A papok védőszentje: Lisieux-i kis szent Teréz

Lisieux-ben hatalmas bazilikát emeltek a "kis" szent tiszteletére. A kupola aljában az első, ami szembetűnik, Teréz ígérete: "Segíteni fogom a papokat!" A 24 évesen elhunyt kármelita segíteni fogja az Úr papjait!

A papoknak Vianney Szent János is a védőszentje, főleg a plébánosoké. De a másik segítőjük miért pont egy nő, egy kármelita apáca, aki életében nem sok pappal találkozott? Mert Teréz papi lélek volt.

Hogy ez mit jelent, rögvest kibontjuk, ám előbb idemásolom Assisi Ferenc egy mondását a Fiorettiből: "Ha összetalálkoznék egy angyallal és egy pappal, előbb a papot köszönteném, mert annak hatalma van az Úr teste fölött."

Terézt kezdetben nem a papi lelkek vonzzák, hanem a nagy bűnösök, égett a vágytól, hogy elragadja őket az örök lángokból. 4 évvel elsőáldozása után mindössze 15 éves, amikor végső, sürgető elhatározássá érik benne a kármelita hivatás, de ekkor még túl fiatal - rendes úton nem kap engedélyt a belépésre. Ezért 1887 novemberében édesapjával és egyik nővérével elzarándokolnak Rómába, hogy magától a pápától kérjenek engedélyt.

Témánk szempontjából nagyon fontos a római zarándoklat. Teréz maga ír így: "…A másik tapasztalatom a papokra vonatkozik. Mivel sosem éltem a közelükben, nem tudtam megérteni a Kármel reformjának fő célkitűzését. Magával ragadott a gondolat, hogy a bűnösökért imádkozzak, de különösnek látszott az, hogy a papi lelkekért imádkozzak, amikor azt hittem, hogy a kristálynál is tisztábbak…! … hivatásomat Itáliában értettem meg. Megérte, hogy ilyen messze mentem ennek a hasznos ismeretnek a megszerzésére… sok szent pappal voltam együtt egy hónapig, és láttam, hogy - jóllehet magas méltóságuk az angyalok fölé emeli őket - nemkevésbé gyenge és törékeny emberek… Hogyha ezeknek a szent papoknak - akiket Jézus Evangéliumában a "föld sójának" nevez - viselkedése is arra vall, hogy nagyon rászorulnak az imára, mit mondjunk akkor a lanyha lelkekről? Nemde Jézus mondta: "Ha a só ízét veszti, mivel fogják megsózni?"
Ó Anyám! Milyen szép a hivatás, melynek célja megőrízni a lelkeknek szánt sót! Ez a Kármel hivatása. Imáink és áldozataink egyetlen célja az, hogy az apostolok apostolai legyünk. Imádkozzunk érettük, míg ők szavukkal és főleg példájukkal a lelkeknek az Evangéliumot hirdetik… Abba kell hagynom. Ha tovább is erről a tárgyról beszélnék, sosem fejezném be…!"

Terézék francia zarándoklatában 75 pap vett részt a hívekkel együtt. Teréznek tehát bőven van ideje megismerkedni a papok közvetlen hétköznapi viselkedésével. Megérti, hogy ők is emberek, de ez nem csorbítja irántuk érzett tiszteletét. Ellenkezőleg! Csak most érti meg igazán hivatását. Ennek a tapasztalatnak a birtokában a felvételét megelőző kánonjogi vizsgálaton így vall: "Azért jöttem a Kármelbe, hogy lelkeket mentsek, és főleg azért, hogy a papokért imádkozzam!"

Kolostorbalépése után Terézt megkísérti az aggályosság. Pichon atya, gyónása alkalmával ünnepélyesen kijelenti, hogy Teréz sohasem követett el halálos bűnt. A pap szava Isten szava Teréz számára: megnyugszik, és mostmár könnyű lélekkel indul el az életszentség kis útjának felfedezésére.

Nem tud igazi lelkivezetésben részesülni, amit úgy fog fel, hogy akkor neki "Jézus a lelkivezetője": Kutat, próbálgat, mert szent akar lenni, de érzi, hogy a nagy szentek útja nem neki való. Az 1890-es év meghozza a nagy felfedezést: Izajás könyvében és Keresztes Szent János műveiben felfedezi az istengyermekséget, szíven találja a kis út, a felvonó, mely egyenesen a mennybe visz. Ebben is egy ferences atya, Alexis Prou erősíti meg egy lelkigyakorlat során, amikor Teréz személyes tanácsot kér tőle. "Kibontott vitorlákkal bocsátott a bizalom és a szeretet hullámaira, melyek annyira vonzottak, de amelyeken nem mertem megindulni."

