RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Valtorta Mária élete és írásainak létrejötte
<< Valtorta Mária: Jézus és a Nőtanítványok – Tartalomjegyzék

< Előző rész: Láttuk őt! Jézus feltámadt!

Mielőtt Jézus megjelent volna apostolainak, megjelent Lázárnak, Johannának, tíz volt betlehemi pásztornak, arimateai Józsefnek, Nikodémusnak és Mannaennek, az emmauszi tanÌtványoknak, Mártának, Longínusznak és egy másik római katonának, Plautinának, Elizának, Annának, Sárának, Marcellának, Veronikának, a már említett Mária Magdolnán, az asszonyokon és Édesanyján kívül.
 
Erről beszélgetnek az utolsó vacsora termében összegyűlt apostolok, akik közül csak Tamás hiányzik. Meg arról is, mit mondjanak neki, ha megjelenik közöttük. A szobát hirtelen vakítóan erős fény tölti be. Az apostolok eltakarják arcukat, azt hiszik, hogy villám csapott beléjük. De nem hallanak mennydörgést, úgyhogy felemelik a fejüket.
 
Jézus a szoba közepén áll, az asztal mellett. Karjait kitárja és megszólal:
– Béke veletek!
Senki sem válaszol. Egyesek elsápadnak, mások elpirulnak. Mindnyájan félelemmel és tisztelettel néznek rá. Jézus kedvesen bátorÌtja őket, s végül meg mernek szólalni. Bocsánatát kérik, amit Jézus nemcsak megad, hanem
azt kívánja, hogy mindnyájan csókolják meg arcát ott, ahol Júdás is megcsókolta, Ès ezáltal mossák le könnyeikkel az árulás jelét. Végül visszanyerik bátorságukat, és beszámolnak zavarukról és tapasztalataikról. János azt mondja:
– Magdolna és Márta is világÌtótornyok voltak, mint Lázár. A közös származás lehet ennek az oka. Ti nem láttátok. Az egyik részvétteljes volt és hallgatott. A másik…! Mária Magdolna fogott össze minket az Áldott körül, bátor szeretetének lángjával. Igen. Azt mondtam, a származás. De azt kellett volna mondanom: a szeretet. Felülmúltak minket a szeretetben. Ezért voltak olyanok, amilyenek voltak. Jézus mosolyog, Ès továbbra is hallgat.
– De nagy jutalomban részesültek érte…
– Nekik megjelentél.
– Mindhármuknak.
– Máriának rögtön Anyád után…
. 
Világos, hogy az apostoloknak rosszul esik, hogy Jézus másokat őelőttük részesített ebben a kiváltságban.
– Mária már régóta tudta, hogy te feltámadtál. …s mi csak most láthatunk téged…
– Bennük nincs többé kétség. Bennünk pedig… Ìme, mi csak most érezzük, hogy nincs mindennek vége. Miért nekik, Uram, ha még szeretsz minket, és ha nem utasÌtasz el minket? – kérdi Júdás Tádé.
– Igen, miért az asszonyoknak, és főleg Magdolnának? Őt még homlokán is megérintetted, Ès ő azt mondja, olyannak tűnik neki, mintha örök koszorút hordana. …s nekünk, apostolaidnak, semmi…
 
Jézus többé nem mosolyog. Tekintete nem felindult, de mosolya megszűnt. Komolyan néz Péterre, aki utolsónak beszélt, miután eltűnt félelme, és lassan visszatért bátorsága. Jézus válaszol nekik:
– Tizenkét apostolom volt. …s egész szívemből szerettem őket. Én választottam ki őket, és mint egy anya gondoskodtam arról, hogy növekedjenek az én életemben. Nem volt titkom előttük. Mindent megmondtam nekik, mindent megmagyaráztam, mindent megbocsátottam. Emberi gyengeségeiket, könnyelműségüket, nyakasságukat,… mindent. Voltak tanÌtványaim a gazdagok közül is, a szegények közül is. Voltak sötét múlttal vagy gyenge testalkattal. De leginkább apostolaimat szerettem. És elkövetkezett az én órám. Egyikük elárult engem és átadott a hóhéroknak. Hárman aludtak, miközben én vért izzadtam. Kettő kivételével mindnyájan gyáván elfutottak. Egyikük megtagadott engem félelmében, annak ellenére, hogy ott volt előtte a másik fiatal és hűséges példája. …És mintha mindez nem lett volna elég, a tizenkettő közül egy kétségbe esett és öngyilkosságot követett el, és egyik annyira kételkedett bocsánatomban, hogy nem hitt Isten irgalmában még Anyám fáradozása és anyai szavai ellenére sem. Ha emberi szemmel néznék seregemre, azt mondhatnám, Jánost kivéve, aki szeretetből hűséges volt, és Simont kivéve, aki engedelmességből volt hűséges: "Nincsenek többé apostolaim.” Ezt mondhattam volna, miközben szenvedtem a Templom udvarában, Pilátus előtt és keresztutamon.

