Az ismeretlen misztérium: a Házasság Szentsége

A házasság szentsége az egyházban még szinte rejtve van. Nincs liturgikus ünneplési mód, amellyel a házasság szentségét ünnepelhetnénk.

Az Oltáriszentség körül a jámborságnak sokféle formája alakult ki - míg a Házasság Szentségénél csak a házasságkötés szertartása ismert, és itt, a szentség még nem is érte el teljes mélységét.

A házasság szentségének a ma és a jövő egyházában egyre nagyobb jelentősége lesz. Isten a családoknak a mai korban különleges küldetést adott: ahhoz, hogy képesek legyenek megfelelni ennek a hivatásnak, fokozottan arra van szükség, hogy a házasság szentségi felfogása eleven legyen, és az Istennel való állandó, folyamatosan mélyülő kapcsolatra legyen alapozva!

Az évszázadok folyamán a hitélet súlypontja eltolódott. Volt idő, amikor az életszentségre való törekvés egészen erősen a bűnbánathoz kötődött. Az igyekvő keresztények naponta gyóntak, de csak háromszor áldoztak évente. Az Egyház életében van egy nagyon erős súlypont, mely körül - mint a nap körül - minden kering: az Oltáriszentség. Nézzük most a Házasság Szentségét az Oltáriszentséghez viszonyítva.

Az Oltáriszentségben Krisztus a kenyér alakjában van jelen. Krisztus a kenyér színében azt mondja: "Nektek ajándékozom magamat." Ahogy a kenyér megszűnik, feloldódik bennünk és a testünkké válik: így adja oda magát teljesen nekünk Jézus.

A Házasság Szentségében a jel a férj és a feleség egymásnak való önátadása. Krisztus azt mondja jegyesének, az Egyháznak: "Úgy ajándékozom oda magam nektek, ahogy a férfi és a nő egymásnak adja magát". Tehát a házasságban a férfi a nőnek, és a nő a férfinek úgy adja oda magát, ahogy a Szentségi Jézus teljesen odaadja, megeteti Önmagát velünk. "Úgy ajándékozom én is magamat nektek."

Ez az odaadás nem egyirányú, hanem kölcsönös és feltétlen, minden bűnösségen és gyengeségen át érvényes marad. Ugyanígy a megbocsátásnak is öröknek és teljesnek kell lennie, mégha belehalunk, akkor is. A házasság szentségét ugyanis nem az Egyház, illetve képviselője, a pap szolgáltatja ki nekünk, hanem mi szolgáltatjuk ki azt egymás számára, Isten kegyelméből!

A családok szentélyében a Szűzanya nem két, különálló személyhez jön, akik külön-külön akarnak szentté válni, azaz "boldogulni" /a szó legmélyebb értelmében/. Ő a házaspárhoz jön, és arra kéri őket, hogy ajándékozzák oda magukat tökéletesen egymásnak.

A szentség nem valami statikus dolog.  Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben nem olyan, mint a benzin a tankban. Az Ő Jelenléte annál erőteljesebb, minél nagyobb befogadókészségre talál. Persze Jelenlétének "minősége" független a szentséghez járulótól. De az emberek ezreinek, akik hit nélkül sétálnak el a templom mellett, nem használ semmit Krisztus jelenléte. Ha azonban valaki úgy járul szentáldozáshoz, hogy életét felajánlja Krisztusnak, akkor Ő egész gazdagságával tudja magát közölni a lélekkel.

Így van ez a Házasság Szentségével is. Egy házaspárban annál jobban látható Krisztus, annál nagyobb kegyelem tud megmutatkozni az életükön, annál inkább jellé válnak a földön, minél teljesebb a házaspár egymás iránti kölcsönös odaadása.

A Szűzanya mindig újra bíztat bennünket, hogy ajándékozzunk áldozatot a kegyelmi tőkébe. Ez az áldozat pedig elsősorban arra vonatkozik, hogy akkor is odaajándékozom magam a társamnak, ha ez pillanatnyilag nehezemre esik. Átölelem a páromat akkor is, ha ez a szívemnek megtöretés. "Megetetem" önmagammal őt akkor is, ha ez keresztrefeszítésnek tűnik.

Így értjük meg házasságunk Szentségi jelét, így ér össze az Ég a földdel, a természetes a természetfölöttivel. Tehát minél inkább odaadjuk, "feláldozzuk" magunkat egymásnak, egymásért - miként Krisztus értünk adta önmagát a rettenetes kereszthalálban - annál nagyobb kegyelmek áradnak ránk és a világra, annál gyorsabban növekedünk az életszentségben, annál inkább láthatóvá válik Krisztus bennünk.

Egyre jobban hasonlatosakká válunk Jézushoz, egyre teljesebben ismerjük fel és cselekedjük meg a mennyei Atya akaratát, és egyre több ajándékát vesszük észre, melyet ebben a szentségben számunkra előre elkészített. A házasság szentségében ugyanis nem ketten vagyunk, hanem hárman: nem ketten kötöttünk szövetséget, hanem hárman: szövetségben együtt élünk Istennel, aki a házasságunk Feje és Vezetője.

