RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén – Tartalomjegyzék

< Előző rész: II. János Pál tanúságtétele

A hitnek egész életünket át kell járnia. Ha ez megtörténik, akkor általa a hívő egész emberségében, és hétköznapjainak legapróbb részleteiben is kapcsolatba lép Istennel. A hit legteljesebben a szentségekben aktualizálódik, különösen a beavató szentségekben, melyekben a hit segítségével felismerhetjük Krisztus megváltó tevékenységét és befogadhatjuk azt. Az első beavató szentség a keresztség. Benne kapjuk meg a természetfeletti élettel együtt a hit ajándékát is.

A keresztség azáltal, hogy Krisztusba oltja, alapjában átalakítja – Istennek szenteli (konszekrálja) az emberi személyt és mintegy meghív az életszentségre.

A bérmálás, mint a keresztény beavatás következő szentsége, növeli a hit dinamizmusát, a megbérmáltat a Szentlélek különleges erejével ajándékozza meg és egyúttal kötelezi a hit terjesztésére és védelmére.

Az Eucharisztiában pedig, a harmadik beavató szentségben, mely a hit csúcspontjának szentsége, különösen egyesülhetünk a megfeszített és feltámadt Krisztussal. Hitéletünk csúcspontja ez, részesülünk Krisztus megváltó áldozatában, mely által Krisztus áldozatával egyesülünk, és így adjuk át magunkat az Atyának. Az Eucharisztia, melyben közösen mutatjuk be áldozatunkat és egyesülünk Krisztussal, megteremti és élteti a hitegységet.
    
A hit különösen az imádságban aktualizálódik, amely lényege szerint nem más, mint a hitből fakadó és táplálkozó párbeszéd az Atyaisten és az ember között Jézus Krisztus által a Szentlélekben. A hit megnyilvánulása az Istennel folytatott párbeszéd másik formája is, Isten Igéjének hallgatása, amely által az ember szabadon rábízza magát az előtte megnyilatkozó Istenre, alárendeli értelmét és akaratát a hitből fakadó engedelmességben.

Elengedhetetlen továbbá, hogy a hit megnyilvánuljon a szeretet cselekedeteiben, melyek nélkül halott maradna. A hit, mint állandó, folyamatos megtérés szüntelen megnyílást jelent Isten szeretete felé, jelenti e szeretet befogadását, hogy vele másokat megajándékozhassunk.
========================================================================

I. fejezet: A keresztség szentsége                  

A keresztség éppúgy, mint a többi szentség, a hit megnyilvánulásának legmagasabb szintjén áll. A hit megnyilatkozásai folyamatának kezdete és kiindulása, a "Krisztusban való élet teljességének első megnyilvánulása.” A zsinati gondolat értelmében tehát a keresztség a hit szentsége, éppúgy mint a többi szentség, hiszen minden szentség feltételezi és kifejezi, ugyanakkor növeli is a hitet. A hit megelőzi a keresztséget, elvezet hozzá és lehetővé teszi annak felvételét.
    
A keresztségben meghalunk a bűn számára. Ez tényleges halált jelent, amely megöli mindazt, ami rossz volt az emberben, ami megváltásra várt benne, hogy újjászülethessen, mint Isten gyermeke, aki új teremtményként arra kap meghívást, hogy Isten természetében részesedve szentté váljon. A keresztség által Istennek szentelt (konszekrált) embernek Isten igazi tisztelőjévé és fogadott gyermekévé kell válnia. A zsinat a keresztségről szólva az emberi értelmet és képzelőerőt meghaladó igazságokat tár elénk. Szól a megfeszített és megdicsőült Krisztusba való beoltásunkról, Krisztushoz történő hasonulásunkról. Továbbá arról, hogy a keresztség által az ember megkapja a hit ajándékát, és ettől kezdve részesedik Krisztus királyi papságában, vagyis részese lesz az Ő papi, prófétai és királyi hivatásának és – bár még nem teljes mértékben – az Ő Misztikus Testének tagjává válik.

> Egyesülés Krisztus halálával és feltámadásával

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.