Ott voltak az asszonyok… Egyikük, akinek legbűnösebb volt a múltja, ott állt, mint János mondta, lángként, amely összeforrasztotta a szívek széttört rostjait. Ez az asszony Mária Magdolna. Te megtagadtál engem, és elfutottál. Ő szembeszállt a halállal, hogy közelemben maradjon. Amikor sértegették, felfedte arcát, készen arra, hogy leköpjék, és arcul üssék. Arra gondolt, hogy így hasonlóbbá válhat megfeszített Királyához. Amikor kigúnyolták azért, mert rendületlenül hitt feltámadásomban, tudott tovább is hinni. Gyötrelmében is cselekedett. Ma reggel lesújtott állapotában azt mondta: "Mindentől megfosztom magamat, de add nekem Mesteremet!” Mered-e még ezek után kérdezni: "Miért neki jelentem meg?”
 
Voltak szegény tanítványaim: a pásztorok. Keveset beszéltem velük, mégis mennyire megvallottak engem hűségükkel!   Voltak félénk tanÌtványaim, mint a zsidó asszonyok. Mégis képesek voltak elhagyni házukat és eljöttek az engem káromló nép özönébe, hogy megadják nekem azt a segítséget, amit apostolaim megtagadtak tőlem.

Jézus folytatja a többi hűséges tanÌtvány és az irgalmasságot tanusító pogányok dicséretével, és ezzel fejezi be:
– Nem szóltok többé semmit? Miért nem kérdezitek még, miért tettem így? Nem meritek megkérdezni? Megmondom nektek. Mindent megmondok nektek ezzel az órával kapcsolatban. Kik vagytok ti? Műveim folytatói. Igen. Azok vagytok, eltévelyedésetek ellenére. Mit kell tennetek? Meg kell térítenetek a világot Krisztusnak. MegtérÌteni! Ez nagyon kényes és nehéz dolog, barátaim. A megvetés, undorodás, gőg, a vakbuzgóság mind gátolja az eredményt. De mivel semmi és senki sem győzött volna meg titeket a jóságról, a leereszkedésről, a szeretetről azok iránt, akik a sötétben vannak, szükséges volt – Èrtitek? – szükséges volt, hogy egyszer alaposan megtérjen a ti zsidó kevélységetek, férfi gőgötök, apostoli öntudatotok, hogy helyette igazán bölcsek legyetek szolgálatotokban. Hogy szelídek, türelmesek, irgalmasok, szeretetteljesek legyetek, pöffeszkedés és megvetés nélkül.
 
Látjátok, hogy mindenki felülmúlt titeket a hitben és a tettekben azok közül, akiket ti megvetettetek, vagy akikre gőgös szánalommal tekintettetek. Mindenki! Az, aki valamikor bűnös volt. És Lázár, aki elmerült a világi művelődésben. Ő volt az első, aki nevemben megbocsátott és irányított. És a pogány asszonyok. És Kúza gyenge felesége. Gyenge? Igazán mindnyájatokat felülmúlt. Ő hitemnek első vértanúja. És a római katonák. És a pásztorok. És a heródiánus Mannaen. És még Gamáliel is, a rabbi. Ne ugrálj örömödben, János! Azt gondolod, hogy Lelkem sötétben volt? Mindnyájan. És ezt azért mondom nektek, hogy holnap visszaemlékezzetek rá, és ne zárjátok be szíveteket az előtt, aki a Kereszthez jön…. Te, Péter, – ahelyett, hogy sírnál és gyáva lennél, – légy Egyházam Sziklája, és vésd szívedbe ezt a keserű igazsgot. A mirhát a romlástól való megőrzésre használják. Itasd át magadat ezért mirhával. És, amikor be akarod zárni szívedet és az Egyházat egy máshitű számára, emlékezz vissza arra, hogy nem Izrael, nem Izrael, nem Izrael! – hanem Róma védett meg engem, és akart irgalmasságot gyakorolni. Emlékezz vissza, hogy nem te, hanem egy bűnös nő állt a kereszt lábánál, és érdemelte ki, hogy előbb lásson engem. És hogy ne érdemelj megrovást, kövesd Istenedet! Nyisd meg a szívedet és az Egyházat, mondván: "Én, a szegény Péter nem vethetek meg senkit, mert ha megvetem, Isten is megvet engem, és tévedésem felelevenedik szemében.” Jaj lenne neked, ha nem lettél volna Ìgy megtörve. Nem pásztor, hanem farkas lett volna belőled.

                                                  * * *

Ott vannak az asszonyok Jézus mennybemenetelénél is: az Olajfák-hegyére vezető úton gyülekeznek mindazok, akiket Jézus meghívott, hogy utolsó áldását adja rájuk mennybemenetele előtt. Ott van a 72 tanÌtvány, a szent asszonyok, akik elkísérték Jézust útjain és a Kálváriára, Lázár, Nikodémus, arimateai József, a pásztorok és még sokan mások.

Vége Valtorta Mária: Jézus és a nőtanítványok című látomássorozatának.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.