Házasságunk ilyen szemlélete megszabadít önmagunktól. Nem vesszük már olyan komolyan önmagunkat. Sőt, eljuthatunk e szentség segítségével a Kereszt titkának mélységeihez, az önmegtagadás és önfeláldozás gyönyörű, szédületes mélységeihez - mely nemcsak a cölibátusban élők privilégiuma. A magnak el kell halnia, el kell rohadnia a földben, hogy az új élet sarjadhasson belőle. "A Kereszt és a Mennyország egy." - mondta Assisi Szent Ferenc.

Nézzük csak meg a válságban lévő házasságokat! Borzasztó komolyan veszik, fontosnak tartják önmagukat, egyéni jogaikat. Óriási lelki drámát rendeznek, melyben ők játsszák a főszerepet.

Mi azonban odatérdelünk Jézussal együtt az Atya elé, és így szólunk: "Atyánk, Te mindent jól csinálsz. Kérhetsz tőlem akármit. Nem baj az sem, ha a házastársam fájdalmat okozott, akkor is szeretem."

Egy test és egy lélek. Közösek a bűneink, közösek a kegyelmeink. Mit számít, kinek van igaza, mert már egyek vagyunk. Széttéphetetlen egységben forrt össze kettőnk lelke a Szentségben. Hordozzuk egymás terheit, gyengeségeit, miként Krisztus is hordozza az Egyház gyengeségeit, és életét adta érte. És ez lett a dicsősége. "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." "Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért".

Mi tehát, kicsiny magocskák, "elhalunk" a házasságunkban, és - ha valami súlyos gond van - ekként állunk meg az Atya előtt. "Atyánk, bocsáss meg a házastársamnak, mert nem tudja, mit cselekszik." És szüntelen áldozatként odaadjuk magunkat házastársunkért, és vissza nem vesszük magunkat soha, még gondolatban sem.

Próbáljuk meg megtalálni a módját házasságunk ünneplésének. Ki kellene alakítani a házasság szentségének is a liturgiáját. Imádkozhatunk például így:

"Atyánk, Te vezettél minket egymáshoz, Te kötötted össze a szívünket. Egymás számára gondoltál ki bennünket, hogy keresztény házasságot és családot alapítsunk. Az utóbbi időben is elhalmoztál ajándékaiddal: …….. (itt soroljuk fel ezeket).

Most újból a férjemet/feleségemet választom Isten szent színe előtt. Újból neki ajándékozom magam, még ha fáj is a szeretet."

A fájdalmat, az áldozatot ajándékozzuk oda a Szűzanyának. Ez a megújított életáldozat a legmélyebb dolgok egyike - méltó a szentség elnevezésre. Majd adjuk szeretetünknek jelét, például a házastársi együttléttel. Elevenné kell tennünk a házasságunk szentségi kegyelmeit, és ezt azzal érhetjük el, ha ismétlődően megújítjuk házassági ígéretünket.

HÁZASSÁGUNK FELAJÁNLÁSA A SZŰZANYÁNAK

Szűzanyánk, a mai napon Szeplőtelen Szíved oltalmára bízzuk házasságunkat. Őrizd meg, segítsed, hogy mindig, minden kísértés és küzdelem ellenére növekedjen az egymás iránti hősies szeretetünk, hogy házasságunk jel lehessen ebben a kihűlő szeretetű világban. Felajánljuk szent matrimóniánkat minden házasságért a földön, elfogadva és hálát adva minden nehézségért és minden örömért, melyet a Mennyei Atya nekünk ajándékoz. Ámen.

 A képen: Szűz Mária és Szent József házassága

 

 


   
 1. Eszter - 2010, Február 5, 3:27 du.

  x

 2.  
   
 3. Margoago - 2011, Március 2, 9:04 du.

  csodás

 4.  
   
 5. Marimár - 2011, Március 13, 8:55 du.

  Most újból a férjemet/feleségemet választom Isten szent színe előtt. Újból neki ajándékozom magam, még ha fáj is a szeretet.”
  Gyönyörű!

 6.  
   
 7. ichtys-g - 2011, Május 7, 9:34 de.

  Az utolsó kép és alatta a felirat hamis. Soha nem kötött házasságot Szűz Mária és Szent József. Közöttük pontosan jegyesi kapcsolat volt, mivel a házasságban testben is egymásnak ajándékozzák egymást a házasulandó felek.

  Fenti kép és alatta lévő felirat ezért támadja Szűz Mária szüzességének dogmáját is. Szűzanya szűz maradt Jézus születése után is. Szűz Mária a Szentlélek mátkája és Őáltala fogant a Megváltó Krisztus. Szent József pedig jegyese maradt és Krisztust édesapai szeretettel nevelte és szerette, Máriát pedig jegyesként szerette de soha nem érintette feleségként.

 8.  
   
