:57 du.

  Hej Jag är jätteintresserad utav att veta vad det skulle kosta att beställa en sådan här tårta i 20-bitar och hur jag då går tillväga? skulle även vilja veta om cupcakesen som är på bild oxå går att beställa och hur mycket det skulle kosta?tacksam för svar tillbaks med vänliga hälsningar Malene S

 138.  
   
 139. viagra - 2016, Május 2, 4:02 de.

  Tilburgz podium voor debat staat er boven de ingesondenstukken. Het wordt wel een héél eenzijdige zaak voor een zeer selecte vegetarische kennissen die elkaar al dan niet gesubisdieerde veren in elkaars kont steken.Ik zou de tekst veranderen in:Tilburgz podium voor onszelf.Die vlag dekt de lading beter.

 140.  
   
 141. viagra vs cialis - 2016, Május 2, 6:48 de.

  / Nice post. I study one thing more difficult on totally different blogs everyday. It’s going to at all times be stimulating to learn content material from different writers and follow a little something from their store. I’d desire to make use of some with the content on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.

 142.  
   
 143. viagra - 2016, Május 2, 8:49 de.

  Hey There,I am new to this site – it is fab, thank youI am a student midwife & currently looking to do my literature review relating to “are midwives using or losing their hand on skills as a result of technology” – ie. are midwives using their hands on skills, or are they losing them because of scans, ctg’s etc.I wonder if anybody on here could possibly point me in the right direction to some research relating to my potential topic?Thanks so much in advance

 144.  
   
 145. where to buy cialis - 2016, Május 2, 12:21 du.

  ana lucia feitosa / faço excursões e gostaria de fazer um curso para guia turistica mas gostaria de fazer via enternet a distancia.Por favor me oriente o que posso fazer,ja me escrevi no curso falar em publico.preciso de mas para poder me sair bem com meu trabalho.Gostei deste comentário ou não: 1

 146.  
   
 147. viagra - 2016, Május 2, 10:46 du.

  Bom dia pessoal,agora sou aqui de novo .Espero que todos gostem beijosIlaine já enviei convite pra vc poder entrar no blog,tive que deixar no privado ,por causa de alguns plágios que tenho sido vítima.bjs

 148.  
   
 149. cialis on line - 2016, Május 3, 1:02 de.

  I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping the same high-grade blog post from you in the future too. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own site going now. Really blogging is spreading its wings and growing quickly. Your write up is a good example.

 150.  
   
 151. cialis - 2016, Május 3, 3:55 de.

  I create a comment when I appreciate a post on a site or if I have something to valuable to contribute to the discussion. It is a result of the passion displayed in the article I browsed. And on this article %BLOG_TITLE%. I was actually moved enough to drop a thought ;-) I do have a couple of questions for you if you do not mind. Is it only me or does it appear like some of the remarks look as if they are written by brain dead folks? :-P And, if you are writing on additional online sites, I’d like to keep up with you. Could you list the complete urls of your communal sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?|

 152.  
   
 153. NJ car insurance - 2016, Május 3, 8:52 de.

  Hallo AdrienDa ich zwar Spiele rezensiere, aber keine Spiele sammle, hat Scotland Yard Swiss Edition bereits den Weg in eine regionale Ludothek genommen. Ich habe das Spiel nicht mehr bei mir. Der Verlag (Ravensburger) kann dir aber sicher weiterhelfen und dir die fehlenden Zahlen liefern. Wende dich doch an Ravensburger, der Service dort ist toll.

 154.  
   
 155. online auto insurance - 2016, Május 3, 5:23 du.

  Høres deilig ut med sol og strikketøy, men mars er ikke å spøke med.Her har vi hatt snø og sludd idag, og dessuten masse vind. Solgløttene var så kjappe at jeg rakk ikke en gang å åpne altandøren, før snø "uværet" var der på nytt.Kos deg med Himmelblå.Hilsen Astrid

 156.  
   
 157. carinsurance - 2016, Május 3, 7:02 du.

  Maybe I’m philistine :>) but that’s the first time I read something about Gladys Mitchell. I must confess that I’m interested in her books. Unfortunately I’m totally filled up with books. I will add her to my book list.I estimate it would be an advantage to read her books in order.Anyway thanks a lot for mentioning her.

 158.  
   
 159. cheap insurance - 2016, Május 3, 7:56 du.

  Det blev lite foto frÃ¥n morgonpromenaden med vovvsingen! Dagen gryr här vid 06:15. Fuktigt, kallt och ganska blÃ¥sigt … inget vidare alls!Ha en bra fortsatt söndag!

 160.  
   
 161. affordable auto insurance Ventura CA - 2016, Május 4, 2:31 de.

  Wow, wenn der Stangerlfisch nur annä­he­rend so lecker ist wie die fri­schen Reinanken, dann wär ja schon allein das ein Grund, wie­der hin­zu­fah­ren :mrgreen:

 162.  
   
 163. cheapest auto insurance - 2016, Május 4, 10:40 de.

  Hombre, encantado de la vida de verle d vuelta Don Rafael, … le he echado de menos un poquito y me da una envidia mayúscula. encima, a juzgar por als fotos, le ha hecho solecito…Un abrazo

 164.  
   
 165. cheapest auto insurance Hartford CT - 2016, Május 4, 11:23 de.

  Terimakasih banyak atas pencerahannya tentang komunikasi yang baik mas prof,,, saya sangat terkesan terutama dengan cerita tentang dua prajurit terbaik Dora dan Sembada yang tewas sia sia karena kesalahan komunikasi dari rajanya yaitu Ajisaka.VA:F [1.9.22_1171](from 1 vote)

 166.  
   
 167. http://maqme.com/car-insurance-quotes-jackson-ms.html - 2016, Május 5, 9:12 de.

  38. annegb; I think our burden is to behave in a Christ-like manner while being true to ourselves…but I’m sort of tired of that WWJD question.Ok, I will rephrase the question:Under what conditions do you consider abortion to be Christ-like?

