Az ismeretlen misztérium: a Házasság Szentsége

A házasság szentsége az egyházban még szinte rejtve van. Nincs liturgikus ünneplési mód, amellyel a házasság szentségét ünnepelhetnénk.

Az Oltáriszentség körül a jámborságnak sokféle formája alakult ki - míg a Házasság Szentségénél csak a házasságkötés szertartása ismert, és itt, a szentség még nem is érte el teljes mélységét.

A házasság szentségének a ma és a jövő egyházában egyre nagyobb jelentősége lesz. Isten a családoknak a mai korban különleges küldetést adott: ahhoz, hogy képesek legyenek megfelelni ennek a hivatásnak, fokozottan arra van szükség, hogy a házasság szentségi felfogása eleven legyen, és az Istennel való állandó, folyamatosan mélyülő kapcsolatra legyen alapozva!

Az évszázadok folyamán a hitélet súlypontja eltolódott. Volt idő, amikor az életszentségre való törekvés egészen erősen a bűnbánathoz kötődött. Az igyekvő keresztények naponta gyóntak, de csak háromszor áldoztak évente. Az Egyház életében van egy nagyon erős súlypont, mely körül - mint a nap körül - minden kering: az Oltáriszentség. Nézzük most a Házasság Szentségét az Oltáriszentséghez viszonyítva.

Az Oltáriszentségben Krisztus a kenyér alakjában van jelen. Krisztus a kenyér színében azt mondja: "Nektek ajándékozom magamat." Ahogy a kenyér megszűnik, feloldódik bennünk és a testünkké válik: így adja oda magát teljesen nekünk Jézus.

A Házasság Szentségében a jel a férj és a feleség egymásnak való önátadása. Krisztus azt mondja jegyesének, az Egyháznak: "Úgy ajándékozom oda magam nektek, ahogy a férfi és a nő egymásnak adja magát". Tehát a házasságban a férfi a nőnek, és a nő a férfinek úgy adja oda magát, ahogy a Szentségi Jézus teljesen odaadja, megeteti Önmagát velünk. "Úgy ajándékozom én is magamat nektek."

Ez az odaadás nem egyirányú, hanem kölcsönös és feltétlen, minden bűnösségen és gyengeségen át érvényes marad. Ugyanígy a megbocsátásnak is öröknek és teljesnek kell lennie, mégha belehalunk, akkor is. A házasság szentségét ugyanis nem az Egyház, illetve képviselője, a pap szolgáltatja ki nekünk, hanem mi szolgáltatjuk ki azt egymás számára, Isten kegyelméből!

A családok szentélyében a Szűzanya nem két, különálló személyhez jön, akik külön-külön akarnak szentté válni, azaz "boldogulni" /a szó legmélyebb értelmében/. Ő a házaspárhoz jön, és arra kéri őket, hogy ajándékozzák oda magukat tökéletesen egymásnak.

A szentség nem valami statikus dolog.  Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben nem olyan, mint a benzin a tankban. Az Ő Jelenléte annál erőteljesebb, minél nagyobb befogadókészségre talál. Persze Jelenlétének "minősége" független a szentséghez járulótól. De az emberek ezreinek, akik hit nélkül sétálnak el a templom mellett, nem használ semmit Krisztus jelenléte. Ha azonban valaki úgy járul szentáldozáshoz, hogy életét felajánlja Krisztusnak, akkor Ő egész gazdagságával tudja magát közölni a lélekkel.

Így van ez a Házasság Szentségével is. Egy házaspárban annál jobban látható Krisztus, annál nagyobb kegyelem tud megmutatkozni az életükön, annál inkább jellé válnak a földön, minél teljesebb a házaspár egymás iránti kölcsönös odaadása.

A Szűzanya mindig újra bíztat bennünket, hogy ajándékozzunk áldozatot a kegyelmi tőkébe. Ez az áldozat pedig elsősorban arra vonatkozik, hogy akkor is odaajándékozom magam a társamnak, ha ez pillanatnyilag nehezemre esik. Átölelem a páromat akkor is, ha ez a szívemnek megtöretés. "Megetetem" önmagammal őt akkor is, ha ez keresztrefeszítésnek tűnik.