A Kármel hivatalos gyóntatója, Youf abbé csak néhány nappal élte túl Terézt, aki Teréz kis útját nem értette meg. Az apáca hitellenes kísértéseiben nem lát mást, csak veszélyt - de ekkor már Teréz nem csügged, engedi, hogy Jézus vezesse.

1888 elején kezd imádkozni Hyacinthe Loyson aposztata papért, akiért utolsó szentáldozását is felajánlja majd 1897. augusztus 19-én.

Teréz szeretett volna pap lenni. Állandóan visszatér ez a gondolata: "Ha pap lettem volna… Érzem magamban a papi hivatást. Ó Jézusom, milyen szeretettel hordoználak a kezemben, amikor szavamra leszállnál az Égből… Milyen szeretettel nyújtanálak át a lelkeknek!… De mindamellett, hogy szeretnék pap lenni, csodálom és követni vágyom Szent Ferenc alázatát, és hivatást érzek követésére, hogy visszautasítsam a Papság fennkölt méltóságát."

Szeretett volna egy paptestvért is. Ekkor keresi meg őt Agnes anya azzal, hogy egy fiatal szeminarista egy olyan nővért keres, aki különösképpen az ő lelke üdvösségének szenteli magát imáival és áldozataival misszionárius korában, hogy sok lelket menthessen meg. Teréz úszik a boldogságban.

1895 októberében az engedelmesség nevében fogadta az akkor még szeminarista Maurice Belliére atyát is paptestvérévé, majd 1896-ban Adolphe Roulland szeminarista lesz harmadik paptestvére. Egyik első miséjét a Kármelben mutatja be, és itt beszélgethet Terézzel egy lefüggönyözött rácson keresztül, mielőtt elindul a kínai misszióba.

"Hogy hogyan egyesülök lelkileg azokkal az apostolokkal, akiket Jézus testvéremül adott? Nos hát: mindaz, ami az enyém, az övék is, mindegyiké. Tisztában vagyok vele, hogy a jó Isten túlságosan jó ahhoz, semhogy kiadagolja a dolgokat: Ő mérték nélkül adja mindazt, amit kérek Tőle…
.
… Uram, Te tudod, hogy nincs más kincsem, mint azok a lelkek, amelyeket szent tetszésed egyesített az enyémmel, ezeket a kincseket te bíztad rám, ezért merek azokkal a szavakkal imádkozni értük, melyeket Te intéztél a mennyei Atyához életed utolsó estélyén." És Teréz a főpapi ima szavait recitálja.
. .
"A jó Isten kegyelmével remélem, hogy nem csak két hithirdető számára leszek hasznos. Nem tudnék megfeledkezni arról, hogy mindenkiért imádkozzam, anélkül, hogy mellőzném azokat az egyszerű papokat, akiknek küldetését sokszor éppolyan nehéz betölteni, mint a hitetleneknek prédikáló apostolokét."
.
Elöljárói engedéllyel megtarthatja paptestvérei fényképét is. Halálos ágyán mosolyogva mutat a képekre: "…olyan tanácsot adok nekik, mint egy kislánynak! A szeretet és bizalom útját mutatom meg nekik." Teréz nemcsak nővére, de lelkivezetője is lett paptestvéreinek. Külön érdemes tanulmányozni a paptestvéreinek írt leveleit. Mielőtt ágynak dől, ott is, utolsó erőfeszítéseit is értük, a papokért ajánlja fel. Mikor már nagyon nehezére esik a séta, amikor már erős orvosságokat kell szednie, és nagy fizikai és lelki szenvedéseken megy keresztül, ezt a hithirdetők javára ajánlja fel.