 168.  
   
 169. insurance quotes car - 2016, Május 5, 10:54 de.
 170.  
   
 171. http://fernbycooper.com/texas-car-insurance-rates.html - 2016, Május 5, 11:55 du.

  Sehr kühles Schirmchen!Hab noch eine klassische GFK-Halbschale (mit drei Druckknöpfen) von AGV in klassischem schwarz-matt. Der Kopf ist früher ausgewachsen wie der Bauch, oder? Müsste also nach 15 Jahren noch gut passen.Ein kleines Schirmchen war dabei, muss mal suchen…

 172.  
   
 173. http://bieuniverse.com/cheap-car-insurance-quotes-nyc.html - 2016, Május 6, 4:02 du.

  Hi Wendy, The large printable are also from Chickabug. I think you can print them at Kinko’s. The fishing net came from Oriental Trading Company.Happy Birthday to your son and have so much fun!!! Susan

 174.  
   
 175. http://aprilbickford.com/how-do-you-insure-a-car-in-gta-5.html - 2016, Május 6, 5:15 du.

  Agapite fresco, mporeis se parakalw na mou kaneis ligo liano to skeptiko me vasi to opoio, oxi mono topotheteis stin idia protasi ti Vandi kai ton Prince, alla proxwras kai se sugkrisi??? Na kserw an einai na “petaksw nuxi” i oxi. Euxaristw.

 176.  
   
 177. free auto insurance quotes - 2016, Május 7, 8:47 du.

  That is quite a list. Unfortunately various special interest groups have fixated to the extreme on one or two to the detriment of a balanced approach to environmental protection. Reducing our "footprint" on all of these would be more productive than trying to eliminate it on a few. Extremists on both sides will result in the inevitable elimination of all our footprints.

 178.  
   
 179. cheap auto insurance Fontana CA - 2016, Május 8, 4:54 de.

  I agree…grassroots racing doesn’t have to mean no money and the be all end all of racing doesn’t always mean a production motorcycle immediatly follows. You’ve got to invent the wheel before you can sell tires for it

 180.  
   
 181. car insurance quotes Cherry Hill NJ - 2016, Május 8, 1:22 du.

  What the actual hell is with that hat? It makes that poor baby look like some elderly nutter who hangs out in his garage all the time and plays with taxidermied whatnots.

 182.  
   
 183. payless auto insurance Hartford CT - 2016, Május 8, 5:33 du.

  Oh. I agree. Green works so well in most spaces. It’s so calming.{Many times after my cut flowers are long gone I leave the greenery in the vase}.The kitchen in the top photo is to-die-for. I love how they’ve paired the glamorous chandeliers and the rustic outdoor lanterns.

 184.  
   
 185. quote auto insurance - 2016, Május 8, 8:44 du.

  Aaron Davies, if you take me less seriously, it would not mean much to me. I find it funny though to be likened to a “Kos kiddie” as the average joe would consider me a right-wing extremist and for years I generally took up the task of defending W against the sufferers of “Bush derangement syndrome”. I’ll use caps when I think appropriate, which can be quite often when skulls are thick or people wish to ignore something. Provided that a comfortable majority of the text is lower-case it helps it to stand out so that a reader will dwell on it long enough for the simple point to sink in.

 186.  
   
 187. no down payment auto insurance in Aiken SC - 2016, Május 8, 9:21 du.

  RE: “Not quite right Alex. There are other groups besides Israel that feel IHH has ties to terrorism” – JulianFROM KANE’S POST: “What’s not mentioned in the Post article is that no government besides Israel considers IHH a terrorist organization.”GOVERNMENT!GOVERNMENT!GOVERNMENT!NOT GROUP!P.S. Julian has just “de-legitimized” Israel by using the phrase“other groups besides Israel”. According to Julian, Israel is is not a nation-state but only a group! Avigdor is going to be so pi*sed!

 188.  
   
 189. average car insurance rates in Savannah GA - 2016, Május 8, 10:00 du.

  sÃ¥ poängen, vilka anledningar finns det som ger vissa personer ”behovet” och kravet att fÃ¥ veta innan den gravida vill berätta. Kan man inte bara leva och lÃ¥ta leva och i slutändan när man fÃ¥r veta det (jo det fÃ¥r man sÃ¥ smÃ¥ningom) bara säga det som behövs att sägas som kommer bli den mest uppskattande gÃ¥van till den gravida, ett enkelt grattis.

 190.  
   
 191. direct auto insurance Lufkin TX - 2016, Május 8, 10:23 du.

  Somehow I missed that you were “dropping out.” I am so happy for you! I can’t tell you how much I loved my time off when it finally became possible. The trouble is, I did not go back. The home projects are lovely. I can’t wait to subscribe to your blog and hear more about your pause. All best, Jodi

 192.  
   
 193. affordable auto insurance Chicago IL - 2016, Május 9, 3:19 de.

  Mis si elles lui donnaient leur n°, ce n’était peut-être pas pour coucher avec lui ! C’était peut-être juste pour être dans le carnet d’adresses de qqn qui a du pouvoir !

 194.  
   
 195. list of car insurances in Chesapeake VA - 2016, Május 9, 6:41 de.

  Posted on So nice to read such an encouraging post. What a beautiful refuge you are creating for those children who need a safe place. What a contrast to how things often tend to be. Bless you!

 196.  
   
 197. car insurance with no license in Mays Landing NJ - 2016, Május 9, 9:57 du.

  Those hats are just precious! We all wear a lot of hats for sure. Lately I have been trying to merge them all together. Meaning I just try and be genuinely me. Seems easy enough, but it’s actually a struggle not to always compartmentalize and wear certain hats only at certain times. Whatever works best for you is great. Make it work.

 198.  
   
 199. free auto insurance quotes Vallejo CA - 2016, Május 10, 2:28 de.