Így értjük meg házasságunk Szentségi jelét, így ér össze az Ég a földdel, a természetes a természetfölöttivel. Tehát minél inkább odaadjuk, "feláldozzuk" magunkat egymásnak, egymásért - miként Krisztus értünk adta önmagát a rettenetes kereszthalálban - annál nagyobb kegyelmek áradnak ránk és a világra, annál gyorsabban növekedünk az életszentségben, annál inkább láthatóvá válik Krisztus bennünk.

Egyre jobban hasonlatosakká válunk Jézushoz, egyre teljesebben ismerjük fel és cselekedjük meg a mennyei Atya akaratát, és egyre több ajándékát vesszük észre, melyet ebben a szentségben számunkra előre elkészített. A házasság szentségében ugyanis nem ketten vagyunk, hanem hárman: nem ketten kötöttünk szövetséget, hanem hárman: szövetségben együtt élünk Istennel, aki a házasságunk Feje és Vezetője.

Házasságunk ilyen szemlélete megszabadít önmagunktól. Nem vesszük már olyan komolyan önmagunkat. Sőt, eljuthatunk e szentség segítségével a Kereszt titkának mélységeihez, az önmegtagadás és önfeláldozás gyönyörű, szédületes mélységeihez - mely nemcsak a cölibátusban élők privilégiuma. A magnak el kell halnia, el kell rohadnia a földben, hogy az új élet sarjadhasson belőle. "A Kereszt és a Mennyország egy." - mondta Assisi Szent Ferenc.

Nézzük csak meg a válságban lévő házasságokat! Borzasztó komolyan veszik, fontosnak tartják önmagukat, egyéni jogaikat. Óriási lelki drámát rendeznek, melyben ők játsszák a főszerepet.

Mi azonban odatérdelünk Jézussal együtt az Atya elé, és így szólunk: "Atyánk, Te mindent jól csinálsz. Kérhetsz tőlem akármit. Nem baj az sem, ha a házastársam fájdalmat okozott, akkor is szeretem."

Egy test és egy lélek. Közösek a bűneink, közösek a kegyelmeink. Mit számít, kinek van igaza, mert már egyek vagyunk. Széttéphetetlen egységben forrt össze kettőnk lelke a Szentségben. Hordozzuk egymás terheit, gyengeségeit, miként Krisztus is hordozza az Egyház gyengeségeit, és életét adta érte. És ez lett a dicsősége. "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." "Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért".

Mi tehát, kicsiny magocskák, "elhalunk" a házasságunkban, és - ha valami súlyos gond van - ekként állunk meg az Atya előtt. "Atyánk, bocsáss meg a házastársamnak, mert nem tudja, mit cselekszik." És szüntelen áldozatként odaadjuk magunkat házastársunkért, és vissza nem vesszük magunkat soha, még gondolatban sem.

Próbáljuk meg megtalálni a módját házasságunk ünneplésének. Ki kellene alakítani a házasság szentségének is a liturgiáját. Imádkozhatunk például így:

"Atyánk, Te vezettél minket egymáshoz, Te kötötted össze a szívünket. Egymás számára gondoltál ki bennünket, hogy keresztény házasságot és családot alapítsunk. Az utóbbi időben is elhalmoztál ajándékaiddal: …….. (itt soroljuk fel ezeket).

Most újból a férjemet/feleségemet választom Isten szent színe előtt. Újból neki ajándékozom magam, még ha fáj is a szeretet."

A fájdalmat, az áldozatot ajándékozzuk oda a Szűzanyának. Ez a megújított életáldozat a legmélyebb dolgok egyike - méltó a szentség elnevezésre. Majd adjuk szeretetünknek jelét, például a házastársi együttléttel. Elevenné kell tennünk a házasságunk szentségi kegyelmeit, és ezt azzal érhetjük el, ha ismétlődően megújítjuk házassági ígéretünket.

HÁZASSÁGUNK FELAJÁNLÁSA A SZŰZANYÁNAK

Szűzanyánk, a mai napon Szeplőtelen Szíved oltalmára bízzuk házasságunkat. Őrizd meg, segítsed, hogy mindig, minden kísértés és küzdelem ellenére növekedjen az egymás iránti hősies szeretetünk, hogy házasságunk jel lehessen ebben a kihűlő szeretetű világban. Felajánljuk szent matrimóniánkat minden házasságért a földön, elfogadva és hálát adva minden nehézségért és minden örömért, melyet a Mennyei Atya nekünk ajándékoz. Ámen.