Teréz már az utolsó napjait éli. Önéletrajzát már befejezte, mindent elmondott, minden levelet megírt. Most már csak élnie kell, amire másokat tanított. Szavait szinte napról napra jegyzik. Így köszönt rá 1897. szeptember 30, csütörtök este 7 óra 20 perc: Teréz nem hal meg, hanem belép az örök Életbe, és elkezdi a földöntúli tevékenységét itt a földön a papok között is: "segíteni a paoknak, a misszionáriuoknak, az egész Egyháznak…"

Szavai mindig józanok, és körültekintésre intenek: "Kétségtelen, hogy imával és áldozattal segíthetjük a hithirdetőket, de olykor úgy tetszik Jézusnak, hogy dicsőségére két lelket összekapcsol, megengedi, hogy időnként kicserélhessék gondolataikat és egymást Isten nagyobb szeretetére buzdítsák. De ehhez az előljárók kifejezett akarata szükséges, mert egyébként - úgy tűnik nekem - több rosszat, mint jót tenne ez a levélváltás, ha nem is a hithirdetőnek, de mindenesetre a kármelitának, akit életmódja is hajlamossá tesz, hogy önmagával foglalkozzék… Azt képzelné, hogy csodálatos dolgot visz véghez, közben a buzgóság látszata alatt csak haszontalan szórakozást szerzett magának. Ami engem illet, így vagyok vele én is: érzem, ahhoz, hogy leveleim jót tegyenek, engedelmességből kell írnom, és inkább ellenszenvet kell az írással szemben éreznem, mint tetszést találnom benne."

Még utolsó hónapjaiban is figyelmezteti Ágnes anyát, szinte kérleli: "A levélváltásnak nagyon ritkának kell lennie. Csak imával és áldozattal lehetünk az Egyház hasznára. De nem szabad megengedni olyan szerzetesnőknek, akiket lefoglalna, akik azt hinnék, hogy csodát művelnek, valójában pedig csak lelküket sebeznék meg, és lehet, hogy az ördög finom csapdájába esnének. A Kármelben nem szabad hamis pénzt verni azért, hogy lelkeket vásároljanak rajta… És gyakran a szép szavak, amiket írnak, és a szép szavak, amiket kapnak, csupán hamis pénzváltás."

Teréz prófétai víziója valósággá vált. Az "Egy lélek története" megjelenése után, Teréz tanácsát követve a szerzetesnők sorra lemondanak az egyéni kapcsolatokról. A kérelmezők nevét felírják, és a kármeliták imáik egy részét értük ajánlják fel. 1926-ban indul az a papi mozgalom, melynek hivatalos szabályzatát már 1927-ben jóváhagyta az Egyház. A Papi Egyesületnek jelenleg közel 3000 tagja van a világ minden részéről. Minden tag lelki testvére minden egyes lisieux-i kármelitának, hiszen ők örökölték kis Szent Teréz küldetését paptestvéreihez.

Végezetül álljon itt egy pap vallomása, hogyan ítéli meg Terézhez fűződő kapcsolatát: "Lelkemben egy ikonosztáz áll, az Úr, az Istenanya és Szent Teréz. Nincs veszélyben papi életem krisztocentrizmusa. Ha így volna, magát Terézt árulnám el. Ő csak nővérem akar lenni, aki Jézushoz vezet a Kis Úton, s ez a Kis Út maga az evangélium, kommentár nélkül. Asztalomon Teréz képe áll. Ránézek, és ő visszamosolyog. Megszólal és bíztat: "Ne félj! Minél szegényebb leszel, annál jobban szeret majd téged Jézus. Messze, nagyon messze elmegy, hogy megkeressen, ha néha eltéveszted az utat!" 

(Szigeti Miklós írása nyomán)

 1. Kis Szent Teréz cellája
 2. Kis Teréz a bizalomról
 3. Lisieux-i Szent Teréz & Jézus
 4. Hogyan szeressünk tökéletesen?
 5. Avilai Szent Teréz

   
 1. Prue - 2016, Április 20, 9:43 du.

  Gee wiseiklrl, that’s such a great post!

 2.  
   
 3. http://autoinsurancequotecnh.pw/MD/Easton/car-insurance-quote-easton-md/ - 2016, Április 21, 9:30 de.

  Smack-dab what I was looking for-ty!

 4.  
   
 5. http://autoinsurancehs.pw/TN/Nashville/discount-auto-insurance-nashville-tennessee/ - 2016, Április 21, 10:01 de.

  Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

 6.  
   
 7. http://autoinsurancequotecnh.pw/PA/North-Versailles/cheapest-insurance-north-versailles-under-25/ - 2016, Április 21, 10:18 de.

  That’s a mold-breaker. Great thinking!

 8.  
   
 9. free car insurance quotes - 2016, Április 21, 11:23 de.

  More posts of this quality. Not the usual c***, please

 10.  
   
 11. http://autoinsurancequotecnh.pw/FL/Bartow/bartow-car-insurance-free-quotes/ - 2016, Április 21, 12:05 du.

  Great post with lots of important stuff.

 12.  
   