  I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 200.  
   
 201. automobile insurance - 2016, Május 10, 3:21 de.

  I saw this on YT after it already had many views, and was awed by it! Kudos to Popintime for the catch! And for the record, I’m planning on being with all my previously deceased loved ones when I die. Even my huge numbers of hamsters I had as a kid! (and my heavenly kitties will be very nice to the heavenly hamsters too!)

 202.  
   
 203. nj auto insurance - 2016, Május 10, 6:20 de.

  We have 3 dogs which all come from our local shelter. I love the cause as it touches my heart. Thank you so much for the giveaway and the links to join the virtual walk.lauraemerson17 at yahoo dot com

 204.  
   
 205. online car insurance quotes - 2016, Május 11, 12:44 de.

  Nu e rau pt cine?!…sa o tii tot intr-un referendum de demitere a presedintelui ar accentua criza politica si instabilitatea ceea ce ar duce pe timp de criza la rabusirea mai accentuata a leului si la fuga investitorilor straini. Romania nu are ca maxima problema pe Basescu…problema este incapacitatea guvernului Ponta de a genera bunastare si pt a acoperi aceasta hiba o dam pe referendum. Daca ar fi pace in tara ar vedea lumea ca in povestea lui Andersen, ca guvernul e in curu gol.

 206.  
   
 207. average car insurance rates in Davenport FL - 2016, Május 11, 4:36 de.

  har­tes, den­noch gerech­tes Urteil. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich…eh schon wissen.Besser geht’s natür­lich immer. Für Anregungen sind wir natür­lich offen. Wenn Du Vorschläge hasst wie wir aus IKEA-Schick rich­ti­ges Schick-Schick machen kön­nen, melde Dich ein­fach bei uns.Apropos IKEA: Ikeahacking is eine coole Seite, wo man Anleitungen fin­det, wie man seine IKEA-Styles so rich­tig pim­pen kann. Schon gewusst?LgAndyFluid Forms

 208.  
   
 209. car insurance quotes - 2016, Május 11, 4:22 du.

  Montecristo:Cosa  ne  pensate  di   questa  libera  fluttuazione  dello yuan?quali effetti   potrà avere   sui  mercati  questa  notizia?

 210.  
   
 211. cheap car insurance Hackensack NJ - 2016, Május 11, 7:42 du.

  Ahhh, there’s the israeli left for you: nauseated by the victim having the gall to show the world the result of his state’s attack on this child, and not giving a shit that his state attacked the child.

 212.  
   
 213. auto insurance quotes online - 2016, Május 12, 2:42 de.

  Hola bender (o Bender Bending Rodríguez, ya tenemos algo en común supongo, la afición a Futurama), no te lo tomes a mal, Aralar me parece una fuerza política interesante, incluso necesaria, y con la que quizás se pueda y se deba trabajar, pero creo que no se dan las condiciones para ir en coalición, aunque 1/ mucho menos aún con PNV y/o EA y 2/Total, como EB es independiente totalmente, lo que yo opine vale de poco. Un saludo, agur

 214.  
   
 215. http://cutandbow.com/where-is-my-old-car.html - 2016, Május 12, 8:15 de.

  still wish to enjoy spring blooms from fall planted bulbs? Of course there is always the option of artificially chilling your bulbs to force them but if this sounds like too much work, perhaps you want to explore some other options.  There are

 216.  
   
 217. http://emperorsmaids.com/insurance-amount-for-new-car.html - 2016, Május 12, 5:29 du.

  Loved the Skimbaco website. i really like the Mariposa 2 Piece butterfly outfit. I have mentioned it in my post for today as I have no idea how to link to things. I put in the website for both.

 218.  
   
 219. http://dominiquemedia.com/premier-auto-insurance-taylor-michigan.html - 2016, Május 13, 6:06 de.

  You’re in point of fact a just right webmaster. The web site loading pace is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a fantastic process in this topic!

 220.  
   
 221. http://www.stemxchange.org/ - 2016, Május 13, 12:31 du.

  Mh, det ser lækkert ud!Jeg har lige været ude og købe ind til smoothie – hold da op hvor er det dyrt at leve sundt! Ikke særlig SU-venligt at 10 stykker frugt koster 25 kr! Er lidt træt af at jeg er nødt til at vælge grøntsager og frugt fra pga. min økonomi.. Ha’ en rigtig dejlig weekend Emily, og alle jer andre læsere :)

 222.  
   
 223. http://paquetesislamargarita.com/byhqhshgjv.html - 2016, Május 13, 1:52 du.

  Sure, thanks for stopping by and commenting. I’ve read similar information before, but was unsure when it all changed over. Interestingly it seems that fans, and certainly record collectors, prefer the mono versions long after RVG was cutting stereo.

 224.  
   
 225. insurance quotes auto - 2016, Május 13, 6:46 du.

  Kul tema, synd att det är ont om just frost där jag är just nu. Men kanske det hinner dyka upp lite innan veckan är slut! tills vidare kan man se tre äldre bilder jag har av frost.

 226.  
   
 227. http://www.sgtotalmassage.com/ - 2016, Május 14, 1:30 de.

  Je viens de lire tous les commentaires et le truc de France est super C’est comme ça que je la fais et croyez moi je suis cuisinière dans mon restaurant, de la croustade j,en fais souvent. Un dessert apprécié des Européens surtout avec le sirop d’érable.P.S Essayez avec des poires au lieu des pommes et sirop d’érable.Délicieux. Bonne chance à toutes.

 228.  
   
 229. http://loridaughterinc.org/axa_direct_insurance.html - 2016, Május 14, 7:33 de.

  Thanks so much, Melissa! I have fun finding awesome ideas online! I think it’s always a bit magical to me, since I had to create materials by hand as a teacher without all these wonderful online printables and tutorials. Deb recently posted..

 230.  
   
 231. http://loridaughterinc.org/beaumont_insurance.html - 2016, Május 14, 8:01 de.