 9. Zsolt - 2011, December 25, 2:32 du.

  Draga ichtys!Sosem hallottal a Szent Jozsef-hazassagrol?Pl.:Szent Imre is szuzen elt felesegevel.Az angyal pedig ezt mondta:Jozsef,David fia,ne felj attol,hogy felesegul vedd Mariat,…Jozsef erre felebredt almabol,s ugy tett,ahogy az Ur angyala parancsolta.

 10.  
   
 11. margit - 2015, Április 7, 9:07 du.

  Kedves ichtys-g !A te teóriád hamis ,olvasd el Máté evangéliumát,csak addig nem érintette Szent szűzanyánkat Szent József míg várandós volt.Azután természetesen igen.

 12.  
   
 13. Tamás - 2016, Február 1, 9:19 du.

  Már 31 éve, hogy megnősültem Isten Szentszíne előtt.
  Négy hónap után elvittek katonának 18 hónapra.
  Már az első 10 hónap körül kiderült feleségem hűtlensége.
  Leszerelésemkor a személyigazolványomban elváltként jegyeztek.
  Fiatalon nősültem és hagytak el.
  Aztán megismertem a gyermekeim édesanyját.
  Mindhárman kettőnk ajándéka Istentől Aki ránk bízta neveltetésüket.
  Első házasságomat az Egyházi Megyei Bíróság első fokon érvénytelennek mondotta ki.
  Másodfokon viszont nem hagyták helyben.
  Kezdetekkor nem volt tudomásom mindarról, hogy a második családalapítás, amely nem lehetett szentséggel áldott az már eleve törvénytelen és bűnös kapcsolat.
  Magam által támasztott akadály amely szakadékot képez a méltó szentgyónás és szentáldozás között.
  Legalább 26 éve nem tudtam fizikailag gyónni áldozni!
  Ugyanakkor a bűnbánat és lélekben való áldozást a Szentmisén megtartom.
  De mit tegyek az Üdvösségért, ha?
  “Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne”

 14.  

„Tiszteld ezt a sebet, s bármit kérsz e sebre való hivatkozással, megadom neked. Mindazok, akik tisztelni fogják vállsebemet, kegyelmet, irgalmasságot nyernek.”

Giuliani Szent Veronika olasz kapucinus apáca, a XVII. században élt. Gazdag szülők gyermekeként, apja akarata ellenére lett szerzetes, mert már gyermekkorában megérinti a szenvedés misztikája. Magasra törő nagyszerű lelki világát stigmái és épségben megmaradt teste is jelzik. Többször volt része látomásokban a pokolról, ezek fordítása olvasható itt.

FELTÉTLENÜL HALLGASD MEG!!!

A világ megrendült az édesanya hősies példáját látva, aki gyermekeiért adta életét: „A mennybe megyek, te pedig maradj itt a papával. Ott fogok imádkozni értetek”

"Az ‘Utolsó beszélgetések’- ben gyáva harcosnak mondja magát, akit annyit dicsérnek, hogy végül is elszégyelli magát és igyekszik méltó lenni a híréhez. Amikor nővérei élete utolsó napjaiban kérdésekkel halmozzák el, a bírái előtt álló Jeanne d’Arc- hoz hasonlítja magát, és azt mondja, ő is ugyanolyan őszintén válaszol. A szúnyogok sokat kínozzák, de egyet sem akar […]

Vianney Szent János, az Ars-i plébános imája

Az én előadásom tárgya a hála. Hogy miképpen kapcsolódik a boldogság és a hála egymáshoz? Sokan erre azt mondanák, hogy a válasz egyszerű: amikor boldog az ember, akkor hálás. De gondolkodjunk csak el ezen még egyszer! Valóban a boldog emberek azok, akik igazán hálásak?

Pál Ferenc katolikus plébános azzal kezdte előadását, hogy utalt Andrej Tarkovszkij orosz filmrendező Sztalker című filmjére.

“Ma globális támadás alatt áll a hit, a család, a férfinak és nőnek teremtett ember. Mind nyilvánvalóbb a sötétség erőinek a társadalom alapjait pusztító működése.” - egy életbevágóan fontos cikk.

Aki hiszi, hogy Istennek semmi sem lehetetlen és megtartja a kilencedet mind a 33 imádságával /33×33/, annak megígérem, hogy kegyelmekkel árasztom el őt és az egész családját. De az is , aki csak egyet is elmond a 33 invokációból, ha csak egy napon is, nem marad jutalom nélkül.

Szomjazom a szeretetre! Szomjazom a lelkekre! Aki imádkozik, amikor lehetősége van, ahogy kötelességei engedik,miközben végzi a mindennapi tevékenységeit, az a barátom lesz.

MEGÁLDOM, MERT SZOMJAZOM ÉS AD NEKEM INNI.

METROPOLITA KÖZÖSSÉGHa elfelejtetted a jelszavad, katt ide!

Regisztrációhoz kérjél meghívót az email címed megadásával!


Meghívó kérése
 
 
A Fórumozáshoz jelentkezz be az oszlop tetején!
"Ha sokat szenvedek, örülök, hogy én vagyok, és nem egy tiközületek!"
Lisieux-i kis szent Teréz
 
Cikkeinket a következő oldalak szemlézik:
RSS24    Hirlapom