 13. http://autoinsurancehs.pw/NM/Rio-Rancho/car-insurance-quotes-online-for-rio-rancho/ - 2016, Április 21, 12:30 du.

  Thanks for the great info dog I owe you biggity.

 14.  
   
 15. http://carinsurancepcc.info/AZ/Apache-Junction/auto-insurance-quotes-apache-junction-az/ - 2016, Április 21, 3:21 du.

  In the complicated world we live in, it’s good to find simple solutions.

 16.  
   
 17. cheap full coverage auto insurance Westminster MD - 2016, Április 21, 4:13 du.

  Articles like this are an example of quick, helpful answers.

 18.  
   
 19. car insurance with no license in Colton CA - 2016, Április 21, 5:00 du.

  Stay informative, San Diego, yeah boy!

 20.  
   
 21. non owners car insurance quotes Twinsburg OH - 2016, Április 21, 5:05 du.

  Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 22.  
   
 23. cheapest car insurance Coeur D Alene ID - 2016, Április 21, 5:21 du.

  Holy Toledo, so glad I clicked on this site first!

 24.  
   
 25. cheap car insurance Memphis TN - 2016, Április 21, 7:26 du.

  Just cause it’s simple doesn’t mean it’s not super helpful.

 26.  
   
 27. auto insurance rates Rushville IN - 2016, Április 21, 9:30 du.

  Sharp thinking! Thanks for the answer.

 28.  
   
 29. auto acceptance insurance Moncks Corner SC - 2016, Április 21, 11:02 du.

  It’s good to get a fresh way of looking at it.

 30.  
   
 31. non owners auto insurance quotes Prairie Home MO - 2016, Április 21, 11:35 du.

  Holy Toledo, so glad I clicked on this site first!

 32.  
   
 33. affordable auto insurance Brockton MA - 2016, Április 22, 12:23 de.

  This article achieved exactly what I wanted it to achieve.

 34.  
   
 35. auto acceptance insurance Winder GA - 2016, Április 22, 1:11 de.

  That’s the thinking of a creative mind

 36.  
   
 37. low income car insurance dmv Yakima WA - 2016, Április 22, 2:08 de.

  A minute saved is a minute earned, and this saved hours!

 38.  
   
 39. insurance quotes car - 2016, Április 22, 3:06 de.

  It’s much easier to understand when you put it that way!

 40.  
   
 41. car insurance online - 2016, Április 22, 5:28 de.

  I didn’t know where to find this info then kaboom it was here.

 42.  
   
 43. car insurance with no license in Burleson TX - 2016, Április 22, 5:46 de.

  An intelligent point of view, well expressed! Thanks!

 44.  
   
 45. http://httpspy.top/tiendeo.pe - 2016, Április 23, 1:21 de.

  I see, I suppose that would have to be the case.

 46.  
   
 47. http://httpspy.top/uchiaustin.com - 2016, Április 23, 6:27 de.

  Whoa, things just got a whole lot easier.

 48.  
   
 49. cheap non owners insurance in Memphis TN - 2016, Április 23, 6:55 de.

  I never thought I would find such an everyday topic so enthralling!

 50.  
   
 51. cheapest auto insurance in Erie PA - 2016, Április 23, 10:45 de.

  Wow, that’s a really clever way of thinking about it!

 52.  
   
 53. low income car insurance dmv Wildomar CA - 2016, Április 23, 12:51 du.

  I feel satisfied after reading that one.

 54.  
   
 55. auto acceptance insurance Brunswick OH - 2016, Április 23, 6:53 du.

  I’m impressed. You’ve really raised the bar with that.

 56.  
   
 57. cheap sr22 insurance Florence SC - 2016, Április 24, 4:29 de.

  I love these articles. How many words can a wordsmith smith?

 58.  
   
 59. free auto insurance quotes Medford OR - 2016, Április 24, 10:14 de.

  Reading posts like this make surfing such a pleasure

 60.  
   
 61. auto insurance quotes Salem VA - 2016, Április 24, 9:07 du.

  Son of a gun, this is so helpful!

 62.  
   
 63. auto insurance quotes Springfield MA - 2016, Április 25, 12:27 de.

  At last, someone who knows where to find the beef

 64.  
   
 65. affordable auto insurance Valencia CA - 2016, Április 25, 2:46 de.

  Yup, that should defo do the trick!

 66.  
   
 67. non owners auto insurance quotes Riverdale GA - 2016, Április 25, 4:34 de.

  Frankly I think that’s absolutely good stuff.