  Même sur herbe de 1988 Nadal est totalement intouchable pour Roddick qui occupe enfin un classement en rapport avec ce qu’il a amené au tennis, c’est à dire rien.Il a un an de moins que Roger?… En voilà une info inutile et gratuite, c’est le FFF en toi qui s’exprime et revalorise ce que fait ton champion à l’aune de son âge. Busted!!

 232.  
   
 233. http://goodwillshippingagency.com/can_i_insure_a_car_for_1_month.html - 2016, Május 14, 9:20 de.

  Glad you like it… I hope you saw “Scheme Team 1 & 2″ and some of the reaction to it?Seems one big objection was the use of the term “Scheme Team” … so since that hit a nerve its a good thing to KEEP PUSHING Happy Halloween to all you US peeps… not a big deal in NZ…

 234.  
   
 235. http://goodwillshippingagency.com/car_insurance_tn_law.html - 2016, Május 14, 10:38 de.

  Hello WendySo nice to hear from you. It’s really nice to see Infliximab is helping so many people. It is expensive for the NHS, but if it works then it will reduce the admissions later on down the line, so will save the NHS money.Once the symptoms die down, it is amazing how good you feel. I think we get so used to feeling poorly that it becomes the norm’.I really hope it keeps you feeling good.Take careBen x

 236.  
   
 237. http://loridaughterinc.org/car_ins_quotes.html - 2016, Május 14, 8:40 du.

  I am not positive the place you’re getting your info, but great topic. I needs to spend a while studying much more or working out more. Thanks for excellent info I used to be in search of this information for my mission.

 238.  
   
 239. http://thenoskcaj.com/price_car_insurance_in_uk.html - 2016, Május 15, 2:33 de.

  - The very crux of your writing whilst sounding agreeable originally, did not really sit well with me after some time. Somewhere throughout the paragraphs you actually were able to make me a believer unfortunately just for a very short while. I nevertheless have a problem with your jumps in logic and you would do well to help fill in those breaks. If you actually can accomplish that, I would certainly be impressed.

 240.  
   
 241. http://maeduarte.com/can-a-teenager-get-their-own-car-insurance-policy.html - 2016, Május 15, 1:20 du.

  I tried StumbleUpon briefly, as well. It’s such a hollow victory. Plus, it never led to more – I got exactly what I paid for, but no additional reads, or subscribers. Then, of course, there’s the fact that it makes your other days look pathetic.And the voice of SpongeBob is Tom Kenny, who is brilliant and was on Mr. Show, which brilliant, therefore: SpongeBob is at least part-brilliant.

 242.  
   
 243. http://kristinkoperski.com/car-insurance-cheap-va.html - 2016, Május 15, 1:53 du.

  I just want to say I am newbie to blogging and certainly enjoyed this page. Very likely I’m going to bookmark your blog . You amazingly come with remarkable well written articles. Kudos for revealing your web page.

 244.  
   
 245. http://bensbugoutbags.com/does-full-coverage-car-insurance-cover-fire.html - 2016, Május 15, 4:38 du.

  N.Y.ERENArzu Hanım,Merhaba,Öncelikle böylesine güzel ve akıcı bir site hazırladığınız için tebrik ederim.Ayrıca NLP ve Koçlukla ilgili yazılarınız da cok güzel ve akılda kalıcı.Başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.Saygılarımla,

 246.  
   
 247. http://ourbigfunparty.com/progressive-car-insurance-bowling-green-ky.html - 2016, Május 15, 10:09 du.

  Anonymous31 mayo, 2011Soy de Vitoria-Gasteiz y yo también sufro en las oposiciones que ahora mismo estoy estudiando, por el euskera,como si yo fuera una persona menos competente en mi futuro trabajo por no conocerlo.¿Tan dificil es decir: el que quiera aprender euskera,que lo haga por libre? no se puede imponer bajo ningún concepto.Un cordial saludoGracias

 248.  
   
 249. auto insurance quote - 2016, Május 16, 7:05 de.

  Do you have information on the safety of cooking in pottery made from micaceous clay? They talk about the pot imparting flavors to the food which tells me it is not inert. The pottery is drop-dead gorgeous!…and has the amazing capacity to endure stovetop cooking. As a cancer survivor, I’m reluctant to use them but their beauty and history are compelling.

 250.  
   
 251. insurance car - 2016, Május 16, 7:29 de.

  Jennifer- I understand you have some soap for sale. I’m not saying I’m interested…ok… I’m very interested. Let’s dispatch with the games and see if we can come to terms. Please send me some pics and a brief description of its fragrance.

 252.  
   
 253. car insurance quote - 2016, Május 16, 9:18 de.

  Tom, you and I think the same way. And for my sake, I fear you may have chosen the right approach. I can only hope that politics will be more honest when it comes time for us to serve. Bryce

 254.  
   
 255. cheapest car insurance - 2016, Május 16, 10:24 de.

  1. Todd. You are at the fringe of a group of friends, which is how I heard of your grumpy online rantings. I ate non-vegetarian sushi for the first time at Kirala with you and some of the aforementioned friends, and later you recommended an excellent sushi place in SF. You post often, and on interesting subjects. Most of my friends don’t blog.2. Hmm… Ruins of Bevarest - “Unlock the Shrine” was a great black metal release last year. Maybe Soundtrack of Our Lives. Pretty, lush, candy. Interesting enough to still be good after all that.

 256.  
   
 257. cheap car insurance quotes - 2016, Május 16, 3:57 du.

  Gday! I simply want to provide a enormous thumbs all the way up for that excellent data you’ve here about this post. I’ll be returning to your site for additional before long. In the meantime for anyone fascinated with Digital Marketing, please see the actual own blog

 258.  
   
 259. cheap car insurance - 2016, Május 16, 8:43 du.

  JConsole is such a fabulas tool you can get check , you can monitor and manage java application without shutting them down, you can change ,you can see threads engaged in deadlock etc. Jconsole is a boon to developer.

