RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Valtorta Mária élete és írásainak létrejötte
<< Valtorta Mária: Jézus és a Nőtanítványok – Tartalomjegyzék
<< 28/1 – Jézus első nőtanítványa

  Jézus nagybátyja, Alfeus, halálosan beteg. Felesége aggódik érte, és felkeresi Jézust Kafarnaumban. A teraszon várja Jézust. Az egyik sarokban ül, és halkan, hangtalanul sír. Jézus megszólítja:
  — Mária! Drága nagynéném!
  Erre ő fölemeli szegény, meggyötört arcát, és kinyújtja két kezét:
  — Jézus! Mekkora fájdalom van a szívemben!
  Jézus odalép melléje. Kényszeríti, hogy maradjon ülve. Ő viszont állva marad, egyik kezét nagynénje vállán nyugtatva, másik kezét pedig a nagynéni kezei között, hagyva, megkérdi:
  — Mi bajod? Miért sírsz ennyire?
  — Ó, Jézus! Elszöktem hazulról. Azt mondtam: "Megyek Kánába, tojásért és borért a betegnek." Alfeus mellett Édesanyád van, és úgy ápolja, ahogyan csak ő tudja megtenni, és így nyugodt vagyok. De valójában ide jöttem. Két éjszakán át jöttem sietve, hogy mielőbb ide érjek.  De már nem bírom tovább… A fáradtság mégis semmi. A szívfájdalom okoz szenvedést!…  Az én Alfeusom… az én Alfeusom… a fiaim… Ó, miért van az egy vérből származók között akkora különbség? És ez olyan, mint két malomkő, amelyek összezúzzák
egy anya szívét! Veled van Júdás és Jakab? Igen? Akkor tudod… Ó, Jézus ! Az én Alfeusom miért nem érti meg? Miért hal meg? Miért akar így meghalni? És Simon meg József? Miért, miért nem veled, hanem ellened vannak?
  — Ne sírj Mária! Én nem neheztelek rájuk. Ezt megmondtam Júdásnak is. Én megértem, és megbocsátok. Ha ezért sírsz, akkor ne sírj tovább!
  — Ezért, igen. Mert megbántanak téged. Ezért, meg, meg, meg aztán… Mert nem akarom, hogy férjem ellenségedként haljon meg. Isten nem bocsátja meg neki… és én… Ó!  Nem lesz velem a másik életben sem…
— Mária igazán el van keseredve. Nagy könnycseppek potyognak Jézus bal keze fejére, amit odanyújtott neki, s amelyet Mária időnként megcsókol, és fölemeli szegény, elkínzott arcát.

  — Nem — mondja Jézus. — Nem. Ne beszélj így! Én megbocsátok. És ha én megbocsátok…
  — Ó, gyere, Jézus! Gyere, mentsd meg a lelkét és a testét. Gyere… Azt is mondják, vádként már azt is mondják, hogy elvetted egy halálán lévő apa két fiát, és ezt széltében-hosszában beszélik Názáretben, érted? De azt is mondják: ,,Mindenfelé művel csodát, de a saját családjában nem tud tenni”. És mivel így védelmezlek: ,,Mit tehet, ha szinte elűztétek szemrehányásaitokkal, ha nem hisztek?” — akkor meg
veszekszenek velem.
  — Helyesen mondtad: "ha nem hisztek". Mit tehetek ott, ahol nem hisznek?
  — Ó, te mindent megtehetsz! Én hiszek mindenki helyett! Gyere, tégy csodát… szegény nagynénédnek…
  — Nem tudok! — Jézus igen szomorú, amikor ezt mondja. Egyenesen állva — a kebléhez szorítva a síró asszony fejét — olyan, mintha tehetetlenségét vallaná be a derűs természetnek, és mintha tanúul hívná
saját fájdalmához, amiért semmit sem tehet, örök elrendelés folytán.
  Az asszony egyre erősebben zokog.
  — Hallgass meg, Mária! Légy jó! Esküszöm, ha meg tudnám tenni, ha helyes lenne megtenni, megtenném. Kierőszakolnám az Atyától ezt a kegyelmet miattad, Édesanyám miatt, Júdás és Jakab miatt, és igen, Alfeus, József és Simon miatt is. De nem tudom. Szívedben most sok fájdalom van, és képtelen vagy megérteni ezt az én nem-tudásomat. Megmondom neked, de akkor sem fogod megérteni. Amikor elérkezett apám halálának órája — és te tudod, milyen igaz ember volt, és Édesanyám mennyire szerette — én nem hoztam újra vissza az életbe. Nem helyes, hogy egy család, amelyben egy szent él, mentes legyen az élet kikerülhetetlen csapásaitól. Ha így volna, akkor nekem örökre a földön kellene maradnom, pedig nemsokára meghalok, és Mária, az én Szent Édesanyám se tud engem elragadni a haláltól. Amit megtehetek, ez, s ezt meg is fogom tenni.
  Jézus leül, és rokona fejét a vállára hajtja.
  — Ezt fogom tenni: Megígérem neked — e fájdalmadra való tekintettel — Alfeusod békéjét. Biztosítlak, hogy nem leszel tőle elválasztva, és szavamat adom, hogy családunk az égben újra egyesül, együtt lesz mindörökre, és hogy — amíg én élek és azon túl is — kedves nőrokonomba annyi békét, annyi erőt öntök, hogy nőapostollá teszem a sok-sok szegény asszony mellett, akikhez te, asszony, közelebb tudsz férkőzni. Az én szeretett barátnőm leszel ebben az evangelizációs időszakban. A halál (ne sírj!), Alfeus halála fölment hitvesi kötelességeidtől, és fölemel téged egy titokzatos női papság magasztosabb kötelességeihez, amelyre oly nagy szükség van a Nagy Áldozat oltáránál és oly sok pogány mellett, akik könnyebben hajlítják meg lelküket a nőtanítványok szent hősiessége láttán, mint a tanítványoké előtt. Ó, a te neved, kedves néném, olyan lesz, mint egy láng a krisztusi égbolton… Ne sírj tovább! Menj békével! Megerősödve, megbékélve, szentként. Édesanyám előbb özvegyült meg, mint te… és úgy megvigasztal majd, ahogy csak ő tud. Gyere! Nem akarom, hogy egyedül indulj útnak ilyen tűző napon. Péter hajón elkísér a Jordánig, és onnan Názáretbe egy kis szamárral. Légy jó!
  — Áldj meg, Jézus! Te adj nekem erőt!
  — Igen, megáldalak és megcsókollak, jó néném. — És gyöngéden megcsókolja, és még sokáig szívére ölelve tartja, amíg nem látja, hogy megnyugodott.