 68.  
   
 69. low income auto insurance Toledo OH - 2016, Április 25, 5:35 de.

  Hey, subtle must be your middle name. Great post!

 70.  
   
 71. payless auto insurance Rocklin CA - 2016, Április 25, 7:06 de.

  This insight’s just the way to kick life into this debate.

 72.  
   
 73. http://templetonvigneault.com/average_car_insurance_premium_colorado.html - 2016, Április 25, 2:27 du.

  Good point. I hadn’t thought about it quite that way. :)

 74.  
   
 75. car insurance - 2016, Április 25, 4:06 du.

  Alright alright alright that’s exactly what I needed!

 76.  
   
 77. http://debslocketdreams.com/jr_insurance.html - 2016, Április 25, 4:22 du.

  Perfect shot! Thanks for your post!

 78.  
   
 79. http://thechristychilton.com/comparing_car_insurance_rates.html - 2016, Április 26, 3:01 de.

  That’s a clever answer to a tricky question

 80.  
   
 81. http://thefirstcook.net/cheap_learner_driver_insurance_short_term.html - 2016, Április 26, 3:25 de.

  Thank God! Someone with brains speaks!

 82.  
   
 83. http://thechristychilton.com/general_casualty_car_insurance_quotes.html - 2016, Április 26, 7:51 de.

  That really captures the spirit of it. Thanks for posting.

 84.  
   
 85. http://thefirstcook.net/insurance_auto_adjuster.html - 2016, Április 26, 11:13 de.

  That insight’s perfect for what I need. Thanks!

 86.  
   
 87. http://templetonvigneault.com/average_monthly_car_insurance_rates_by_state.html - 2016, Április 26, 3:47 du.

  If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

 88.  
   
 89. http://thefirstcook.net/compare_car_insurance_rates_in_michigan.html - 2016, Április 26, 4:23 du.

  If the people of Gujarat have chosen him again and again with a great majority, that means they validate his actions and chief ministership.This includes the muslims also.And the number of fiascoes UPA govt has done so far and resultant loss of face/money to the country is much higher than anything that Narendra Modi is accused of.

 90.  
   
 91. http://thefirstcook.net/teenage_car_insurance_nj.html - 2016, Április 26, 5:55 du.

  5. Finesse never cleared the Oscar Peterson sample on the original record. I did nothing wrong. We spoke on the phone had a good conversation, he was cool with the record. It’s all love tho. I ain’t even mad at dude. He still a legend.”

 92.  
   
 93. car insurance - 2016, Április 26, 7:34 du.

  Imi pare rau, acum doua seri am stat cu Fratele Personal pana noaptea tarziu si am revazut momente dragi de la televizorul copilariei noastre. Printre altele si genericul Galei Desenului Animat de mai sus. Dumnezeu s-o odihneasca!

 94.  
   
 95. affordable car insurance Mansfield TX - 2016, Április 26, 10:22 du.

  I think you just went reverse-reverse-racist on yourself! That’s pretty damn impressive, JP. Yeah, I bailed fairly quickly. I’m in a pissy mood, anyway, and reading the stupid was NOT helping.

 96.  
   
 97. auto acceptance insurance Waldorf MD - 2016, Április 26, 11:19 du.

  If the MSM is really the group that wears the pants here in America, they must be having even bigger fits about their immanent demise at the hands of the ‘net than I previously suspected.TGGP: I’m really curious, what commonly named political ideology would you say you most closely align with? (I specify my question in that manner in the hopes of getting an answer I’ll understand, rather than needing yet another explanation for.)

 98.  
   
 99. auto owners insurance Sanford ME - 2016, Április 27, 2:53 de.

  Useful advice and extraordinary layout you acquired below! I’d personally prefer to thanks for sharing your tips and putting time into the articles you publish! Good function!

 100.  
   
 101. affordable auto insurance Traverse City MI - 2016, Április 27, 4:33 de.

  Tip: If you boil the potatoes whole leaving the skins on the potatoes retain all of their goodness rather than having it mainly lost to the water, but the skins also peel off by hand incredibly easily – much less hassle. Also, try using an electric hand whisk or a ricer to mash your potatoes, they both work very very well.

 102.  
   
 103. auto insurance quotes Miami Beach FL - 2016, Április 27, 11:17 de.