 260.  
   
 261. auto insurance quotes - 2016, Május 16, 11:58 du.

  how are you I was luck to discover your Topics in diggyour post is exceptionalI get a lot in your blog really thanks very muchbtw the theme of you website is really outstandingwhere can find it

 262.  
   
 263. car insurance cheap - 2016, Május 17, 5:52 de.

  Field:I’ve been keeping an eye on the sidebar and picture for this topic, and well, you too much. Granny is ROFL. Walking on water…LOL! The word association is too funny. My side is hurting.

 264.  
   
 265. auto insurance - 2016, Május 17, 8:09 de.

  very good Terry & I would have to agree with your perspective on it all. I also don’t know why “thedirty” bothered posting an older pic of Gretchen on the bed, think they tried to make this same pic act like it JUST happened?! WHY? I think Tamara was behind all that on Dirty to take away all the dirt from herself.

 266.  
   
 267. insurance quotes auto - 2016, Május 17, 8:56 de.

  Mi è venuto un dubbio paradossale… se uno che usa l’orgone tenta di controllare qualcuno che usa anche lui l’orgone? Esplode l’universo? Roma da Ken Shiro…

 268.  
   
 269. http://lawrenceupton.net/ing-vysya-car-insurance.html - 2016, Május 17, 7:17 du.

  BMG,No meu entender, logo que um professor contratado complete 180 dias de serviço, poderá ser avaliado, e esse tempo será contabilizado. Nada no projecto circunscreve esses 180 dias ao mesmo ano lectivo. É o melhor ponto de vista que posso ter sobre esta matéria.Um abraço.

 270.  
   
 271. http://luciotailoring.com/car-insurance-ma-rates.html - 2016, Május 17, 9:36 du.

   ( 2012.02.16 00:03 ) : Im pleased I found this site, I couldnt get any info on this subject prior to. I also manage a internet site and in the event you want to ever serious in doing some visitor writing for me if possible feel no cost to let me know, im always look for men and women to check out my weblog page. Please stop by and leave a comment sometime!

 272.  
   
 273. http://gayfromgaylord.com/oklahoma-car-insurance.html - 2016, Május 18, 5:37 de.

  Nossa, enorme mesmo! mas 100% necessária rs…Eu compartilho demais do rímel da Maybeline, mas curto o roxinho (THE FALSIES VOLUM’ EXPRESS) e o Corretivo Studio Finish MAC!!!!E sou vidrada no studi fix da Mac, mas o meu é em pó compacto!

 274.  
   
 275. http://opiogives.com/co-op-insurence.html - 2016, Május 18, 1:53 du.

  Questa è bella… il proxy dell’ufficio mi impedisce l’accesso al sito “Fake News Generator” segnalato da Paolo. Lo classifica “Adult content”. Devono aver saputo della carriera di “nerdpornoattore” di Paolo!!! :-D

 276.  
   
 277. http://skylinesprocket.com/cheap-insurance-bond.html - 2016, Május 18, 4:09 du.

  Interesting blog. It would be great if you can provide more details about what other aspects of web design are relevant for the future. I will subscribe to your RSS in case you create another post about it. Thank you!

 278.  
   
 279. http://omega3ri.org/list-of-top-insurance-companies.html - 2016, Május 18, 7:43 du.

  GOPBI is correct.However, if you transit the USA on the Visa Waiver Program you need to turn in your US immigration form to the airline or to Canadian immigration and let them know you will be in Canada long-term. Otherwise the USA will not know you have left, and that WILL cause problems later if you try to re-enter the USA.

 280.  
   
 281. http://seenworstaff.com/auto-insurance-quotes-delaware.html - 2016, Május 19, 12:20 de.

  I would consider Bristol Palin’s pregnancy a private family matter, even for a political family, except that Sarah Palin comes from a political faction determined to regulate all of our families.I think the real scandal about Sarah Palin is her ties to whose positions and activities shade into the seditious.

 282.  
   
 283. cheap car insurance - 2016, Május 19, 1:31 de.

  I wish they would just give us a list of which theaters because having to call around to every one is quite annoying and most of the ones i have called have no idea what i’m talking about. I really hope i get one!

 284.  
   
 285. http://opiogives.com/jewelers-block-insurance.html - 2016, Május 19, 7:14 de.

  uyyy! ung nagsabi po na bkla c ivan! wla ka lng alam, hndi po xia gay! hnd ibig sbihin na wla xiang gf snce birth eh bkla na kaagad! un nga po ang mganda eh! hnd lumalaki ang ulo nya! d porke’t gwapo xia, bhala na xiang mag, grlfriend!

 286.  
   
 287. http://omega3ri.org/express-insurance-agency.html - 2016, Május 19, 12:42 du.

  I would really love to be a DIY investor. Since moving to Canada I’m still not convinced I’m learning everything I need to know from our advisor but we do put faith in him as most people do. I hope with education and talking to the right people I might start small and see where it takes me. Great post. Mr.CBB

 288.  
   
 289. car insurance - 2016, Május 19, 6:39 du.

  I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days..

 290.  
   
 291. http://bitwareoz.com/mercury-auto-insurance-rancho-cucamonga.html - 2016, Május 20, 12:49 de.

  hi, my favorites are the first and fifth ones, how awful of me for forgetting there names and sorry but I have no idea who he is, I think he’s Danish/Swedish/Norwegian and might have something to do with the fashion industry since it looks like he was shot after a show but apart from that I just think it’s a nice picture and have no other information, sorrylove tilly mint

 292.  
   
 293. automobile insurance quotes - 2016, Május 20, 6:35 de.

  It’s finally here well done Michal and ThomasI love the new system you have built really hope it goes well for Couch Gamer.Now we just want to know the price and Release Date

 294.  
   
 295. http://vpn4voice.net/state-insurance-song-lyrics.html - 2016, Május 20, 2:49 du.