 A képen: Szűz Mária és Szent József házassága

 

 


   
 1. Eszter - 2010, Február 5, 3:27 du.

  x

 2.  
   
 3. Margoago - 2011, Március 2, 9:04 du.

  csodás

 4.  
   
 5. Marimár - 2011, Március 13, 8:55 du.

  Most újból a férjemet/feleségemet választom Isten szent színe előtt. Újból neki ajándékozom magam, még ha fáj is a szeretet.”
  Gyönyörű!

 6.  
   
 7. ichtys-g - 2011, Május 7, 9:34 de.

  Az utolsó kép és alatta a felirat hamis. Soha nem kötött házasságot Szűz Mária és Szent József. Közöttük pontosan jegyesi kapcsolat volt, mivel a házasságban testben is egymásnak ajándékozzák egymást a házasulandó felek.

  Fenti kép és alatta lévő felirat ezért támadja Szűz Mária szüzességének dogmáját is. Szűzanya szűz maradt Jézus születése után is. Szűz Mária a Szentlélek mátkája és Őáltala fogant a Megváltó Krisztus. Szent József pedig jegyese maradt és Krisztust édesapai szeretettel nevelte és szerette, Máriát pedig jegyesként szerette de soha nem érintette feleségként.

 8.  
   
 9. Zsolt - 2011, December 25, 2:32 du.

  Draga ichtys!Sosem hallottal a Szent Jozsef-hazassagrol?Pl.:Szent Imre is szuzen elt felesegevel.Az angyal pedig ezt mondta:Jozsef,David fia,ne felj attol,hogy felesegul vedd Mariat,…Jozsef erre felebredt almabol,s ugy tett,ahogy az Ur angyala parancsolta.

 10.  
   
 11. margit - 2015, Április 7, 9:07 du.

  Kedves ichtys-g !A te teóriád hamis ,olvasd el Máté evangéliumát,csak addig nem érintette Szent szűzanyánkat Szent József míg várandós volt.Azután természetesen igen.

 12.  
   
 13. Tamás - 2016, Február 1, 9:19 du.

  Már 31 éve, hogy megnősültem Isten Szentszíne előtt.
  Négy hónap után elvittek katonának 18 hónapra.
  Már az első 10 hónap körül kiderült feleségem hűtlensége.
  Leszerelésemkor a személyigazolványomban elváltként jegyeztek.
  Fiatalon nősültem és hagytak el.
  Aztán megismertem a gyermekeim édesanyját.
  Mindhárman kettőnk ajándéka Istentől Aki ránk bízta neveltetésüket.
  Első házasságomat az Egyházi Megyei Bíróság első fokon érvénytelennek mondotta ki.
  Másodfokon viszont nem hagyták helyben.
  Kezdetekkor nem volt tudomásom mindarról, hogy a második családalapítás, amely nem lehetett szentséggel áldott az már eleve törvénytelen és bűnös kapcsolat.
  Magam által támasztott akadály amely szakadékot képez a méltó szentgyónás és szentáldozás között.
  Legalább 26 éve nem tudtam fizikailag gyónni áldozni!
  Ugyanakkor a bűnbánat és lélekben való áldozást a Szentmisén megtartom.
  De mit tegyek az Üdvösségért, ha?
  “Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne”

 14.  
   
 15. ig - 2017, Március 9, 8:22 de.

  I am truly glad to glance at this webpage posts which includes plenty
  of helpful facts, thanks for providing these data.

 16.  
   
 17. Augusto de Arruda Botelho - 2017, Március 14, 12:06 du.

  Greetings! Very helpful advice in this particular post!
  It’s the little changes that make the most significant
  changes. Thanks a lot for sharing!

 18.  
   
 19. Pamela - 2017, Március 19, 1:10 du.

  Heya i am for the first time here. I found this board and I to find It really helpful & it helped me
  out much. I’m hoping to provide one thing again and aid others like you aided
  me.