  Hei Bodil.Nok ein gong inne pÃ¥ den fantastiske bloggen din. Er sjuk i dag, Ã¥ noko kjekt mÃ¥ ein jo ha lov til Ã¥ gjera nÃ¥r ein synst synd pÃ¥ seg sjølv;-)Har sÃ¥ lyst Ã¥ komma med eit lite forslag til deg… Kunne godt tenka meg at du var linka opp mot LÃ¥vebutikken og Nr. 5 :-)Mvh Kari

 104.  
   
 105. http://nscbl.org/237704.html - 2016, Április 28, 8:54 de.

  Love this beautiful home in Stockholm. Thanks for posting it. Very inspiring. I absolutely love your blog. Keep showing us homes with Swedish design. Fabulous! Colleen for Swede

 106.  
   
 107. http://eyewearpro.net/843958.html - 2016, Április 28, 9:35 de.

  haha, facial yoga. Good vid!! I love olive oil. I hate the smell but I love using it for my skin. And I feel a lot more healthier using olive oil rather than actual face products.

 108.  
   
 109. http://sheanstudio.com/978326.html - 2016, Április 28, 11:57 de.

  AntiGoblin:Код для вставкиПутин то, может, и обыграл, а мы все проиграли. Экономики, кроме двух труб (нефтяной и газовой), нет вовсе. Посмотрите на Китай. Его боятся и уважают США и Европа. А ведь когда-то мы были для Китая старшим братом. А теперь мы кто????

 110.  
   
 111. auto insurance quotes - 2016, Április 28, 3:03 du.

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & aid other users like its aided me. Great job.

 112.  
   
 113. http://sorethumbsblog.com/dnczlul.html - 2016, Április 29, 11:05 de.

  What are the best supplements to use for muscle gains?Any protien or pills or NO products for good pumps.I’ve not taken any for a while and kinda out of the loop on new products.Any out there that are a must? I am 6’2″ 198lbs. and want to gain about 15 lbs.

 114.  
   
 115. http://ionicbathfootdetox.com/vcbbgoo.html - 2016, Április 30, 1:10 de.

  Muy oportuno Manuel. Llevo dias viendo los trailers anunciando la serie de Antena 3 pero no conocia la historia real en la que se inspira. Es estupendo poder entrar en este blog y siempre encontrar cosas interesantes y novedosas. Sigue asi. Saludos desde Sevilla.

 116.  
   
 117. http://ionicbathfootdetox.com/phxqokwq.html - 2016, Április 30, 2:12 de.

  DOMNULE POLITIKOSU’ > CITIND > zau ca m-a faceti sa intru in partidul dumneavoastra DACA CHIAR ELIMINATI >TRASEISTII>tariceanu si Inca cativa ….= N-AM FOST in niciun partid > si m-antreb si va intreb > CUM DOAMNE IARTA-MA >”ATI COABITAT CU TRADATORI ;NEMERNICI;CACARAU;PLAGIATORII;SI HOTI;?”>SCHIMBAREA registrului dumneavoastra > ESTE >pentru mine > EI >NA!>> >CA MAI SUNT OAMENI DE OMENIE >IN TARA MEA >daca CHIAR ASA GANDITI !

 118.  
   
 119. http://macdigitalmedia.com/least-expensive-car-for-insurance.html - 2016, Április 30, 3:24 de.

  Продам очередь на поло седан в базовой комплектации, белый и серый, машины уже в Москве!89152765036 Елена

 120.  
   
 121. car insurance quote - 2016, Április 30, 6:50 de.

  Hola, aun no he tenido exito grabando estos juegos y todos los ke he hecho me sale jugar al juego y despues de darle se pone obscuro y vuelve al dashboard….No se si tenga LT3 porke no he probado ningun juego kemado, pero probe el Gears 3 original y si lo corrio mi 360…Entonces cual LT tengo y ke pasara ke no puedo kemar XGD3.Gracias, tu pagina es excelente.

 122.  
   
 123. auto insurance quotes - 2016, Április 30, 7:02 de.

  I’m looking for qaulity skinny fit jeans for men (tight fit) like super skinny I’ve bought a pair pacsun but it felt to loose for skinny fit so I just wanted to know what would be best thanks for help!(;

 124.  
   
 125. free car insurance quotes - 2016, Április 30, 7:36 de.

  I am so excited to see your finished quilt. My son collected patches everywhere we traveled and had a jacket covered with them. I have held onto it, knowing I wanted to do “something” with them, but not knowing what to do. Thanks for boldly going into the patch quilt, so that I can copy it jill

 126.  
   
 127. http://coyote5kfunrun.com/chepest-car-insurance.html - 2016, Április 30, 6:50 du.