  Good points?I might observe that as anyone who truly doesnt write on blogs so much (in truth, this may be my first put up), I dont assume the time period lurker could be very turning into to a non-posting reader. Its not your fault in the least , however perhaps the blogosphere may come up with a better, non-creepy name for the 90% folks that revel in reading the content material .

 296.  
   
 297. car insurance - 2016, Május 20, 6:34 du.

  bahar diyor ki:merhaba ben adanada yaşıyorum ve hertürlü el işi yapabilirim(mandal montajı,kına paketleme,nikah şekeri,anahtarlık yapımı,kalem montajı)6kişilik ekibim var gerekirse işin yoğunluğuna göre bu sayı artabilir.her işi zamanında teslim ederim şimdiden teşekkürler tel:0541 668 01 02

 298.  
   
 299. cheap car insurance - 2016, Május 21, 3:07 de.

  Hi Roger,For a JMS MQ application with an MQ Client installed, will any errors/exceptions be captured by the MQ client, or is MQ exception information only available via the getLinkedException functionality?In general, can you explain please how the MQ client in this scenario participates in capturing errors?BTW – Thank you for all of your contributions towards MQ education and knowledge sharing.

 300.  
   
 301. nj auto insurance - 2016, Május 21, 3:20 de.

  Jag var faktiskt ute pÃ¥ barnvagnrace runt Härlanda tjärn igÃ¥r. Jag och pappan till bäbisen gjorde det lite svÃ¥rt för oss ibland…men det var mest mysigt. Vi hade en trehjulad sak.

 302.  
   
 303. insurance quotes car - 2016, Május 21, 4:53 de.

  Great piece! The problem is some people have information they hold onto like its precious (I know something you dont know) mentality. We can all learn from each other, and typically do, so why not embrace that and all move forward.

 304.  
   
 305. car insurance - 2016, Május 21, 5:10 de.

  Como decía un amigo mio, "por muchas chaquetas que tengas solo te podrás poner una" y en este tema pretenden ponerse dos a un mismo tiempo.La tortura no es cultura.

 306.  
   
 307. car insurance quote - 2016, Május 21, 9:05 du.

  Crazy Aunt ShellyI know that you spend a lot of time on your computer. I would love to see your desk or table where you do your work. I wont’ complain if Baby Joe is in the pic, too!

 308.  
   
 309. auto insurance quotes - 2016, Május 21, 11:03 du.

  Guten Morgen :)Ich verfolge noch nicht soo lange deinen Blog, aber seitdem ich ihn das erste Mal gesehen hab, schaue ich jeden Tag mehrmals drauf! Deine Posts sind so wunderschön geschrieben, deine Fotos traumhaft und deine Ideen grandios! Ich liebe deinen Blog!Der Shop ist sehr schön. Am besten gefallen mir die Wärmflaschen, vorallem die mit der "schatz ersatz" aufschrift :)Ich würde gerne an der Verlosung teilnehmen. Liebe Grüße MayraFee

 310.  
   
 311. auto insurance quotes - 2016, Május 22, 3:49 de.

  Thanks for making private video sharing easier! My wife wants to share some videos of our daughter but she only wants family members watching them.

 312.  
   
 313. cheap insurance - 2016, Május 22, 8:56 de.

  Really delightful designs you picked out. I love the new baby card, although it might be because that is one sweet picture they used in the example. The shaped cards are pretty neat too.

 314.  
   
 315. car insurance quotes - 2016, Május 22, 9:06 de.

  A mi me gusta pensar que la gente es capaz de tanta fe que puede ver maravillas en donde solo hay una mancha. Me preocupa en cambio saber que tambien hay gente que, conciente de esto, se aproveche para manipularlos descaradamente.Me parece que el dia que en Mexico aprendamos a canalizar nuestra fe de manera adecuada, las cosas de verdad van a empezar a cambiar.

 316.  
   
 317. http://simplycarinsurancequotes.com/costco-mexico-travel-auto-insurance.html - 2016, Május 22, 3:14 du.

  Hola chicos la verdad que sigo llorando cada vez que escucho a super alpargata Wilson les pido por favor que suban la nota completa para bajarla este chabon tiene mas historias que el bambino!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 318.  
   
 319. insurance car - 2016, Május 22, 3:24 du.

  Jajajajajajajajajaja y mas jajajajaja…Sabía que harías algo bueno sobre eso, veo que tomaste otras fotos.Genial mi estimado Rodrigo… me alegraste el día.Un saludo

 320.  
   
 321. http://simplycarinsurancequotes.com/dollar-car-insurance.html - 2016, Május 22, 4:23 du.

  Hey John, the software is going to be updated soon but what it is doing is going out and creating pages on statistic and analytics sites, a lot of these sites are crawled constantly because they are updated constantly. So by creating these pages we force the search engines to go to and put our site in their index.Dave

 322.  
   
 323. http://saveoncarinsurance.top/louisville-auto-insurance.html - 2016, Május 23, 12:37 de.

  c’est ton fantasme du mal incarné par les « tortionnaires nazis du FN ». J’ai l’impression que ça t’embête que des gens qui n’ont pas tes idées viennent te remettre en question (quelle horreur!) sur ce blog où tous tes amis abondent en dérélictions sur un sujet qu’ils ne connaissent pas.Avec un pseudo comme le tien, fais gaffe au suicide!

 324.  
   
 325. http://autoinsurancerates24.top/marsh-liability-insurance-for-nurses.html - 2016, Május 23, 12:44 de.

  Selling the advertisements on the front web page of a web-site has been straightforward because they are attractive to watch and much easier for web site owner to obtain a lot of site visitors towards his site”, InnovativePixelPage, 1 of the companies promoting pixel ads mentioned. an advertiser buys a 10×10 pixels or block or slot, it appears as a compact square in the grid of little squares on the site’s front page.

 326.  
   