Jézus később meglátogatja Alfeust  (M 5 , 212-216.)

* * *

  Jézus Lázár egyik Jordán-menti birtokán tartózkodik, amikor megérkezik hozzá Mária első levele. Itt ennek csak elejét, és a végéről egy-két mondatot ismétlünk meg.
  A tanítványok halkan beszélgetnek, miközben Jézus mosolyogva olvassa Anyjának sorait.
  — Halljátok! — mondja — Van itt valami a galileaiak számára is. Anyám írja: ,,Jézusnak, kedves Fiamnak és Uramnak, béke és áldás. Jonatán, urának szolgája, szép ajándékokat hozott nekem Johannától, aki Üdvözítője áldását kéri magára, férjére és egész házára. Jonatán mondja nekem, hogy ő Kúza parancsára Jeruzsálembe megy, hogy ismét megnyissa a Sionon levő palotát. Áldom Istent ezért, mert így elküldhetem neked üzenetemet és áldásomat. Mária, Alfeus özvegye és Szalóme is küldik csókjaikat és áldásukat. Mivel Jonatán nagyon jó volt, Péter felesége is küldi üdvözletét távoli férjének, és ugyanígy Fülöp és Natánael családtagjai is küldik az övéiket. A ti összes asszonyaitok, ó, kedves, távoli férfiak, a tűvel vagy a szövőszékkel, és a kerti munkával ruhákat küldenek nektek ezekre a téli hónapokra, és édes mézet, ajánlva, hogy jó meleg vízzel igyátok azt a nyirkos estéken. Viseljetek gondot magatokra! Ezt mondják nekem az anyák és a jegyesek, hogy továbbítsam hozzátok, és én megteszem. Fiamnak is. Higgyétek el, nem
hiába fáradoztunk. Örvendjetek az egyszerű ajándékoknak, amelyeket mi, Krisztus tanítványainak nőtanítványai adunk az Úr szolgáinak, és csak azt az örömet adjátok meg nekünk, hogy egészségeseknek tudjunk titeket.
  …
  A magam részéről szeretnék a közeledben lenni, hogy megvigasztaljalak. De te, aki az Atya Bölcsessége vagy, működjél csak anélkül, hogy sírásomra hallgatnál….
  Fiam! Fiam! Imádott és Szent Fiam! Mint Mózes a hegyen, felemelt
karral imádkozom érted küzdelmedben Isten ellenségeivel és a te
ellenségeiddel, Jézusom, akit nem szeret a világ!
  Itt meghalt Lia, Izsák felesége. Fáj nekem, mert mindig jó barátnôm
volt. De inkább fáj az, hogy te távol vagy, és hogy nem szeretnek.
Áldalak téged, Fiam, és ahogy én adom békémet és áldásomat Neked,
kérlek, te is add a te Mamádnak.”

 >> 28/3 – Fiam, Veled megyek!

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.