  Had loads of fun doing this challenge, you kicked me up the bum and I am going to do lots more now. Lovely example cards great insperation thanks all.

 128.  
   
 129. http://homebasedprofitzone.com/rental-car-insurance-in-costa-rica.html - 2016, Április 30, 9:34 du.

  You can’t even be serious that the return policy of Home Depot was the point of my post!The post was about the entitlement mentality of this generation, that believes that they are “entitled” to anything and everything with no consideration of their word, their signature or anything else that holds them responsible, accountable, to the point of borrowing retail items temporarily, etc. That’s the purpose of the post – show me where that is wrong. I refuse to have a discussion about something that was not even for consideration – but that’s what people who don’t wish to argue against facts do!

 130.  
   
 131. http://www.themindstylecompany.com/ - 2016, Május 1, 7:39 de.

  We only get snow once a year usually (if that) and it’s usually about half an inch and doesn’t last long. Everyone here freaks out, abandons their cars, etc. but it’s still fun.

 132.  
   
 133. http://readunscene.com/pfaqs.html - 2016, Május 1, 8:47 de.

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Cheers

 134.  
   
 135. http://modestochirooffices.com/syksxenrca.html - 2016, Május 1, 12:32 du.

  Thanks for the comment Johnny.Benny is definitely making a name for himself. His intense language focus everywhere he goes is brilliant from a blogging perspective and very inspiring .

 136.  
   
 137. http://rab-jeric.com/qgdx.html - 2016, Május 1, 11:57 du.

  Hej Jag är jätteintresserad utav att veta vad det skulle kosta att beställa en sådan här tårta i 20-bitar och hur jag då går tillväga? skulle även vilja veta om cupcakesen som är på bild oxå går att beställa och hur mycket det skulle kosta?tacksam för svar tillbaks med vänliga hälsningar Malene S

 138.  
   
 139. viagra - 2016, Május 2, 4:02 de.

  Tilburgz podium voor debat staat er boven de ingesondenstukken. Het wordt wel een héél eenzijdige zaak voor een zeer selecte vegetarische kennissen die elkaar al dan niet gesubisdieerde veren in elkaars kont steken.Ik zou de tekst veranderen in:Tilburgz podium voor onszelf.Die vlag dekt de lading beter.

 140.  
   
 141. viagra vs cialis - 2016, Május 2, 6:48 de.

  / Nice post. I study one thing more difficult on totally different blogs everyday. It’s going to at all times be stimulating to learn content material from different writers and follow a little something from their store. I’d desire to make use of some with the content on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.

 142.  
   
 143. viagra - 2016, Május 2, 8:49 de.

  Hey There,I am new to this site – it is fab, thank youI am a student midwife & currently looking to do my literature review relating to “are midwives using or losing their hand on skills as a result of technology” – ie. are midwives using their hands on skills, or are they losing them because of scans, ctg’s etc.I wonder if anybody on here could possibly point me in the right direction to some research relating to my potential topic?Thanks so much in advance

 144.  
   
 145. where to buy cialis - 2016, Május 2, 12:21 du.

  ana lucia feitosa / faço excursões e gostaria de fazer um curso para guia turistica mas gostaria de fazer via enternet a distancia.Por favor me oriente o que posso fazer,ja me escrevi no curso falar em publico.preciso de mas para poder me sair bem com meu trabalho.Gostei deste comentário ou não: 1

 146.  
   
 147. viagra - 2016, Május 2, 10:46 du.

  Bom dia pessoal,agora sou aqui de novo .Espero que todos gostem beijosIlaine já enviei convite pra vc poder entrar no blog,tive que deixar no privado ,por causa de alguns plágios que tenho sido vítima.bjs

 148.  
   
 149. cialis on line - 2016, Május 3, 1:02 de.

  I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping the same high-grade blog post from you in the future too. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own site going now. Really blogging is spreading its wings and growing quickly. Your write up is a good example.

 150.  
   
 151. cialis - 2016, Május 3, 3:55 de.

  I create a comment when I appreciate a post on a site or if I have something to valuable to contribute to the discussion. It is a result of the passion displayed in the article I browsed. And on this article %BLOG_TITLE%. I was actually moved enough to drop a thought ;-) I do have a couple of questions for you if you do not mind. Is it only me or does it appear like some of the remarks look as if they are written by brain dead folks? :-P And, if you are writing on additional online sites, I’d like to keep up with you. Could you list the complete urls of your communal sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?|

 152.  
   