 327. http://usautoinsurancequote.info/earnings-protection-insurance.html - 2016, Május 23, 1:41 de.

  Ah, very interesting.An interesting hybrid solution would be to place the MV table in a hash cluster, thus getting co-location of the same value in a way that approaches the index and fast lookup on equality predicates.Plenty of food for thought in here though Lucas.

 328.  
   
 329. http://autoinsurancerates24.top/car-insurance-to-rent-a-car.html - 2016, Május 23, 10:09 de.

  My son,aged 5, proclaims it to be male on the basis that it is bald and the milk spill conceals a portly tum. This probably reflects his opinion of me.When asked whether he thought it was nevertheless a registrable trade mark he looked rather blankly as if to say, I really do think it’s about time you got a proper job, Dad.

 330.  
   
 331. http://autoinsurancesolo.pw/cheapest-auto-insurance-in-wisconsin.html - 2016, Május 23, 3:34 du.

  Sou super sua fã Camila, adoro seu vídeos!Comprinhas, ADORO!Muito sucesso sempre no decorrer de sua vida, você arrasa! :)Um grande beijo lindona![]

 332.  
   
 333. http://ontariowinebrokers.com/nj-teachers-insurance-for-cars.html - 2016, Május 23, 7:48 du.

  Oh gosh, never been on a cruise either but I don’t think it would agree with my parents very well since it seems quite rocky. Hope Charm got into the course she wanted :) Really loving the look of the rare tuna.Hope you had a great time celebrating the new year!

 334.  
   
 335. http://pollexprint.us/average-car-insurance-rates-for-16-year-old-boy.html - 2016, Május 24, 6:34 de.

  ME ENCANTO LA PAGINA …..AMO MI BICI Y DOY GRACIAS POR PODER IR A TRABAJAR TODOS LOS DÍAS EN ELLA …CADA VEZ QUE TENGO QUE TOMAR UN COLECTIVO REALMENTE LO SUFRO …..VOY DE FLORIDA A PALERMO Y LO DISFRUTO PLENAMENTE ..SALUDOS

 336.  
   
 337. auto insurance quotes - 2016, Május 24, 7:47 de.

  Thanks Teresa, for continuing to give us the best updates on Saratoga found anywhere. I’ve not been able to get up yet this year, and I’m going through withdrawal. Your writings only feed the craving!

 338.  
   
 339. http://venturetolive.org/aaa-insurance-owasso.html - 2016, Május 24, 1:30 du.

  / After I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any manner you possibly can take away me from that service? Thanks!

 340.  
   
 341. http://grailsbaku.com/td-auto-insurance-hours-of-operation.html - 2016, Május 24, 3:18 du.

  Since I work during the week I am requesting that my door ( 908 Kelly Court)gets painted on Saturday, September 17th at 1:ooPM. Please let me know if another time on Saturday is necessary because I can be flexible, but I will not be home during the week.Thank you.

 342.  
   
 343. http://shruburbs.com/insurance-nc.html - 2016, Május 25, 6:56 de.

  Laurie,I came to your blog by way of Twitter and I just subscribed to your feed. So many writing blogs leave me unimpressed, but yours is on my list of blogs to visit on my daily rounds.Thanks!

 344.  
   
 345. http://clearwater-retreat.com/countryinsurance.html - 2016, Május 25, 12:17 du.

  In my point of view You sure did put a new twist on something that Ive heard so much about. And How did you manage to make a blog that as smart as it is sleek?

 346.  
   
 347. http://masisilocaldiggers.com/legal-protection-with-car-insurance.html - 2016, Május 25, 10:52 du.

  The problem is sometimes caused by the profession of giving advice itself. It is worst when there are oversupply issue. For example, someone may be charging based on actual time but one desperate fellow may offer his service on success basis. That is where some professional ethics are important. Just my two cents.

 348.  
   
 349. http://onetouchgrocery.com/buy-online-motor-insurance.html - 2016, Május 25, 11:22 du.

  Jeg køber heller ikke endnu! Køber tidligst næste Ã¥r. Men det skader jo ikke at fÃ¥ prøvet en masse + finde ud af hvor ens stil er henad. Jeg vil bare nyde at gÃ¥ og planlægge, teste, smage og prøve i lang tid… no rush!

 350.  
   
 351. http://redshotthat.com/connecticut-motor-vehicle-insurance-requirements.html - 2016, Május 26, 1:03 de.

  tega gak tega sih makan kelinci tapi, saya paling suka kalo sudah diolah jadi abon sedaap..abon kelinci Lompo Ulu selesai posting Mau Postingan Kamu Dibaca Blogger Lain?

 352.  
   
 353. http://eyewearmuseum.com/cheap-sr22-car-insurance-florida.html - 2016, Május 26, 1:38 de.

  Na aksamitnym niebie, śmieje się księżyc do CiebieGwiazdki wesoło mrugają, kolorowe sny zapowiadająKładź się więc szybko do łóżka, niech łąką pachnie Twoja poduszkaZamknij oczęta i pomyśl, że ta piękna noc nie skończy sięDobranoc Promyczku Sloneczny:-))

 354.  
   
 355. http://masisilocaldiggers.com/classic-car-insurance-compare-the-market.html - 2016, Május 26, 8:13 de.

  -you only get one life, and it’s yours to control. If you’re old enough to drive and vote and earn your own keep-Run.Run to Your Life, Young (wo)man.VA:F [1.9.22_1171]

 356.  
   
 357. http://masisilocaldiggers.com/instant-proof-of-car-insurance.html - 2016, Május 26, 8:32 de.

  …"What have black people bartered from white folks using slavery as a guilt-bait????"Are you serious? Have you lived your entire life with your head completely up your ass? (No need to answer that one).The answer is EVERYTHING.

 358.  
   
 359. http://nestgem.com/ar-drivers-license.html - 2016, Május 26, 10:51 de.

  This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read post!

 360.  
   