 20.  
   
 21. Tera - 2017, Március 21, 1:09 de.

  Hello, i think that i saw you visited my blog so i
  came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve
  my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 22.  
   
 23. Brook - 2017, Március 21, 2:12 de.

  Hi there, yup this post is actually fastidious and I have learned lot of
  things from it about blogging. thanks.

 24.  
   
 25. Itamar Serpa Fernandes - 2017, Március 21, 8:01 de.

  Hi to every one, since I am genuinely keen of reading this web site’s post
  to be updated on a regular basis. It consists of pleasant data.

 26.  
   
 27. Minna - 2017, Március 21, 8:02 de.

  If you want to take much from this piece of writing then you have
  to apply such strategies to your won webpage.

 28.  
   
 29. Augusta - 2017, Március 21, 3:25 du.

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be
  really something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 30.  
   
 31. financial advisors stands - 2017, Március 22, 10:50 du.

  Heya i am for the primary time here. I came across this board and I
  to find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to
  give something again and help others such as you aided me.

 32.  
   
 33. fine shape - 2017, Március 23, 7:06 de.

  Hey! I realize this is somewhat off-topic however I needed to
  ask. Does running a well-established website such as yours take a massive amount work?
  I’m brand new to writing a blog however I do write in my journal everyday.
  I’d like to start a blog so I can easily share my personal
  experience and thoughts online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 34.  
   
 35. online marketing - 2017, Március 23, 5:25 du.

  Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from.
  Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this site.

 36.  
   
 37. Otis - 2017, Március 23, 9:42 du.

  Actually when someone doesn’t understand afterward its up
  to other people that they will assist, so here it happens.

 38.  

A boldog házasság titkait kutatja a néhai Kopp Mária és Skrabski Árpád A boldogságkeresés útjai című könyv, amely őrületesen újszerű a régimódiságával!

“Ebben a modern korban, amiben élünk, megtanultuk az atomenergiát tisztelni, de még mindig oly keveset tudunk arról, hogyan kell fejleszteni és kihasználni az ima erejét.”

A volt melegpornó színész úgy írta le saját, személyes utazását a San Francisco-i Castro Negyed underground világának legsötétebb bugyraiba, mint akit „Elnyelt a Sátán” - mélyinterjú.

Catholic Gregorian Chant Hymns

„Ha legalább egyvalaki mellettem állt volna!” Oda kellene állni a többnyire komolyan vívódó nő mellé, és ítélkezés vagy moralizálás helyett abban segíteni, hogy elfogadja az anyaságát, és közben ne kerüljön lehetetlen helyzetbe.”

MINTHA ÉLNE..! Az elmúlt évben számtalan alapos szakértői vizsgálat történt, ami megállapította: semmiféle hamisítás nem történt.

Joe Jordan a világ egyik legnagyobb földönkívüli kutatással foglalkozó intézetének munkatársa immár 20 éve foglalkozik az UFO tapasztalatok tanulmányozásával. A videóból megtudhatjuk, hogy kik vagy mik ezek az úgynevezett földönkívüli lények, és mit keresnek a metropolitán.

Sátánista szakköröket terveznek az amerikai állami iskolákban

„Halálod után kinyilatkoztatja és megmutatja az Úr Jézus, hogy valóban az Ő eszköze voltál, és engesztelő áldozata. És én megmutatom, hogy az enyém voltál és az Úr Jézus leghatalmasabb akaratából történt és fog történni minden. Nagy szándékainak megvalósításához téged használt.”

„Tiszteld ezt a sebet, s bármit kérsz e sebre való hivatkozással, megadom neked. Mindazok, akik tisztelni fogják vállsebemet, kegyelmet, irgalmasságot nyernek.”

METROPOLITA KÖZÖSSÉGHa elfelejtetted a jelszavad, katt ide!

Regisztrációhoz kérjél meghívót az email címed megadásával!


Meghívó kérése
 
 
A Fórumozáshoz jelentkezz be az oszlop tetején!
"Mindig szeret a barát,
de testvérré a nyomorúságban válik."
Biblia, Példabeszédek könyve 17,17
 
Cikkeinket a következő oldalak szemlézik:
RSS24    Hirlapom