 153. NJ car insurance - 2016, Május 3, 8:52 de.

  Hallo AdrienDa ich zwar Spiele rezensiere, aber keine Spiele sammle, hat Scotland Yard Swiss Edition bereits den Weg in eine regionale Ludothek genommen. Ich habe das Spiel nicht mehr bei mir. Der Verlag (Ravensburger) kann dir aber sicher weiterhelfen und dir die fehlenden Zahlen liefern. Wende dich doch an Ravensburger, der Service dort ist toll.

 154.  
   
 155. online auto insurance - 2016, Május 3, 5:23 du.

  Høres deilig ut med sol og strikketøy, men mars er ikke å spøke med.Her har vi hatt snø og sludd idag, og dessuten masse vind. Solgløttene var så kjappe at jeg rakk ikke en gang å åpne altandøren, før snø "uværet" var der på nytt.Kos deg med Himmelblå.Hilsen Astrid

 156.  
   
 157. carinsurance - 2016, Május 3, 7:02 du.

  Maybe I’m philistine :>) but that’s the first time I read something about Gladys Mitchell. I must confess that I’m interested in her books. Unfortunately I’m totally filled up with books. I will add her to my book list.I estimate it would be an advantage to read her books in order.Anyway thanks a lot for mentioning her.

 158.  
   
 159. cheap insurance - 2016, Május 3, 7:56 du.

  Det blev lite foto frÃ¥n morgonpromenaden med vovvsingen! Dagen gryr här vid 06:15. Fuktigt, kallt och ganska blÃ¥sigt … inget vidare alls!Ha en bra fortsatt söndag!

 160.  

FELTÉTLENÜL HALLGASD MEG!!!

A világ megrendült az édesanya hősies példáját látva, aki gyermekeiért adta életét: „A mennybe megyek, te pedig maradj itt a papával. Ott fogok imádkozni értetek”

November 15-16-án, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás szervezésében

Interjú Molnár Ritával, a kari.hu alapítójával. Aki az új karitativ shopping centerben veszi meg a karácsonyi ajándékait, biztosan jelentősen hozzájárul a nélkülözők karácsonyához.

"Az ‘Utolsó beszélgetések’- ben gyáva harcosnak mondja magát, akit annyit dicsérnek, hogy végül is elszégyelli magát és igyekszik méltó lenni a híréhez. Amikor nővérei élete utolsó napjaiban kérdésekkel halmozzák el, a bírái előtt álló Jeanne d’Arc- hoz hasonlítja magát, és azt mondja, ő is ugyanolyan őszintén válaszol. A szúnyogok sokat kínozzák, de egyet sem akar […]

Vianney Szent János, az Ars-i plébános imája

Az én előadásom tárgya a hála. Hogy miképpen kapcsolódik a boldogság és a hála egymáshoz? Sokan erre azt mondanák, hogy a válasz egyszerű: amikor boldog az ember, akkor hálás. De gondolkodjunk csak el ezen még egyszer! Valóban a boldog emberek azok, akik igazán hálásak?

Pál Ferenc katolikus plébános azzal kezdte előadását, hogy utalt Andrej Tarkovszkij orosz filmrendező Sztalker című filmjére.

“Ma globális támadás alatt áll a hit, a család, a férfinak és nőnek teremtett ember. Mind nyilvánvalóbb a sötétség erőinek a társadalom alapjait pusztító működése.” - egy életbevágóan fontos cikk.

Aki hiszi, hogy Istennek semmi sem lehetetlen és megtartja a kilencedet mind a 33 imádságával /33×33/, annak megígérem, hogy kegyelmekkel árasztom el őt és az egész családját. De az is , aki csak egyet is elmond a 33 invokációból, ha csak egy napon is, nem marad jutalom nélkül.

Szomjazom a szeretetre! Szomjazom a lelkekre! Aki imádkozik, amikor lehetősége van, ahogy kötelességei engedik,miközben végzi a mindennapi tevékenységeit, az a barátom lesz.

MEGÁLDOM, MERT SZOMJAZOM ÉS AD NEKEM INNI.

METROPOLITA KÖZÖSSÉGHa elfelejtetted a jelszavad, katt ide!

Regisztrációhoz kérjél meghívót az email címed megadásával!


Meghívó kérése
 
 
A Fórumozáshoz jelentkezz be az oszlop tetején!
Csupán a könnyáztatta szem képes tisztán látni.
Louis L. Mann
 
Cikkeinket a következő oldalak szemlézik:
RSS24    Hirlapom