 361. http://haleekinci.com/freemont-insurance.html - 2016, Május 26, 2:32 du.

  Acabei de pesquisar melhor e vi que o Brasil ganhou algumas partidas de times do Top 20. Aqui são todos os resultados.Equador4×2Mexico 2×1Suécia 3×0Dinamarca 3×1Holanda0×0Argentina 0×1França 0×1Alemanha 2×3Mexico 0×2Argentina 3×4Colombia 1×1São 11 jogos. Dos 33 pontos possíveis o Brasil fez 14. Num hipotético campeonato de pontos corridos entre as seleções do top 20 mundial o Brasil teria 42% de aproveitamento. Que é o aproveitamento do 15º no Brasileirão desse ano.

 362.  
   
 363. http://pain-n-pleasure.net/cheap-auto-insurance-in-rosenberg-tx.html - 2016, Május 26, 7:53 du.

  Lauren,This story touched my heart. I lost my Dad almost 4 mths ago and I thank the Lord I spent time with him in his last days. My Daughter just loves your music and ever event that she goes and sings at she sings a Lauren Talley song. Keep on Keeping On! You are a blessing to a lot of people young and old! Amy

 364.  
   
 365. http://abbeyspavingsealcoating.com/aa-one-day-car-insurance.html - 2016, Május 26, 10:56 du.

  Totalmente de acuerdo. Porque lo que ha habido es un afán de ocultación y una manipulación evidente.Con respecto a las “dimisiones”, pues es que ya nadie se lo plantea siquiera. En este país, salvo Borrell, nadie dimite por nada.

 366.  
   
 367. http://haleekinci.com/nationwide-insurance-free-quote.html - 2016, Május 27, 5:24 de.

  Vee- what a wonderful privledge to be part of your amazing artistic creation. I am honored to be wearing yet another gorgeous work of art that you have lovingly created. Much love in return.-Becky

 368.  
   
 369. automobile insurance - 2016, Május 27, 8:12 du.

  INJUSTICIA, INJUSTICIA!El facho González Oro, mejor programa que Basta?Evidentemente esa gente no los conoce, chicos… ustedes tienen al Rafa, a Cabito, a Watty… todavía no lo puedo creer.

 370.  
   
 371. http://mountainlife.website/car-insurance-maui.html - 2016, Május 27, 8:27 du.

  Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

 372.  
   
 373. http://dphieksu.com/douglas-insurance-in-douglas-az.html - 2016, Május 28, 5:57 de.

  Jamen det er jo netop det, der generer mit tilbudsjægerhjerte: at ugens tilbud ikke gælder på samme måde over nettet, så man altid skal betale fuld pris. Men ja, jeg har luret på SuperBedst og tænker, at de får en ordreseddel fra mig i næste uge

 374.  

„Tiszteld ezt a sebet, s bármit kérsz e sebre való hivatkozással, megadom neked. Mindazok, akik tisztelni fogják vállsebemet, kegyelmet, irgalmasságot nyernek.”

Giuliani Szent Veronika olasz kapucinus apáca, a XVII. században élt. Gazdag szülők gyermekeként, apja akarata ellenére lett szerzetes, mert már gyermekkorában megérinti a szenvedés misztikája. Magasra törő nagyszerű lelki világát stigmái és épségben megmaradt teste is jelzik. Többször volt része látomásokban a pokolról, ezek fordítása olvasható itt.

FELTÉTLENÜL HALLGASD MEG!!!

A világ megrendült az édesanya hősies példáját látva, aki gyermekeiért adta életét: „A mennybe megyek, te pedig maradj itt a papával. Ott fogok imádkozni értetek”

"Az ‘Utolsó beszélgetések’- ben gyáva harcosnak mondja magát, akit annyit dicsérnek, hogy végül is elszégyelli magát és igyekszik méltó lenni a híréhez. Amikor nővérei élete utolsó napjaiban kérdésekkel halmozzák el, a bírái előtt álló Jeanne d’Arc- hoz hasonlítja magát, és azt mondja, ő is ugyanolyan őszintén válaszol. A szúnyogok sokat kínozzák, de egyet sem akar […]

Vianney Szent János, az Ars-i plébános imája

Az én előadásom tárgya a hála. Hogy miképpen kapcsolódik a boldogság és a hála egymáshoz? Sokan erre azt mondanák, hogy a válasz egyszerű: amikor boldog az ember, akkor hálás. De gondolkodjunk csak el ezen még egyszer! Valóban a boldog emberek azok, akik igazán hálásak?

Pál Ferenc katolikus plébános azzal kezdte előadását, hogy utalt Andrej Tarkovszkij orosz filmrendező Sztalker című filmjére.

“Ma globális támadás alatt áll a hit, a család, a férfinak és nőnek teremtett ember. Mind nyilvánvalóbb a sötétség erőinek a társadalom alapjait pusztító működése.” - egy életbevágóan fontos cikk.

Aki hiszi, hogy Istennek semmi sem lehetetlen és megtartja a kilencedet mind a 33 imádságával /33×33/, annak megígérem, hogy kegyelmekkel árasztom el őt és az egész családját. De az is , aki csak egyet is elmond a 33 invokációból, ha csak egy napon is, nem marad jutalom nélkül.

Szomjazom a szeretetre! Szomjazom a lelkekre! Aki imádkozik, amikor lehetősége van, ahogy kötelességei engedik,miközben végzi a mindennapi tevékenységeit, az a barátom lesz.

MEGÁLDOM, MERT SZOMJAZOM ÉS AD NEKEM INNI.

METROPOLITA KÖZÖSSÉGHa elfelejtetted a jelszavad, katt ide!

Regisztrációhoz kérjél meghívót az email címed megadásával!


Meghívó kérése
 
 
A Fórumozáshoz jelentkezz be az oszlop tetején!
"Nem szegény az, kinek barátja van."
 
Cikkeinket a következő oldalak szemlézik:
RSS24    Hirlapom